2 Corintios 2

1Hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ hi³ há⁴hé³ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ duh³ há⁴hé³ hi²jmeey⁴² hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³. 2Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²jmeey⁴² hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³, mɨ²ja̱³, ¿hi̱² gɨh³ hí̱³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴jé⁴ dsɨy⁴ ja̱³? Ti̱¹ niaá⁴ah³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ hí⁴jé⁴ dsɨy⁴ joó⁴ jniá³ xiáh³ hi²bi³fɨɨh⁴²á⁴ há²ah³ ba² hu̱² ñii⁴²á². 3Hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴sɨ́⁴á⁴ xi³ chia̱á̱²ah³ dsa³jéy⁴, chiaah¹ ba² há⁴hé³ naáy⁴ hi³ mɨ² ma³dxaá²á⁴ nɨ³ hi²bi³fɨɨh⁴²ah³ dsɨy⁴ dxa² hi³ hi²jmee³ah³ hí⁴jé⁴ dsɨy⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³² ga³ji̱í̱⁴, liu³u²xɨ³ jniá³ gɨh³ jé⁴ dsɨy⁴, ba² mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨ³ah³ ba² niaá⁴ah³ hí⁴jé⁴ há²ah³. 4Liáh³ca̱á̱h³ xɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ dsa³jéy⁴, hi²xiáh³ tay⁴hɨy⁴ ñuú³ baáy⁴ hi²xiáh³ lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨy⁴, jla⁴²á² lɨ́⁴. Joó⁴ ba² há⁴ja̱³ hi³ gá⁴xɨɨ́y⁴ duh³ja̱³ hí⁴fɨɨh⁴² há²ah³ ja̱³, duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³ ba² ja̱³. 5He̱é̱yh³ ba² xe̱y³ ja̱y³ hi³ cá⁴bí⁴fɨɨh⁴² dsɨy⁴. Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ ñeéy⁴ ja̱³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨy⁴, ba² liáh⁴jɨ³ah³ ba² niaá⁴ah³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨh⁴² há²ah³ ca³liuh² mɨ²ja̱³. Ga³fayh⁴ hi³ ca³liuh² duh³ há⁴hé³ hí⁴boo⁴ hiíh⁴. 6Ma³lií² ba² liáh³nɨɨh¹ ma³bi³chií⁴ah³ nɨ³. 7Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² baáy⁴ hi²bi³jee⁴²ah³ ca̱á̱h³ dsɨ́² chiaah¹ liu³u²xɨ³ booy¹ fɨɨh⁴² dsɨ́² mɨ²ja̱³ foóh¹ dsá⁴yeéy⁴ cáh³ti³². 8Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²jmee³ah³ lii⁴ hi³ naá⁴ah³ ba². 9Gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ carta liáh³xɨ³ hi²jmee³ah³ chiaah¹ cá⁴yá⁴dsaa⁴²á⁴ hiíh⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ xɨ² hi²jmee³ah³ ba² ruh³ he̱é̱yh³, jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴foóh²á⁴ niaá⁴ah³ ja̱³. 10Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, liu³u²xɨ³ hi²jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² hi̱² liáh³nɨy³², ba² liáh³ja̱³ jniá³, ba² hi²jmeey⁴² ba² gaáy³ dsɨy⁴ chiáh². Liu³u²xɨ³ xa³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmeey⁴² gaáy³ dsɨy⁴, hi²jmeey⁴² ba² rúh⁴ñi² Cristo hi³ fáh⁴ hi³ naá⁴á⁴ niaá⁴ah³, 11duh³ há⁴hé³ hi²cuo²a² dxa² Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ hí⁴caáyh² jnia². Chiaah¹ nia⁴²a² ba² hi³ hi²xiáh³ ñuú³ hi³ ga³jmee⁴ ga³caayh³² jnia². 12Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá²á⁴ fɨɨ³ Troas hi³ hi²hoy⁴² fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴lɨ́⁴, gá⁴ná³ ba² fi¹ chieéy⁴ hi³ hi²jmeey⁴² ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 13Joó⁴ gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ ñuú³ chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴ji̱i̱h⁴²á⁴ du³ñuúh²a² Tito nɨ³. Hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gá⁴dxaa⁴²á² juúh⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ duh³ ŋaáy² vó⁴ Macedonia ba². 14Joó⁴ hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios chiaah¹ jmáyh² hi³ ga³tiaá⁴ah¹ ba² ga³jmee⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³. Baáy⁴ jmɨ²heéy¹ Dios nɨ³ chiaah¹ dxɨ́⁴liaa³²ah¹ jniaah¹ nɨ³ jmee⁴ dse³fɨɨ́y² diáh⁴ dsa³ hi³ dse³cui̱i̱⁴ ñaá². Jmɨ́yh³ liáh⁴jɨ³ hí¹ bɨh¹ mɨ³xe̱y³ lii³²a². Hi³ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³lɨ́⁴ah¹ ca̱a̱³ hi³ liih² jmeéh² hi³ ga³taayh³² diáh⁴ dsa³ ba² lii³²a². 15Chiaah¹ liu³u²xɨ³ mɨ² niaah⁴²ah¹ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxú⁴ mɨ²ja̱³ chiáh² Dios nɨ³ na³lɨ́⁴ah¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ hi³ liih² jmeéh² chiáh² Cristo. Ba² ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³, jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³dsa³yeéy⁴. 16Joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³dsa³yeéy⁴ nɨ³, hi³ jmeéh²ah¹ mɨ³juu³²ah¹ ba² chiaah¹ mɨ³hii³² hí⁴jú̱y³ diáh⁴ cáh³ti³². Joó⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ xe̱y³ dxú⁴, hi³ liih² jmeéh²ah¹ ba² chiaah¹ chia̱²ah¹ hi³ cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². ¿Hi̱² hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ta² la³ lii³²a²? 17Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Joó⁴ jniaah¹ há⁴hé³ xa̱³²ah¹ jniaah¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ duh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ cuu². Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³ja̱³. Joó⁴ ñi³² ba² Dios hi³ ga³he⁴²ah¹ liáh³ xiaa³dsaa³² ba², chiaah¹ ñaá² ba² gá⁴xɨ́y⁴ jniaah¹ baáy⁴ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³cu̱h⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\