Hechos 14

1Liáh³ mɨ³nieeyh⁴² fɨɨ³ Iconio ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ liih² dah²jmee⁴ dah²he⁴ hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³, liáh³ ba² diáh⁴ israelitas, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 2Joó⁴ diáh⁴ israelitas hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, cá⁴dah²bi³taay³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, duh³ hí⁴sa³ fáh⁴liu⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ma³taáy³ ja̱³. 3Gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³ hi²xiáh³ voó³ gá⁴cueeyh⁴ diáh⁴ nɨɨ́⁴, hi²xiáh³ hɨɨy³ dsɨ́² diáh⁴ ca³dah²he⁴ chiaah¹ dɨ³ñi³² ba² hi³ na³cu̱yh⁴ ba² Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. Ba² jmee⁴ Dios ja̱³ hi³ dah²jmee⁴ hi³la³ hi³nɨ³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ ba² hi³ dah²féh³ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios ja̱³. 4Joó⁴ xe̱y³ tú̱⁴ nieey³² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³, tú̱⁴dsaayh⁴ dɨ³ta̱á̱y³ chiáh² diáh⁴ israelitas, baáy⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ dɨ³ta̱á̱y³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ apóstoles ja̱³. 5Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ israelitas chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. Ba² cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades, hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³² Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, hi³ hí⁴dah²chiúyh² diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹. 6Joó⁴ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cui̱í̱³ gá⁴dxí̱⁴ Listra baáy⁴ Derbe, diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Licaonia. Ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ vó⁴ hi³ niaá² ji̱h²caa¹ ja̱³. 7Liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ xi² gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ ja̱³ cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús ja̱³. 8Fɨɨ³ Listra ja̱³ jey¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴chié⁴ hí⁴ji̱í̱⁴. Liáh³ gá⁴sa̱y³ lɨ́⁴ bih³, há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³chié³ ma³ji̱í̱³ cáh³ti³². 9Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ niaá⁴ nuu³ dsaá⁴ ja̱³ hi³ féh³ Pablo ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴joó² Pablo ja̱³ gá⁴joóy² dsaá⁴ ja̱³. Liáh³ gá⁴cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ dsaá⁴ ja̱³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴liaá³ Dios ja̱³ hí⁴bí⁴lieéy³, 10mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ gá⁴liuú² Pablo ja̱³ gá⁴liúy², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Na³hɨɨ́y¹ baáy⁴ duh³ naa³ dsaá². Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² dsaá⁴ ja̱³, ja̱³ba² cá⁴tá⁴hɨɨ́y¹ ca̱a̱³, ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³chie⁴ji̱i̱⁴. 11Liáh³ cá⁴dah²joó² diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ ma³jmeé³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ diáh⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³² fáh² Licaonia, liáh³la³ dah²féh³: ―¡Diáh⁴ dioses ba² nɨ³ ma³ya³xiaá² xi² niaah⁴²a² la³, dɨ³na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ dsa³! 12Cá⁴dah²jmeé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ Bernabé ja̱³ na³lɨ́y⁴ dios Júpiter, baáy⁴ Pablo ja̱³ na³lɨ́y⁴ dios Mercurio, chiaah¹ Pablo ja̱³ ja̱³ hiíy⁴ ñi² ga³liu⁴ chiáh² diáh⁴. 13Ba² xa³ ca̱a̱³ guah³ chiáh² dios Júpiter haah² fɨɨ³ ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² ŋaá² ji̱³nɨɨ́⁴ jmii³dsa³ ja̱³ cá⁴dxá⁴jey³ cue²yah³, duh³ dxá⁴jɨ̱́yh³ tɨɨ́² guah³ ja̱³ liáh³xɨ³ foo³, ba² hi²xiáh³ ñuú³ mɨ¹lí¹ chia̱³. Chiaah¹ niaá⁴ jmii³dsa³ ja̱³ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³. 14Joó⁴ liáh³ cá⁴lɨ́⁴chii⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́y² mɨh³ chiáh² diáh⁴, ja̱³ba² gá⁴taáyh¹ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: 15―Du³ñuúh²á⁴, he²chiaah¹ hi³ ga³jmee³ah³ liáh³nɨ³, há⁴hé³ xa³ ja̱³ na³lɨ́⁴ah¹ jniaah¹. Dsa³ ba² jniaah¹, ja̱³ba² liáh³xɨ³ niaá⁴ah³. Mɨ³ja̱³ niaa³²ah¹ hi²xɨɨh²ah¹ hi³ hi²tu¹ah³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² ba² nɨ³, duh³ hi²jmeeh¹ah³ hu̱u̱¹rá² jmɨ́yh³ Dios hi³ na³ji̱í̱h⁴, Dios hi³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³, gá⁴jmeé³ dxaah¹vó⁴ la³, gá⁴jmeé³ jmɨ́⁴ñih¹, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ley³² hi³nɨy³² hi³ xe̱y³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ hi³ xe̱y³ dxaah¹vó⁴ la³. 16Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, gá⁴cuó³ je² Dios hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴. 17Joó⁴ liáh³bií⁴ gá⁴heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá², dxɨ́⁴lieey³² hi³ dxú⁴ hi³ ga³jmee⁴ chiaa⁴²a². Chiaah¹ ga³xɨy⁴ jmɨ́², baáy⁴ vih²chiaah¹ jmɨ́² nɨ³ ga³lɨ́³ dxú⁴ hi³ ca³lɨ³jñi¹ ca³lɨ³haa¹. Hi³ja̱³ nɨ³ xa³ liáh⁴jɨ³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiaa⁴²a², baáy⁴ hi²xiáh³ jé⁴ tuh³dsɨ³²a². 18Joó⁴ gu³xɨ³ ba² gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, ca³ba²dsɨɨ́² gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ cá⁴dah²tiuúyh² hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ cue²yah³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ apóstoles ja̱³. 19Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ israelitas, dsa³ fɨɨ³ Antioquía baáy⁴ dsa³ fɨɨ³ Iconio. Diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²bi³taay³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ja̱³ cá⁴dah²chiúyh² na¹cu̱ú̱¹. Ja̱³ba² cá⁴dah²seeyh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ yaa¹ fɨɨ³ chiaah¹ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ ma³dah²jɨ̱́yh⁴ ba². 20Joó⁴ liáh³ cá⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³ ji̱h²caayh⁴ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² duh³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ jee⁴² fɨɨ³. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ bí⁴hɨɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ duh³ gá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Derbe. 21Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Derbe ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús, hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ gá⁴taáy³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ Listra, gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ ca̱á̱h³ fɨɨ³ Iconio, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ Antioquía. 22Liáh³ tieéyh¹ fi¹ dsa³dxí̱⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, duh³ cá⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ hi³ bií⁴. Cá⁴dah²bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tiú² hi³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ chiáh² Dios ja̱³. Liáh³ la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Liáh³bií⁴ ruh³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱h² hí⁴beéh²a², mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴lí³a² cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios. 23Ba² cá⁴dah²tie̱e̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²naa³ ñi² chiáh² liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ guah³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ cá⁴dah²liúy² Dios baáy⁴ cá⁴dah²bi³jmɨɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiéyh² guaa³ Dios diáh⁴ hi³ hí⁴dah²naa³ ñi² ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hí̱³ba² Dios hi³ ma³taá³ah³ chiáh² nɨ³, hí⁴chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ baáy⁴ hí⁴taayh³ fi¹ chia̱á̱²ah³. 24Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²hay³ ca̱á̱h³ vó⁴ Pisidia, duh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ vó⁴ Panfilia. 25Cá⁴dah²hé³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ fɨɨ³ Perge. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ Atalia. 26Nɨɨ́⁴ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ maá² duh³ gá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ Antioquía. Chiaah¹ nɨɨ́⁴ ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴. Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³ cá⁴dah²tiéyh² guaa³ Dios Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: “Hí̱³ba² Dios hi³ bií⁴ nieéy² jnia² nɨ³, hí⁴chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ baáy⁴ hí⁴taayh³ fi¹ chia̱á̱²ah³.” Baáy⁴ he̱é̱yh³ ba² ma³jooy³ ma³dah²jmeé³ ta² ja̱³. 27Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² Antioquía ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³, duh³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fáh⁴lí³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ fɨɨ³ xi² dah²ya²jmeé³ ta² ja̱³. Ba² cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ hi³ gá⁴niá² fi¹ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, duh³ ba² hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴. 28Baáy⁴ hi²xiáh³ voó³ gá⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² Antioquía ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\