2 Timoteo 4

1Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chiáh² hi³ ga³fooh³²á⁴ niu³ la³. Ba² na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² Ñúh³a² Jesucristo hi³ hí⁴yá⁴chia̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ma³ju̱y⁴. Nia⁴²a² ba² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ duh³ hí⁴lí³ jmɨ́yh³ Rey, hi³ja̱³ liáh³la³ ga³táh⁴á⁴ guaay³² hi²jmeey³. 2Hi³hoy³ ba² chiú̱h²u³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³cuooy³² háy² hi²hoy³ gu³xɨ³ ba² mɨ²lii³²a² há⁴hé³ hí⁴jooy³ liáh³ja̱³. Hi³taah⁴u³ fi¹ chiáh² diáh⁴, hi³tiuuh⁴²u³ hi³ dah²jmee⁴ mɨ³hee³² nɨ³, baáy⁴ hi³cuooy³² diáh⁴ hi³ bií⁴. Joó⁴ hi³bi³liih⁴²u³ háy² hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ hi³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiú̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ baáy⁴ ga³jmee⁴ hi²hooy¹ diáh⁴ tieéyh¹ fi¹ cáh³ti³² ba². 3Chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ jmɨɨ́¹ hi³ há⁴hé³ máh⁴ dɨ́⁴dah²nuú⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ fáh⁴he² hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³. Xiáh³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴ ba². Hí⁴dah²naayh³² fɨɨ́y⁴ dsa³he⁴ chié̱y² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²hé⁴ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²nuú⁴ ba². 4Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² juúh⁴ bɨh¹ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³. 5Hi³ja̱³ niaáh² hi³ chi³liih³²u³ dxú⁴ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴, hi³jmeey³ bí⁴háy² hi³ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²u³, hi³fooyh³² diáh⁴ dsa³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴, hi³jmeey³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ná⁴tayh¹ guaay³² hi²jmeey³ ba². 6Jniá³ ca³jaa¹ chieéy⁴, mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴jú̱³á⁴ bɨh¹ ba², hí⁴jɨ̱h⁴²á² liáh³xɨ³ ca̱a̱³ foo³ hi³ hí⁴dah²cuoó⁴ Dios ba² lii³²a². 7Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ma³jmeéh⁴á⁴ ñeéy⁴ ma³jmeéy⁴ ta² chiáh² Dios. Ma³jooy³ ma³jmeéy⁴ liáh⁴jɨ³ ta² chieéy⁴. Há⁴hé³ ma³túy⁴ cáh³ti³² hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³. 8Hi³ja̱³ mɨ³na³jniaa³ ba² ca̱a̱³ premio chieéy⁴ chiaah¹ hi³ ma³tieéy⁴ ma³güéy⁴ xiaa³dsaa³² nɨ³. Hí⁴tɨ̱́⁴á⁴ ca̱a̱³ corona jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² hi³ na³lɨ́y⁴ chiu³fáh⁴ dxúy⁴ cáh³ti³² nɨ³. Ba² há⁴ja̱³ ti̱¹ jniá³ nɨ³ hí⁴cuoó⁴ premio nɨ³, ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ́⁴bí⁴je̱² hi³ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ nɨ³. 9Hi³jmeey³ he̱é̱yh³ hi²ya³ñí⁴u³ jniá³ ji̱³nɨɨ́⁴, 10chiaah¹ hi³ ma³tiúy² jniá³ Demas nɨ³. Chiaah¹ niaá⁴ gɨh¹ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba², hi³ja̱³ ma³ŋaa³² fɨɨ³ Tesalónica. Mɨ³xieey³ Crescente nɨ³ vó⁴ Galacia, baáy⁴ vó⁴ Dalmacia nɨ³ mɨ³xieey³ Tito nɨ³. 11Ti̱¹ Lucas bɨh¹ nɨ³ jey¹ la³ chie̱é̱yh¹ jniá³. Hi³naah⁴u³ Marcos nɨ³ baáy⁴ duh³ hi³ja⁴u³ la³, chiaah¹ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ ta² la³. 12Gá⁴sɨ́⁴á⁴ Tíquico nɨ³ fɨɨ³ Éfeso. 13Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hi²jay¹ nɨ³, mɨ²ja̱³ hi³ca̱y³ mɨh³dxaá³ chieéy⁴ hi³ gá⁴cueeh⁴²á² chiáh² Carpo nɨ³ fɨɨ³ Troas. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ ya̱á̱³ xi³, baáy⁴ diáh⁴ meh¹xi³ chieéy⁴ nɨ³. 14Hi²xiáh³ mɨ³hee³² ma³jmeéh⁴ jniá³ Alejandro chiuh⁴²ñí¹ nɨ³. Joó⁴ Ñúh³a² nɨ³ ba² hí⁴cuoó⁴ hi³ hi̱í̱h⁴ dsɨ́². 15Hi³haáh⁴u³ hí¹ vo̱ó̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ hi³nɨy³², chiaah¹ hi³ na³chiy⁴ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³he⁴²a² nɨ³. 16Liáh³ du³ñi² gá⁴há⁴á⁴ ñeéy⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ autoridades nɨ³, mɨ²ja̱³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ gá⁴tia̱a̱² chieéy⁴, liáh⁴jɨy³ ba² cá⁴dah²tiúy² jniá³. Naáy⁴ hi³ hu̱² há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ hi³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³nɨ³. 17Joó⁴ Ñúh³a² nɨ³ gá⁴tia̱a̱² chieéy⁴ baáy⁴ gá⁴cuoó⁴ jniá³ hi³ bií⁴, hi³ja̱³ gá⁴jooy³ gá⁴hóy⁴ ná⁴yéy¹ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh² hi³ja̱³ cá⁴dah²nuú³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³. Ba² gá⁴lieéy² jniá³ Ñúh³a² nɨ³ chiáh² hi³ hí⁴dah²cuyh³ jniá³ diáh⁴ na¹yah³. 18Baá⁴ ba² hí⁴lieéy² jniá³ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² duh³ hí⁴tee³ jniá³ yuuh¹ güii³ xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³. ¡Hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² ca̱³ñiih³² ba²! Amén. 19Hi³fooyh³² Prisca nɨ³ hi³ liíyh⁴ ba² dsɨy⁴, ba² liáh³ja̱³ Aquila, baá⁴ ba² liáh³ja̱³ familia chié̱y² Onesíforo nɨ³. 20Fɨɨ³ Corinto ba² gá⁴cueeyh⁴ Erasto nɨ³. Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴hɨɨ́⁴á⁴ fɨɨ³ Mileto ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ na³caayh³² dsaah⁴² Trófimo nɨ³. 21Hi³jmeey³ he̱é̱yh³ hi²jay¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴dxá⁴héy³ jí̱h²maá¹ nɨ³. Liíh⁴ dsɨ́² niu³ Eubulo, chie̱é̱yh¹ Pudente, Lino, Claudia baáy⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ du³ñuúh²a² la³ liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ niu³. 22Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niu³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ ba², baáy⁴ cua²dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\