Hechos 22

1―Du³ñuúh²á⁴ baáy⁴ ñuyh⁴, niuu³ah³ ruh³ hi³ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ la³ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chieéy⁴. 2Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ fáh² hebreo ja̱³ liuy³² diáh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́y³ gɨh¹ diáh⁴ ca̱á̱h³liaáh³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³: 3―Israelita ba² jniá³. Gá⁴sa̱⁴²á⁴ fɨɨ³ Tarso hi³ na³hii⁴ Cilicia, joó⁴ Jerusalén la³ ba² cá⁴lɨ́⁴gaá³á⁴ baáy⁴ la³ ba² cá⁴bí⁴tɨ̱⁴²á⁴. Ja̱y³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Gamaliel gá⁴lɨ́y⁴ dsa³he⁴ chia̱á̱²á⁴. Gá⁴heé⁴ jniá³ dxú⁴ cáh³ti³² ley chiáh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a². Baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ naáy⁴ ga³naah³²á⁴ Dios, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ niaá⁴ah³ la³ ja̱³nɨ́⁴. 4Gá⁴jmeéh⁴á⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴, cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴jɨ̱́h²á⁴ diáh⁴ cáh³ti³² baáy⁴ gá⁴já²á⁴ diáh⁴ presos mɨ́³ nɨ³ dsaá⁴ nɨ³ duh³ gá⁴taah⁴²á⁴ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹. 5Ñi³² ba² ñaá² fii² diáh⁴ jmii³dsa³ nɨ³ baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² fɨɨ³ chiaa⁴²a² la³, hi³ he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. Chie̱y⁴² jú¹hiíh⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱³, ñii⁴²á² Damasco ya²niaah¹á² diáh⁴ hi³ ma³taáy³ chiáh² Jesús ja̱³ duh³ hi²ya³ja⁴²á⁴ diáh⁴ Jerusalén la³ duh³ hí⁴dah²bi³chiíy⁴ diáh⁴. 6’Joó⁴ liáh³ hi⁴²á² fi¹ ja̱³, ja̱³ba² mɨ³hí⁴dxaá²á⁴ Damasco, ca̱³liáh³ dxaá⁴ñíh² xɨ³ jmiih⁴, ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴taáh² jmɨɨ́⁴ xi² dsa³hɨɨ́⁴á⁴ ja̱³, ca̱a̱³ xi³ hi³ güé⁴ yuuh¹ güii³. 7Mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́h⁴á⁴ dxaah¹vó⁴. Ja̱³ba² gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ liu⁴, liáh³la³ féh³ sɨɨ́h⁴ jniá³: “Saulo, Saulo, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³jmeeyh³² jniá³ mɨ³hee³² nɨ³?” 8Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́y⁴ juúh⁴: “¿Hi̱² niu³ Ñuyh⁴?” Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Jniá³ nɨ³ Jesús dsa³ Nazaret, hí̱³ba² hi³ ga³cɨ² ga³ji̱i̱h⁴²u³ nɨ³.” 9Cá⁴dah²joó² diáh⁴ hi³ chia̱a̱h⁴²á² ja̱³ jmɨɨ́⁴ ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ ñii² hi³ liuy³² jniá³ ja̱³. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴foóh²á⁴: “Ñuyh⁴, ¿he² nɨ³ naay³ hi²jmeey⁴² xa³ja̱³?” Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Na³hɨɨ́y¹ duh³ gua³hú² fi¹ chiú̱h²u³, gua³ Damasco nɨ³ duh³ nɨɨ́⁴ hí⁴dah²sɨɨ́h⁴ niu³ jɨɨ⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmeey³.” 11Joó⁴ gá⁴jmeé³ tuu⁴²á² jmɨɨ́⁴ ja̱³, hi³ja̱³ diáh⁴ oóh²á⁴ ja̱³ bɨh¹ cá⁴dah²hɨɨy³² guaay⁴ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ lɨ́⁴ Damasco. 12’Jey¹ nɨɨ́⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Ananías hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chiáh² Moisés, baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ca³dah²liu⁴ diáh⁴ oóh²a² hi³ nieeyh⁴² Damasco ja̱³ chiáh². 13Mɨ²ja̱³ güéy⁴ Ananías ja̱³ bi²joóy¹ jniá³. Liáh³ güéy⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Du³ñuúh²á⁴ Saulo, ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴jniaá²u³ ca̱á̱h³.” Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieéy⁴ ca̱á̱h³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴joó²á⁴. 14Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ Ananías ja̱³: “Ma³dxɨy³ niu³ Dios chié̱y² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² nɨ³, duh³ hí⁴dsaá⁴ háy² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². Ma³dxɨy³ niu³ duh³ hi²joo⁴u³ jmɨ́yh³ hi³ xiaa³dsaay³² nɨ³ baáy⁴ duh³ hi²nuuy³ hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niu³. 15Chiaah¹ hí⁴lí³u⁴ dsa³ñi³² chié̱y² duh³ hi²fooyh¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³jooy⁴² baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ma³niuuy³. 16Há⁴ hi³tay³ hi³hɨy³ ñuú³, bɨ́y² duh³ gua²ja̱á̱³u³ jmɨɨ³ ba². Ŋɨɨ² chiáh² Ñúh³a² nɨ³, duh³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiú̱h²u³”, féh³ sɨɨ́h⁴ jniá³ Ananías ja̱³. 17’Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴güéh²á⁴ ca̱á̱h³ Jerusalén la³, mɨ²ja̱³ ŋaáy² xi² jey¹ guah³ gaáy³ dxá⁴liu⁴²á² Dios. Mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ 18gá⁴joó²á⁴ Ñúh³a² Dios ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Cuoo² háy², bi³hɨɨ́y⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ Jerusalén la³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³ hi²fáyh³ chieéy⁴ nɨ³.” 19Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴fáyh²: “Ñuyh⁴, dɨ³ñi³² ba² diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ ñii⁴²á² diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh², hi³ ya²je¹á² ñuúh⁴ñí¹ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiú̱h²u³, baáy⁴ hi²xiáh³ gá⁴tɨ̱́⁴á⁴ diáh⁴. 20Baáy⁴ liáh³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ lɨ² Esteban hi³ gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiú̱h²u³ ja̱³, ba² caah³²á⁴ nɨɨ́⁴ jniá³, baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴ji̱í̱y⁴ hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ ja̱³, baáy⁴ jniá³ gá⁴haáyh⁴ hí¹ mɨh³ chiáh² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ ja̱³.” 21Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ Ñúh³a² ja̱³: “Hi²sɨ́⁴á⁴ niu³ vɨ̱ɨ̱́³ cáh³ti³² ba², guaay³² xi² nieeyh⁴² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas ba².” 22Nɨɨh¹ hi³ nɨ³ ba² cá⁴dah²nuú³, ja̱³ba² cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²jla³² dah²te³² ca̱á̱h³: ―¡Gua²jú̱y³ dsaá⁴ nɨ³! ¿He²chiaah¹ ja̱³ máh⁴ hi³ hí⁴güe³ jmɨɨyh⁴²güii³? 23Chiaah¹ hi³ dah²jla³² dah²te³² chiáh² liáh³ja̱³, dah²ta̱a̱³² mɨh³ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ dah²xeey³ liaa³, 24hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gá⁴taáh⁴ ta² comandante ja̱³ hi³ hí⁴dah²ta̱a̱yh³ Pablo ja̱³ ñu² diáh⁴ soldados, baáy⁴ gá⁴taáh⁴ ta² hí⁴dah²tɨ̱́y⁴ duh³ hu̱² hí⁴féh³ Pablo ja̱³ hi³ he²chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ dah²jooy³². 25Joó⁴ liáh³ mɨ³na³ñuúy⁴ hi³ mɨ³hí⁴dah²tɨ̱́y⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ capitán hi³ hiíy⁴ nɨɨ́⁴: ―¿Xɨ² xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hi²tɨ̱́⁴ah³ ja̱y³ dsa³ romano xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ ma³lɨ³chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh²? 26Liáh³ gá⁴nuú³ capitán liáh³xɨ³ féh³ ja̱³, mɨ²ja̱³ ŋáyh² dxá⁴xɨɨh⁴² comandante, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xɨɨ́³u³ ba² hi³ hi²jmeey³ nɨ³ chiaah¹ romano ba² nɨ³ dsaá⁴ nɨ³. 27Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ comandante ja̱³ xi² hiíy⁴ Pablo duh³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¿Xɨ² he̱é̱yh³ ba² hi³ dsa³ romano nɨ³ niu³? Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pablo ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Hi³hí̱³ jniá³. 28Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ comandante ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ba² cuu² gá⁴cɨ̱ɨ̱́y³ chieéy⁴ jniá³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³á⁴ romano. Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ Pablo ja̱³: ―Joó⁴ liáh³ gá⁴sa̱⁴²á⁴ lɨ́⁴ ba² nɨ³ jniá³ na³lɨ́⁴á⁴ romano. 29Hi³ja̱³ cá⁴dah²tiúy² Pablo ja̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³hí⁴dah²tɨ̱́y⁴ ja̱³. Ba² hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ comandante ja̱³ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ romano ba² ja̱³ Pablo ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ³ta³hɨ³ hi³ na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² há⁴hé³ ma³jméy² preso ba². 30Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ niaá⁴ hí⁴dsaá⁴ dsɨ́² na³fáyh⁴ comandante ja̱³, hi³ he² vih²chiaah¹ ja̱³ hi³ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh² Pablo ja̱³ diáh⁴ israelitas. Mɨ²ja̱³ gá⁴boó⁴ diáh⁴ cadenas hi³ na³ñuúy⁴ ja̱³, baáy⁴ gá⁴taáh⁴ ta² hi³ hí⁴ñiih⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxɨy³ Pablo ja̱³ duh³ gá⁴xɨ́yh⁴ rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\