Hechos 26

1Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Agripa ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Pablo: ―Xɨɨh² jniaah¹ jmiih⁴² nɨ³ ná⁴lɨ¹, hi²nia⁴²a². Mɨ²ja̱³ gá⁴xaá³ guaa³ Pablo ja̱³, duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³liu⁴, liáh³la³ féh³: 2―Hi²xiáh³ jé⁴ dsɨy⁴ hi²liuy⁴² rúh⁴ñíy¹ niu³ rey Agripa, hi²fooh¹á² niu³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ca³dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³. 3Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ cui̱i̱³u³ niu³ costumbres chiaa⁴²a² jnia² israelitas nɨ³, baáy⁴ maáy³ ba² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ xa³ jee⁴² chiaa⁴²a² nɨ³. Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chiú̱h²u³ hi³ hi²jmeey³ jmɨ²heé¹ hi²nuuy³ liáh³xɨ³ hi²fayh¹ la³. 4’Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ israelitas dɨ³ñi³² liáh³xɨ³ gá⁴güéy⁴ fɨɨ³ chieéy⁴ liáh³ rúh⁴ pih⁴²á² lɨ́⁴. Ba² dɨ³ñi³² liáh³xɨ³ gá⁴güéy⁴ Jerusalén nɨ³. 5Ba² dɨ³ñi³² ba² diáh⁴ hi³ mɨ³xa³ lɨ́⁴ bih³ na³lɨ́⁴á⁴ fariseo, diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ gɨh¹ he̱é̱yh³ diáh⁴ costumbres chiaa⁴²a². Ba² liáh³ ba² hí⁴dah²féh³ liáh³ja̱³ xɨ³ jmiih⁴. 6Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ ma³dah²bi²jay⁴ jniá³ la³, dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ vih²chiaah¹ hi³ bí⁴je̱y⁴² hi³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a². 7Xa̱³²a² dxiá⁴tiú̱³a² tiáh⁴a² jnia² israelitas, baáy⁴ liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ bí⁴je̱²a² hi³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a². Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴²a² hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² Dios nɨ³ jmɨɨ⁴ nɨ³ voo⁴ nɨ³. Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niu³ ñuyh⁴ rey Agripa, hi³ bí⁴je̱y⁴² hi³nɨ³ ba² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ dah²cuo⁴ dsaa² chieéy⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³. 8¿Xɨ² há⁴hé³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹? 9’Ba² hí̱³ba² jniá³ ja̱³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ mɨ² dsa³jéy⁴ hi³ jmɨ́yh³ hi³ ga³jmee⁴ ba² ja̱³ hi²bi³chií⁴á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús dsa³ Nazaret ja̱³. 10Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ gá⁴jmeéy⁴ Jerusalén, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³ gá⁴taah⁴²á⁴ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹ hi³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹. Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²féh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴jɨ̱yh⁴² diáh⁴, hi³ naáy⁴ ba² jniá³ mɨ²ja̱³. 11Hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² cá⁴bí⁴chií⁴á⁴ diáh⁴, duh³ hu̱² hí⁴dah²tiú² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús ja̱³. Liáh⁴jɨ³ hí¹ xi² xa³ guah³ ga³jmeey⁴ liáh³ja̱³. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ cɨ̱ɨ̱³²á⁴ ga³maá⁴á⁴ diáh⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ sɨ̱h⁴²á⁴ ga³jmeéh⁴á⁴ diáh⁴. Ñii⁴²á² lɨ́⁴ diáh⁴ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ xiaáh³ vó⁴, hi³ naah³²á⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. 12’Hi³ja̱³ ca̱a̱³ tiaah² ja̱³ hi⁴²á² fi¹ ŋaáy² fɨɨ³ Damasco hi³ ya³bi³chií⁴á⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesús ja̱³, hi³ fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹. 13Joó⁴ liáh³ hi⁴²á² fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴ ñuyh⁴ Agripa. Ca̱³liáh³ dxaah¹ jmɨɨ⁴ xɨ³ jmiih⁴, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ jmɨɨ́⁴ hi³ veyh³ gɨh¹ liáh³xɨ³ yaa² ñíh² gá⁴dxiíh² ji̱h²caah⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ oóh²á⁴ ja̱³. 14Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨ³²ah¹ lɨ́⁴ gá⁴cɨ́h⁴ah¹ dxaah¹vó⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴nuúy⁴ hi³ xe̱y³ liu⁴ fáh² hebreo, liáh³la³ sɨɨ́h⁴ jniá³: “Saulo, Saulo, ¿he²chiaah¹ hi³ ga³jmeeyh³² jniá³ mɨ³hee³² nɨ³? Hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ ba² nɨ³ jmeeyh³² mɨ³hee³² nɨ³, liáh³xɨ³ ga³jmeéh⁴ ñaá² cue²yah³ mɨ² ca³ya³dsɨ³ yuuh¹ na¹ma³ hi³ chie̱é̱yh¹ ca³dah²cɨ̱ɨ̱yh³.” 15’Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴fáyh²: “¿Hi̱² niu³ Ñuyh⁴?” Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ jniá³: “Jniá³ nɨ³ Jesús, hí̱³ba² hi³ ga³cɨ² ga³ji̱i̱h⁴²u³ nɨ³. 16Joó⁴ na³hɨɨ́y¹ duh³ gua³hú² ca̱á̱h³ fi¹. Ma³hó⁴á⁴ ñeéy⁴ rúh⁴ñíy¹ chiaah¹ naáy⁴ hi³ hi²jmeey³ ta² chieéy⁴, hi³ hi²jmeey³ juúh⁴ hi³ ma³jooy⁴² ja̱³nɨ́⁴. Ba² hi²jmeey³ juúh⁴ chiáh² hi³ hi²joóy³ chieéy⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 17Hi²haáh⁴á⁴ ba² niu³ hí¹ duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niu³ diáh⁴ israelitas nɨ³, ñé⁴ há⁴hé³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ niu³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hi²sɨ́⁴á⁴ niu³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ hi³nɨy³², 18duh³ hi²jmeey³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴, duh³ja̱³ hí⁴dah²tiú² hi³ mɨ³hee³² hi³ ca³dah²jmee⁴. Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ dɨ³nieeyh⁴² xi² ñu³ha̱a̱h³ ba², jmɨ́yh³ ná⁴tayh¹ diáh⁴ chiáh² Hi³há⁴dxúy⁴. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ dsá⁴taáy³ diáh⁴ chieéy⁴ mɨ²ja̱³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ duh³ dsá⁴taáyh¹ diáh⁴ xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ba², duh³ hí⁴lí³ diáh⁴ chié̱y² Dios bɨh¹ ba². Ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ dxa² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ma³lɨ³xɨ³ ma³lɨ³ŋɨɨ́y³ nɨ³.” 19’Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ ñuyh⁴ rey Agripa, gá⁴nuúy⁴ dsaá² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴joóy² yuuh¹ güii³ ja̱³. 20Dsa³jéy⁴ ruh³ gá⁴hoó⁴á⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Damasco, dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ Jerusalén, na³ca̱á̱y⁴ ba² vó⁴ Judea, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas. Ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ hi³ cua²dah²tiá³ cua²dah²hí³ dxú⁴, baáy⁴ cua²dah²tie̱é̱yh³ mii⁴ diáh⁴ fi¹ chiáh² Dios. Ba² ga³fooh³²á⁴ diáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³² ba², duh³ hí⁴lii⁴ hi³ mɨ³dah²ta³ dah²hɨ³ dxú⁴. 21Vih²chiaah¹ hi³ja̱³ ba² nɨ³ cá⁴dah²sa̱yh³² jniá³ diáh⁴ israelitas nɨ³ ñuúh⁴guah³ gaáy³, baáy⁴ cá⁴dah²laá⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ jniá³. 22Joó⁴ Dios nɨ³ dsa³tia̱a̱² chieéy⁴, hi³ja̱³ nɨ³ liu⁴²á² chieéy⁴ liáh³nɨ³ diáh⁴ dsa³tieey³, diáh⁴ dsa³ cáyh¹ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴. Há⁴hé³ xa³ gɨh¹ dxaáh² fooh³²á⁴ diáh⁴, nɨɨh¹ liáh³xɨ³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas chie̱é̱yh¹ Moisés liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³ ba². Chiaah¹ cá⁴dah²féh³ 23hi³ Cristo ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² baáy⁴ hí⁴lí³ hi³dxá³ ja̱y³ dsa³ hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ juúh⁴ chiáh² hi³ ná⁴lɨ¹ ya⁴²jmɨɨ́⁴. Chiaah¹ dsa³féh³ hi³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ israelitas baáy⁴ ji̱í̱⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴. 24Liáh³ gá⁴liú³ Pablo liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chiáh² ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ chiu̱u̱³ gá⁴liú³ Festo ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―¡Hu̱² mɨ³dse³taa³u³ Pablo! Chiaah¹ hi³ fáh⁴yeey¹ dɨ́h¹ ma³bi³tɨ̱⁴u³ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³jmee⁴ dse³taa³u³ nɨ³. 25Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pablo ja̱³: ―Há⁴hé³ dse³taa⁴²á⁴, ñuyh⁴ Festo. Jmɨ́yh³ hi³ he̱é̱yh³ baáy⁴ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² ba² nɨ³ ga³liuy⁴ nɨ³. 26Hi³ley³² rey Agripa la³, hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ ñi³² jɨɨ⁴ hi³la³, hi³ja̱³ nɨ³ hɨɨy³ dsɨy⁴ ga³liuy⁴ rúh⁴ñi² nɨ³. Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ ñi³² chiaah¹ há⁴ja̱³ hi³ na³ma² ja̱³ liáh³xɨ³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² Jesús. 27¿Xɨ² ca³gua³taá³u³ niu³ rey Agripa hi³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ profetas nɨ³? Ha̱á̱¹ maay⁴ ba² jniá³ hi³ ca³gua³taá³u³. 28Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ rey Agripa ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ca³liuh² lɨ́⁴ gɨh¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴u³ hi²jmeey³ hi³ dsá⁴taá³á⁴ jniá³ chiáh² Cristo. 29Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³: ―Há⁴hé³ xɨ³hé³ ga³ji̱í̱y⁴ jniá³ gu³xɨ³ ba² hí⁴hɨɨh⁴² voó³ ha²xɨ² gɨh³ ca̱³ji̱i̱³. Niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ hu̱² dsá⁴taá³u³. Joó⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² niu³. Ba² niaá⁴ Dios nɨ³ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ dah²nuu³ hi³ fayh⁴ la³ hí⁴lí³ diáh⁴ liáh³xɨ³ jniá³, joó⁴ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ cadenas liáh³xɨ³ na³ñuú⁴á⁴ la³. 30Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² rey ja̱³ chie̱é̱yh¹ gobernador, na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ Berenice baáy⁴ liáh⁴jɨy³ gɨh¹ diáh⁴ hi³ dɨ³nieeyh⁴² nɨɨ́⁴. 31Duh³ ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ xiaáh³ duh³ hí⁴dah²liú⁴ chiáh² fáh⁴liu⁴ ja̱³. Liáh³la³ dah²féh³ xi² dɨ³ñi³² mii⁴ diáh⁴ ja̱³: ―Há⁴hé³ xa³ ma³jmeé³ cáh³ti³² dsaá⁴ la³, hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴jɨ̱yh⁴², ñé⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ dsá⁴hí³ ñuúh⁴ñí¹. 32Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Agripa ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Festo ja̱³: ―Ma³jooy³ ba² ma³túy² dsaá⁴ nɨ³, liu³u²xɨ³ hu̱² há⁴hé³ ma³ŋɨɨ́³ hi³ César nɨ³ ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\