Hechos 19

1Liáh³ jey¹ Apolos ja̱³ fɨɨ³ Corinto, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́y³ Pablo ja̱³ liáh⁴jɨ³ nuu³ŋa² gá⁴dxaá² lɨ́⁴ fɨɨ³ Éfeso. Liáh³ gá⁴dxaá² Éfeso ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios. 2Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴: ―¿Xɨ² gá⁴tɨ̱́³ah³ Espíritu Santo liáh³ gá⁴taá³ah³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hí̱¹ cá⁴dah²jmeéh⁴: ―Ñé⁴ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³niuu²ah¹ hi³ xe̱y³ Espíritu Santo nɨ³. 3Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Pablo ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ juúh⁴: ―¿Hi̱² ba² chiáh² nɨ³ hi³ ma³ja̱á̱³ah³ jmɨɨ³ nɨ³ xa³ja̱³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ diáh⁴ ca̱á̱h³: ―Gá⁴ja̱á̱³ah¹ jmɨɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Juan ba². 4Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ja̱³ba² liáh³ja̱³, Juan ja̱³ gá⁴xeey³ jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ dxú⁴, joó⁴ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² hi³ hí⁴güéy³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³xɨ³ ñaá² ja̱³, dɨ́h¹ feh²a² chiáh² Jesús, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ Cristo. 5Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ ca̱á̱h³ jmɨɨ³, liáh³xɨ³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. 6Liáh³ gá⁴jniaa³ guaa³ Pablo ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ güéy⁴ Espíritu Santo ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴, ja̱³ba² ca³dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ dxaáh² fáh² baáy⁴ mɨ³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios. 7Xe̱y³ ca̱³liáh³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴. 8Gá⁴yey³ lɨ́⁴ aay³ sɨh³ ga³tɨ̱y¹ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³ ñuúh⁴guah³ liuh², hi²xiáh³ hɨɨy³ dsɨ́² ga³he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, baáy⁴ hi²xiáh³ pih²liuh² ga³liuy³² diáh⁴, chiaah¹ naah³² jmiih⁴² hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³. 9Joó⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³ba³ dsɨ́², há⁴hé³ dɨ́⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴. Jmáyh² hi³ mɨ³hee³² ba² dah²liu⁴ chiáh² Dios rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴tiuú² Pablo ja̱³ gá⁴tiúy² diáh⁴, baáy⁴ gá⁴jéy⁴ diáh⁴ hi³ ma³taáy³ ja̱³, ŋaá² ca̱a̱³ escuela chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tiranno, duh³ nɨɨ́⁴ ba² ga³he⁴ liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹. 10Tú̱⁴ ji̱i̱³ bih³ gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² vó⁴ Asia cá⁴dah²nuú³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³, liáh³ ba² diáh⁴ israelitas, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 11Baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ hi³ jmee⁴ Dios ja̱³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³, dxɨ́⁴lieey³² Pablo ja̱³. 12Ji̱í̱⁴ lɨ́⁴ mɨh³ñúh¹ baáy⁴ mɨh³ hi³ gá⁴jñuú⁴ guaa³ Pablo ja̱³, ca³dxa³ca̱³ diáh⁴ xi² na³saay³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴², hi³ja̱³ dsa³güeey⁴ dsaá¹ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ diáh⁴, baáy⁴ dsa³voóy⁴ espíritu hi³ mɨ³hey³² hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 13Ba² xe̱y³ há⁴jáyh³ diáh⁴ israelitas hi³ dah²chie⁴ dah²ji̱i̱⁴ dah²vooy³² espíritu hi³ mɨ³hey³² hi³ dɨ³heey³² diáh⁴ dsa³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ diáh⁴ hi³hí̱³ mɨ³dah²hey³² Ñúh³a² Jesús duh³ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ espíritu hi³ mɨ³hey³² ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³: ―Ga³taah⁴²ah¹ ta² hi³ hi²voó⁴ah³ ñuúh⁴ chiáh² dsa³ nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Jesús hi³ ga³hey³² Pablo nɨ³. 14Liáh³ja̱³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ ja̱á̱² ja̱y³ israelita hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Esceva, hi³ na³lɨ́y⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³. 15Joó⁴ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ gá⁴hí̱¹ hi³há⁴dxúy⁴ hi³ heey³² ja̱y³ dsa³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Cui̱i̱⁴²á⁴ ba² Jesús nɨ³, baáy⁴ maay⁴ ba² hi̱² nɨy³² Pablo nɨ³, joó⁴ há⁴hé³ cui̱i̱⁴²á⁴ niaá⁴ah³. 16Hi³ja̱³ dsaá⁴ hi³ heey³² hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ gá⁴sa̱yh³² diáh⁴, cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ xa³ hi³ bii³², hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ gá⁴meéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴. Gá⁴jméy² diáh⁴ hooy³² baáy⁴ gá⁴xɨɨ́y² cua̱a̱³ diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ na³laáy³ baáy⁴ dɨ³hooy³² diáh⁴. 17Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ israelitas baáy⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² Éfeso ja̱³, gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ gá⁴lɨ́⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, hi³ja̱³ hi²xiáh³ gaáy³ cá⁴dah²jmeé³ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³. 18Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ma³taáy³ chiáh² Dios ja̱³, bí⁴dxí̱⁴ dah²tie̱é̱y⁴ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, dah²jmee⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ cá⁴dah²guá³ dsa³jéy⁴. 19Baáy⁴ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ma³dah²bi³tɨ̱y⁴ juúh⁴ liah³, dɨ³chia̱³ xi³ chiáh² diáh⁴, duh³ cá⁴dah²jɨ̱́³ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Liáh³ cá⁴dah²dxá³ cua̱a̱y¹ná² jmiih⁴² nɨɨh¹ chi̱í̱⁴ diáh⁴ xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ tú̱⁴ná⁴dxiá³ mil cuu² tiaa³. 20Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴hɨɨ́² dsa³taáy³ gɨh¹ fɨɨ́y⁴ dsa³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Ñúh³a² Jesús ja̱³, baáy⁴ dsa³dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Jesús ja̱³. 21Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ Pablo ja̱³ hi³ dsaa³² Macedonia baáy⁴ Acaya, ba² ta³hɨ³ dsaa³² liáh³ja̱³ hí⁴dxaá² lɨ́⁴ Jerusalén. Baáy⁴ féh³ hi³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ mɨ² ma³ñií¹ Jerusalén ja̱³ mɨ²ja̱³ dsaa³² Roma. 22Mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Macedonia ja̱³ aáy⁴ diáh⁴ xɨh³chie̱y³² ja̱³. Gá⁴xɨ́y⁴ Timoteo chie̱é̱yh¹ Erasto, duh³ gá⁴cueeyh⁴ gɨh¹ ñaá² ja̱³ Asia. 23Dxa² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴sa³ fáh⁴liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² fi¹ chiáh² Ñúh³a². 24Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ cá⁴lɨ́⁴liaá² vih²chiaah¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Demetrio hi³ ga³jmee⁴ diáh⁴ mɨ¹guah³ chie̱é̱yh¹ ñí¹tiaa³ hi³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ guah³ chiáh² diosa Diana, baáy⁴ hi²xiáh³ maah⁴ ga³chi³² jñiiy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² ja̱³. 25Hi³ja̱³ cá⁴bí⁴ñiih³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ja̱³ba² ta² ja̱³. Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, mɨ³maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ vih²chiaah¹ ta² hi³ ga³jmee⁴²a² la³ nɨ³ hi²xiáh³ dxú⁴ dsa³ha³ dsa³ŋɨ́³a². 26Joó⁴ ga³joó³ah³ baáy⁴ ga³nuu³ah³ ba² dxú⁴ hi³ chie⁴ji̱i̱⁴ Pablo nɨ³ féh³ hi³ há⁴hí̱³ Dios nɨ³ diáh⁴ dioses hi³ ga³jmee⁴²a² jnia² nɨ³. Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² Éfeso la³, na³ca̱á̱y⁴ ba² Asia nɨ³ ma³tiaá⁴ ma³bi³taay³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 27Hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ hi³la³, chiaah¹ foóh¹ dsá⁴yeéy⁴ ta² chiaa⁴²a² nɨ³, ba² foóh¹ hí⁴dah²tiú² diáh⁴ dsa³ nɨ³ ñuúh⁴guah³ chiáh² diosa Diana hi³ bií⁴ gaáy³ nɨ³. Baá⁴ ba² foóh¹ hí⁴hí̱h⁴ dsɨ́² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³. Há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² jnia² nɨ³ ga³jmeeh⁴²a² hu̱u̱¹rá², ba² ca³dah²jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² na³ca̱á̱y⁴ vó⁴ Asia nɨ³ baáy⁴ na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. 28Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ oóyh² ja̱³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ cá⁴dah²ñí² Pablo ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ diosa chié̱y² diáh⁴ efesios la³! 29Hi³ja̱³ lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ cá⁴dah²sa̱yh³² Gayo baáy⁴ Aristarco, aáy⁴ diáh⁴ dsa³ Macedonia, diáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Pablo ja̱³, cá⁴dah²seeyh³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ lɨ́⁴ xɨ¹ñúh⁴ xi² ga³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ fɨɨ³ dsa³ ja̱³. 30Niaá⁴ Pablo ja̱³ dsá⁴hí³ nɨɨ́⁴ duh³ hí⁴liúy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²cuó³ je² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³. 31Baáy⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ autoridades hi³ nieeyh⁴² Asia, hi³ na³lɨ́y⁴ amigos chié̱y² Pablo ja̱³, cá⁴dah²xɨ́y⁴ juúh⁴ chiáh² hi³ há⁴hé³ dsaa³² xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 32Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dah²jla³² dah²te³² diáh⁴ xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Há⁴hé³ tieéyh¹ fi¹ hi³ dah²liu⁴ diáh⁴, dxaáh² ba² dah²féh³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴. Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² hi³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ ma³ŋɨɨyh⁴ ja̱³. 33Mɨ²ja̱³ diáh⁴ israelitas cá⁴dah²dxa³tie̱e̱y³ Alejandro hi³ hí⁴liúy² diáh⁴ dsa³ ja̱³ dxa² diáh⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Alejandro ja̱³, ja̱³ba² gá⁴jmeé³ guaa³ hi³ gua²chí³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ chiaah¹ niaá⁴ hí⁴liúy² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ duh³ hu̱² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴yá⁴chiy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas ja̱³. 34Joó⁴ liáh³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ na³lɨ́y⁴ israelita Alejandro ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ cá⁴dah²jlá² cá⁴dah²té² ca̱³liáh³ tú̱⁴ horas bih³, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―¡Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Diana chia̱a̱⁴²a² jnia² efesios la³! 35Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ sɨɨ³xi³ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ hi³ gua²chí³ diáh⁴, duh³ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Du³ñuúh²á⁴ dsa³ Éfeso, liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² na³ca̱á̱y⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ dɨ³ñi³² hi³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ Éfeso la³ ná⁴tayh¹ guaa³ hí⁴dah²heéh⁴ hí¹ ñuúh⁴guah³ chiáh² diosa Diana nɨ³, baáy⁴ dɨ³ñi³² hi³ yuuh¹ güii³ ba² nɨ³ gá⁴xiaá² hi̱h⁴ nɨ³. 36Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴féh³ haá² hi³la³. Hi³ja̱³ há⁴ máh⁴ hi³taah³²ah³ dxɨ́³, baáy⁴ tia³hi³ah³ dxú⁴, há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³tiá³ ca̱a̱³bí³ he² liáh³nɨ³. 37Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ mɨ³hee³² ma³dah²jmeé³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ma³ya³já⁴ah³ la³, baáy⁴ ñé⁴ hi³ ma³dah²liú³ mɨ³hee³² chiáh² diosa chia̱a̱⁴²a² nɨ³. 38Liu³u²xɨ³ Demetrio baáy⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chie̱é̱yh¹ nɨ³ hí⁴cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²joóy² dxeeyh⁴, hi³ja̱³ nɨ³ xe̱y³ ba² chiu³fáh⁴ baáy⁴ xa³ ba² he̱é̱¹ta² duh³ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴. Rúh⁴ñi² diáh⁴ autoridades nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa². 39Baáy⁴ liu³u²xɨ³ dxaáh² juúh⁴ ba² nɨ³ naa³ah³ hi²liú¹ah³ nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ hi²ja̱á̱³ah³ hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴dah²féh³ diáh⁴ autoridades nɨ³ hi³ xa³ junta, mɨ²ja̱³ ba² hi²liú¹ah³ jɨɨ⁴ hi³ ga³lɨ́³ há²ah³. 40Chiaah¹ foóh¹ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiaa⁴²a² hi³ ma³jmee²a² mɨ³hee³² hi³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ma³ŋɨɨh⁴²a² la³. Baáy⁴ há⁴hé³ nia⁴²a² jmiih⁴² hi²feh²a² xɨ³ hí⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ jnia² juúh⁴ he²chiaah¹ hi³ bií⁴ xa³ fáh⁴liu⁴ xi² na³ŋɨɨh⁴²a² la³. 41Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ sɨɨ³xi³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jooy³ junta ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\