2 Corintios 8

1Ja̱³nɨ́⁴ du³ñuúh²á⁴, ga³jmee⁴²ah¹ niaá⁴ah³ juúh⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² vó⁴ Macedonia. Hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 2Gu³xɨ³ ba² fáh⁴yeey¹ gaáy³ ta² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² diáh⁴ joó⁴ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́². Baáy⁴ gu³xɨ³ ba² fáh⁴yeey¹ dɨ³tieey³ joó⁴ jɨy³túh² jɨy³dsɨ́² diáh⁴ cáh³ti³² cá⁴dah²cú̱yh² cuu² xɨ³ ba² dsa³ xaa³² ba² diáh⁴ lii³²a². 3Jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ dsa³ñi³² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ dɨ³niaá⁴ mii⁴ diáh⁴ ba² nɨ³ ma³dah²cuó³ liáh³nɨɨh¹ xa³ chiáh² diáh⁴. Joó⁴ ba² ñuú³ lɨ́⁴ ma³dah²cuó³ lii³²a². 4Cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ jniaah¹ jmɨ²heé¹ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴caáyh² diáh⁴ hí⁴dah²cuó⁴ foo³ duh³ja̱³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dsa³taáy³. 5Cá⁴dah²jmeé³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ liáh³xɨ³ nɨɨh¹ ta³hɨ³²ah¹ jniaah¹. Chiaah¹ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ cá⁴dah²ta̱a̱yh³ mii⁴ cáh³ti³² chiáh² Ñúh³a², ba² liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios. 6Hi³ja̱³ nɨ³ ŋɨɨ⁴²ah¹ jmɨ²heé¹ chiáh² Tito nɨ³ hi³ hu̱² dsaa³² dsá⁴bí⁴yey³ ta² chiáh² hi³ gá⁴laá⁴ jmee⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, duh³ hi³ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ hi³ hi²cu̱h⁴²ah³ cuu² nɨ³, chiaah¹ ca̱a̱³ ta² dxú⁴ ba² nɨ³. 7Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² hi³ ga³jmee³ah³ nɨ³ hi²xiáh³ dxú⁴ dsa³lí³. Hi²xiáh³ dxú⁴ ca³gua³taá³ah³, hi²xiáh³ liih² ga³liú¹ah³, hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴ah³, hi²xiáh³ ga³cuoo³²ah³ há²ah³ baáy⁴ hi²xiáh³ naá⁴ah³ jniaah¹. Hi³ja̱³ ja̱³ba² liáh³nɨ³ cuoó¹ah³ hi³ bií⁴ ta² dxú⁴ la³. 8Há⁴ja̱³ hi³ ga³taáyh⁴ ta² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³. Hi³ naáy⁴ hi³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ bií⁴ cá⁴dah²cuoó⁴ dsɨ́² ba² nɨ³ ga³hoy⁴, duh³ hi²nia⁴²a² xɨ² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ga³jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³. 9Mɨ³maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ hi³ dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²a² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Hi²xiáh³ xaa³² ñaá² joó⁴ hi²xiáh³ nieéy² niaá⁴ah³ hi³ja̱³ gá⁴jméy² ñaá² tieey³ cáh³ti³² ba², duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴xaa³²ah³ cáh³ti³² niaá⁴ah³ chiáh² Dios vih²chiaah¹ hi³ gá⁴jméy² ñaá² tieey³ nɨ³. 10Hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ fáh⁴liu⁴ la³ duh³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. Niaá⁴ah³ ba² gá⁴ñii³ há²ah³ mɨ³ca̱a̱³ ji̱i̱³ hi³ hi²cu̱h⁴²ah³ cuu² nɨ³. Ba² niaá⁴ah³ ba² gá⁴liaá²ah³ dsa³jéy⁴ mɨ³jmee³ah³ liáh³ja̱³. 11Ja̱³ba² liáh³xɨ³ jé⁴ há²ah³ liáh³ gá⁴liaá²ah³ mɨ³jmee³ah³, ja̱³ba² liáh³ja̱³ bi³ya⁴ah³ ta² chia̱á̱²ah³ nɨ³, hi³cuo³ah³ liáh³nɨɨh¹ ta³guáy¹ chia̱á̱²ah³. 12Chiaah¹ xɨ³ hi²cuo²a² foo³ ñaá² dxú⁴ juúh⁴ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ Dios liáh³nɨɨh¹ hi²cuo²a², chiaah¹ há⁴hé³ ga³ŋɨɨ⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ chiaa⁴²a². 13Ba² há⁴ja̱³ hi³ naáy⁴ hi³ hí⁴sa³ chiáh² dxeeyh⁴, baáy⁴ hí⁴ná⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. 14Chiaah¹ ja̱³nɨ́⁴ hi²xiáh³ xa³ chia̱á̱²ah³ hi³ja̱³ hí⁴jooy³ gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² dxeeyh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². Baáy⁴ dxaáh² fɨɨy⁴ hí⁴sa³ chiáh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ liu³u²xɨ³ mɨ² ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³. Mɨ²ja̱³ ree³ ba² hí⁴sa³ chia̱á̱²ah³. 15Liáh³ja̱³ nɨ³ ga³he⁴ fah² Dios hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Ja̱y³ hi³ cá⁴dxá⁴chie̱e̱yh⁴² ñuú³, há⁴hé³ gá⁴cueeyh⁴, baáy⁴ ja̱y³ gɨh³ hi³ cá⁴dxá⁴chie̱e̱yh⁴² ca³liuh², ba² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴ná⁴ chiáh².” 16Hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios chiaah¹ hi³ ca³bi³jmeéy³ Tito nɨ³ hi³ ga³ta³ ga³hɨ³ chia̱á̱²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ jniá³. 17Chiaah¹ gá⁴nuú³ ba² dsaá² dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ taáyh⁴ ta². Joó⁴ mɨ³ná⁴lɨ¹ ba² dsɨ́² dsaa³² hi³ja̱³ jmɨ́yh³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² ba² dsaa³² hí⁴dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³. 18Ba² hi²xɨ⁴²ah¹ gɨh¹ dxeeyh⁴ du³ñuúh²a² chie̱é̱yh¹ Tito nɨ³. Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³he⁴ juúh⁴ dxú⁴, liáh³ja̱³ dah²féh³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. 19Ba² há⁴ja̱³ nɨɨh¹ hi³ ca³dah²liu⁴ dxú⁴ chiáh², jmɨ́yh³ hi³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ ba² nɨ³ du³ñuúh²a² nɨ³ hi³ dsaa³² chie̱é̱yh¹ jniaah¹ mɨ² dsa³ca̱²ah¹ cuu². Chiaah¹ ná⁴tayh¹ guaa³²ah¹ dsa³ca̱²ah¹ cuu² foo³, ja̱³ba² hi³ jmeeh⁴²ah¹ hu̱u̱¹rá² Ñúh³a² nɨ³ baáy⁴ duh³ lii⁴ hi³ jmɨ́yh³ ga³lɨ́³ dxú⁴ dsɨ³²ah¹ hi²jmee²ah¹ ba². 20Liáh³ja̱³ hi²jmee²ah¹ duh³ hu̱² há⁴hé³ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ diáh⁴ dsa³ hi³ cu̱h³²ah¹ cuu² chiaah¹ hi²xiáh³ ñuú³. 21Chiaah¹ niaa³²ah¹ hi²jmee²ah¹ xiaa³dsaa³² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² ruh³. Há⁴ja̱³ ti̱¹ rúh⁴ñi² Ñúh³a² nɨ³, ba² ji̱í̱⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³. 22Ba² xe̱y³ gɨh¹ ja̱y³ du³ñuúh²a² hi³ hi²xɨ⁴²ah¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dsá⁴dxí̱⁴ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ ñuú³ ta² ga³jmee⁴ ga³joo³²ah¹ baáy⁴ ga³jmee⁴ jɨy³túh² jɨy³dsɨ́² cáh³ti³². Joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ hí⁴cuoó⁴ dsɨ́² ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ jmɨ́yh³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ hi²jmee³ah³ ba² he̱é̱yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 23Tito nɨ³ yáh¹ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ oóh²á⁴, na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² ca³dsa³tia̱a̱²ah¹ chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² gɨh¹ dxeeyh⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ dsá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Tito nɨ³, diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ba² cá⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ baáy⁴ lii⁴ ba² hi³ gaáy³ Cristo vih²chiaah¹ diáh⁴. 24Hi³ja̱³ hi³jmeeh³²ah³ lii⁴ diáh⁴ hi³ dsá⁴dxí̱⁴ nɨ³ hi³ he̱é̱yh³ ba² naá⁴ah³ diáh⁴ duh³ lii⁴ hi³ há⁴ja̱³ hi³ dɨ́h¹ mɨ³ja̱³ ga³ji̱í̱h⁴ah¹ hi³ mɨ³jmee³ah³ xiaa³dsaa³². Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ hí⁴dah²nuú⁴ hi³ mɨ³jmee³ah³ dxú⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\