2 Timoteo 3

1Ba² ga³jmee⁴ hí⁴dsaá⁴ háy² hi³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi², mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ ta² hí⁴lí³. 2Diáh⁴ dsa³ nɨ³ ti̱¹ mii⁴ bɨh¹ dɨ³nieéy² hí⁴dah²jmeé⁴, jmáyh² hi³ hí⁴xaa³² diáh⁴ ba² hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴, hi²xiáh³ hí⁴dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ hí⁴dah²jméy² mii⁴ cáyh¹. Hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² Dios, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²nuú⁴ hí⁴dah²ñí² dsaá² chiáh² xaá¹jmii³ diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴sa³ cáh³ti³² jmɨ²heé¹ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ Dios chiáh² diáh⁴. 3Hí⁴dah²tiú² hi³ dxú⁴ dsɨ́² diáh⁴, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ liáh³dsɨɨ³² diáh⁴ dsa³, hí⁴dah²liú⁴ mɨ³hee³² chiáh² diáh⁴ dsa³, hi²xiáh³ gú⁴nuúy¹ diáh⁴ hí⁴lí³, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ sɨ̱yh³ diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴, hi²xiáh³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²joó² liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴. 4Hi²xiáh³ hí⁴dah²juú² diáh⁴, jmɨ́yh³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² bɨh¹ hí⁴dah²güe³, hí⁴dah²jméy² mii⁴ cáyh¹. Hí⁴dah²naah³² jmáyh² hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ bɨh¹, dxa² hi³ hí⁴dah²naayh³² Dios. 5Hí⁴dah²naayh³² Dios lii³²a² joó⁴ liáh³xɨ³ dɨ³nieeyh⁴² nɨ³ hí⁴lii⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. Há⁴ hi³jmeey³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ hi³nɨy³². 6Diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ ca³dsa³dxí̱⁴ chiáh² diáh⁴ mɨ́³ hi³ ca³dah²cuoy³² mii⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Hi²xiáh³ ca³dah²feyh³² mii⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ bií⁴ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ hi³ja̱³ ga³tiaá⁴ ca³dah²juuy³² diáh⁴, diáh⁴ hi³ ña²hé³ ba² ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² hí⁴dah²jmeé⁴. 7Diáh⁴ mɨ́³ nɨ³, ca̱³ñiih³² ba² dah²bi³tɨ̱y⁴ ba² hi³la³ hi³nɨ³ joó⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³². 8Liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ dsa³laá¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Janes baáy⁴ Jambres hi³ cá⁴dah²chiu̱ú̱³ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ Moisés, liáh³ja̱³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ga³hoó⁴á⁴ la³. Ma³yeéy⁴ cáh³ti³² dxɨ² diáh⁴. Ba² mɨ³na³yeey⁴ diáh⁴ cáh³ti³² ca³jaa¹ chiáh² hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³. 9Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴hɨɨ́² voó³ chiáh² diáh⁴, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² hí⁴dah²joó² hi³ bií⁴ dɨ³jlayh³ diáh⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ aáy⁴ hi³ cá⁴dah²chiu̱ú̱³ juúh⁴ chie̱é̱yh¹ Moisés ja̱³. 10Joó⁴ niu³ Timoteo, mɨ³jmeey³ ba² ja̱³ba² liáh³xɨ³ jniá³ chiaah¹ mɨ³maáy³ ba² liáh³xɨ³ ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³, liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ xi² ga³chie⁴ ga³ji̱i̱⁴, liáh³xɨ³ ga³ta⁴ ga³hɨy⁴, liáh³xɨ³ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² Dios, liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chieéy⁴, liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ naá⁴á⁴ diáh⁴ dsa³, liáh³xɨ³ ga³tieéy⁴ ga³ra̱á̱yh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 11Mɨ³maáy³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h² gá⁴beéh²á⁴, liáh³xɨ³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴ fɨɨ³ Antioquía, Iconio baáy⁴ Listra. Ña²hé³ ba² cá⁴dah²jmeéh⁴ jniá³, joó⁴ Ñúh³a² nɨ³ gá⁴lieéy² jniá³. 12Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³² chie̱é̱yh¹ Cristo Jesús nɨ³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ liáh³ja̱³. 13Joó⁴ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³² nɨ³, hi³ já⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ hi³ mɨ³hee³² ba². Dsa³hɨɨ́² chiáh² liáh³nɨ³ dah²juu³² baáy⁴ dse³juuy⁴² mii⁴ diáh⁴. 14Joó⁴ má⁴dxií⁴ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ niu³. Há⁴ hi³tuy³² cáh³ti³² hi³ ma³lí̱³u³ nɨ³, há⁴ hi³tuy³² hi³ ga³ji̱i̱³²u³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ nɨ³. Chiaah¹ maáy³ ba² hi̱² nɨy³² gá⁴heé⁴ niu³. 15Liáh³ rúh⁴ píh¹u³ lɨ́⁴ bih³ cui̱i̱³u³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³nɨ³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴bí⁴dsaay⁴ niu³ duh³ hí⁴liaá³u³ chiáh² dsaa² chiú̱h²u³ chiaah¹ hi³ ma³taá³u³ chiáh² Cristo Jesús nɨ³. 16Jmáyh² hi³chiaah³² ñaá² Dios nɨ³ ba² fáh⁴liu⁴ chiáh² hi³ na³xɨɨ² xi³ nɨ³, hi³ dxú⁴ hi²jmeeh²a² ta² hi³ hi²hee²a² diáh⁴ dsa³ baáy⁴ hi²liu⁴²a² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ mɨ³hee³², ba² chie̱é̱yh¹ hi³nɨ³ hí⁴jooy³ hi²tiaah⁴²a² fi¹ chiáh² diáh⁴ dsa³, baá⁴ ba² ca³bi³jmeéy³ jnia² hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³². 17Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ nɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³naayh³² Dios hí⁴dxá⁴héy³ hí⁴lí̱y³ dxú⁴ cáh³ti³² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba² ta² dxú⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\