Hechos 10

1Gá⁴guá³ fɨɨ³ Cesarea ja̱³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Cornelio, hi³ na³lɨ́y⁴ capitán chiáh² hi³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ soldados hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Italiano. 2Hi²xiáh³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ dsaá⁴ ja̱³ chiáh² Dios, chie̱é̱yh¹ familia chié̱y², baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ chiáh² Dios. Ba² hi²xiáh³ ga³cuoó⁴ cuu² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh², baáy⁴ ca̱³ñiih³² ba² ga³liuy³² Dios. 3Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³, ca̱³liáh³ mɨ³nɨ³ dsa³hɨɨ́² ca̱³laá³, gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ gá⁴joóy² jɨy³ cáh³ti³² Cornelio ja̱³ ja̱y³ ángel hi³ gá⁴hí³ xi² jey¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Cornelio! 4Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ Cornelio ja̱³, gá⁴cueeyh⁴ jooy³² liáh³ja̱³ ángel ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴: ―¿He² juúh⁴ xa³ Ñuyh⁴? Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³fooyh³² mɨ² ga³liu⁴²u³ nɨ³, ba² liáh³ja̱³ hi³ ca³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² nɨ³. 5Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴, xɨ́y⁴ ja̱y³aáy⁴ dsaá⁴ cua²dsa³dxí̱⁴ fɨɨ³ Jope, duh³ cua²dsa³jey³ diáh⁴ Simón, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Pedro. 6Jey¹ chiáh² dxeeyh⁴ Simón hi³ ca³bi³cuɨɨ⁴ láh¹laa³ hi³ jey¹ yeey⁴ caa¹ jmɨ́⁴ñih¹. Duh³ Pedro hi³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, hi³nɨy³² hí⁴sɨɨ́h⁴ niu³ jɨɨ⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmeey³. 7Liáh³ca̱á̱h³ ŋáyh² ángel hi³ ma³liúy² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴teé⁴ Cornelio ja̱³ aáy⁴ diáh⁴ mozos chié̱y², ba² gá⁴teé⁴ ja̱y³ soldado hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios, ja̱y³ diáh⁴ hi³ ta̱á̱h⁴ gɨh¹ chie̱é̱yh¹. 8Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ jɨɨ⁴ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴xɨ́y⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Jope. 9Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, liáh³ tieéyh¹ fi¹ diáh⁴ hi³hí̱³, ja̱³ba² mɨ³hí⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Jope ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saáh² Pedro ja̱³ yuuh¹ ñú² hi³ dxá⁴liúy¹ Dios, ca̱³liáh³ dxaah¹ jmɨɨ⁴. 10Hi²xiáh³ mɨ³cue̱é̱h⁴ Pedro ja̱³, joó⁴ ca̱³liáh³ dah²bi³tɨɨ⁴ hi³ hí⁴eéh² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ gɨh¹ ca̱³ji̱i̱³ yuuh¹ ñú² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ xa³ gá⁴joó². 11Ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴joó² hi³ gá⁴ná³ yuuh¹ güii³, ja̱³ba² gá⁴xiaá² dxaah¹vó⁴ ja̱³ ca̱a̱³ hi³ liáh³xɨ³ mɨh³lié² gaáy³, ná⁴ñuu¹ liú⁴u³ chiú̱³ diáh⁴ chiuuh² ja̱³. 12He̱é̱yh³ mɨh³lié² ja̱³ tieéyh¹ liáh⁴jɨy³ nieey³² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ chiú̱³ guaa³tɨɨ², iíh¹ nɨ³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱² nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ cá⁴yá⁴niuúh³ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pedro ja̱³: ―Pedro, bɨ́y² jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ la³ duh³ cúyh⁴ diáh⁴. 14Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³: ―Haá², Ñuyh⁴. Chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³cúh⁴á⁴ gú⁴nuú¹ hi³ ná⁴heey¹. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ hi³ liu⁴ ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³: ―Ja̱y³ hi³ ma³bi³ŋɨɨ́y³ Dios nɨ³, há⁴ hi³fáyh³ niu³ hi³ ná⁴heey¹. 16Nɨɨh⁴ tiaah² gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saah⁴ ca̱á̱h³ mɨh³lié² ja̱³ yuuh¹ güii³. 17Liáh³ca̱á̱h³ ta³hɨ³ Pedro ja̱³, he² ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ ma³joó² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ haah²ñu¹ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ma³xɨ́y⁴ Cornelio ja̱³, dah²ŋɨɨ⁴ juúh⁴ xiah² ja̱³ jey¹ Simón. 18Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ cá⁴dah²liú³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ hi³ xɨ² nɨɨ́⁴ ja̱³ na³cueeyh⁴ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Pedro. 19Hi²xiáh³ ta³hɨ³ Pedro ja̱³ chiáh² hi³ ma³joó² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Espíritu ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Joo⁴² rúh⁴, aay³ dsaá⁴ dah²naayh³² niu³. 20Guɨ̱ɨ̱y³² ji̱³nɨɨ́⁴, duh³ gua³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴. Há⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³, chiaah¹ hí̱³ba² jniá³ nɨ³ ma³sɨ́⁴á⁴ diáh⁴. 21Mɨ²ja̱³ gá⁴xieey⁴ Pedro ja̱³ duh³ gá⁴liúy² diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ma³dxa³dxí̱⁴ hi³ ma³xɨ́y⁴ Cornelio ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Jniá³ nɨ³ ga³naah⁴ah³ nɨ³. ¿He²chiaah¹ hi³ ma³bi³dxí̱⁴ah³ nɨ³? 22Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹ diáh⁴ hi³hí̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―Ma³bi³dxia⁴²ah¹ hi³ ma³xɨ́y⁴ jniaah¹ capitán Cornelio, ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xiaa³dsaay³² hi³ foyh⁴ chiáh² Dios, ba² hi²xiáh³ dɨ³niaá² diáh⁴ israelitas nɨ³ dɨ³nieéy². Ja̱y³ ángel chié̱y² Dios gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Cornelio nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴taáh⁴ ta² hí⁴je⁴²u³ duh³ guaay³² xɨ¹ñúh⁴ chiáh², duh³ hí⁴nuú⁴ hi³ hi²fooyh¹ nɨ³. 23Mɨ²ja̱³ gá⁴tee³ diáh⁴ xɨ¹ñúh⁴, gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ xi² cá⁴dah²chiaa³ voo⁴ mɨ²ja̱³. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ ba² ŋaá² Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, ba² gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² Jope ja̱³. 24Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ ba² cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ Cesarea ja̱³. Jey¹ Cornelio ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² je̱y³² diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³², baáy⁴ dɨ³nieeyh⁴² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ amigos chié̱y² hi³ bií⁴ naáy³ chie̱é̱yh¹, jmɨ́yh³ hi³ ma³jéy⁴ ja̱³ diáh⁴ hi³hí̱³. 25Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² Pedro ja̱³ chiáh², mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Cornelio ja̱³ ya²jé̱y¹, ja̱³ba² gá⁴xɨ́h² ji̱² rúh⁴ñi² Pedro ja̱³ hi³ jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá². 26Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴xaáh² Pedro ja̱³ gá⁴xeéyh², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Bɨ́y², há⁴ hi³jmeey³ liáh³nɨ³, chiaah¹ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ ba² jniá³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ niu³ nɨ³. 27Ja̱³ba² liáh³ liu⁴ chie̱é̱yh¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Cornelio ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ na³ŋɨɨyh⁴ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³. 28Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴cú̱yh⁴ ja̱y³ dsa³ Israel chie̱é̱yh¹ dsa³ xiaáh³ vó⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ah³, hu̱² gɨh³ dsá⁴hí³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², chiaah¹ na³héy¹ chiaa⁴²ah¹. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³heé⁴ jniá³ Dios nɨ³ hi³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²fayh¹ hi³ ná⁴heey¹. 29Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴nuúy⁴ ba² dsaá² jáy² ji̱³nɨɨ́⁴ liáh³ gá⁴tieé¹ah³ jniá³ nɨ³. Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²nuuy⁴² hi³ he²chiaah¹ hi³ ma³tieé¹ah³ jniá³ nɨ³. 30Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Cornelio ja̱³: ―Ja̱³jaá⁴ diú⁴jmɨɨ³, ca̱³liáh³ mɨ³nɨ³ dsa³hɨɨ́² ca̱³laá³, ja̱³ba² hiíh⁴ liáh³ ja̱³nɨ́⁴, je¹á² xɨ¹ñúh⁴ chieéy⁴ la³, bí⁴jmɨɨh⁴²á⁴ baáy⁴ liu⁴²á² Dios. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ja̱y³ dsaá⁴ hi³ chih³ mɨh³ hi³ sɨɨ́⁴. 31Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Cornelio, ma³nuú³ ba² Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³fooyh³² mɨ² ga³liu⁴²u³ nɨ³, baáy⁴ ñi³² ba² liáh³xɨ³ ga³jmeey³ hi³ ca³gua³tie̱é̱y¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² nɨ³. 32Hi³ja̱³ tiaáh² ta² hi³ cua²güéy³ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Pedro, hi³ jey¹ fɨɨ³ Jope. Jey¹ chiáh² dxeeyh⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón hi³ jey¹ caa¹ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ ca³bi³cuɨɨ⁴ láh¹laa³. Mɨ² ma³güey⁴ nɨ³ mɨ²ja̱³ hí⁴liúy² niu³.” 33Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴taáyh⁴ ta² ji̱³nɨɨ́⁴ cá⁴dxá⁴nieeyh³ diáh⁴ niu³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ ma³jmeéy¹ hi³ ma³güe⁴u³ la³. Hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³na³ŋɨɨh⁴ah¹ jniaah¹ rúh⁴ñi² Dios la³, chiaah¹ niaa³²ah¹ hi²niuu²ah¹ hi³ ma³taáh⁴ ta² Dios nɨ³ hi³ hi²fooyh¹ jniaah¹. 34Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴ Pedro ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ ca³lɨ³dsaa⁴²á⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmeeh³² Dios nɨ³ chiáh² chiáh² diáh⁴ dsa³. 35Ga³ji̱í̱h⁴ ba² dxú⁴ Dios nɨ³ chiáh² dɨ́h¹ gu³xɨ³ hí̱³ba² dsa³ hi³ dɨ³foyh⁴ chiáh², baáy⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² dxú⁴. 36Gá⁴liuú² Dios ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Israel, gá⁴jmeé³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ hí⁴jooy³ hi²yaa²a² naá³a², chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² cá⁴liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 37Maá³ah³ ba² dxú⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ gá⁴sa³ juúh⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Judea hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ vó⁴ Galilea, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴hé³ Juan ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴ja̱á̱y³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³. 38Chiaah¹ Jesús dsa³ Nazaret ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ Espíritu Santo hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ hi³ gá⁴xɨ́y⁴ ñaá² Dios. Hi³ja̱³ gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ Jesús ja̱³ jmee⁴ jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴, cá⁴bi³lieéy³ diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³² vih²chiaah¹ hi³há⁴dxúy⁴. Gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ chiaah¹ Dios ja̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. 39Jniaah¹ gá⁴joo⁴²ah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴jmeé³ Jesús ja̱³ vó⁴ Judea, fɨɨ³ Jerusalén nɨ³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴, cá⁴dah²tie̱e̱y³ dsaah⁴ cruz. 40Joó⁴ Dios ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹, gá⁴jmeé³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ca̱á̱h³ rúh⁴ñi²ah¹ jniaah¹. 41Há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³. Ti̱¹ rúh⁴ñi²ah¹ jniaah¹ hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ ba² lɨ́⁴jnieey³² duh³ hí⁴lí³ah¹ dsa³ñi³² chiáh². Jmɨ́yh³ gá⁴chia⁴²ah¹ gá⁴hi̱h²ah¹ ca̱á̱h³ chia̱a̱h²ah¹ liáh³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ ja̱³. 42Baáy⁴ gá⁴xɨ́y⁴ jniaah¹ hi³ hi²hee²ah¹ diáh⁴ dsa³ baáy⁴ hi²jmee²ah¹ juúh⁴ hi³ Dios nɨ³ ma³tie̱e̱y³ Jesús nɨ³ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ na³ji̱í̱h⁴, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ na³jú̱y¹. 43Ba² ma³ŋɨ́³ ma³dah²liú³ chiáh² Jesús ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ profetas. Cá⁴dah²féh³ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dsá⁴taáy³ chiáh² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ dxɨ́⁴lieey³² ñaá². 44Rúh⁴ liu⁴ ba² liáh³ja̱³ Pedro ja̱³, liáh³ güéy⁴ Espíritu Santo ñiíh² chiáh² diáh⁴ hi³ dah²nuu³ fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³. 45Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ israelitas hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ ma³bi³dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ Pedro ja̱³, chiaah¹ hi³ ba² gá⁴tɨ̱́y³ Espíritu Santo diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. 46Lii⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ Espíritu Santo, chiaah¹ dxaáh² fáh² bɨh¹ mɨ³dah²liu⁴, baáy⁴ mɨ³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios. 47Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ oóyh²: ―¿Xɨ² foóh¹ hí⁴jooy³ hi³ há⁴hé³ hi²cuo²a² je² hí⁴ja̱á̱y³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ ma³tɨ̱́y³ Espíritu Santo, ja̱³ba² liáh³xɨ³ jnia² nɨ³? 48Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³ liáh³xɨ³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Pedro ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\