Hechos 11

1Gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ apóstoles chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² Judea ja̱³, hi³ ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³ ma³dah²nuú³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 2Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴dxéyh² Pedro ja̱³ Jerusalén, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dah²jmee⁴ heé² diáh⁴ oóyh² hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ chiáh² circuncisión. 3Liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ñií¹u³ ya²ñí⁴u³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³, baáy⁴ ya²chiéyh³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴? 4Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ Pedro ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ gá⁴lɨ́⁴ xi² ñií¹ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: 5―Liáh³ je¹á² fɨɨ³ Jope ja̱³, mɨ²ja̱³ liu⁴²á² Dios, mɨ²ja̱³ gá⁴joóy² ca̱a̱³ hi³ lii³²a² mɨh³lié² gaáy³ hi³ ya³xiaá³ yuuh¹ güii³ ná⁴ñuu¹ liú⁴u³ chiú̱³ diáh⁴ guaah⁴², güéy⁴ lɨ́⁴ xi² hií⁴á⁴ ja̱³. 6Liáh³ cá⁴dxá⁴joóy¹ he² ja̱³ tiaah² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ chiú̱³ guaa³tɨɨ², diáh⁴ iíh¹ nɨ³, diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ dɨ³sɨ̱yh³ nɨ³, baáy⁴ diáh⁴ hi³ xa³ cueé² cu̱ú̱² nɨ³. 7Ja̱³ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ gá⁴liú³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Pedro bɨ́y², jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ la³ duh³ cúyh⁴ diáh⁴.” 8Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴fáyh²: “Haá², Ñuyh⁴, chiaah¹ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³cúh⁴á⁴ ja̱y³ gú⁴nuú¹ hi³ ná⁴heey¹.” 9Mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² jniá³ ca̱á̱h³ hi³ liu⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Ja̱y³ hi³ ma³bi³ŋɨɨ́y³ Dios nɨ³, há⁴ hi³fáyh³ niu³ hi³ ná⁴heey¹.” 10Nɨɨh⁴ tiaah² gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saah⁴ ca̱á̱h³ liáh⁴jɨ³ yuuh¹ güii³. 11Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ aay³ dsaá⁴ xi² je¹á² ja̱³, hi³ dɨ³naáy³ lɨ́⁴ fɨɨ³ Cesarea, cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² diáh⁴ duh³ dsá⁴nieeyh³ diáh⁴ jniá³. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ Espíritu Santo ja̱³: “Há⁴ hi³ta³ hi³hɨy³ ñuú³, gua³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴.” Ba² dah²ya²dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³ liú⁴u³ jñuúy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² la³. Liáh⁴jɨ³²ah¹ liáh³nɨ³ ya²taah²ah¹ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² dsa³ nɨ³. 13Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ jniaah¹ juúh⁴ dsaá⁴ ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴joóy² ángel ja̱³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh², liáh³la³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Xɨ́y⁴ ja̱y³aáy⁴ dsaá⁴ fɨɨ³ Jope nɨ³ duh³ cua²dsa³jey³ diáh⁴ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Pedro. 14Duh³ hi³nɨy³² hí⁴sɨɨ́h⁴ niu³ jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³u³ dxú⁴ chia̱á̱h¹u³ familia chiú̱h²u³.” Liáh³ja̱³ gá⁴féh³ ángel ja̱³. 15Baáy⁴ liáh³ gá⁴laáy⁴ mɨ³liu⁴²á² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ Espíritu Santo ja̱³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴tɨ̱́³a² jnia² mɨ² dsa³jéy⁴. 16Mɨ²ja̱³ lɨ́⁴liíyh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñúh³a² Jesús ja̱³: “He̱é̱yh³ ba² jmáyh² jmɨɨ³ ba² nɨ³ gá⁴xeey³ diáh⁴ dsa³ Juan nɨ³, joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ hí⁴ja̱á̱³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Espíritu Santo ba².” 17Joo⁴²ah³ ruh³, xɨ³ hí̱³ba² ñaá² Dios nɨ³ gá⁴cuó³ je² hi³ ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³nɨy³² hí⁴tɨ̱́y⁴ Espíritu Santo nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴tɨ̱́³a² jnia² hi³ ma³taá³a² chiáh² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, hi³ja̱³ ¿he² ja̱³ na³lɨ́⁴á⁴ jniá³ hi³ hi²tiuuh⁴²á² chiáh² Ñúh³a² ja̱³? 18Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴cɨ́y³ bɨh¹ diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²jmeé³ gaáy³ chiáh² Dios ba², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Hi³ja̱³ ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ ma³cuó³ je² Dios nɨ³ hi³ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴, duh³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ ñaá²! 19Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Esteban ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³hee³² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴saáy⁴ gá⁴jáy⁴ diáh⁴ cáh³ti³², cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ Fenicia, Chipre baáy⁴ Antioquía. Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, joó⁴ ti̱¹ diáh⁴ israelitas ba² nɨɨh¹ cá⁴dah²heé⁴. 20Joó⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³hí̱³ caayh³² ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Chipre, baáy⁴ diáh⁴ dsa³ Cirene, hi³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Antioquía ja̱³. Mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²liúy² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. 21Hi²xiáh³ dɨ³chie̱é̱yh¹ Ñúh³a², hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ cá⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²jmee⁴, duh³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. 22Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ Jerusalén ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ Bernabé fɨɨ³ Antioquía ja̱³. 23Liáh³ gá⁴dxaá² Bernabé ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² chiaah¹ lii⁴ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ jmee⁴ Dios ja̱³ chiáh² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² diáh⁴ cáh³ti³² ga³jmee⁴ dsá⁴dxí̱⁴ chiáh² liáh³ja̱³ fi¹ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. 24Chiaah¹ Bernabé ja̱³ na³lɨ́y⁴ ja̱y³ dsa³ dxúy⁴, hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo, baáy⁴ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ cáh³ti³² chiáh² Dios. Hi³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨ́y² gɨh¹ diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Dios. 25Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ŋaá² Bernabé ja̱³ fɨɨ³ Tarso, cá⁴dxá⁴nieeyh³ Saulo. Liáh³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ ya²jay⁴ Antioquía. 26Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²guá³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³ gá⁴yey³ cáh³ti³² ca̱a̱³ ji̱i̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ cá⁴dah²heé⁴ fah² Dios ja̱³. Fɨɨ³ Antioquía ja̱³ ja̱³ hi³dxá³ ca̱á̱h³ tiaah² cá⁴dah²nuú³ cristianos diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús ja̱³. 27Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ Jerusalén ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ profetas, duh³ gá⁴dxí̱⁴ Antioquía. 28Ja̱y³ oóyh² diáh⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Agabo, gá⁴bɨ́y² jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, duh³ gá⁴féh³ liáh³xɨ³ bí⁴jmeé³ Espíritu Santo ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ hi³ hi²xiáh³ veyh³ haa² hí⁴güé³ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ ja̱³. Baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³, liáh³ chiuuh³² hiíh⁴ rey hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Claudio. 29Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ Antioquía ja̱³, hi³ hí⁴dah²cuó⁴ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴, duh³ dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² Judea ja̱³. 30Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³, cá⁴dah²xɨ́y⁴ ca̱a̱³ foo³ dxɨ́⁴lieey³² Bernabé chie̱é̱yh¹ Saulo ja̱³, duh³ dah²ya²jɨ̱ɨ̱h³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³ Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\