2 Corintios 11

1Há⁴ hi³tí̱h³ah³ du³ñuúh²á⁴ ca̱³ji̱i̱³ lɨ́⁴ hi²jmeéh⁴á⁴ ñeéy⁴ ja̱y³ hi³ ŋaah². Hu̱² hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ la³. 2Jmɨ́yh³ chiáh² Dios ba² nɨ³ je³ hi³ bií⁴ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³, chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³ŋɨɨ⁴²á² niaá⁴ah³ hi³ hi²ñí³ah³ chia̱á̱h¹ah³ ja̱y³ dsaá⁴ ba² lii³²a², dɨ́h¹ feh²a² Cristo, baáy⁴ naáy⁴ hi²cuoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ xɨ́⁴mɨɨ⁴² hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ cáh³ti³². 3Joó⁴ hi²xiáh³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ ñuú³ chia̱á̱²ah³ chiaah¹ foóh¹ hí⁴juu⁴²ah³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ Cristo ca̱a̱y³ túh²há²ah³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴juú² na¹iíh¹ gá⁴juúy² Eva hi³ fáh⁴ hi³ bí⁴sɨɨ́y¹. 4Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³dxaa³² ja̱y³ hi³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ na³guayh⁴ liáh³xɨ³ ga³he⁴²ah¹ jniaah¹ chiáh² Jesús, ha²xɨ² hí⁴tɨ̱́⁴ah³ ja̱y³ espíritu hi³ na³guayh⁴ liáh³xɨ³ hi³ ma³tɨ̱́³ah³, ha²xɨ² hi²nuu³ah³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ na³guayh⁴ liáh³xɨ³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ma³niuu³ah³, mɨ²ja̱³ ga³tiaá⁴ ga³ra̱á̱h⁴ah³ ba² ruh³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³nɨy³². 5Ñé⁴ gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ ga³ji̱í̱y⁴ pih⁴²á² jniá³ liáh³xɨ³ diáh⁴ apóstoles hi³ lii³²a² cáyh¹ nɨ³. 6Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ na³fáyh⁴ liih² ga³liuy⁴, joó⁴ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴²á⁴. Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ ma³jmee²ah¹ nɨ³ ca³lɨ³lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² jmɨɨh⁴dsaa⁴²á⁴. 7Xɨ²fáh³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³ gá⁴jmeéy⁴ hi³ há⁴hé³ gá⁴cá̱y⁴ cáh³ti³² jñii⁴²á⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³. Cá⁴bí⁴yu̱u̱⁴ cá⁴bí⁴niaa⁴²á⁴ ñeéy⁴, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ dsá⁴saa³ chia̱á̱²ah³ ba². 8Liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴boo⁴²á² cuu² chiáh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xiaáh³ vó⁴ ba² lii³²a², duh³ hí⁴jooy³ hi²jmeey⁴² ta² jee⁴² chia̱á̱²ah³. 9Liáh³ca̱á̱h³ ya²güéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴ná⁴ chieéy⁴. Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴bí⁴dxɨɨ¹a² niaá⁴ah³ cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³. Diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ bí⁴dxí̱⁴ vó⁴ Macedonia ja̱³ ba² cá⁴dah²cuoó⁴ jniá³ hi³ lɨ́⁴ná⁴ chieéy⁴ ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴jmeéy⁴ gá⁴güéy⁴ xɨɨ́³á⁴ duh³ja̱³ há⁴hé³ hi²bi³dxɨɨ¹a² niaá⁴ah³, baáy⁴ hi²jmeey⁴² chieéy⁴ liáh³nɨ³ ja̱³nɨ́⁴. 10Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² hi³ cui̱í̱⁴ fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² chiáh² Cristo. Ja̱³ba² liáh³nɨ³ maay⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ hí⁴tiuúyh² chieéy⁴ hi³ há⁴hé³ hi²ca̱y⁴² jñii⁴²á⁴, chiaah¹ ba² hi²xiáh³ naáy⁴ chieéy⁴ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Acaya nɨ³. 11¿He²chiaah¹ hi³ ga³jmeey⁴ liáh³nɨ³ lii³²a²? ¿Xɨ²fáh³ hi³ há⁴hé³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³? Xáh³ha³² dɨ́h¹ dxú⁴ ñi³² Dios nɨ³ hi³ naá⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³. 12Joó⁴ hi²jmeey⁴² chieéy⁴ liáh³nɨ³ hi³ há⁴hé³ hi²ca̱y⁴² jñii⁴²á⁴ duh³ja̱³ hí⁴jnɨ́⁴ fi¹ chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ree³ liáh³xɨ³ jniaah¹. Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²cá̱² jñiiy⁴ hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ree³ liáh³xɨ³ jniaah¹. 13Há⁴hí̱³ apóstoles nɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³², hi³ ca³dah²juu³² ba² nɨ³ hi³ ca³dah²jmey³² mii⁴ apóstoles chié̱y² Cristo. 14Joó⁴ há⁴hé³ dsaay³² dsɨ³²a² hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³nɨ³ chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ ga³jmey³² ñaá² liáh³xɨ³ ja̱y³ ángel hi³ ga³cuo⁴ jmɨɨ́⁴. 15Hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ dsaay³² dsɨ³²a² liu³u²xɨ³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² nɨ³ hí⁴dah²jméy² mii⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² hi³ xiaa³dsaa³². Mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² mɨ²ja̱³ hí⁴tiíh⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² ta² hi³ ma³dah²jmeé³ ja̱³. 16Hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ hi³ hu̱² há⁴hé³ ji̱i̱³²ah³ hi³ ma³lɨ³taa⁴²á⁴. Joó⁴ xɨ³ xe̱y³ hi³ ji̱í̱h⁴ liáh³ja̱³, gua²ji̱í̱h⁴ ba² chiáh² hi³ na³lɨ́⁴á⁴ ja̱y³ hi³ ŋaah², duh³ja̱³ ba² ji̱í̱⁴ jniá³ hí⁴jooy³ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ ca³liuh². 17Há⁴ja̱³ Ñúh³a² nɨ³ bi³jmeéy³ jniá³ hi³ ga³fayh⁴ liáh³nɨ³. Hi³ ga³liuy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ŋaah² ba² nɨ³, hi³ ga³fayh⁴ hi³ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ nɨ³. 18Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³sa³ chiáh² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ ba² ji̱í̱⁴ jniá³ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ xa³ja̱³. 19Hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³ niaá⁴ah³ yáh¹, hi³ja̱³ ga³tiaá⁴ ga³ra̱á̱h⁴ah³ ruh³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ tú¹jlayh³ nɨ³. 20Chiaah¹ ga³cuo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ca³dah²dxa³tie̱e̱y³ niaá⁴ah³ hi³ hi²jmeeh¹ah³ diáh⁴ he̱é̱yh³, xe̱y³ hi³ ga³booy³ niaá⁴ah³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³, xe̱y³ hi³ ga³juuy³² niaá⁴ah³, xe̱y³ hi³ ca³bi³sa³ chiáh² jee⁴² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ xe̱y³ hi³ ga³chiu̱u̱⁴ ñí¹ah³ baáy⁴ ga³cuo³ah³ je² yáh¹. 21Joó⁴ dɨ́h¹ hiíy² jniá³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ tiá³ dsɨ³²ah¹ hi³ hi²jmeeh²ah¹ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³nɨy³². Joó⁴ xɨ³ nɨ³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ dɨ³hɨɨy³ dsɨ́² ca³dah²bi³sa³ chiáh², ba² hí⁴hɨɨy³ dsɨy⁴ hi²bi³say⁴ chieéy⁴. Ga³liuy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ŋaah² ba². 22Hi²xiáh³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ hebreos. Ba² na³lɨ́⁴á⁴ jniá³ hebreo. ¿Xɨ² na³lɨ́y⁴ israelitas diáh⁴ hi³nɨy³²? Ba² liáh³ja̱³ jniá³. ¿Xɨ² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱² dxaa⁴² Abraham? Ba² na³lɨ́⁴á⁴ jniá³ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham. 23¿Xɨ² ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² Cristo? Ga³jmeey⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ ta² liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ rúh⁴ liuy⁴ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ ŋaah². Ma³jnaah⁴ ma³baah⁴²á⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³nɨy³². Hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² gɨh¹ ma³ya²húy² jniá³ ñuúh⁴ñí¹. Ma²jáh³ tiaah² ba² foóh¹ hí⁴jú̱³á⁴ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴. 24Ñá³ tiaah² cá⁴dah²jmí² jniá³ diáh⁴ israelitas, baáy⁴ máh⁴ dxiá⁴dxiá³ dsɨ³² ñú⁴ tiaah² bih³ liáh³ca̱á̱h³ tiaah². 25Nɨɨh⁴ tiaah² ja̱³ cá⁴dah²báy² jniá³ baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ cá⁴dah²chiúyh² jniá³ na¹cu̱ú̱¹. Nɨɨh⁴ tiaah² bih³ gá⁴güeé² maá² hi³ hi⁴²á² liáh³ chie⁴ji̱i̱⁴ hoy⁴ fáh⁴liu⁴. Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴güeé² cáh³ti³² maá² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeh⁴²á⁴ ca̱a̱³ jmɨɨ⁴ ca̱a̱³ voo⁴ dxaah¹ jmɨ́⁴ñih¹. 26Baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ma³chié⁴ ma³ji̱í̱y⁴. Hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ mɨ² ga³ha⁴²á⁴ jmɨɨ³, baáy⁴ hi²xiáh³ xe̱y³ diáh⁴ dsa³hi̱i̱³ xi² gá⁴chié⁴ gá⁴ji̱í̱y⁴. Baá⁴ ba² foóh¹ liáh³bií⁴ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ jniá³ mɨ³hee³², liáh³ ba² diáh⁴ dsa³ oóh²á⁴, liáh³ ba² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴. Baáy⁴ xáh³ha³² dɨ́h¹ chie̱y³ foóh¹ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴ fɨɨ³ cah², ba² liáh³ja̱³ jee⁴² nuu³ baáy⁴ jmɨ́⁴ñih¹. Ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² je¹á² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ hi³ dɨ́h¹ mɨ³ja̱³ ca³dah²féh³ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. 27Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ ta² gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴. Ñuú³ tiaah² há⁴hé³ gá⁴guɨ̱ɨ̱⁴²á⁴ cáh³ti³². Xa³ mɨ² há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ hi²eeyh⁴² hi²uuyh⁴² gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴. Ba² xa³ mɨ² cá⁴bí⁴jmɨɨy⁴ cáh³ti³². Xa³ mɨ² gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴ güiíy⁴, baáy⁴ xa³ mɨ² há⁴hé³ xa³ mɨh³ chieéy⁴. 28Baáy⁴ ca̱á̱h³ chiáh² ba² jmɨ́yh³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ hi²xiáh³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ ñuú³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. 29Liu³u²xɨ³ mɨ² xe̱y³ dsa³ dsaah⁴², ba² ji̱í̱⁴ jniá³ dsaay⁴² ba² ga³ji̱í̱y⁴, baáy⁴ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴bí⁴taay³ oóyh², jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴cɨ̱ɨ̱³²á⁴, hi²nia⁴²a². 30Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ ga³jmee⁴ hi²bi³say⁴ chieéy⁴, na³fáyh⁴ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ cá⁴lɨ́⁴lii⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²á⁴ ba². 31Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ ga³jmee⁴ Dios hi³ na³lɨ́y⁴ Jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Hi³nɨy³² nɨ³ ñi³² hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ ga³fayh⁴ la³. 32Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ liáh³ rúh⁴ je¹á² fɨɨ³ Damasco, mɨ²ja̱³ na³lɨ́y⁴ gobernador xɨh³chie̱y³² rey Aretas. Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² gobernador ja̱³ hi³ hí⁴dah²heéh⁴ hí¹ diáh⁴ haah²ñu¹ chiáh² fɨɨ³ ja̱³, chiaah¹ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ hí⁴dah²güeéyh² jniá³. Baáy⁴ xa³ ca̱a̱³ yah³ gaáy³ hi³ ná⁴hi⁴² lɨh³ fɨɨ³ nɨɨ́⁴, hi³ja̱³ cá⁴dah²jé̱y² jniá³ diáh⁴ haah²ñu¹ ja̱³. 33Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xieéy² jniá³ ná⁴hi⁴²á² ca̱a̱³ mɨh³cuɨ³², cá⁴dah²ŋɨ́y² jniá³ haah² ventana chiáh² yah³ ja̱³. Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴laá³á⁴ há⁴hé³ gá⁴güeéyh² jniá³ gobernador ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\