Hechos 17

1Liáh³ híy¹ fi¹ Pablo chie̱é̱yh¹ Silas ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ fɨɨ³ Anfípolis baáy⁴ Apolonia, ja̱³ba² cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Tesalónica, xi² jey¹ ca̱a̱³ guah³ liuh² chiáh² diáh⁴ israelitas. 2Baáy⁴ chia̱³ dxá³ chiáh² Pablo ja̱³ ga³tɨ̱y¹ ñuúh⁴guah³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ ñií¹ ñuúh⁴guah³ liuh² hi³ jey¹ Tesalónica ja̱³. Nɨ³ mah² cáh³ti³² gá⁴liúy² diáh⁴ duh³ hu̱² hí⁴dsaay⁴ diáh⁴. 3Sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ féh³ fah² Dios ja̱³ hi³ liáh³ ga³jmee⁴ ba² ja̱³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² Cristo hí⁴jú̱y³ lɨ́⁴. Ba² na³xɨɨ² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Cristo. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Jesús hi³ ga³hoó⁴á⁴ nɨ³, hi³nɨy³² nɨ³ Cristo. 4Mɨ²ja̱³ gá⁴taáy³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ israelitas, hi³ja̱³ cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Pablo baáy⁴ Silas ja̱³. Joó⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ griegos hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios ja̱³ gá⁴taáy³. Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Dios. 5Hi³ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³dɨ³dxɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas hi³ há⁴hé³ ca³dsa³taáy³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ diáh⁴ dsa³ hi³ dah²saah⁴ dah²xieey⁴ duh³ hí⁴dah²naah³² fáh⁴liu⁴ jee⁴² fɨɨ³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ chiáh² Jasón, hi³ dah²naayh³² Pablo chie̱é̱yh¹ Silas ja̱³, duh³ hí⁴dah²voóy² diáh⁴ baáy⁴ duh³ hí⁴dsá⁴jay⁴ diáh⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³. 6Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴ nɨɨ́⁴, hi³ja̱³ na³fáyh⁴ cá⁴dah²jéy⁴ Jasón chie̱é̱yh¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² duh³ dah²ya²jay⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ autoridades hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ ja̱³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dah²jla³² dah²te³² liáh³ dɨ³tieéyh¹ fi¹ ja̱³, liáh³la³ dah²féh³: ―Ma³bi³dxí̱⁴ la³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ dah²bi³taay³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³. 7Baáy⁴ ma³tee³ Jasón nɨ³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh². Diáh⁴ na¹hi³nɨy³² dah²féh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² rey chia̱a̱⁴²a² nɨ³, chiaah¹ ca³dah²féh³ hi³ xe̱y³ dxeeyh⁴ rey hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jesús. 8Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ ja̱³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴maáyh³ diáh⁴. 9Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴dxá³ cuu² Jasón ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ duh³ hí⁴túy² diáh⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²tiúy² diáh⁴. 10Liáh³ ma³niuu³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ Pablo chie̱é̱yh¹ Silas ja̱³, fɨɨ³ Berea. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³. 11Ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ gɨh¹ dxú⁴ diáh⁴ israelitas nɨɨ́⁴, liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Tesalónica, chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ́⁴dah²nuú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. Baáy⁴ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ca³dah²naah³² ñi² xi³ chiáh² Dios ja̱³ hi³ xɨ² he̱é̱yh³ ba² hi³ ca³lɨ³xɨɨ́yh¹ diáh⁴ ja̱³. 12Hi³ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús. Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ griegos gá⁴taáy³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ ná⁴ŋɨy¹, ba² liáh³ja̱³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsaá⁴. 13Joó⁴ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ israelitas dsa³ fɨɨ³ Tesalónica ja̱³, hi³ ba² mɨ³he⁴ Pablo ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ fɨɨ³ Berea, mɨ²ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ baáy⁴ duh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²naah³² fáh⁴liu⁴ jee⁴² fɨɨ³ ja̱³. 14Joó⁴ cá⁴dah²xɨɨ́⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ Pablo ji̱h²nɨɨh¹ jmɨ́⁴ñih¹, duh³ nɨɨ́⁴ hí⁴dsá⁴hí³ maá² dsaa³² xiaáh³ fɨɨ³. Joó⁴ gá⁴cueeyh⁴ Silas chie̱é̱yh¹ Timoteo ja̱³ fɨɨ³ Berea. 15Diáh⁴ hi³ gá⁴táyh² guaa³ dsá⁴jay⁴ Pablo ja̱³ dah²ya²jay⁴ lɨ́⁴ fɨɨ³ Atenas. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² dɨ³chia̱a̱⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Pablo ja̱³, hi³ cua²dxaá³ ji̱³nɨɨ́⁴ Silas chie̱é̱yh¹ Timoteo ja̱³ xi² jey¹, duh³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ lɨ́⁴. 16Liáh³ je̱e̱³² Pablo ja̱³ je̱y³² Silas chie̱é̱yh¹ Timoteo ja̱³ fɨɨ³ Atenas, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ fɨɨ́y⁴ cu̱ú̱¹ñíh² na³ta̱a̱y⁴ jee⁴² fɨɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ lɨ́⁴fɨɨh⁴² dsɨ́². 17Hi³ja̱³ ŋaá² ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³ duh³ liu⁴ pih²liuh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas baáy⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios ja̱³. Baáy⁴ liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ ga³liu⁴ ga³leh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ga³ji̱i̱h⁴ jee⁴² mah² ja̱³. 18Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ chie̱é̱yh¹ Pablo ja̱³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ dsa³he⁴ chié̱y² ca̱á̱h³ tiéyh⁴ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ epicúreos baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chié̱y² diáh⁴ estoicos. Liáh³la³ dah²féh³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴: ―¿He² nɨ³ niaá⁴ hí⁴sɨɨ́h⁴ jnia² dsaá⁴ hi³ bií⁴ ga³liu⁴ nɨ³? Baáy⁴ dxeeyh⁴ ja̱³ dah²féh³ liáh³la³: ―Liáh³ca̱a̱y³ hi³ jmee⁴ juúh⁴ chiáh² dxeeyh⁴ dioses ba² lii³²a². Dah²féh³ liáh³ja̱³ chiaah¹ he⁴ Pablo ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús, liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³. 19Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jéy⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Areópago, xi² mɨ³chia̱³ dxá³ chiáh² diáh⁴ ga³ŋɨɨyh⁴ hi³ hí⁴dah²liú⁴ dah²léh⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ juúh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Pablo ja̱³: ―Jmee² jmɨ²heé¹ xɨɨh² jniaah¹ he² fáh⁴liu⁴ nɨ³ chié̱y¹ nɨ³, chiaah¹ hi³mɨɨ³² ba² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹. 20Chiaah¹ ga³fooyh³² jniaah¹ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³niuu²ah¹, hi³ja̱³ niaa³²ah¹ hí⁴dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ he² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ jɨɨ⁴ hi³nɨ³. 21Liáh³ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Pablo ja̱³, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Atenas baáy⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴, há⁴hé³ xa³ gɨh¹ dxaáh² dɨ³niaá⁴, ti̱¹ hi³ dɨ́⁴dah²liú⁴ dɨ́⁴dah²léh⁴ ba² gu³xɨ³ hé³ ba² ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³mɨɨ³². 22Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Pablo ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴, liáh³ dɨ³nieeyh⁴² xi² xɨ̱ɨ̱y³ Areópago ja̱³, duh³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Niaá⁴ah³ dsa³ Atenas la³, hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jooy³² hi³ liáh⁴jɨ³ah³ ba² hi²xiáh³ ga³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ dioses. 23Chiaah¹ mɨ² ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ jee⁴² fɨɨ³ chia̱á̱²ah³ la³, mɨ²ja̱³ ga³jooy³² xi² ga³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh² nɨ³. Joó⁴ ba² gá⁴dsaáyh⁴ ca̱a̱³ ñi² yaá³ hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: “Hi³ley³² Dios hi³ há⁴hé³ xe̱y³ cui̱i̱⁴.” Dios hi³ ga³jmeeh³²ah³ hu̱u̱¹rá² gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³, ca³jaa¹ chiáh² hi³nɨy³² nɨ³ ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ jniá³. 24’Dios hi³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴ la³, na³lɨ́y⁴ fii² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ hi³ xa³ dxaah¹vó⁴ la³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³guá³ ñuúh⁴guah³ hi³ ca³dah²jmeeh³² diáh⁴ dsa³. 25Ba² há⁴ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ xa³ hi³ ŋɨɨh⁴niaáh² chiáh², há⁴hé³ niaá⁴ hi³ hu̱² xe̱y³ hí⁴ji̱h³ hí⁴tɨ̱́y³ chiáh², chiaah¹ hí̱³ba² ñaá² nɨ³ ga³cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴, baáy⁴ ga³jmee⁴ na³ji̱í̱h⁴a², ba² ga³cuoó⁴ jnia² jmɨ́yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 26’Ja̱y³ ba² xaá¹jmii³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴jméy² Dios nɨ³, duh³ gá⁴dxéy² diáh⁴ na³ca̱á̱y⁴ dxaah¹vó⁴ la³. Baáy⁴ ma³féh³ ñaá² xi² ga³jmee⁴ hí⁴dah²güe³, baáy⁴ jmiih⁴² nɨɨh¹ voó³ hí⁴dah²güe³. 27Chiaah¹ niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hi²niaah⁴²a², niaá⁴ hi³ hi²niaah⁴² hi²fa⁴²a² ba² hu̱² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴cui̱i̱⁴²a² ñaá², gu³xɨ³ ba² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ há⁴hé³ vɨ̱ɨ̱́³ jey¹ chie̱é̱yh¹ jnia² liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a². 28Chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ ñaá² ba² nɨ³ xa̱³²a², ga³jooy³ ga³bɨ³² ga³xih³²a², baáy⁴ xa̱³²a² tiaah⁴²niaah⁴²a² liáh³nɨ³. Ba² ja̱³ba² liáh³nɨ³ ca³dah²féh³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ dsa³ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: “Liáh⁴jɨ³²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ na³lɨ́⁴a² familia chié̱y² Dios.” 29Hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴a² familia chié̱y² Dios nɨ³, hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hi²tia² hi²hi²a² hi³ Dios nɨ³ hi³ ca³dah²jmey³² chie̱é̱yh¹ ñí¹niaá³, ñí¹tiaa³, hu̱² gɨh³ na¹cu̱ú̱¹ liáh³xɨ³ ñi²dxɨ² mii⁴ diáh⁴ dsa³. 30Há⁴hé³ ñi³² xɨ³hé³ja̱³ diáh⁴ dsa³ mɨ² dsa³jéy⁴, baáy⁴ ca̱a̱³ ga³joo³² ba² Dios mɨ²ja̱³. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ ga³taah⁴ ta² chiáh² liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ cua²dah²tiá³ cua²dah²hí³ dxú⁴. 31Chiaah¹ ma³ta̱á̱h⁴ Dios nɨ³ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, baáy⁴ jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³². Hi³ja̱³ gá⁴tie̱e̱y³ ba² ja̱y³ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a². Gá⁴jmeé³ lii⁴ dxú⁴ cáh³ti³² hi³ liáh³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³. 32Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ féh³ Pablo ja̱³ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ ta̱á̱²dsɨy⁴² cá⁴dah²bi³cuaá¹, baáy⁴ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ tú̱⁴dsaayh⁴: ―Dxaáh² fɨɨy⁴ ba² hi²niuu²ah¹ hi³la³. 33Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pablo ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ duh³ ŋáyh². 34Joó⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ baáy⁴ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² Jesús. Jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³ caayh³² ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Dionisio, ja̱y³ oóyh² diáh⁴ hi³ ga³ŋɨɨyh⁴ Areópago ja̱³. Ba² caayh³² ja̱y³ mɨ́³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Dámaris, baáy⁴ xe̱y³ gɨh¹ há⁴jáyh³ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\