2 Corintios 9

1Baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² cuu² foo³ hi³ dsa³cú̱yh⁴ chiáh² diáh⁴ oóh²a² hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³, há⁴hé³ ná⁴dsɨ¹ hiíh⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ dxaáh² xi³ chia̱á̱²ah³ lii³²a². 2Chiaah¹ maay⁴ ba² hi³ ná⁴lɨ¹ há²ah³ hi³ gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴. Hi²xiáh³ naáy⁴ chieéy⁴ ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² vó⁴ Macedonia nɨ³ hi³ mɨ³xa³ ca̱a̱³ ji̱i̱³ bih³ mɨ³na³tɨɨ⁴ ba² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ niaah⁴²ah³ vó⁴ Acaya nɨ³ hi³ gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³tieey³. Laah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Macedonia nɨ³ ma³sa³ hi³ bii³² diáh⁴ vih²chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³. 3Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ hi²sɨ́⁴á⁴ liáh³bií⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² la³ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ duh³ja̱³ lii⁴ hi³ xa³ he³chiaah³² ja̱³ hi³ niaa³²ah¹ chiaa⁴²ah¹ liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ nɨ³. Mɨ²ja̱³ mɨ³na³jniaa³ ba² foo³ chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ ma³fáyh² nɨ³ mɨ² ma³dxaá²á⁴. 4Chiaah¹ liu³u²xɨ³ dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³ Macedonia nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³ mɨ² mɨ³ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ baáy⁴ xɨ³ há⁴hé³ mɨ³na³jniaa³ foo³ chia̱á̱²ah³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ hi²chia̱²ah¹ fáh⁴hiíh⁴ chiaah¹ hi³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ chia̱á̱²ah³. Baá⁴ ba² hi²xiáh³ hi²ca̱³ah³ fáh⁴hiíh⁴ vo̱ó̱h²ah³. 5Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴táy⁴ gá⁴hɨ́y⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²ŋɨɨy⁴² jmɨ²heé¹ chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² la³ duh³ dsá⁴dxí̱⁴ dsa³jéy⁴ xi² niaah⁴²ah³ baáy⁴ duh³ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ hi³ hi²cu̱h⁴²ah³ foo³ liáh³xɨ³ gá⁴féh¹ah³ hi²cuo³ah³ nɨ³ duh³ mɨ³na³jniaa³ ba² mɨ² ma³dxa³dxia⁴²ah¹. Hí⁴lí³ ca̱a̱³ foo³ hi³ hi²cuo³ah³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dxú⁴ há²ah³ ba², há⁴ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹. 6Bi³liih⁴² há²ah³ fáh⁴liu⁴ la³: Ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴haá² ca³liuh², ba² ca³liuh² ba² hí⁴raa³ hí⁴sa³ chiáh². Joó⁴ hi³ hí⁴haá² ñuú³, hi²xiáh³ ñuú³ hí⁴tɨ̱́y⁴. 7Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ niaá⁴ah³ ga³jmee⁴ hi²cuo³ah³ liáh³nɨɨh¹ jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah³ ba². Há⁴ja̱³ cɨ̱ɨ̱³²ah³ hi²cuo³ah³, ba² há⁴ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹, chiaah¹ hi²xiáh³ niaá⁴ Dios nɨ³ nieéy² ja̱y³ hi³ hí⁴cuó⁴ jɨy³ túh²dsɨ́². 8Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Dios hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa³ ñuú³ cáh³ti³² chia̱á̱²ah³ duh³ ca̱³ñiih³² ba² xa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chia̱á̱²ah³ baáy⁴ hí⁴jmeé⁴ hí⁴cueeyh⁴ gɨh¹ ba², duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ gɨh¹ dxaáh² ta² dxú⁴. 9Liáh³ja̱³ nɨ³ ga³he⁴ fah² Dios hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: Ga³dxaah³² hi³ xa³ chiáh² ga³cuoó⁴ diáh⁴ dsa³tieey³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³cueeyh⁴ hi³ dxú⁴ ga³jmee⁴. 10Dios hi³ ga³cuo⁴ mɨ¹ju̱³ hi³ ga³haa³²a² baáy⁴ ga³cuo⁴ hi³ hi²chiuh² hi²chia⁴²a², hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴bí⁴ñuúyh³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ ñuú³ ta² dxú⁴. 11Hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³ chie̱é̱yh¹ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ hí⁴dah²féh³ hi³ jmɨ²heéy¹ Dios hi³ fáh⁴ hi³ dxú⁴ há²ah³. 12Chiaah¹ mɨ² ma³jɨ̱ɨ̱h²ah¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ foo³ hi³ cu̱h⁴²ah³ nɨ³, há⁴ja̱³ mɨ³ja̱³ ca̱a̱³ ma³cuó¹ah³ hi³ ŋɨɨh⁴niaáh² chiáh² diáh⁴, ba² cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hí⁴dah²cuoó⁴ jmɨ²heé¹ Dios. 13Hí⁴dah²cuó⁴ feh³ chiáh² Dios mɨ² ma³tɨ̱́y³ diáh⁴ foo³ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ mɨ²ja̱³ hí⁴lii⁴ hi³ jmee³ah³ he̱é̱yh³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo hi³ bi³tɨ̱⁴ah³ nɨ³. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ há²ah³ ma³jmeéh¹ah³ diáh⁴, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh². 14Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² hi²xiáh³ hi²dah²liúy² Dios chia̱á̱²ah³, ba² hi²xiáh³ hí⁴nieéy² niaá⁴ah³ chiaah¹ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ ma³jmeé³ Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³. 15Hi²xiáh³ jmɨ²heéy¹ Dios. Há⁴hé³ nia⁴²a² cáh³ti³² xɨ³ jmiih⁴ hi²feh²a² liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ dxú⁴ hi³ ma³cuoó⁴ jnia² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\