2 Corintios 5

1Nia⁴²a² ba² hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³yeéy⁴ cuerpo chiaa⁴²a² nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ ca̱a̱³ cuerpo hi³ mɨ³na³tɨɨ⁴ chiaa⁴²a² yuuh¹ güii³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ máh⁴ dsa³yeéy⁴. 2He̱é̱yh³ ba² xa³ mɨ² ga³he̱e̱⁴²a² chia̱a̱h²a² cuerpo chiaa⁴²a² la³, hi³ mɨ³niaa³²a² hi³ hu̱² hí⁴tɨ̱́⁴a² chiaa⁴²a² hi³ xa³ yuuh¹ güii³ nɨ³. 3Chiaah¹ hí⁴tɨ̱́⁴a² ba² dxaáh² cuerpo chiaa⁴²a² duh³ há⁴hé³ na³laá³ liáh³nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. 4Liáh³ rúh⁴ chia̱²a² cuerpo la³, rúh⁴ ga³he̱e̱⁴²a² chiaah¹ hi³ ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²a². Joó⁴ há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ dɨ́h¹ niaa³²a² hi³ hí⁴yeéy⁴ nɨ³. Hi³ niaa³²a² hí⁴tɨ̱́⁴a² cuerpo hi³mɨɨ³² ba² nɨ³, duh³ hi²guah⁴²a² hi³ mɨ³dsa³yeéy⁴ chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ chiáh² liáh³nɨ³. 5Jmɨ́yh³ Ñaá² Dios ba² nɨ³ gá⁴jméy² jnia² duh³ hí⁴cuoó⁴ jnia² hi³nɨ³. Ba² ma³cuóy² jnia² Espíritu chié̱y² duh³ hí⁴dsaa⁴²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴a². 6Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³ta³ ga³hɨ³²a² ñuú³ cáh³ti³². Ba² nia⁴²a² hi³ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ chia̱²a² cuerpo la³ há⁴hé³ mɨ³niaah⁴²a² chia̱a̱h²a² Ñúh³a² nɨ³. 7Joó⁴ ca³dsa³taá³a² ba² chiáh² Dios, há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴²a² cua̱a̱y¹ná² hi³ ga³joo³²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 8Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³ta³ ga³hɨ³²a² ñuú³ cáh³ti³². Joó⁴ jmɨ́yh³ niaa³²a² hi³ hu̱² ma³tuu⁴²a² cuerpo la³ duh³ mɨ³niaah⁴²a² chia̱a̱h²a² Ñúh³a² nɨ³. 9Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴²a² sa³he̱é̱yh³ chiáh² Ñúh³a² nɨ³ duh³ hu̱² hí⁴lí³ dsɨ́² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²a², liáh³ ba² xɨ³ na³ji̱í̱h⁴a² hu̱² gɨh³ haá². 10Chiaah¹ liáh⁴jɨ³²a² ba² ga³jmee⁴ dsa³naa²a² rúh⁴ñi² Cristo duh³ hí⁴chia̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² duh³ mɨ²ja̱³ hí⁴cuoó⁴ jnia² liáh³nɨɨh¹ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴tɨ̱́⁴a² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² xɨ² ma³jmee²a² dxú⁴ ha²xɨ² gɨh³ hi³ mɨ³hee³² liáh³ ma³yaa²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 11Foh⁴sɨ̱ɨ̱³²ah¹ ga³joo⁴²ah¹ Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ ga³cuoo⁴²ah¹ dsɨ³²ah¹ ga³liu³²ah¹ diáh⁴ dsa³ duh³ hu̱² jmiih⁴² hí⁴dah²nuú⁴ dsaá². Ñi³² ba² Dios liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³²ah¹ baáy⁴ naáy⁴ hi³ hu̱² ba² liáh³ja̱³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² niaá⁴ah³. 12Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ mɨ³hi²liu²ah¹ ca̱á̱h³ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹ voo³²ah¹ nɨ³. Hi³ niaa³²ah¹ hi²cuo²ah¹ je² hi³ hí⁴jé⁴ há²ah³ chiaa⁴²ah¹ ba² nɨ³. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hi²hí̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ dxú⁴ chiáh² ja̱y³ hi³ lii³²a² ga³jmee⁴ dxú⁴, dxa² hi³ hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² jmiih⁴² ná⁴lɨ¹ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh². 13Liu³u²xɨ³ ma³lɨ³ŋaah²ah¹ yáh¹, mɨ²ja̱³ hi³ ŋaáh³ah¹ chiáh² Dios ba². Joó⁴ liu³u²xɨ³ há⁴hé³ ŋaáh³ah¹ yáh¹, mɨ²ja̱³ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² ja̱³. 14Hi³ bií⁴ nieéy² jnia² Cristo nɨ³, hi³nɨ³ ca³dxa³tie̱e̱y³ jnia² hi³ hi²jmee²a² sa³he̱é̱yh³ chiáh². Chiaah¹ mɨ³nia⁴²a² ba² hi³ gá⁴jú̱y⁴ ja̱y³ dsa³ vih²chiaah¹ liáh⁴jɨy³ dsa³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² ma³ju̱y⁴. 15Gá⁴jú̱y⁴ Cristo dxa² liáh⁴jɨy³ dsa³, duh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ mii⁴. Ga³jmee⁴ hí⁴dah²güe³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Cristo bɨh¹ ba², chiaah¹ Cristo nɨ³ gá⁴jú̱y⁴ baáy⁴ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ vih²chiaah¹ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 16Hi³ja̱³ nɨ³ yáh¹, há⁴hé³ máh⁴ ga³ca̱³²ah¹ cua̱a̱y¹ná² xɨ³ jmiih⁴ na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³. He̱é̱yh³ ba² gá⁴jmeeh²ah¹ liáh³ja̱³ Cristo dsa³jéy⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ máh⁴ ga³ji̱i̱³²ah¹ liáh³ja̱³. 17Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Cristo, mɨ²ja̱³ mɨ³na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨɨy³² bɨh¹ ba². Ma³ŋɨ́³ ba² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³dsaáy⁴. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ma³lɨ³mɨɨ́y² chiáh². 18Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ nɨ³ je³ chiáh² Dios, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴jmeé³ hi³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² ca̱á̱h³ naá³a² chia̱a̱h²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo, baáy⁴ gá⁴tiéyh² guaa³²ah¹ hi³ hi²hee²ah¹ diáh⁴ dsa³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ ca̱á̱h³ naáy³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹. 19Dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ gá⁴jmeé³ Dios hi³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ ca̱á̱h³ naáy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ chie̱é̱yh¹ ñaá². Há⁴hé³ máh⁴ ga³jmee⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ dsaa² chiáh² diáh⁴, baáy⁴ gá⁴tiéyh² guaa³²ah¹ hi³ hi²hee²ah¹ diáh⁴ dsa³ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ ca̱á̱h³ naáy³ chie̱é̱yh¹ ñaá². 20Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴xɨ́y⁴ jniaah¹ Dios nɨ³ duh³ hi²liu⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³ dxa² Cristo, baáy⁴ liáh³ca̱a̱y³ dxɨ́⁴liaa³²ah¹ jniaah¹ ba² mɨ³ŋɨɨ⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³ hi³ hi²ñí³ah³ ca̱á̱h³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³. Hi³ja̱³ nɨ³ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo: hu̱² hi²jmee³ah³ jmɨ²heé¹ hi²ñí³ah³ ca̱á̱h³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios nɨ³. 21Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² gu³xɨ³ ca̱a̱³ dsaa² chiáh² Cristo, joó⁴ vih²chiaa⁴²a² jnia² gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ hi³ xa³ dsaa² chiáh² ba², duh³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ liáh³xɨ³ ñaá² Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\