Hechos 21

1Liáh³ gá⁴tuu⁴²ah¹ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴taah²ah¹ maá² duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹ ca̱a̱³ dsaá² fɨɨ³ Cos. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Rodas, nɨɨ́⁴ naá³ah¹ gá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Pátara. 2Fɨɨ³ Pátara ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴²ah¹ ca̱a̱³ maá² hi³ mɨ³dsaa³² vó⁴ Fenicia. Mɨ²ja̱³ gá⁴taah²ah¹ maá² ja̱³ duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹. 3Liáh³ tiaah²ah¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joo⁴²ah¹ hi³ xiáh³ guaa³²ah¹ hi³ há⁴hé³ nu¹a² bɨh¹ mɨ³na³jniaa³ vó⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Chipre hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴dxia⁴²ah¹ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ vó⁴ Siria. Joó⁴ chia̱³ liaá¹ maá² ja̱³ hi³ hí⁴cueeyh³ fɨɨ³ Tiro, hi³ja̱³ gá⁴cueeh⁴²ah¹ nɨɨ́⁴ ca̱³ji̱i̱³. 4Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ gá⁴ji̱i̱h⁴²ah¹ diáh⁴ du³ñuúh²a², hi³ja̱³ gá⁴cueeh⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ ca̱³dxiaa³. Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴jmeé³ Espíritu Santo ja̱³ cá⁴bí⁴jmeéy³ diáh⁴, hi³ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ Pablo ja̱³ hi³ hu̱² há⁴hé³ dsaa³² Jerusalén ja̱³. 5Liáh³ gá⁴yey³ ca̱³dxiaa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴voó⁴ah¹ ca̱á̱h³. Baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ yaa¹ fɨɨ³ Tiro chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh² diáh⁴ baáy⁴ ja̱á̱² diáh⁴. Ñiíh² sɨɨ́¹ yaa¹ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ gá⁴xɨh¹ah¹ ji̱²ah¹ duh³ gá⁴liu³²ah¹ Dios. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴i̱í̱⁴ah¹ oóh²ah¹ hi³ gá⁴dsaa³²ah¹ juúh⁴ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴, ja̱³ba² gá⁴vɨɨh¹ah¹ ca̱á̱h³ maá² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴. 7Duh³ hí⁴jooy³ viaje chiaa⁴²ah¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴voó⁴ah¹ fɨɨ³ Tiro, cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ lɨ́⁴ fɨɨ³ Tolemaida. Mɨ²ja̱³ ya²hi̱²ah¹ ya²jmeeh²ah¹ diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³, ba² gá⁴cueeh⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ ca̱a̱³ jmɨɨ́¹. 8Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴voó⁴ah¹ chia̱a̱h²ah¹ Pablo ja̱³, duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Cesarea. Liáh³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ nɨɨ́⁴ mɨ²ja̱³ ya²dxia⁴²ah¹ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Felipe hi³ na³lɨ́y⁴ evangelista, ja̱y³ diáh⁴ hi³ dxieéy⁴ diáconos hi³ ca³dah²tie̱e̱y³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴cueeh⁴²ah¹ chiáh². 9Xe̱y³ chiú̱y³ ja̱á̱²mɨɨ¹ Felipe ja̱³ hi³ há⁴hé³ mɨ³ná⁴ji̱i̱¹ guaa³. Diáh⁴ xɨ́⁴mɨɨ⁴² ja̱³ ca³dah²ŋɨy³² juúh⁴ chiáh² Dios. 10Hi²xiáh³ voó³ gá⁴yaa²ah¹ nɨɨ́⁴. Liáh³ niaah⁴²ah¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ja̱y³ profeta hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Agabo, hi³ bí⁴hɨɨ́y⁴ Judea, 11hi³ güéy⁴ hi³ bi²ñi³ jniaah¹ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ sɨ̱ɨ̱yh²laa³ chiáh² Pablo ja̱³ duh³ gá⁴ñuú³ guaa³tɨɨ² ñaá², duh³ liáh³la³ gá⁴féh³: ―Liáh³la³ féh³ Espíritu Santo nɨ³, liáh³la³ hí⁴dah²ñuúy⁴ fii² sɨ̱ɨ̱yh²laa³ la³ diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ Jerusalén nɨ³, duh³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. 12Liáh³ gá⁴niuu²ah¹ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ²ah¹ chiáh² Pablo ja̱³, chia̱a̱h²ah¹ diáh⁴ dsa³ Cesarea ja̱³ hi³ hu̱² há⁴hé³ dsaa³² Jerusalén. 13Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ jniaah¹ Pablo ja̱³: ―¿He²chiaah¹ hi³ ga³jla⁴²ah³ nɨ³? Hi²xiáh³ ca³bi³fɨɨh⁴²ah³ dsɨy⁴ hi³ liáh³nɨ³. Hi³ fáh⁴ hi³ Ñúh³a² nɨ³ hi³ja̱³ há⁴hé³ ji̱í̱⁴ jniá³ xɨ³ nɨ³ hí⁴dah²ñuúy⁴ jniá³, ha²xɨ² gɨh³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jniá³ cáh³ti³² fɨɨ³ Jerusalén nɨ³. 14Há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ah¹ gá⁴cueeh⁴²ah¹ Pablo ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴tiu⁴²ah¹ ba², baáy⁴ liáh³la³ gá⁴xɨɨh²ah¹: ―Cua²lí³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² Ñúh³a² ba² xa³ja̱³. 15Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴tɨɨ⁴²ah¹ chiaa⁴²ah¹ duh³ gá⁴dxia⁴²ah¹ Jerusalén. 16Gá⁴dxí̱⁴ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ du³ñuúh²a² dsa³ fɨɨ³ Cesarea. Jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³hí̱³ caayh³² Mnasón, dsa³ vó⁴ Chipre. Hi²xiáh³ mɨ³voó³ ma³taáy³ chiáh² Dios hi³hí̱³. Baáy⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ja̱³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² dsa³yaa²ah¹ mɨ² ma³dxa³dxia⁴²ah¹ Jerusalén ja̱³. 17Liáh³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ Jerusalén ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ du³ñuúh²a² ja̱³ cá⁴dah²tee³ jniaah¹. 18Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ Pablo ja̱³ chie̱é̱yh¹ jniaah¹ ya²nia⁴²ah¹ Jacobo. Ba² nɨɨ́⁴ dɨ³nieeyh⁴² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. 19Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pablo ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴, ja̱³ba² gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ juúh⁴ ta² chiáh² ja̱³, gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ juúh⁴ liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ hi³ ma³jmeé³ Dios ja̱³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ja̱³. 20Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ hi³ hi²xiáh³ gaáy³ Dios. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Pablo ja̱³: ―Dxú⁴ ba², du³ñuúh²á⁴, joó⁴ maáy³ ba² hi³ cua̱a̱y¹ná² mil ba² diáh⁴ israelitas nɨ³ ma³taáy³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³nɨy³² ca³dah²féh³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chiáh² Moisés nɨ³. 21Baáy⁴ mɨ³xa³ juúh⁴ la³ hi³ hi²xiáh³ mɨ³hee³² ga³hooy³² diáh⁴ israelitas hi³ nieeyh⁴² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ nɨ³. Dah²féh³ hi³ ga³fooyh³² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³ gá⁴taáh⁴ ta² Moisés, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²reéy² la³he² ja̱á̱² diáh⁴, baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbres chiaa⁴²a². 22¿Jmiih⁴² hi²jmee²a² ga³ji̱i̱³²u³? Chiaah¹ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³ hi³ ma³güe⁴u³ la³. 23Na³fáyh⁴ jmee² liáh³la³. Xe̱y³ jee⁴² chiaa⁴²a² la³ chiú̱y³ dsaá⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ cumplido liáh³xɨ³ ma³dah²sɨɨ́h⁴ Dios hí⁴dah²jmeé⁴. 24Má⁴dxií⁴ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ duh³ jmee² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbre chiaa⁴²a² nɨ³. Bi³xɨ³ bi³ŋɨɨ́y¹ vo̱ó̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ diáh⁴ baáy⁴ niu³ chi² gastos chia̱á̱²ah³. Mɨ² ma³jooy³ nɨ³, mɨ²ja̱³ mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴dah²bé² dxɨ² diáh⁴. Duh³ mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² hi³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ dah²féh³ chiú̱h²u³ nɨ³. Xiaáh³ hí⁴dah²joó² hi³ ga³jmeey³ ba² he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley nɨ³. 25Joó⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas hi³ ma³taáy³ nɨ³, ma³xɨ⁴²ah¹ ba² ca̱a̱³ xi³ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ ñuú³ chiáh² costumbre chiaa⁴²a² la³. Ti̱¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²eéh² liáh⁴jɨ³ hi³ ma³niaá⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi̱h⁴, há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cuh³ jmɨ³, ñé⁴ ŋu² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ ma³saáh⁴, baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³ diáh⁴. 26Mɨ²ja̱³ gá⁴jeé⁴ Pablo ja̱³ gá⁴jéy⁴ liú⁴u³ chiú̱y³ diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³, duh³ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴xɨ³ cá⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ ñaá² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³hí̱³. Ja̱³ba² ŋaá² xi² jey¹ guah³ gaáy³ duh³ dxá⁴xɨɨh⁴² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ hi³ he² jmɨɨ́¹ ja̱³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hi³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴, baáy⁴ jlɨh² ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cuó⁴ foo³ chiáh² diáh⁴. 27Joó⁴ liáh³ mɨ³hí⁴yey³ ca̱³dxiaa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ israelitas dsa³ vó⁴ Asia cá⁴dah²joóy² Pablo ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ duh³ hí⁴maáyh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ cá⁴dah²sa̱yh³² Pablo ja̱³. 28Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: ―¡Du³ñuúh²á⁴ dsa³ Israel, gua³tia̱á̱¹ah³ chiaa⁴²ah¹! Chiaah¹ dsaá⁴ la³ nɨ³ chie⁴ji̱i̱⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ hí¹, bi³jmeéy³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ hu̱² hí⁴yá⁴chiy⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² israelitas la³, ba² liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² ley chiáh² Moisés, baáy⁴ chiáh² guah³ chiaa⁴²a² la³. Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³taayh³ xi² jey¹ guah³ la³ ja̱y³aáy⁴ griegos hi³ja̱³ ma³bi³heé² cáh³ti³² xi² booy¹ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ la³. 29Dah²féh³ liáh³ja̱³, chiaah¹ ma³ŋɨ́³ ma³dah²joóy² Pablo ja̱³ chie⁴ji̱i̱⁴ jee⁴² fɨɨ³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ Trófimo dsa³ fɨɨ³ Éfeso, hi³ja̱³ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ ma³ta̱a̱h³ Pablo ja̱³ ma³ta̱a̱yh³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, joó⁴ hi³ dɨ́h¹ ji̱í̱h⁴ ba² diáh⁴ ja̱³. 30Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴já⁴ cáh³ti³². Hi³ja̱³ jmɨ́yh³ hi³ dxɨ³ ba² dɨ́h¹ gá⁴dxí̱⁴ duh³ cá⁴dah²sa̱yh³² Pablo ja̱³, ja̱³ba² cá⁴dah²seeyh³ duh³ cá⁴dah²dxɨy³ tɨɨ́², ja̱³ba² cá⁴dah²jní³ ji̱³nɨɨ́⁴ diáh⁴ jnɨ́¹ñú² chiáh² calle ja̱³. 31Cá⁴dah²laá⁴ mɨ³hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴, joó⁴ gá⁴dxaáh² juúh⁴ xi² jey¹ comandante chié̱y² diáh⁴ soldados ja̱³, hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ xa³ fáh⁴liu⁴ jee⁴² fɨɨ³ Jerusalén ja̱³. 32Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴ñiih³ comandante ja̱³ diáh⁴ soldados, ba² cá⁴bí⁴ñiih³ diáh⁴ capitanes, duh³ gá⁴dxí̱⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ xi² na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Liáh³ cá⁴dah²joóy² comandante chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados chié̱y² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiú² hi³ dah²tɨ̱y⁴ Pablo ja̱³. 33Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ comandante ja̱³, ja̱³ba² gá⁴jéy⁴ preso Pablo ja̱³, baáy⁴ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴ñuuy⁴² tú̱⁴ cadenas. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ hi³ hi̱² dsa³ ja̱³ Pablo ja̱³, baáy⁴ he² ja̱³ ma³jmeé³. 34Joó⁴ hi²xiáh³ dah²jla³² dah²te³² diáh⁴ dsa³ ja̱³, baáy⁴ dxaáh² ba² dah²féh³ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²sɨɨ́h⁴ comandante, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ cáh³ti³². Vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ dah²taah⁴ dxɨ́³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gá⁴taáh⁴ ta² dah²ya²jay⁴ Pablo ja̱³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ soldados ja̱³ ba². 35Liáh³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² xi² nieeyh⁴² diáh⁴ soldados ja̱³, liáh³ mɨ³hí⁴dsá⁴saayh⁴ diáh⁴ ja̱a̱h⁴² ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xeéy² cáh³ti³² ñií² bɨh¹ Pablo ja̱³. Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ soldados ja̱³ chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dɨ³sɨ̱yh³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²jmeéh⁴ Pablo. 36Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ya³dxí̱⁴ xiáh³ rúh⁴caáh¹ ja̱³, dah²jla³² dah²te³², liáh³la³ dah²féh³: ―¡Gua²jú̱y³ Pablo nɨ³! 37Liáh³ mɨ³hí⁴dah²ta̱a̱yh³ Pablo xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ comandante: ―¿Xɨ² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²liuy⁴² ca³liuh²? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ comandante ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Lí̱³u³ ga³liúy¹ fáh² griego xu̱ú̱³. 38Hi³ja̱³, ¿xɨ² há⁴hí̱³ niu³ nɨ³ dsa³ Egipto, hi³ cá⁴bí⁴ñiih³ chiú̱y³ mil dsa³ mɨ³xa³ lɨ́⁴, duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ autoridades? Cá⁴bí⁴ñiih³ jmáyh² diáh⁴ hi³ gú⁴nuúy¹ duh³ ya²jay⁴ diáh⁴ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³. 39Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Haá², israelita ba² jniá³, gá⁴sa̱⁴²á⁴ fɨɨ³ Tarso, baáy⁴ fɨɨ³ chieéy⁴ nɨ³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ chiáh² vó⁴ Cilicia. Joó⁴ jmee² jmɨ²heé¹ cuoo² jnia² jú¹hiíh⁴ hi²liu⁴²á² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³. 40Mɨ²ja̱³ gá⁴cuó³ jú¹hiíh⁴ comandante ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴naa³ Pablo ja̱a̱h⁴² xi² dsa³saayh⁴ diáh⁴ ja̱³, duh³ gá⁴jmeé³ guaa³ hi³ gua²chí³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Liáh³ gá⁴cɨ́³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ fáh² hebreo, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\