Hechos 27

1Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ hí⁴dah²xɨ́y⁴ jniaah¹ vó⁴ Italia ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jɨ̱ɨ̱yh³ Pablo ja̱³ Julio, chie̱é̱yh¹ gɨh¹ dxeeyh⁴ presos. Julio ja̱³ na³lɨ́y⁴ capitán chié̱y² hi³ ca̱á̱h³ tiéyh⁴ diáh⁴ soldados hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Augusto. 2Mɨ²ja̱³ gá⁴taah²ah¹ maá², ca̱a̱³ maá² chiáh² fɨɨ³ Adramitio, hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴bí⁴hɨɨ́² hi³ dsaa³² vó⁴ Asia. Ba² chie̱é̱yh¹ jniaah¹ Aristarco, dsa³ fɨɨ³ Tesalónica hi³ na³hii⁴ vó⁴ Macedonia. 3Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Sidón. Nɨɨ́⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴jmeé³ Julio ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ Pablo, gá⁴cuó³ jú¹hiíh⁴ hi³ dsaa³² dsá⁴ñi³ diáh⁴ amigos chié̱y², duh³ hí⁴dah²cuoó⁴ hi³ hí⁴eéh². 4Mɨ²ja̱³ gá⁴voó⁴ah¹ Sidón ja̱³, joó⁴ hi²xiáh³ veyh³ hɨɨ³ dxɨ́³ hi³ja̱³ na³fáyh⁴ gá⁴tia̱a̱⁴²ah¹ lɨh³ vó⁴ Chipre hi³ na³cueeyh⁴ dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³ ba². Xiáh³ ca³jaa¹ guaa³²ah¹ hi³ há⁴nu¹ah¹ bɨh¹ mɨ³na³cueeyh⁴ vó⁴ ja̱³. 5Gá⁴ŋɨ́³ah¹ yaá³ vó⁴ Cilicia baáy⁴ Panfilia, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ Mira, ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ Licia. 6Mɨ²ja̱³ nɨɨ́⁴ gá⁴joó² capitán chié̱y² diáh⁴ soldados ja̱³ ca̱a̱³ maá² hi³ ma³bi³hɨɨ́² Alejandría hi³ mɨ³dsaa³² Italia. Hi³ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² gá⁴taah²ah¹ maá² ja̱³. 7Hi²xiáh³ ñuú³ jmɨɨ́¹ gá⁴taah²ah¹ fi¹ chiaah¹ va² ba² híy¹ fi¹ maá² ja̱³. Hi²xiáh³ gaáy³ ta² gá⁴lɨ́⁴, ca³ba²dsɨɨ́² cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ fɨɨ³ Gnido. Baáy⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ rúh⁴ veyh³ hɨɨ³ dxɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴tia̱a̱⁴²ah¹ lɨh³ vó⁴ Creta hi³ na³cueeyh⁴ dxaah¹ jmɨɨ³ ja̱³. Xiáh³ ca³jaa¹ guaa³²ah¹ hi³ nu¹ah¹ bɨh¹ mɨ³na³cueeyh⁴ vó⁴ Creta ja̱³, baáy⁴ gá⁴ŋɨ́³ah¹ yeey⁴ vó⁴ Salmón. 8Hi²xiáh³ gaáy³ ta² tiaah²ah¹ fi¹ liáh³ gá⁴ŋɨ́³ah¹ yeey⁴ Creta ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxia⁴²ah¹ ca̱a̱³ hí¹ xi² xɨ̱ɨ̱y³ Buenos Puertos, mɨ³ji̱í̱³ yeey⁴ fɨɨ³ Lasea. 9Hi²xiáh³ ma³yeéy⁴ tiempo chiaa⁴²ah¹, ba² hi²xiáh³ mɨ³chie̱y³ foóh¹ hi³ dsa³taah²ah¹ ca̱á̱h³ fi¹ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³, chiaah¹ mɨ³ya³chie̱y¹ jí̱h²maá¹. Hi³ja̱³ gá⁴liuú² Pablo ja̱³ gá⁴liúy² capitán chié̱y² diáh⁴ soldados ja̱³, 10liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ viaje la³ ga³ji̱í̱y⁴, foóh¹ dsá⁴yeéy⁴ maá² nɨ³, diáh⁴ liaá¹ nɨ³, ba² ji̱í̱⁴ jnia² foóh¹ hí⁴dsá⁴yaá⁴a². 11Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴jmeé³ he̱é̱yh³ capitán ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³. Na³fáyh⁴ gá⁴nuú³ dsaá² chiáh² fii² maá² chie̱é̱yh¹ hi³ bi³jmeéy³ maá² ja̱³ ba². 12Baáy⁴ chiaah¹ há⁴hé³ dxú⁴ Buenos Puertos ja̱³ hi³ hí⁴niaá⁴ diáh⁴ maá² ja̱³ jí̱h²maá¹, hi³ja̱³ laah¹ liáh⁴jɨy³ ba² cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ hu̱² hí⁴voóy⁴ diáh⁴ nɨɨ́⁴, duh³ hí⁴dah²ñí² xɨ² hí⁴jooy³ hí⁴dxá⁴dxí̱⁴ fɨɨ³ Fenice. Fenice ja̱³ ná⁴lɨ¹ fɨɨ³ hi³ na³hii⁴ vó⁴ Creta baáy⁴ dah²ta³ dah²hɨ³ hi³ nɨɨ́⁴ ba² hí⁴dah²güe³ na³ca̱á̱y⁴ jí̱h²maá¹ ja̱³. Hi³ niaah⁴²a² fɨɨ³ Fenice, mɨ²ja̱³ hi²joo⁴²a² hi³ niaá² jmɨ́⁴ñih¹ ca³jaa¹ noreste hí⁴dxaá² lɨ́⁴ sureste. 13Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² mɨ³je³ ca̱a̱³ dxɨ́³ ca³jaa¹ sur, joó⁴ va² ba² hi³ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ hi³ hí⁴jooy³ dsá⁴hɨɨ́² viaje ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴voó⁴ah¹ fɨɨ³ Buenos Puertos ja̱³ duh³ gá⁴taah²ah¹ fi¹ liáh³ja̱³ yeey⁴ vó⁴ Creta. 14Joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ güé⁴ ca̱a̱³ dxɨ́³ hi³ je³ ca³jaa¹ norte mɨ²ja̱³ gá⁴liáh³ maá² ja̱³. 15Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³liah⁴ xiaáh³ ca³jaa¹ maá² ja̱³. Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ dsá⁴hɨɨ́² cáh³ti³², hi³ja̱³ gá⁴cuo²ah¹ je² gá⁴seeyh³ jniaah¹ dxɨ́³ ja̱³ bɨh¹ ba². 16Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨ́³ah¹ vó⁴ liuh² hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Clauda. Nɨɨ́⁴ há⁴hé³ na³fáyh⁴ hɨɨ³ dxɨ́³. Ba² xeeh⁴ ca̱a̱³ maá² liuh² maá² ja̱³. Ca³ba²dsɨɨ́² gá⁴tiaá⁴ah¹ gá⁴xaah⁴²ah¹ maá² mɨ¹píh⁴ ja̱³ duh³ gá⁴tia̱a̱h⁴²ah¹ he̱é̱yh³ maá² gaáy³ ja̱³. 17Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ gá⁴tia̱a̱h⁴²ah¹ he̱é̱yh³ maá² gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ya̱a̱h²ah¹ na¹ñii⁴² túh² maá² gaáy³ ja̱³ duh³ hí⁴cá̱² gɨh¹ hi³ bií⁴. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xiaá² diáh⁴ mɨh³ hi³ na³hɨɨ¹ yuuh¹ maá² ja̱³ duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴cá̱² gɨh¹ dxɨ́³, chiaah¹ dɨ³foyh⁴ hi³ foóh¹ hí⁴seéh⁴ tiá³bí³ dxɨ́³ maá² ja̱³, baáy⁴ foóh¹ dsá⁴tiá⁴ maá² ja̱³ xi² ga³niaa⁴ sɨɨ́¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sirte. Hi³ja̱³ liáh³xɨ³ liah⁴ jmɨɨ³ ja̱³ bɨh¹ dsa³hɨɨ́² maá² ja̱³. 18Hɨɨ³ chiáh² liáh³ja̱³ dxɨ́³ ja̱³ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ta̱a̱³² he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ diáh⁴ liaá¹ hi³ tiaah² he̱é̱yh³ maá² ja̱³ duh³ hí⁴dsú³ gɨh¹. 19Baáy⁴ hi³dxá³ nɨ³ jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ na³fáyh⁴ gɨh¹ gá⁴tia̱a̱²ah¹ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³ diáh⁴ hi³ bɨ³² hi³ xih³² chiáh² maá² ja̱³. 20Hi²xiáh³ ñuú³ jmɨɨ́¹ há⁴hé³ lɨ́⁴jniéy⁴ ñíh² ñé⁴ ñú⁴heé¹. Baáy⁴ vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ jmɨ́²dxɨ́³ ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ta³hɨ³²ah¹ cáh³ti³² hi³ hí⁴liaá³ah¹. 21Hi²xiáh³ mɨ³voó³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ chia⁴²ah¹, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Pablo ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³ duh³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, na³fáyh⁴ hu̱² gá⁴jmeéh¹ah³ jniá³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ gá⁴fáyh². Hu̱² há⁴hé³ gá⁴voó⁴a² Creta nɨ³ duh³ há⁴hé³ dsá⁴yaá⁴a² baá⁴ ba² há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴ jɨɨ⁴ hi³la³ hi³nɨ³ chiaa⁴²a². 22Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ cuoó¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴ chiaah¹ gu³xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ hí⁴jú̱³ah³, ti̱¹ maá² nɨ³ ba² hi³ dsá⁴yeéy⁴. 23Chiaah¹ ja̱³niuu³ ma³güey⁴ ja̱y³ ángel chié̱y² Dios hi³ ga³jmeéh⁴á⁴ hu̱u̱¹rá² nɨ³, hí̱³ba² Dios hi³ ga³jmeey⁴ ta² chiáh² nɨ³. 24Liáh³la³ ma³féh³ ángel nɨ³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³: “Há⁴ hi³foh³²u³ Pablo, chiaah¹ ga³jmee⁴ gua³naay³ liáh³bií⁴ rúh⁴ñi² César nɨ³, baáy⁴ vih²chiú̱h²u³ niu³ hi³ja̱³ hí⁴lieéy² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ chie̱é̱yh¹ niu³ he̱é̱yh³ maá² nɨ³.” 25Hi³ja̱³, cuoó¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴, chiaah¹ ca³dsa³taá³á⁴ chiáh² Dios hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hí⁴lí³ liáh³xɨ³ ma³sɨɨ́h⁴ jniá³ ángel nɨ³. 26Joó⁴ liáh³bií⁴ hí⁴tá⁴gua²a² ca̱a̱³ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨɨ³. 27Liáh³ ma³yey³ ca̱³ya³chiú̱³ hi³ tiaah²ah¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ mɨ² dxaah¹ voo⁴ tiaah²ah¹ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Adriático. Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsa³ye̱é̱y⁴ la³ nɨ³ maá² hi³ tiaah²ah¹ ja̱³, chiaah¹ hi³ jmɨ́²dxɨ́³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³ hi³ mɨ³hí⁴dxá⁴dxii²ah¹ dxaah¹vó⁴. 28Hi³ja̱³ cá⁴dah²ya³dsɨ́² hiíh⁴ jmiih⁴² nɨɨh¹ juh³ jmɨɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ xa³ dxiá⁴dxiá³ dsɨ³² jñuú³ metros. Ca³liuh² gɨh¹ liáh³ja̱³ gá⁴taah²ah¹ fi¹, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ya³dsɨ́² ca̱á̱h³ hiíh⁴, hi³ja̱³ dxiaá³ dsɨ³² dxiaá⁴ metros juh³. 29Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³foyh⁴ hí⁴dxá⁴chié̱y² diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹, hi³ja̱³ cá⁴dah²xiaá² chiú̱³ na¹ñí¹ hi³ booy¹ hii³ xiáh³ rúh⁴cah² maá² ja̱³ duh³ hu̱² hí⁴cueeyh⁴. Baáy⁴ hi²xiáh³ mɨ³dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hí⁴jnia³ ji̱³nɨɨ́⁴. 30Ja̱³ba² mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ diáh⁴ hi³ dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³ hi³ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ duh³ hí⁴dah²cui̱í̱⁴. Hi³ja̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²ta̱á̱h⁴ ca̱á̱h³ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³ maá² liuh² ja̱³. Dah²juu³² dah²jmee⁴ hi³ diáh⁴ na¹ñí¹ hii³ hi³ na³jniaa³ dxɨ² maá² ja̱³ ba² ja̱³ dah²taah⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³. 31Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ capitán chie̱é̱yh¹ diáh⁴ soldados ja̱³: ―Xɨ³ há⁴hé³ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ he̱é̱yh³ maá² la³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴liaá³ah³ niaá⁴ah³. 32Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²reéy² diáh⁴ soldados ja̱³ diáh⁴ na¹ñii⁴² chiáh² maá² liuh² ja̱³, duh³ cá⁴dah²cuó³ je² gá⁴táh³ cáh³ti³² he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³. 33Liáh³ mɨ³dse³lii⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pablo ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ cua²dah²eéh² ca³liuh², liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Ma³tɨ́³ tú̱⁴ je²jmɨɨ́¹ hi³ há⁴hé³ máh⁴ guɨ̱ɨ̱³²a², baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ chia⁴²a² cáh³ti³². 34Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²chia⁴²a² ca³liuh² duh³ hí⁴sa³ ca̱á̱h³ hi³ bii³²a² xɨ³hé³ dsa³lí³ jnia². Chiaah¹ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴, ñé⁴ gu³xɨ³ ca̱a̱³ mɨɨyh⁴ jñu³ dxɨ²a². 35Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³ Pablo ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cá̱⁴ ca̱a̱³ fɨɨh⁴² hó² ya³dsɨ², baáy⁴ duh³ gá⁴cuó³ jmɨ²heé¹ Dios chiáh² hó² ya³dsɨ² rúh⁴ñi² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴dxeéy² duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³eeh³². 36Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² cá⁴dah²cuoó⁴ mii⁴ hi³ bií⁴, hi³ja̱³ ba² cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²eeh³². 37Hi³ liáh⁴jɨ³²ah¹ lɨ́⁴, xa̱³²ah¹ tú̱⁴ñá⁴laáy³ dsɨ³² tú̱⁴ná⁴dxiéy³ dsɨ³² dxieéy³jñuúy³ dsa³. 38Liáh³ ma³dah²eéh² liáh³nɨɨh¹ ga³lɨ́³ dsɨ́² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ta̱á̱⁴ fɨ² cuɨɨ³ ya³dsɨ² ja̱³ he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹, duh³ hí⁴dsú³ gɨh¹ maá² ja̱³. 39Liáh³ cá⁴lɨ́⁴jniá⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ cui̱i̱³ diáh⁴ hi³ dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³ vó⁴ xi² dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³. Joó⁴ cá⁴dah²joó² ca̱a̱³ jmɨ́⁴guaah⁴² gaáy³ xi² lii³²a² jmáyh² sɨɨ́¹ ji̱h²nɨɨh¹ ja̱³. Hi³ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ hi³ xɨ² hí⁴jooy³ hí⁴dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³ duh³ hí⁴dxaáh² ñiíh² sɨɨ́¹ ja̱³. 40Cá⁴dah²reéy² diáh⁴ na¹ñii⁴² chiáh² diáh⁴ na¹ñí¹ hii³ ja̱³ duh³ gá⁴saá⁴ cáh³ti³² he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²váy² ca̱á̱h³ xi² ná⁴ñuu¹ diáh⁴ na¹ma³ hi³ chie̱é̱yh¹ ca³dah²bi³jmeéy³ maá² ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xaáh² ca̱á̱h³ ñií² mɨh³ hi³ ga³ca̱³² dxɨ́³ hi³ na³jniaa³ dxɨ² maá² ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³dsa³hɨɨ́³ gɨh¹ yeey⁴ ji̱h²nɨɨh¹ jmɨɨ³ maá² ja̱³. 41Joó⁴ xi² ga³taah⁴ tú̱⁴ ji̱h²jmɨɨ³ ba² gá⁴dxaá² maá² ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ ñiíh² sɨɨ́¹ hi³ niaá² he̱é̱yh³ jmɨ́⁴ñih¹ ja̱³. Gá⁴tiá⁴ cáh³ti³² dxɨ² maá² ja̱³ jee⁴² sɨɨ́¹, hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́² cáh³ti³². Baáy⁴ xiáh³ rúh⁴cah² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² mɨ³dsa³fí̱³ dsa³dxeéy³ maá² ja̱³ chiaah¹ hi³ bií⁴ ba³ jnaa³² jmɨɨ³ ja̱³. 42Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ diáh⁴ soldados ja̱³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ presos ja̱³, duh³ há⁴hé³ hí⁴lieéy³ diáh⁴ hi³ dah²ta̱a̱y³² jmɨɨ³. 43Joó⁴ niaá⁴ capitán chié̱y² diáh⁴ soldados ja̱³ hi³ hí⁴lieéy² Pablo, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴cuó³ je² hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³. Na³fáyh⁴ gá⁴taáh⁴ ta² hi³ dsa³jéy⁴ hí⁴dah²ta̱a̱y³² jmɨɨ³ diáh⁴ hi³ dɨ³lí̱y³ ca³dah²caah³² jmɨɨ³ ba², duh³ hí⁴tiíh⁴ mii⁴ diáh⁴ vó⁴ cuéh⁴. 44Baáy⁴ gá⁴taáh⁴ ta² chiáh² diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ ja̱³ hi³ hí⁴dah²ta̱a̱y³² jmɨɨ³ ñiíh² má⁴jma¹, hu̱² gɨh³ ñiíh² fɨ² pih² liuh² chiáh² maá² ja̱³ ba². Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² vó⁴ cuéh⁴ baáy⁴ na³ji̱í̱yh⁴ diáh⁴ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\