2 Corintios 3

1Hi³ ga³féh³ah¹ liáh³nɨ³ há⁴ja̱³ hi³ liu⁴²ah¹ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹ voo³²ah¹ nɨ³. ¿Xɨ² foóh¹ niaáh² jmɨ́yh³ hi³ hi²hee²ah¹ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ carta hi³ dsa³féh³ hi³ xa³ na³lɨ́⁴ah¹, liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴²? Ba² há⁴hé³ niaa³²ah¹ jniaah¹ hi³ hi²cuoo¹ah³ jniaah¹ ca̱a̱³ carta hi³ dsa³féh³, hi³ xa³ na³lɨ́⁴ah¹. 2Chiaah¹ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ niaá⁴ah³ ba² nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ meeh¹ xi³ chiaa⁴²ah¹, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jooy³² niaá⁴ah³, hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ta² hi³ ga³jmee⁴²ah¹. 3Hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ hi³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xi³ hi³ gá⁴xɨɨ́³ ñaá² Cristo baáy⁴ jniaah¹ nɨ³ ga³chie⁴ ga³ji̱i̱⁴²ah¹ ga³saa³²ah¹ chiáh² diáh⁴ dsa³. Há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ tinta nɨ³ na³xɨɨ², chie̱é̱yh¹ ñaá² Espíritu chié̱y² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba² nɨ³ gá⁴xɨɨ́³ hi³ nɨ³. Ba² há⁴ja̱³ ñiíh² na¹cu̱ú̱¹ nɨ³ na³xɨɨ² hi³ ga³hoy⁴ la³, jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³ na³xɨɨ². 4Liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah¹ rúh⁴ñi² Dios dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³. 5Há⁴ja̱³ hi³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ bií⁴ lí̱³ah¹ voo³²ah¹ hi³ja̱³ ga³jooy³ ga³lɨ́³ ta² hi³ ga³jmee⁴²ah¹. Haá², Dios ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hi³ ga³jooy³ ga³jmee⁴²ah¹. 6Gá⁴heé⁴ jniaah¹ ñaá² Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²he²ah¹ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³² chiáh². Há⁴ja̱³ ga³liu⁴²ah¹ chiáh² ley hi³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ na³xɨɨ² ba², ga³liu⁴²ah¹ chiáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ ga³jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ Espíritu ba². Chiaah¹ ley nɨ³ ga³jɨ̱yh⁴ jnia², joó⁴ Espíritu nɨ³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². 7Ley hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹ nɨ³, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴xɨɨ² ñiíh² na¹cu̱ú̱¹. Hi³ja̱³ hi²xiáh³ sɨɨ́⁴ ñi² Moisés ja̱³ gá⁴lɨ́⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ cá⁴dah²joó². Joó⁴ lɨ² va² liáh³ja̱³ ba² gá⁴uu³ hi³ sɨɨ́⁴ ñi² ja̱³. 8¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴lí³ gɨh¹ gaáy³ chiáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ ga³jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ Espíritu nɨ³? 9Xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ gaáy³ chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³yeey³² jnia², ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ gaáy³ hí⁴lí³ chiáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ ga³jmee⁴ xa̱³²a² dxú⁴ nɨ³. 10Gu³xɨ³ ba² gá⁴lɨ́⁴ gaáy³ chiáh² ley nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ cáh³ti³² hi³nɨ³ liáh³xɨ³ gɨh³ gaáy³ chiáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³. 11Hi³ja̱³ xɨ³ booy¹ gaáy³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² ley hi³ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ voó³ nɨ³, joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ gaáy³ hí⁴lí³ chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ mɨɨ³² hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ nɨ³. 12Liáh³ja̱³ jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah¹ chiáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³² nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ hɨɨy³ dsɨ³²ah¹ cáh³ti³² ga³liu³²ah¹ niaá⁴ah³. 13Há⁴hé³ ga³jmee⁴²ah¹ liáh³xɨ³ Moisés hi³ ga³jlɨ³² ñi² ja̱³ duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²joó² diáh⁴ israelitas hi³ dsa³ii³ hi³ sɨɨ́⁴ ñi² ja̱³. 14Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ley ja̱³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ³ba³ dsɨ́² diáh⁴. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ liu³u²xɨ³ mɨ² ca³dah²joo³² ley mɨ³dsaáy⁴ nɨ³, há⁴hé³ na³fáyh⁴ ca³lɨ³dsaay⁴ diáh⁴. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ xa³ hi³ na³jnɨɨ³² ba² chiáh² diáh⁴ lii³²a², hi³ja̱³ há⁴hé³ ca³lɨ³dsaay⁴ diáh⁴. Hí⁴boo⁴ ba² hi³ na³jnɨɨ³² nɨ³, joó⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo ba². 15Hi³ja̱³ ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴ jmáyh² liáh³ja̱³ ba² ga³cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴ mɨ² ca³lɨ³he² ley chiáh² Moisés, há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi³ rúh⁴ ná⁴liaá¹ dxɨ² diáh⁴. 16Joó⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ ja̱y³ hi³ hí⁴ta̱a̱yh³ ñaá² chiáh² Ñúh³a² nɨ³, mɨ²ja̱³ si¹ hí⁴boo⁴ hi³ na³jnɨɨ³² chiáh². 17Hí̱³ba² Ñúh³a² nɨ³ na³lɨ́y⁴ Espíritu, hi³ja̱³ xɨ³ chie̱é̱yh¹ jnia² Espíritu chié̱y² Ñúh³a² nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ na³jnɨɨ³² chiaa⁴²a² cáh³ti³². 18Hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³²a² jnia² há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hi³ na³jlɨ² ñi²a² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Moisés ja̱³. Mɨ³na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ ca̱a̱³ mɨ¹hú³ ba², chiaah¹ vih²chiaa⁴²a² ba² nɨ³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²joóy² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Ñúh³a² hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³. Baáy⁴ máh⁴ pih² máh⁴ liuh² liáh³nɨ³ dsa³guáyh² jnia² Espíritu chié̱y² Ñúh³a² nɨ³ duh³ hi²chia̱²a² gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ chiáh² ñaá².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\