Hechos 24

1Hi³dxá³ ñá³ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² fɨɨ³ Cesarea ja̱³ Ananías, fii² diáh⁴ jmii³dsa³, chie̱é̱yh¹ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi², baáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱y³ hi³ bií⁴ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ga³liu⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Tértulo. Cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ xi² jey¹ gobernador ja̱³, duh³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh² Pablo. 2Liáh³ dah²ya²jay⁴ Pablo ja̱³ rúh⁴ñi² gobernador ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Tértulo ja̱³ mɨ³cuo⁴ dsaa² chiáh², liáh³la³ féh³ sɨɨ́h⁴ Félix ja̱³: ―Jmɨ²heé¹u³ dia² gobernador, liáh⁴jɨ³ hí¹ ba² hi²xiáh³ dxú⁴ nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³jmeey³. Hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaa⁴u³ hi³ja̱³ tieéyh¹ fi¹ ba² ga³ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná². 3Hi³ja̱³ ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²ah¹ ba² ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niu³ jmɨ²heé¹u³ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³jmeey³ niu³ Félix hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨ¹u³ nɨ³. 4Joó⁴ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³hɨɨh⁴²ah¹ gɨh¹ niu³ voó³, hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niu³ hi³ hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi²nuuy³ hi³ hi²fayh¹ la³. 5Ma³dsaá⁴ dsɨ³²ah¹ hi³ hi²xiáh³ mɨ³hee³² jmee⁴ dsaá⁴ la³ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³. Liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, ca³dsa³hí³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ israelitas duh³ ca³bi³tí̱y³ diáh⁴. Na³lɨ́y⁴ fii² diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ ca³jaa¹ chiáh² Jesús dsa³ Nazaret nɨ³. 6Baáy⁴ gá⁴laá⁴ mɨ³taayh³ diáh⁴ dsa³ dxeeyh⁴ xi² jey¹ guah³ gaáy³ chiaa⁴²ah¹ nɨ³, hi³ja̱³ gá⁴jme²ah¹ preso, gá⁴lɨ́⁴ dsɨ³²ah¹ hi²chia̱a̱⁴²ah¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh², liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley chiaa⁴²ah¹. 7Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jooy³, chiaah¹ gá⁴dxaá² comandante ja̱³ xi² niaah⁴²ah¹ liu⁴²ah¹ chia̱a̱h²ah¹ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ lɨ́⁴ gá⁴jéy⁴ Pablo duh³ gá⁴lieéy². 8Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ comandante ja̱³ hi³ xi² je¹u³ la³ ba² ga³jmee⁴ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ diáh⁴ hi³ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh² nɨ³. Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ hí⁴jooy³ hi²ŋɨɨyh¹ juúh⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ háy² hi³ he̱é̱yh³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³sɨɨ́h⁴ah¹ niu³ nɨ³. 9Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ israelitas hi³ na³ta̱a̱y⁴ yeey⁴ ja̱³, ba² dah²féh³ hi³ he̱é̱yh³ ba² liáh⁴jɨ³ hi³ féh³ Tértulo ja̱³. 10Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ guaa³ gobernador ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ Pablo duh³ hí⁴liú⁴, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³: ―Maay⁴ ba² hi³ hi²xiáh³ mɨ³ñuú³ ji̱i̱³ na³lɨ́⁴u³ gobernador chia̱a̱⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas, hi³ja̱³ hi²xiáh³ naáy⁴ hi²jmeéh⁴á⁴ niu³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ la³. 11Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ hí⁴jooy³ hi²ca̱y³ cua̱a̱y¹ná² hi³ he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ hi²fayh¹ la³. Chiaah¹ ja̱a̱h¹ mɨ³xa³ dxiá⁴tiú̱³ jmɨɨ́¹ ba² hi³ gá⁴dxaá²á⁴ Jerusalén nɨ³, hi³ naáy⁴ hi²jmeéh⁴á⁴ hu̱u̱¹rá² Dios. 12Baáy⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²joóy² jniá³ hi³ xe̱y³ tɨ̱³nɨɨ́³á⁴ chia̱a̱h⁴²á², ñé⁴ há⁴hé³ xe̱y³ hi³ liuy⁴ ñuú³ chia̱a̱h⁴²á², ñé⁴ xi² jey¹ guah³ gaáy³ nɨ³, ñé⁴ diáh⁴ ñuúh⁴guah³ liuh² nɨ³, ñé⁴ jee⁴² fɨɨ³ Jerusalén nɨ³. 13¿He² ja̱³ hí⁴dah²heé⁴ niu³ duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ nɨ³? 14Joó⁴ hi³la³ si¹ ga³fooh³²á⁴ niu³ jí̱⁴ñí³ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² ma³cá̱y⁴ fi¹ hi³mɨɨ³². Diáh⁴ hi³ dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ la³ ca³dah²féh³ hi³ na³ji̱i̱⁴ fi¹ hi³mɨɨ³² nɨ³. Joó⁴ ga³ji̱í̱y⁴ ñeéy⁴ hi³ jmeey⁴ ba² he̱é̱yh³ chiáh² Dios chié̱y² diáh⁴ xa²yaa²ah¹ ñú⁴uuh²ah¹ chiaah¹ ca³dsa³taá³á⁴ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ley chiaa⁴²ah¹ baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ cá⁴dah²xɨɨ́³ diáh⁴ profetas nɨ³. 15Ba² ga³ji̱í̱y⁴ hi³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ga³féh³ Dios nɨ³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ mii⁴ diáh⁴ nɨ³, hi³ bí⁴je̱² diáh⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, liáh³ ba² hi³ xe̱y³ dxú⁴, liáh³ ba² hi³ mɨ³hey³². 16Hi³ja̱³ ba² nɨ³ ga³cuoó⁴á⁴ ñeéy⁴ liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ hi³ hi²jmeey⁴² jmáyh² hi³ dxú⁴ duh³ hu̱² há⁴hé³ hí⁴ji̱í̱⁴ hi³ xa³ dsaa² chieéy⁴ rúh⁴ñi² Dios, ñé⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³. 17’Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ mɨ³xa³ ca̱a̱³tú̱⁴ ji̱i̱³ hi³ ga³chie⁴ ga³ji̱i̱y⁴ xiaáh³, mɨ²ja̱³ ŋáh²á⁴ vó⁴ chieéy⁴ duh³ ya³tie̱e̱y⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² baáy⁴ duh³ hi²cuoó⁴á⁴ foo³ Dios. 18Foo³ ja̱³ cuoó⁴á⁴ liáh³ hi⁴²á² xi² jey¹ guah³ gaáy³ liáh³ cá⁴dah²joóy² jniá³ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ israelitas dsa³ vó⁴ Asia. Jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ jmɨɨ́¹ hi³ bi³xɨ³ bi³ŋɨɨ́¹á² ñeéy⁴. Baáy⁴ há⁴hé³ fɨɨ́y⁴ dsa³ chia̱a̱h⁴²á², ba² há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² dah²tɨ̱́³ dah²nɨɨ́y³ jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. 19Diáh⁴ hi³ cá⁴dah²joóy² jniá³ nɨ³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴bí⁴dxí̱⁴ rúh⁴ñíy¹ la³ duh³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chieéy⁴, xɨ³ nɨ³ xa³ na³chiy⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. 20Xɨ³ nɨ³ haá² yáh¹, hí̱³ba² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ la³ cua²dah²féh³ xɨ² gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chieéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiaa⁴²ah¹ jniaah¹ israelitas nɨ³. 21Ha²xɨ² ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chieéy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴liúy⁴ chiu̱u̱³ cáh³ti³² liáh³ hií⁴á⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴, liáh³la³ gá⁴fáyh²: “Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ca̱a̱⁴ah³ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴, chiaah¹ hi³ ca³dsa³taá³á⁴ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹ nɨ³.” 22Hi²xiáh³ dxú⁴ mɨ³ñi³² Félix ja̱³, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fi¹ hi³mɨɨ³² ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴nuú³ hi³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴tiuúyh² fáh⁴liu⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Mɨ² mɨ³hí⁴güéy³ comandante Lisias nɨ³ ba², mɨ²ja̱³ hi²ca̱a̱y¹ gɨh¹ cua̱a̱y¹ná² dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³. 23Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Félix ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ capitán ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴heeyh⁴² hí¹ Pablo ja̱³, joó⁴ hí⁴jooy³ ba² hí⁴cueeyh⁴ ñaá² ca̱á̱h³ca̱á̱h³. Ba² gá⁴cuó³ je² hi³ dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ amigos chié̱y² duh³ hí⁴dah²liú⁴ hí⁴dah²léh⁴ chie̱é̱yh¹, ha²xɨ² hí⁴dsá⁴tia̱a̱² diáh⁴ chiáh². 24Hi³ ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ba² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² ca̱á̱h³ Félix ja̱³, chie̱é̱yh¹ Drusila mɨ́⁴chiáh², hi³ na³lɨ́y⁴ israelita. Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴tieey¹ Pablo ja̱³, duh³ hí⁴liuú² Pablo ja̱³ hí⁴liúy² ca³jaa¹ chiáh² hi³ dsá⁴taá³a² chiáh² Jesucristo. 25Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³², baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² voo³²a², baáy⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² Dios, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ Félix ja̱³, hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pablo ja̱³: ―Gua³hú² ruh³ ca̱á̱h³ ñuúh⁴ñí¹ nɨ³ ba² duh³ mɨ² mɨ³xa³ je² chieéy⁴ ba², mɨ²ja̱³ ba² hi²teé⁴á⁴ niu³ ca̱á̱h³. 26Ba² je̱e̱³² Félix ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴cuó⁴ cuu² Pablo ja̱³ duh³ hí⁴tiúy², hi³ja̱³ hi²xiáh³ sɨɨ́² ga³teé⁴ duh³ hí⁴liú⁴ chie̱é̱yh¹. 27Gá⁴ŋɨ́³ lɨ́⁴ tú̱⁴ ji̱i̱³ liáh³ja̱³, ja̱a̱h¹ ba² gá⁴tiú² Félix ja̱³ hi³ na³lɨ́y⁴ gobernador. Mɨ²ja̱³ Porcio Festo gá⁴hí³ dxa². Joó⁴ niaá⁴ Félix ja̱³ hi³ hí⁴cueeyh⁴ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴tiúy² Pablo ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\