2 Corintios 6

1Ga³ji̱i̱h³²ah¹ jniaah¹ hi³ ca̱a̱³ ba² ta² ga³jmee⁴²a², hi³ja̱³ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chia̱á̱²ah³ hi³ hu̱² há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ma³tɨ̱́³ah³ nɨ³ hi³ dɨ́h¹ ma³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. 2Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios: Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ jmɨ́yh³ ná⁴lɨ¹ dsɨy⁴ hi²nuuy⁴² chiú̱h²u³, jmɨɨ́¹ liáh³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hi³ hi²laá⁴á⁴ niu³ mɨ²ja̱³ gá⁴tie̱e̱y⁴² chiú̱h²u³. Ja̱³nɨ́⁴ jmɨ́yh³ dxa², ja̱³nɨ́⁴ jmɨ́yh³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴lieéy² jnia² Dios nɨ³. 3Há⁴hé³ xa³ jmee⁴²ah¹ cáh³ti³² hi³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴cueéy² hí⁴nieéy² diáh⁴ dsa³ vih²chiaa⁴²ah¹, chiaah¹ há⁴hé³ niaa³²ah¹ hi³ hí⁴cueeyh⁴ mɨ³hee³² ta² hi³ ga³jmee⁴²ah¹. 4Xiáh³ hi³ ga³jmee⁴²ah¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² jmɨ́yh³ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Dios ba². Hi³ja̱³ ja̱³ ga³jmee⁴²ah¹ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²ah¹ mɨ² ga³cɨ̱ɨ̱h³² ga³beeh³²ah¹, mɨ² ŋɨɨ⁴niaáh² chiaa⁴²ah¹, mɨ² há⁴hé³ nia⁴²ah¹ jmiih⁴² hi²jmee²ah¹, 5mɨ² ca³lɨ³jmi⁴² ca³lɨ³ba⁴²ah¹, mɨ² ca³dah²taayh³ jniaah¹ ñuúh⁴ñí¹, mɨ² ca³dah²bi³dxɨɨ́y³ mii⁴ chiaa⁴²ah¹, mɨ² bií⁴ veyh³ ta² ga³jmee⁴²ah¹, baáy⁴ xa³ mɨ² há⁴hé³ ga³guɨ̱ɨ̱³²ah¹ cáh³ti³² baáy⁴ hi²xiáh³ cue̱e̱³²ah¹ gá⁴lɨ́⁴. 6Joó⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² ga³jmee⁴²ah¹ ta², jmɨɨh⁴²ah¹ ba² ga³liu⁴²ah¹, ga³jmee⁴²ah¹ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²ah¹, dxú⁴ dsɨ³²ah¹ ba², ca³bi³jmeéy³ jniaah¹ Espíritu Santo nɨ³, baáy⁴ ga³jmee⁴²ah¹ niaa³²ah¹ ja̱á̱¹ oóh²ah¹ ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²ah¹ cáh³ti³². 7Jmáyh² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba² ga³liu⁴²ah¹, lii⁴ ba² hi³ ga³cuoó⁴ jniaah¹ Dios nɨ³ fáh⁴lí³ chiáh². Ba² niaah⁴²ah¹ ba² xiaa³dsaa³² hi³ja̱³ na³lɨ́⁴ah¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ soldados hi³ dɨ³xa̱h³ jɨɨ⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ ta². 8Ca̱á̱h³ca̱á̱h³ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ hu̱u̱¹rá², ca̱á̱h³ca̱á̱h³ ca³dah²bi³cuaáy¹ jniaah¹. Xa³ mɨ² ca³dah²liu⁴ dxú⁴ chiaa⁴²ah¹, xa³ mɨ² ca³dah²liu⁴ mɨ³hee³². Ca³dah²féh³ hi³ ca³bi³taa⁴²ah¹ diáh⁴ dsa³ joó⁴ ga³liu⁴²ah¹ ba² xiaa³dsaa³². 9Hi²xiáh³ dxú⁴ dɨ³cui̱i̱y⁴ jniaah¹ joó⁴ ca³dah²jmeéh⁴ jniaah¹ liáh³xɨ³ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ ba². Ma³ju̱⁴²ah¹ ba² ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴, joó⁴ xa̱³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ liáh³nɨ³. Ca³dah²bi³chiíy⁴ jniaah¹ joó⁴ há⁴hé³ ca³dah²jɨ̱yh⁴ jniaah¹ cáh³ti³². 10Hi²xiáh³ fɨɨh⁴² dsɨ³²ah¹ lii³²a², joó⁴ ba² ca³lɨ³jé⁴ dsɨ³²ah¹ liáh³bií⁴. Jmɨ́yh³ dsa³tieey³ jniaah¹ lii³²a² joó⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ hi³ dse³xaa³² ca³jaa¹ chiáh² Dios vih²chiaa⁴²ah¹. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² xa³ chiaa⁴²ah¹ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ lii³²a² hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² nɨ³. 11Du³ñuúh²á⁴ dsa³ fɨɨ³ Corinto, ma³liu⁴²ah¹ niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³². Jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²ah¹ dɨ́h¹ niaa³²ah¹ niaá⁴ah³. 12Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² ga³ji̱i̱³²ah¹ ga³joo⁴²ah¹ niaá⁴ah³, joó⁴ niaá⁴ah³ si¹ xa³ ga³ji̱i̱³²ah³ ga³joo⁴ah³ jniaah¹. 13Ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ diáh⁴ ja̱a̱y⁴, ga³ŋɨɨy⁴ hi³ hu̱² hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ jniaah¹ jɨy³túh² jɨy³há²ah³ cáh³ti³², ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ niaá⁴ah³ nɨ³. 14Há⁴ hi³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. ¿Xɨ²fáh³ ga³ji̱i̱h⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³ chie̱é̱yh¹ hi³ mɨ³hee³²? ¿Xɨ²fáh³ ga³ji̱i̱h⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴ nɨ³ chie̱é̱yh¹ xi² ñu³ha̱a̱h³? 15¿Xɨ²fáh³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² Cristo nɨ³ chie̱é̱yh¹ Hi³há⁴dxúy⁴? ¿Xɨ²fáh³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² ja̱y³ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ ja̱y³ hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³? 16¿Xɨ²fáh³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² ñuúh⁴guah³ chiáh² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh²? Chiaah¹ niaá⁴ah³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ ñuúh⁴guah³ chiáh² Dios hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³ji̱í̱yh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴féh³ liáh³la³: Hi²güey⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ nɨ³, hi²chie⁴ hi²ji̱i̱y⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴, hí⁴lí³á⁴ Dios chié̱y² diáh⁴ baáy⁴ mii⁴ diáh⁴ nɨ³ hí⁴lí³ diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴. 17Hi³ja̱³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ Ñúh³a² nɨ³: Hi³voó⁴ah³ xi² niaah⁴²ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Hi³jé̱h¹ah³ ca³jaa¹ ba², há⁴ hi³cú̱h¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³, duh³ mɨ²ja̱³ ba² hi²tee¹á² niaá⁴ah³. 18Mɨ²ja̱³ hí⁴lí³á⁴ Ñúh³ah³ baáy⁴ niaá⁴ah³ hí⁴lí³ah³ ja̱á̱²mɨɨ¹ ja̱á̱²ñuh¹á², liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Ñúh³a² hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\