Hechos 15

1Dxa² mɨ²ja̱³, xe̱y³ diáh⁴ hi³ dah²ya²dxí̱⁴ Antioquía hi³ gá⁴voóy⁴ Judea. Diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²heé⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, hi³ xɨ³ há⁴hé³ hí⁴dah²reéy² ca³liuh² la³he² diáh⁴ dsaá⁴ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Moisés, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ dxú⁴. 2Hi³ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ gá⁴liú³ Pablo baáy⁴ Bernabé ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² ba² ja̱³, duh³ hí⁴taayh³ fi¹ fáh⁴liu⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ baáy⁴ gɨh¹ dxeeyh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ Jerusalén ja̱³, duh³ dsá⁴liú³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ apóstoles baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ñuúh⁴guah³ Jerusalén ja̱³. 3Hi³ja̱³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² Antioquía ja̱³, cá⁴dah²xɨɨ́⁴ cá⁴dah²xɨ́y⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ Jerusalén. Liáh³ tieéyh¹ fi¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ vó⁴ Fenicia baáy⁴ Samaria. Nɨɨ́⁴ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ hi³ ba² ma³taáy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴. 4Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ Jerusalén ja̱³, mɨ²ja̱³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ apóstoles baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³, cá⁴dah²tee³ dxú⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ juúh⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hi³ ma³jmeé³ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xi² dah²ya²dxí̱⁴ ja̱³. 5Joó⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ fariseos hi³ ma³taáy³ ja̱³, gá⁴bɨ́y² duh³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Ga³jmee⁴ hí⁴dah²reéy² la³he² diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ma³taáy³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³. Ba² hi²tiaah¹a² ta² hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chiáh² Moisés. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³, duh³ hí⁴dah²taayh³ fi¹ fáh⁴liu⁴ ja̱³. 7Hi²xiáh³ voó³ cá⁴dah²liú³ chiáh² hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Pedro ja̱³ duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, maá³ah³ ba² niaá⁴ah³, hi³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ gá⁴dxɨy³ jniá³ Dios nɨ³ jee⁴² chia̱á̱²ah³ duh³ hi²liu⁴²á² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² Jesús nɨ³, duh³ ba² hí⁴jooy³ dsá⁴taáy³ diáh⁴. 8Baáy⁴, Dios hi³ bií⁴ dxú⁴ cui̱i̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³, gá⁴heé⁴ jnia² hi³ ga³ji̱í̱h⁴ ba² dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ chiaah¹ gá⁴cuóy² diáh⁴ Espíritu Santo ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴cuóy² jnia² nɨ³. 9Há⁴hé³ na³guayh⁴ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ chiaa⁴²a² chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³. Ba² cá⁴bí⁴ŋɨɨ́³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ chiaah¹ hi³ ga³taáy³ diáh⁴ chiáh² Dios nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴taá³a² jnia². 10Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³caah⁴ah³ Dios nɨ³? ¿He² ja̱³ na³lɨ́⁴ah³ hi³ ga³cuoo³²ah³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³, ca̱a̱³ ta² hii³, hi³ ñé⁴ voo³²a² há⁴hé³ ga³tiaá⁴a² ga³jmee⁴²a² baáy⁴ ñé⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ cá⁴dah²jmeé³? 11Há⁴ja̱³ liáh³nɨ³ nɨ³. Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ nia⁴²ah¹ jniaah¹ hi³ dxú⁴ dsɨ́² Ñúh³a² Jesús ba² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴, ree³ ba² jnia² chia̱a̱h²a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³. 12Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴cɨ́y³ ba² diáh⁴, baáy⁴ mɨ²ja̱³ mɨ³dah²nuu³ liáh³xɨ³ jmee⁴ juúh⁴ Bernabé ja̱³ chie̱é̱yh¹ Pablo. Cá⁴dah²féh³ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ dxɨ́⁴lieey³² mii⁴ diáh⁴, jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. 13Liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴liú³ Bernabé chie̱é̱yh¹ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jacobo: ―Du³ñuúh²á⁴, niuu³ah³ ruh³ hi³ hi²fayh¹ la³. 14Ma³jmeéh⁴ jnia² juúh⁴ Simón Pedro nɨ³, liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ cá⁴lɨ́⁴naáy³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas nɨ³, gá⁴dxɨy³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ duh³ hí⁴lí³ diáh⁴ dsa³ chié̱y². 15Hi³ dsa³lí³ liáh³nɨ³, ga³ji̱i̱h⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas, chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ²: 16Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³nɨ³ hí⁴güeh⁴²á⁴ ca̱á̱h³ duh³ hi²bi³mɨɨ́¹á² ca̱á̱h³ ñu² David hi³ na³yeey⁴ nɨ³. Hi²xeeyh¹ ca̱á̱h³ diáh⁴ hi³ na³saa³ na³já³ nɨ³. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi²xeeyh¹ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsa³jéy⁴, 17duh³ hu̱² hí⁴dah²naayh³² jniá³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, diáh⁴ hi³ mɨ³na³lɨ́y⁴ chia̱á̱²á⁴ nɨ³. 18Liáh³ja̱³ féh³ Ñúh³a² nɨ³, hi³ cá⁴bí⁴jnia³ ñi² hi³la³ mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴. 19’Hi³ja̱³ jniá³ ga³fayh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²bi³dxɨɨ¹a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas hi³ dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. 20Ti̱¹ hi³ hi²xɨ⁴²a² xi³ chiáh² diáh⁴ ba² nɨɨh¹, hi³ hi²xɨɨh²a² diáh⁴ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²eeh³² liáh⁴jɨ³ hi³ ca³dah²dxa⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi̱h⁴ hi³ley³² hi³nɨy³², chiaah¹ hi²xiáh³ ca³bi³heéy² jnia² hi³nɨ³. Ba² hi²xɨɨh²a² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³ diáh⁴. Baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²cuh³ ŋu² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ ma³saáh⁴, ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cuh³ jmɨ³. 21Chiaah¹ mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ ley chiáh² Moisés nɨ³ liáh³ca̱a̱³ mah², diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² hi³ na³ta̱á̱³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³. 22Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxá³ dxú⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², baáy⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, hi³ hí⁴dah²tie̱e̱y³ aáy⁴ diáh⁴ hi³ caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³, duh³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ Antioquía chie̱é̱yh¹ Pablo baáy⁴ Bernabé ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²tie̱e̱y³ Judas hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ Barsabás, baáy⁴ Silas, diáh⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³, 23duh³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ carta hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Jniaah¹ diáh⁴ apóstoles la³, chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², baáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² la³, dxɨ́⁴lieey³² carta la³, ga³liu³²ah¹ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas hi³ ma³taá³ah³ chiáh² Dios nɨ³. Niaá⁴ah³ hi³ niaah⁴²ah³ Antioquía, Siria, baáy⁴ Cilicia nɨ³. 24Ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ma³voóy⁴ la³, duh³ ma³dxí̱⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³. Joó⁴ há⁴hí̱³ jniaah¹ nɨ³ ma³xɨ⁴²ah¹ diáh⁴, baáy⁴ dah²bi³dxɨɨ́y² niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴. Ma³dah²bi³taay³ niaá⁴ah³, dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²ree⁴²ah³ la³hé¹ah³, baáy⁴ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés nɨ³. 25Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ ji̱i̱³²ah¹ liáh³xɨ³ ma³dxa²ah¹ dxú⁴ hi³ hi²tia̱a̱⁴²ah¹ ja̱y³aáy⁴ dsa³, duh³ dsá⁴dxí̱⁴ dsá⁴ñi³ niaá⁴ah³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ¹du³ñuúh²a² Bernabé baáy⁴ Pablo nɨ³. 26Diáh⁴ du³ñuúh²a² la³ ma³dah²cuóy² mii⁴ diáh⁴ cáh³ti³² chiáh² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³, gu³xɨ³ ba² xa³ foóh¹ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴. 27Hi³ja̱³ ga³sɨ⁴²ah¹ Judas la³ chie̱é̱yh¹ Silas baáy⁴ duh³ dsá⁴liú³ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² xi³ la³. 28Chiaah¹ liáh³ja̱³ ma³lɨ⁴ dxú⁴ dsɨ́² Espíritu Santo nɨ³, ba² liáh³ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah¹ jniaah¹, hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi²cuoo²ah¹ niaá⁴ah³ ca̱a̱³ ta² hii³. 29Ti̱¹ hi³ há⁴hé³ hi³cáh³ah³ hi³ ma³niaá⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi̱h⁴ ba², há⁴ hi³cáh³ah³ jmɨ³, há⁴ hi³cuh³ah³ ŋu² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ ma³saáh⁴. Há⁴ hi³jmee³ah³ ga̱³ah³. Xɨ³ nɨ³ hi²nuu³ah³ dsaá² liáh⁴jɨ³ hi³la³, mɨ²ja̱³ lii⁴ hi³ mɨ³jmee³ah³ ba² dxú⁴. Tia̱a̱³ah³ ba².” 30Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴, cá⁴lɨ́⁴xɨy⁴² diáh⁴ hi³hí̱³ fɨɨ³ Antioquía. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, baáy⁴ duh³ cá⁴dah²jɨ̱ɨ̱́h² carta hi³ dɨ³chia̱³ ja̱³. 31Liáh³ cá⁴dah²hé³ xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ chiaah¹ gá⁴guaay⁴ hi³ dah²ta³ dah²hɨ³ ñuú³ ja̱³. 32Ba² na³lɨ́y⁴ profeta Judas ja̱³ chie̱é̱yh¹ Silas, hi³ja̱³ cá⁴dah²bi³feh³ dsɨ́² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³. Baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ cá⁴dah²hé³ hi³ cá⁴dah²cuoó⁴ diáh⁴ hi³ bií⁴. 33Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³dah²guá³ ca̱³ji̱i̱³ ja̱³, mɨ²ja̱³ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³ cá⁴dah²dxeéy² juúh⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ chiaah¹ mɨ³dsá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ ca̱á̱h³ Jerusalén xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ apóstoles hi³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Antioquía ja̱³. 34Joó⁴ Silas ja̱³, gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ hi³ hí⁴cueeyh⁴ ba². 35Ba² gá⁴cueeyh⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Bernabé ja̱³ fɨɨ³ Antioquía, ba² fɨɨ́y⁴ gɨh¹ hi³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴hɨɨ́² dah²he⁴ chiáh² liáh³ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. 36Gá⁴ŋɨ́³ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Bernabé ja̱³: ―Má⁴dxia⁴²a² má⁴nia⁴²a² ca̱á̱h³ diáh⁴ du³ñuúh²a², hi³ nieeyh⁴² liáh⁴jɨ³ diáh⁴ fɨɨ³ xi² ya²ca̱²a² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, duh³ dsa³nia⁴²a² he² dsa³lí³ diáh⁴. 37Niaá⁴ Bernabé ja̱³ hi³ hí⁴dah²jéy⁴ Juan, hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ Marcos ja̱³. 38Joó⁴ ji̱í̱h⁴ Pablo ja̱³ hi³ há⁴hé³ ga³ji̱i̱h¹ hi³ hí⁴dah²jéy⁴ hi³ gá⁴tiúy² diáh⁴ fɨɨ³ Panfilia dsa³jéy⁴ liáh³ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ gá⁴jmeé³ ta² chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 39Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ cá⁴dah²liú³, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴ji̱i̱h⁴ chiáh² diáh⁴, hi³ja̱³ cá⁴dah²tiúy² oóyh² diáh⁴. Gá⁴jéy⁴ Marcos ja̱³ Bernabé duh³ gá⁴hí³ maá² duh³ ŋaá² chie̱é̱yh¹ fɨɨ³ Chipre. 40Joó⁴ Silas ja̱³ ba² gá⁴dxɨy³ Pablo ja̱³ duh³ dsaa³² chie̱é̱yh¹ xiaáh³ fɨɨ³. Liáh³la³ gɨh¹ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Silas ja̱³: ―Hí̱³ba² Dios hi³ bií⁴ nieéy² jnia² nɨ³, hí⁴chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ baáy⁴ hí⁴taayh³ fi¹ chia̱á̱²ah³. Liáh³ ma³jooy³ ja̱³ mɨ²ja̱³ ŋaá² Pablo ja̱³ chie̱é̱yh¹ Silas. 41Gá⁴hay³ diáh⁴ vó⁴ Siria baáy⁴ Cilicia, cuoó⁴ hi³ bií⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\