Hechos 25

1Mɨ²ja̱³ güéy⁴ Festo ja̱³ duh³ gá⁴hí³ mɨ³hí⁴jmeé⁴ gobernador. nɨ³ jmɨɨ́¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ fɨɨ³ Cesarea duh³ ŋaá² Jerusalén. 2Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ cá⁴dah²cuó³ ca̱á̱h³ dsaa² chiáh² Pablo ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³. 3Cá⁴dah²ŋɨɨ́³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chiáh², hi³ hí⁴taáh⁴ ta² dsá⁴jay⁴ diáh⁴ Pablo ja̱³ Jerusalén. Chiaah¹ ma³dah²dxá³ dxú⁴ hi³ dxah²fi¹ ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Pablo ja̱³. 4Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Festo ja̱³, gá⁴féh³ hi³ na³lɨ́y⁴ preso Pablo ja̱³ fɨɨ³ Cesarea, ba² gá⁴féh³ gobernador ja̱³ hi³ mɨ³dsayh³² ca̱á̱h³ nɨɨ́⁴. 5Liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ autoridad nɨ³, ga³jmee⁴ cua³dxí̱⁴ah³ Cesarea nɨ³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³, duh³ nɨɨ́⁴ ba² hi²cuo³ah³ dsaa² chiáh² dsaá⁴ nɨ³, xɨ³ xa³ jmɨ́yh³ dsaa² hi³ ma³jmeé³. 6Ñú⁴ dxiá⁴ jmɨɨ́¹ ba² nɨɨh¹ gá⁴guá³ Festo ja̱³ Jerusalén, ja̱³ba² ŋáyh² ca̱á̱h³ Cesarea. Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴guá³ xi² ga³guá³ ga³ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná². Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴jey⁴² Pablo ja̱³. 7Liáh³ gá⁴hí³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ diáh⁴ israelitas hi³ ma³bi³dxí̱⁴ Jerusalén ja̱³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ná⁴lɨ¹ dsaa² chiáh² hi³ ma³dah²cuó³ ja̱³, joó⁴ dɨ́h¹ jmáyh² fáh⁴liu⁴ ba² ja̱³. 8Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ duh³ hu̱² hí⁴dah²tiúy²: ―Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² ma³jmeéy⁴ jniá³, ñé⁴ chiáh² ley chiaa⁴²ah¹, ñé⁴ chiáh² ñuúh⁴guah³ gaáy³, ñé⁴ chiáh² César nɨ³ há⁴hé³ ma³liuy⁴ mɨ³hee³². 9Joó⁴ niaá⁴ Festo hi³ hí⁴güe³ naáy³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Pablo ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² naay³ guaay³² Jerusalén nɨ³, duh³ nɨɨ́⁴ ba² hi²ca̱a̱y¹ cua̱a̱y¹ná² fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³ nɨ³? 10Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pablo ja̱³: ―Haá² dia² chia̱á̱²á⁴. Mɨ³hií⁴á⁴ ba² rúh⁴ñi² chiu³fáh⁴ chié̱y² César xi² ga³jmee⁴ hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴. Maáy³ ba² dxú⁴, hi³ há⁴hé³ xa³ dsaa² ma³jmeéh⁴á⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³. 11Xɨ³ nɨ³ he̱é̱yh³ ma³jmeéy⁴ ca̱a̱³ dsaa² gaáy³ hi³ lii³²a² ga³jmee⁴ hí⁴jú̱³á⁴, mɨ²ja̱³ ba² gua²jú̱³á⁴ ba² chieéy⁴. Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ dah²féh³ dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ nɨ³, hi³ja̱³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ gua³já⁴u³ jniá³ rúh⁴ñi² diáh⁴ israelitas. Na³fáyh⁴ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chieéy⁴ ñaá² César nɨ³ ba² xa³ja̱³. 12Mɨ²ja̱³ gá⁴liú³ gobernador ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ chié̱y² ja̱³. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²liú³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Festo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pablo: ―Ma³ŋɨɨ́y¹ hi³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiú̱h²u³ César nɨ³. Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ guaay³² xi² jey¹ ñaá² xa³ja̱³. 13Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hi³ mɨ³ca̱a̱³tú̱⁴ jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ ba² ja̱³, mɨ²ja̱³ ñií¹ rey Agripa ja̱³ Cesarea chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Berenice, dah²ya²hí̱y¹ dah²ya²jmeeh² Festo ja̱³. 14Hi²xiáh³ voó³ cá⁴dah²guá³ nɨɨ́⁴, hi³ja̱³ gá⁴féh³ Festo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ rey ja̱³, liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Pablo ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ñuúh⁴ñí¹ la³ ná⁴hí¹ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ gá⁴cueeyh³ Félix liáh³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴. 15Liáh³ je¹á² Jerusalén nɨ³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuó³ dsaa² chiáh² Pablo nɨ³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, baáy⁴ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas, cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ jniá³ hi³ hi²jɨ̱h¹á². 16Mɨ²ja̱³ gá⁴hi̱⁴²á² gá⁴foóh²á⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ costumbre chiaa⁴²a² jnia² autoridad romana hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jɨ̱h⁴²a² ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ja̱y³ dsa³ mɨ² ca³lɨ³cuo² dsaa² chiáh². Dsa³jéy⁴ ruh³ ga³jmee⁴ dsá⁴dxí̱⁴ rúh⁴ñi² chiu³fáh⁴ duh³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chiáh². Ba² ga³jmee⁴ hí⁴nuú⁴ ñaá² dsa³ ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ dah²cuo⁴ dsaa² chiáh², duh³ hí⁴jooy³ hí⁴hí̱y¹. 17’Hi³ja̱³ liáh³ bí⁴dxí̱⁴ la³, há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴hɨɨh⁴²á⁴ cáh³ti³². Ja̱³ba² dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, gá⁴güéy⁴ xi² ga³güey⁴ ga³ca̱a̱y³² cua̱a̱y¹ná², duh³ gá⁴taáyh⁴ ta² lɨ́⁴jey⁴² dsaá⁴ ja̱³. 18Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²cuó³ dsaa² chiáh² Pablo ja̱³ diáh⁴ hi³ bí⁴dxí̱⁴ ja̱³, joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ tay⁴hɨy⁴ jniá³ ja̱³ cá⁴dah²liú³. 19Ti̱¹ costumbres chiáh² mii⁴ diáh⁴ ba² ja̱³ dah²liu⁴. Baáy⁴ dah²liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jesús, hi³ jú̱y⁴ nɨ³, joó⁴ na³ji̱í̱yh⁴ ba² ga³féh³ Pablo nɨ³ hi³ja̱³ ba² nɨ³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³². 20Joó⁴ há⁴hé³ maay⁴ jmiih⁴² hi²jmeey⁴² jniá² chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ nɨ³, hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴á⁴ juúh⁴ Pablo ja̱³ hi³ xɨ² niaá⁴ dsaa³² Jerusalén duh³ nɨɨ́⁴ ba² hí⁴chia̱a̱⁴² cua̱a̱y¹ná² chiáh². 21Joó⁴ ñaá² gá⁴ŋɨɨ́³ hi³ César nɨ³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh², hi³ja̱³ gá⁴taáyh⁴ ta² hi³ gua²cueeyh⁴ liáh³nɨ³ ñuúh⁴ñí¹, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ xi³ jey¹ César nɨ³. 22Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ rey Agripa ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Festo ja̱³: ―Ba² naáy⁴ jniá³ hi²nuuy⁴² hí⁴liú⁴ dsaá⁴ nɨ³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Festo ja̱³: ―Já̱⁴mɨ²hee³ hi²nuuy³ xa³ja̱³. 23Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, liáh³ gá⁴dxaá² Agripa chie̱é̱yh¹ Berenice ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fáh⁴gaáy³ gá⁴taáyh¹ xɨ¹ñúh⁴ gaáy³ ja̱³, chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴ soldados, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ chiáh² fɨɨ³ ja̱³. Ja̱³ba² gá⁴taáh⁴ ta² Festo ja̱³ lɨ́⁴dxɨy⁴² Pablo. 24Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Festo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ rey Agripa: ―Niu³ rey Agripa baáy⁴ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ na³ŋɨɨh⁴ah³ la³. Hi³ley³² dsaá⁴ hi³ bií⁴ dah²liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² nɨ³, liáh³ ba² Jerusalén, liáh³ ba² Cesarea la³. Há⁴hé³ dɨ́⁴dah²tiú² diáh⁴ israelitas nɨ³ hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ jniá³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³. 25Joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ há⁴hé³ xa³ ma³jmeé³ cáh³ti³² ba² ga³ji̱í̱y⁴ jniá², hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³. Joó⁴ ñaá² ba² nɨ³ gá⁴ŋɨɨ́³ hi³ César nɨ³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh², hi³ja̱³ ma³tá⁴ ma³hɨ́y⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ liáh³bií⁴ xi² jey¹ César nɨ³ ba². 26Joó⁴ gu³xɨ³ ba² hi²sɨ́⁴á⁴ carta chiáh² ñuyh⁴ César nɨ³, há⁴hé³ xa³ na³fáyh⁴ fáh⁴liu⁴ hi²fooh¹á² ca³jaa¹ chiáh² dsaá⁴ la³. Hi³ja̱³ nɨ³ ma³ya³ja⁴²á⁴ rúh⁴ñí¹ah³ la³. Ba² naáy⁴ hi³ jmɨ́yh³ niu³ rey Agripa hí⁴táyh² guaay³² hi²ca̱a̱y⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Pablo nɨ³ duh³ hi²fooyh¹ jniá³ jmiih⁴² hi²fooh¹á² César nɨ³. 27Chiaah¹ há⁴hé³ dxú⁴ ga³ji̱í̱y⁴ hi³ hi²sɨ́⁴á⁴ ja̱y³ preso xi² jey¹ César nɨ³, xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²fayh¹ hi³ he² dsaa² ja̱³ ma³jmeé³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\