2 Corintios 4

1Hi³ja̱³ vih²chiaah¹ hi³ ná⁴tayh¹ guaa³²ah¹ ta² la³ chiaah¹ hi³ ga³ca̱³² mih³ Dios nɨ³ ga³ñi³² jniaah¹, hi³ja̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiuuh⁴²ah¹ dsɨ³²ah¹ cáh³ti³². 2Ñé⁴ gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ ga³jmee⁴²ah¹ hi³ hii³²a² ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² xi² há⁴hé³ ca³dah²joo³² dsa³. Ba² há⁴ja̱³ hi³ ca³bi³taa⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³. Ba² há⁴hé³ ga³guah⁴²ah¹ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Ñi³² ba² Dios, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ hi³ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² ba² nɨ³ ga³jmee⁴²ah¹. 3Joó⁴ xɨ³ na³jnɨɨ³² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³he⁴²ah¹ nɨ³, na³jnɨɨ³² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba². 4Chiaah¹ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³jmee⁴ ga³tuúy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ nɨ³ duh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴dah²joó² liáh³xɨ³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ liih² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. Xɨ³ ba² hi³ ga³taah³² jmɨɨ́⁴ ba² lii³²a² fáh⁴liu⁴ nɨ³ chiaah¹ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ Cristo hi³ chia̱³ chiáh² ñaá² Dios nɨ³. 5Há⁴hé³ ga³liu⁴²ah¹ ñuú³ chiaa⁴²ah¹ voo³²ah¹, ga³he⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³ hi³ Jesucristo nɨ³ ba² jmɨ́yh³ Dia² chia̱a̱⁴²a², baáy⁴ jniaah¹ yáh¹ na³lɨ́⁴ah¹ xɨh³chia̱á̱²ah³ ba² vih²chiaah¹ Jesús nɨ³. 6Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios: “Gua²sa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ xi² ñu³ha̱a̱h³ la³”, baáy⁴ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ gá⁴dxiíh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴cui̱i̱⁴²a² ñaá² hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ nɨ³, joó⁴ hí⁴cui̱i̱⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo ba². 7Hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ chi̱í̱⁴ hi³ nɨ³ chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ hi³ bií⁴ vá³jlɨ́h³ah¹ la³. Na³lɨ́⁴ah¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ mɨ¹ya³ ji̱i̱⁴ ba² lii³²a² duh³ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² hi³ bii³²ah¹ voo³²ah¹. Hi³ja̱³ nɨ³ lii⁴ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ Dios hi³ ca³bi³jmeéy³ jniaah¹ nɨ³. 8Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ ta² ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah¹, joó⁴ há⁴hé³ ca³lɨ³fɨɨh⁴² dsɨ³²ah¹ fáh⁴yeey¹. Há⁴hé³ nia⁴²ah¹ cáh³ti³² xɨ³ jmiih⁴ hi²jmee²ah¹ ca̱á̱h³ca̱á̱h³, joó⁴ ba² há⁴hé³ ga³tiuuh⁴²ah¹ dsɨ³²ah¹ cáh³ti³². 9Ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ mɨ³hee³², joó⁴ ba² há⁴hé³ ga³cueeh⁴²ah¹ voo³²ah¹ cáh³ti³², nɨ³ bɨh¹ na³saa³ah¹ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ joó⁴ ba² há⁴hé³ ca³dsa³yaá⁴ah¹ cáh³ti³². 10Gu³xɨ³ xiáh³ ba² xi² chie⁴ji̱i̱⁴²ah¹ chie̱y³ foóh¹ hi³ hí⁴jɨ̱h⁴²ah¹ liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² ñaá² Jesús nɨ³, joó⁴ duh³ hí⁴dah²joó² hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba² Jesús chie̱é̱yh¹ jniaah¹. 11Chiaah¹ jniaah¹ na³ji̱í̱h⁴ah¹ la³, joó⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ jmáyh² hi³ dɨ́⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jniaah¹ ba² vih²chiaah¹ Jesús nɨ³. Joó⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²joó² hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba² Jesús chie̱é̱yh¹ jniaah¹ dsa³ hi³ ga³jú̱y³ nɨ³. 12Hi³ja̱³ nɨ³ jmáyh² hi³ dsa³jú̱³ah¹ ba² jniaah¹ lii³²a², joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ hi³ já⁴ dsa³tɨ̱́⁴ah³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ ba² vih²chiaah¹ ta² hi³ ga³jmee⁴²ah¹ nɨ³. 13Liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Gá⁴taá³á⁴ chiáh² Dios, hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴liu⁴²á².” Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ jniaah¹ ca³dsa³taá³ah¹ chiáh² Dios, hi³ja̱³ ba² nɨ³ ga³liu⁴²ah¹ nɨ³. 14Chiaah¹ jmɨ́yh³ nia⁴²ah¹ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ chiaa⁴²a². Hí̱³ba² Dios hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesús nɨ³, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ jnia² ca̱á̱h³ dxɨ́⁴lieey³² Jesús baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ dsa³naa²ah¹ rúh⁴ñi² chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³. 15Hi³ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² ma³tiaá⁴ ma³ra̱á̱h⁴ah¹ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. Duh³ja̱³ hí⁴fɨɨ́y² diáh⁴ dsa³ hi³ dɨ́h¹ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³, baáy⁴ hí⁴ta̱á̱h² cáh³ti³² diáh⁴ hí⁴dah²cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Ñúh³a² hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ gaáy³ chiáh². 16Hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ ga³tiuuh⁴²ah¹ dsɨ³²ah¹ cáh³ti³². Gu³xɨ³ ba² dsa³hɨɨ́² dsa³yeéy⁴ cuerpo chiaa⁴²ah¹ joó⁴ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ hi³ já⁴ dse³mɨɨ́y² ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²ah¹. 17Ba² há⁴hé³ na³jmɨɨ́yh³ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³²ah¹ ca̱³ji̱i̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, liáh³xɨ³ liáh³nɨɨh¹ hi³ bií⁴ dɨ́h¹ dxú⁴ hi³ hí⁴tɨ̱́⁴ah¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ hí⁴yeéy⁴ nɨ³. 18Há⁴hé³ ga³jmee⁴²ah¹ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ ga³joo³²a² la³, ga³jmee⁴²ah¹ he̱é̱yh³ chiáh² hi³ há⁴hé³ mɨ³lii⁴ ba². Chiaah¹ ca̱a̱³ ga³ŋɨ́³ ba² hi³ ga³joo³²a² la³, joó⁴ xa³ chiáh² liáh³nɨ³ hi³ há⁴hé³ mɨ³lii⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\