Hechos 18

1Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Pablo ja̱³ fɨɨ³ Atenas, duh³ ŋaá² fɨɨ³ Corinto. 2Nɨɨ́⁴ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱y³ israelita hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Aquila, dsa³ vó⁴ Ponto. Hi³ du³ lɨ́⁴ ma³güey⁴ Aquila ja̱³ Corinto hi³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Italia chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Priscila. Gá⁴voóy⁴ diáh⁴ nɨɨ́⁴ chiaah¹ gá⁴taáh⁴ ta² rey Claudio hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ israelitas ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ fɨɨ³ Roma. Mɨ²ja̱³ ñií¹ Pablo ja̱³ ya²ñi³ diáh⁴. 3Ja̱³ba² ta² hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³hí̱³ ga³jmee⁴ Pablo ja̱³, hi³ ca³dah²jmee⁴ ñú² láh¹hɨɨ⁴, hi³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ mɨ³dah²jmee⁴ ta² na³cu̱yh⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³. 4Baáy⁴ liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ mah², ga³tɨ̱y¹ Pablo ja̱³ ñuúh⁴guah³ liuh² duh³ ga³he⁴ fah² Dios. Naah³² jmiih⁴² hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³, ji̱í̱⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 5Liáh³ gá⁴dxaá² Silas chie̱é̱yh¹ Timoteo ja̱³ hi³ dɨ³naáy³ Macedonia, mɨ²ja̱³ ti̱¹ hi³ he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³ bɨh¹ jmee⁴ he̱é̱yh³ Pablo ja̱³. Sɨɨ́h⁴ na³fáyh⁴ cáh³ti³² diáh⁴ israelitas ja̱³, hi³ Jesús ja̱³ ja̱³ Cristo. 6Joó⁴ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ israelitas ja̱³ chie̱é̱yh¹ Pablo, mɨ³dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh². Mɨ²ja̱³ gá⁴chiáh³ cua̱a̱³ Pablo ja̱³, baáy⁴ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Vo̱ó̱h²ah³ ba² dsɨ̱³²ah³ dsaa² hi³ cua³dxí̱⁴ah³ jee⁴² xi²há⁴dxú⁴ nɨ³. Há⁴hí̱³ jniá³ nɨ³ dsɨ̱³²á⁴ dsaa², chiaah¹ ma³foóh²á⁴ ba² niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. Ja̱³nɨ́⁴ gɨh¹ hi²hoó⁴á⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ba². 7Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³ duh³ ŋaá² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Justo. Há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelita, joó⁴ ga³jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios. Yeey⁴ tɨɨ́² guah³ jey¹ Justo ja̱³. 8Ba² liáh³ja̱³ Crispo hi³ hiíy⁴ ñi² ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³, ba² gá⁴taáy³ chie̱é̱yh¹ familia chié̱y². Baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gɨh¹ diáh⁴ dsa³ Corinto ja̱³ gá⁴taáy³ liáh³ cá⁴dah²nuú³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 9Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Ñúh³a² Jesús ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ voo⁴ jee⁴² xi² cɨ⁴: ―Há⁴ hi³foh³²u³ chiáh², he² chiú̱h²u³ liáh³nɨ³, há⁴ hi³tuy³² cáh³ti³². 10Chiaah¹ na³cu̱h⁴²á⁴ ba² chia̱a̱h⁴²á² niu³, gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴xé̱yh³ niu³ hi³ hí⁴jmeéh⁴ niu³ mɨ³hee³². Chiaah¹ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ la³ ga³jmee⁴ dsá⁴taáy³ chieéy⁴. 11Hi³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ ji̱i̱³ dsɨ³² ca̱³naa¹ fɨɨ³ Corinto ja̱³, heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 12Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³na³lɨ́y⁴ gobernador vó⁴ Acaya ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Galión, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cú̱yh⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³ mɨ³dah²jmee⁴ fáh⁴chi¹ chie̱é̱yh¹ Pablo ja̱³. Dah²ya²jay⁴ rúh⁴ñi² gobernador ja̱³, 13duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ gobernador ja̱³: ―Jmee⁴ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ dsaá⁴ la³ jmeéh⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, joó⁴ na³guayh⁴ cáh³ti³² ba², há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ ley chiaa⁴²ah¹ nɨ³. 14Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³hí⁴liú⁴ Pablo ja̱³, joó⁴ ja̱³ba² gá⁴hí̱¹ Galión ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³: ―Liu³u²xɨ³ ná⁴lɨ¹ jmɨ́yh³ dsaa² gaáy³ hi³ ga³ho³ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ si¹ hi²jmeey⁴² he̱é̱yh³ hi²nuuy⁴² chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ israelitas. 15Joó⁴ dɨ́h¹ jmáyh² fáh⁴liu⁴ ba² nɨ³ hi³ tɨ̱³nɨɨ́³ah³ nɨ³, baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² ley chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba² nɨ³. Hi³ja̱³ tiaah⁴ah³ fi¹ vo̱ó̱h²ah³ ba², chiaah¹ há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ jniá³ hi³nɨ³. 16Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy² diáh⁴ he̱é̱¹ta² chiáh² ja̱³. 17Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ griegos ja̱³ cá⁴dah²sa̱yh³² Sóstenes hi³ mɨ³hiíy⁴ ñi² ca̱á̱h³ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³, duh³ cá⁴dah²tɨ̱́y⁴ ja̱³ba² rúh⁴ñi² gobernador ja̱³. Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴dxeey³ ñaá² Galión ja̱³ chiáh² hi³ja̱³. 18Hi²xiáh³ rúh⁴ voó³ gɨh¹ gá⁴cueeyh⁴ Pablo ja̱³ Corinto. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, gá⁴dxeéy² juúh⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ maá² duh³ ŋaá² vó⁴ Siria, chie̱é̱yh¹ Priscila baáy⁴ Aquila ja̱³. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ Cencrea ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bé² dxɨ² Pablo ja̱³ duh³ lii⁴ hi³ ma³yey³ ma³dsɨy³ liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dios ja̱³. 19Liáh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Éfeso ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cueeyh³ diáh⁴ he̱é̱yh³ maá² ja̱³. Duh³ ŋaá² ñuúh⁴guah³ liuh², ya²liú³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas hi³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ nɨɨ́⁴. 20Cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Pablo ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴cueeyh⁴ gɨh¹ voó³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ gá⁴nuú³ dsaá². 21Mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² juúh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ga³jmee⁴ ñii⁴ jmɨ́¹feh⁴ hi³ mɨ³hí⁴tɨ́⁴ Jerusalén nɨ³, joó⁴ hí⁴güé³á⁴ ba² ca̱á̱h³ hi²ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³, xɨ³ Dios niaá⁴ liáh³ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ ca̱á̱h³ maá² duh³ ŋaá² xiaáh³ fɨɨ³. 22Liáh³ gá⁴dxaá² Cesarea ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ Pablo ja̱³ Jerusalén, ya²hí̱y¹ ya²jmeeh² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ ja̱³, ja̱³ba² ŋaá² Antioquía. 23Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³guá³ ca̱³ji̱i̱³ Antioquía ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ ca̱á̱h³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ niaá² vó⁴ Galacia baáy⁴ Frigia, hi³ cuoó⁴ hi³ bií⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² Jesús ja̱³. 24Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² fɨɨ³ Éfeso ja̱y³ israelita hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Apolos, dsa³ fɨɨ³ Alejandría. Hi²xiáh³ liih² liáh³xɨ³ ga³liu⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ cui̱i̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ mɨ³na³xɨɨ² ja̱³. 25Ma³bi³tɨ̱y⁴ liáh³bií⁴ chiáh² Dios, hi²xiáh³ veyh³ ga³liu⁴, ga³he⁴ jɨy³ cáh³ti³² ca³jaa¹ chiáh² Jesús. Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴ja̱á̱³a² jmɨɨ³, ti̱¹ liáh³xɨ³ gá⁴hé³ Juan ba² cui̱i̱³. 26Hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ Apolos ja̱³ mɨ³he⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² ja̱³, jɨy³túh² jɨy³dsɨ́² cáh³ti³². Joó⁴ liáh³ gá⁴nuú³ Aquila chie̱é̱yh¹ Priscila mɨ́⁴chiáh² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²liú³ xi² dɨ³ñi³² mii⁴ chie̱é̱yh¹ duh³ cá⁴dah²heé⁴ gɨh¹ dxú⁴ cáh³ti³² ca³jaa¹ chiáh² Jesús ja̱³. 27Liáh³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² Apolos ja̱³ dsaa³² vó⁴ Acaya, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuó³ hi³ bií⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³. Baáy⁴ cá⁴dah²xɨɨ́³ ca̱a̱³ carta chiáh² diáh⁴ du³ñuúh²a² hi³ nieeyh⁴² Acaya ja̱³, duh³ hí⁴dah²tee³ dxú⁴ Apolos ja̱³. Liáh³ gá⁴dxaá² fɨɨ³ Acaya ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³taáy³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 28Chiaah¹ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² bí⁴jnieéy² Apolos ja̱³ diáh⁴ israelitas rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ na³ji̱i̱⁴ ba² ja̱³ ca³lɨ³dsaay⁴ diáh⁴. Gá⁴heé⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ mɨ³na³xɨɨ² ja̱³, hi³ Jesús ja̱³ ja̱³ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\