Hechos 13

1Xe̱y³ diáh⁴ profetas baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios hi³ nieeyh⁴² Antioquía ja̱³. Liáh³la³ xɨ̱ɨ̱y³ diáh⁴ hi³hí̱³, Bernabé, Simón hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ Liah³, Lucio dsa³ Cirene, baáy⁴ Manaén (hi³ cá⁴lɨ́⁴gaáy³ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ Herodes hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ Galilea). Ba² caayh³² nɨ³ Saulo ja̱³. 2Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³, na³ŋɨɨyh⁴ dah²liuy³² Dios, baáy⁴ bí⁴jmɨɨh⁴ diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Espíritu Santo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Tia̱a̱⁴²ah³ Bernabé chie̱é̱yh¹ Saulo nɨ³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² hi³ naáy⁴ hí⁴dah²jmeé⁴. 3Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²liúy² Dios, baáy⁴ cá⁴dah²bi³jmɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jniaa³ guaa³ diáh⁴ ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios. 4Liáh³xɨ³ bi³jmeé³ Espíritu Santo ja̱³ bi³jmeéy³ diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ dsa³jéy⁴ fɨɨ³ Seleucia. Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ ca̱a̱³ maá² duh³ gá⁴dxí̱⁴ vó⁴ hi³ na³cueeyh⁴ dxaah¹ jmɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Chipre. 5Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ nɨɨ́⁴, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios fɨɨ³ Salamina, ñuúh⁴guah³ liuh² chiáh² diáh⁴ israelitas. Ba² dsa³hɨɨ́y⁴ Juan ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ dsa³tia̱a̱² chiáh² diáh⁴. 6Na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ hi³ na³cueeyh⁴ dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴, cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ fɨɨ³ Pafos. Nɨɨ́⁴ gá⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ja̱y³ israelita hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Barjesús, hi³ na³lɨ́y⁴ dsa³laá¹. Hi²xiáh³ sɨ²juuy³ dsa³laá¹ ja̱³, ga³féh³ hi³ juúh⁴ chiáh² Dios ba² ja̱³ ga³ŋɨy³². 7Jey¹xe̱y³ cáh³ti³² dsa³laá¹ ja̱³ chie̱é̱yh¹ gobernador Sergio Paulo ja̱³. Joó⁴ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴ Sergio ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴tiee¹ Bernabé chie̱é̱yh¹ Saulo ja̱³, chiaah¹ ba² niaá⁴ hí⁴nuú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. 8Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ dsa³laá¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Elimas ja̱³ há⁴hé³ cuo⁴ je² hi³ hí⁴dsá⁴taáy³ gobernador ja̱³. (Elimas ja̱³, niaá⁴ hí⁴féh³ dsa³laá¹.) 9Joó⁴ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Saulo, hí̱³ba² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Pablo ja̱³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴joóy² dsa³laá¹ ja̱³, 10duh³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¡Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ mɨ³he³²u³, jmáyh² hi³ ga³juúy¹ ba² nɨ³! ¡Ja̱á̱² hi³há⁴dxúy⁴ ba² niu³! ¡Na³chi⁴u³ chia̱á̱h¹u³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xiaa³dsaa³²! ¿He²chiaah¹ hi³ há⁴hé³ hi²tuy¹ hi³ ga³jnɨy³ fi¹ xiaa³dsaa³² chiáh² Dios nɨ³? 11Hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ hí⁴bí⁴chiíy⁴ niu³ Ñúh³a² Dios nɨ³. Hí⁴tuú³u³ cáh³ti³². Ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joóy³ yaa² jmɨɨ́⁴. Ja̱³ba² xé̱yh² mɨ²ja̱³ gá⁴tuúy³ dsa³laá¹ ja̱³, hi³ja̱³ mɨ³naayh³² ja̱y³ hi³ hí⁴hɨɨy³² guaa³ gɨh¹ ba². 12Liáh³ gá⁴joó² gobernador hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáy³ chiáh² Ñúh³a², baáy⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ñúh³a² hi³ he⁴ Pablo ja̱³. 13Gá⁴hí³ maá² Pablo ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² fɨɨ³ Pafos baáy⁴ duh³ gá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Perge, estado Panfilia. Joó⁴ gá⁴tiuú² Juan ja̱³ gá⁴tiúy² diáh⁴, ŋáyh² ca̱á̱h³ Jerusalén ba². 14Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ duh³ gá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Antioquía, hi³ na³hii⁴ Pisidia. Mɨ²ja̱³ jmɨɨ́¹ mah² ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² hi³ jey¹ nɨɨ́⁴ duh³ cá⁴dah²guá³. 15Cá⁴lɨ́⁴he² ca³liuh² ley chiáh² Moisés, ba² cá⁴lɨ́⁴he² ca³liuh² chiáh² diáh⁴ profetas ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²té⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ cá⁴dah²teé⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, xɨ² xa³ ca³liuh² hi³ hi²liu⁴²ah³ jniaah¹, chiaah¹ hí⁴jooy³ ba² hi²liú¹ah³ ja̱³nɨ́⁴. 16Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Pablo ja̱³, baáy⁴ duh³ gá⁴jmeé³ guaa³ hi³ gua²chí³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Niuu³ah³ ca³liuh² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³ dsa³ Israel, ba² liáh³ja̱³ gɨh¹ tú̱⁴dsaah⁴ah³ niaá⁴ah³ hi³ foh⁴ah³ chiáh² Dios nɨ³. 17Ñaá² Dios chia̱a̱⁴²ah¹ jniaah¹ dsa³ Israel, gá⁴dxɨy³ diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹, baáy⁴ gá⁴jmeé³ cá⁴lɨ́⁴fɨɨ́y² diáh⁴ cáh³ti³² liáh³ rúh⁴ cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ vó⁴ Egipto ja̱³. Hi²xiáh³ voó³ cá⁴dah²guá³ nɨɨ́⁴. Joó⁴ gá⁴voóy² diáh⁴ ca̱á̱h³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh². 18Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴voóy² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ xa³ ca̱³liáh³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³ cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ cáh³ti³², joó⁴ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴yeéy² Dios ja̱³ dxieéy⁴ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² vó⁴ Canaán mɨ²ja̱³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹ ja̱³ vó⁴ chiáh² diáh⁴. 20Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴tie̱e̱y³ Dios ja̱³ chiu³fáh⁴ hi³ hí⁴dah²naa³ ñi² chiáh² diáh⁴. Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ chiáh² diáh⁴ ca̱³liáh³ chiú̱³ ñá⁴laá³ dsɨ³² tú̱⁴ná⁴dxiá³ ji̱i̱³, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ profeta Samuel. 21Mɨ²ja̱³ diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹ ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ hi³ hu̱² hí⁴cuóy² ja̱y³ rey hi³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴ chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴cuóy² Dios ja̱³ Saúl ja̱á̱² Cis, hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Benjamín duh³ hí⁴lí³ rey chié̱y² diáh⁴ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³. 22Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, gá⁴booy³ Saúl ja̱³, duh³ gá⁴tie̱e̱y³ David bɨh¹ hí⁴lí³ rey. Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiáh² David ja̱³: “Ma³dsaáh⁴á⁴ David, ja̱á̱² Isaí, ja̱y³ dsaá⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨy⁴. Hí⁴jmeé⁴ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ hi²taáyh⁴ ta².” Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³, liáh³la³ féh³: 23―Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, gá⁴dxɨy³ Dios ja̱³ ja̱y³ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² David ja̱³ duh³ hi³hí̱³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ Israel. Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ gá⁴dxɨy³ Jesús ja̱³, jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Ñaá² hí⁴jmeé⁴ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. 24Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴güéy³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hé³ Juan ja̱³ gá⁴heé⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Israel ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ baáy⁴ ga³jmee⁴ hí⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 25Baáy⁴ liáh³ mɨ³dsa³yey³ ta² chiáh² Juan ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: “Há⁴hí̱³ jniá³ nɨ³ na³lɨ́⁴á⁴ hi³ ga³ji̱i̱³²ah³ na³lɨ́⁴á⁴ nɨ³. Ja̱a̱h¹ ba² hí⁴güéy³ ja̱y³ hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹. Há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ cáh³ti³² jniá³ rúh⁴ñi², hi³ja̱³ ñé⁴ hi³ hi²sɨɨyh¹ diáh⁴ sɨ̱ɨ̱yh² laa³ chiáh² há⁴hé³ ga³jmee⁴ lii³²a².” 26’Niuu³ah³ dxú⁴ du³ñuúh²á⁴, niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham, ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ dxeeyh⁴ dsa³ hi³ foh⁴ah³ chiáh² Dios nɨ³. Chiaah¹ hi³ chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² ba² nɨ³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³be³² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³. 27Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³ hi³ hi̱² hí̱³ Jesús ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chié̱y² diáh⁴. Ba² há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴dsaay⁴ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ profetas, gu³xɨ³ ba² ca³lɨ³he² fáh⁴liu⁴ nɨ³ liáh³ca̱a̱³ mah² liáh³ca̱a̱³ mah². Hi³ja̱³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Jesús ja̱³. Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³, duh³ gá⁴lɨ́⁴ cumplido liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas. 28Há⁴hé³ gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴ dsaa² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ fáh⁴ju̱y¹, joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ liáh³bií⁴ chiáh² Pilato hi³ hí⁴taáh⁴ ta² hí⁴jɨ̱yh⁴². 29Liáh³ ma³jooy³ ma³dah²jmeéh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² chiáh² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xieéy² dsaah⁴ cruz ja̱³, duh³ cá⁴dah²haáy². 30Joó⁴ ñaá² Dios ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³. 31Baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ jmɨɨ́¹ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Jesús ja̱³ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Galilea gá⁴dxaá² lɨ́⁴ Jerusalén. Diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² chié̱y², hi³ja̱³ dah²liuy³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ ja̱³nɨ́⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesús nɨ³. 32’Ba² liáh³ja̱³ jniaah¹ hi³ jmee⁴²ah¹ juúh⁴ dxú⁴ la³, liu³²ah¹ niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹. 33Hi³ ma³bi³ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Jesús nɨ³, ma³jmeé³ cumplido Dios nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh². Joó⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ ja̱á̱² diáh⁴ hi³hí̱³ ba². Chiaah¹ hi³dxá³ tú̱⁴ xi³ Salmo, na³xɨɨ² liáh³la³: “Niu³ nɨ³ jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ baáy⁴ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴ ga³fayh⁴ hi³ jniá³ nɨ³ Dia² chiú̱h²u³.” 34Baáy⁴ hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ duh³ há⁴hé³ hí⁴xiah³ cuerpo chiáh² nɨ³, ma³lɨ⁴ cumplido liáh³xɨ³ gá⁴féh³ mɨ² dsa³jéy⁴: “Hi²xiáh³ dxú⁴ hi²jmeey⁴² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³, liáh³xɨ³ gá⁴foóh²á⁴ David nɨ³.” 35Hi³ja̱³ nɨ³ féh³ dxaáh² xi³ salmo nɨ³ liáh³la³: “Há⁴hé³ hi²cuoy³ je² hí⁴xiah³ cuerpo chiáh² hi³ bií⁴ naá⁴u³ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ ta² chiú̱h²u³ nɨ³”, liáh³ja̱³ gá⁴féh³ David ja̱³. 36Joó⁴ gá⁴jú̱y⁴ ba² David ja̱³ liáh³ ma³jooy³ ma³jmeé³ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴naa³ ñi² chiáh² diáh⁴ oóyh². Baáy⁴ liáh³ jú̱y⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²haáy² baáy⁴ gá⁴xieyh³. 37Joó⁴ dsa³ hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ há⁴hé³ gá⁴xieyh³. 38Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, ga³jmee⁴ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ la³. Dxɨ́⁴lieey³² Jesús hi³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, hí⁴jooy³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. 39Baáy⁴ cua²lɨ³dsaa⁴ah³ hi³ gu³xɨ³ ja̱y³ dsa³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ hi³ dxɨ́⁴lieey³² ley chiáh² Moisés nɨ³. Dxɨ́⁴lieey³² Jesús nɨ³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ xɨ³ nɨ³ dsá⁴taáy³ chiáh². 40Xɨɨ́³ah³ ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴chi̱í̱h²ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas nɨ³, chiaah¹ liáh³la³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴: 41Joo⁴²ah³ ruh³, niaá⁴ah³ ca³bi³cuaá¹ah³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ nɨ³, jmeé¹ah³ dsaay³² há²ah³, na³fáyh⁴ gɨh¹ cua²ii³ah³ cáh³ti³² ba². Chiaah¹ xa³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ hi²jmeey⁴² duh³ hi²joó³ah³. Joó⁴ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴taá³ah³ gu³xɨ³ ba² xe̱y³ hi³ hí⁴jmeéh⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴. 42Liáh³ bí⁴hɨɨ́y⁴ Pablo ñuúh⁴guah³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³, chiáh² Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴dah²hé⁴ ca̱á̱h³ dxaáh² mah² liáh³ja̱³. 43Liáh³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ israelitas cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Pablo baáy⁴ Bernabé ja̱³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ dxeeyh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴jmeé³ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴hɨɨ́² hí⁴dah²naah³² ti̱¹ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³. 44Dxaáh² mah² liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ laah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ duh³ hí⁴dah²nuú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 45Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ israelitas ja̱³, hi³ fáh⁴yeey¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴lɨ́⁴ dxɨ́h⁴ diáh⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²féh³ hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ féh³ Pablo ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ mɨ³hee³² cá⁴dah²liúy². 46Mɨ²ja̱³ hɨɨy³ dsɨ́² cáh³ti³² gá⁴liú³ Pablo ja̱³, chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Niaá⁴ah³ israelitas nɨ³ ba² ga³jmee⁴ hi²hee²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ dsa³jéy⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ há⁴hé³ naa³ah³ hi²nuu³ah³, há⁴hé³ jmɨ́yh³ naa³ah³ hi³ hí⁴sa̱³ah³ dxú⁴. Hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gɨh¹ hi²hee²ah¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ba². 47Chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ Ñúh³a² nɨ³, liáh³la³ gá⁴féh³: Ma³jmé⁴á⁴ niu³ liáh³xɨ³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴liu⁴ hi³ hi²hoy³ nɨ³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 48Liáh³ cá⁴dah²nuú³ liáh³xɨ³ féh³ Pablo ja̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jee⁴ dsɨ́² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ñúh³a² Dios ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴taáy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 49Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ ja̱³ cá⁴lɨ́⁴he² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. 50Joó⁴ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ diáh⁴ israelitas, cá⁴dah²bi³tieéyh³ juúh⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ dɨ³cáyh¹ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios. Ba² cá⁴dah²bi³tieéyh³ juúh⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ chiáh² fɨɨ³ ja̱³, duh³ hí⁴dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³² Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³. Gá⁴tiaá⁴ lɨ́⁴ cá⁴dah²voóy² diáh⁴ cáh³ti³² fɨɨ³ nɨɨ́⁴. 51Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²chiáh² liaa³ hi³ sá̱yh² laa³ chiáh² diáh⁴ ja̱³, duh³ja̱³ lii⁴ hi³ ma³cueeyh⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² mii⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Iconio. 52Joó⁴ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³taáy³ chiáh² Dios hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ xi² cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pablo ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\