Hechos 3

1Ca̱a̱³ jmɨɨ́¹ ja̱³ ca̱³liáh³ mɨ³nɨ³ dsa³hɨɨ́² ca̱³laá³, ñií¹ Pedro ja̱³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ chie̱é̱yh¹ Juan. Hiíh⁴ mɨ²ja̱³ ga³lɨ́³ oración. 2Liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ jey¹ nɨɨ́⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹. Ca³dsa³jay⁴ diáh⁴ guah³ gaáy³ ja̱³, ca³dah²dxey³² diáh⁴ haah²ñu¹, xi² xɨ̱ɨ̱y³ Liih², duh³ hí⁴ŋɨɨ́h⁴ foo³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dsa³taáyh¹ nɨɨ́⁴. 3Liáh³ gá⁴joó² hi³ ná⁴hi̱y¹ ja̱³ gá⁴joóy² Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³, hi³ mɨ³dsa³taáyh¹ haah²ñu¹ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ diáh⁴ foo³. 4Mɨ²ja̱³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ dah²jooy³², mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Jooy⁴² jniaah¹ hi²nia⁴²a². 5Mɨ²ja̱³ hi³ já⁴ niaá⁴ ba² dsa³ ja̱³ jooy³² diáh⁴, chiaah¹ ta³hɨ³ hi³ xa³ hí⁴dah²cuoó⁴. 6Joó⁴ mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² cuu² chieéy⁴ ja̱³nɨ́⁴, joó⁴ hi²cuoó⁴á⁴ niu³ hi³ xa³ chieéy⁴ la³. Hi³ fáh⁴ hi³ Jesucristo dsa³ Nazaret nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niu³, na³hɨɨ́y¹ baáy⁴ duh³ chie²ji̱i̱². 7Mɨ²ja̱³ gá⁴sá̱h⁴ Pedro ja̱³ guaa³ hi³nuy¹ duh³ gá⁴xeéyh², ja̱³ba² gá⁴sa³ hi³ bii³² diáh⁴ tɨɨ² chie̱é̱yh¹ luú¹ tɨɨ² ja̱³, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y². 8Mɨ²ja̱³ cá⁴tá⁴hɨɨ́y¹ ca̱a̱³, ja̱³ba² gá⁴laá⁴ chie⁴ji̱i̱⁴. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ Pedro baáy⁴ Juan ja̱³, mɨ³chie⁴ji̱i̱⁴, ta³hɨɨ́y¹, baáy⁴ hi²xiáh³ liuy³² Dios. Liáh³la³ féh³: ―Jmɨ²heé¹u³ Dios hi³ ma³bi³liaá¹u³ jniá³ nɨ³. 9Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ cá⁴dah²joóy² hi³ liuy³² Dios ja̱³, 10hi³ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴, baáy⁴ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴, chiaah¹ hi³ gá⁴lɨ́⁴ liáh³ja̱³ chiáh² dsa³ ja̱³. Chiaah¹ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴ hi³hí̱³ ba² hi³ ná⁴hi̱y¹ hi³ ga³guá³ ga³ŋɨɨ⁴ foo³ haah² guah³ gaáy³ ja̱³. Liih², liáh³ja̱³ xɨ̱ɨ̱y³ haah² guah³ ja̱³. 11Há⁴hé³ tiuy³² Pedro baáy⁴ Juan ja̱³ dsa³ dsaah⁴² hi³ ma³laáy³ ja̱³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴dxí̱⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ tɨɨ́² guah³, voó² xi² hiíy⁴ Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³. Voó² chiáh² Salomón ja̱³ voó² ja̱³, liáh³ja̱³ ca³dah²féh³ ca³dah²he⁴ nɨɨ́⁴. Baáy⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ dsa³ hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. 12Liáh³ gá⁴joó² Pedro ja̱³ gá⁴joóy² diáh⁴ dsa³ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Du³ñuúh²á⁴, dsa³ Israel, ¿he²chiaah¹ hi³ bií⁴ dsaay³² há²ah³ nɨ³? ¿He²chiaah¹ hi³ ga³joo⁴ah³ jniaah¹ nɨ³, hi³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ fáh⁴lí³ chiaa⁴²ah¹ voo³²ah¹ ba² nɨ³ ma³bi³liaá¹ah¹ dsaá⁴ la³? Há⁴ja̱³ hi³ xa³ hi³ na³lɨ́⁴ah¹ jniaah¹ nɨ³ mɨ³jooy³ chie⁴ji̱i̱⁴ dsa³ la³. 13Dios hi³ na³lɨ́y⁴ Dios chié̱y² Abraham, Dios chié̱y² Isaac baáy⁴ Dios chié̱y² Jacob nɨ³, diáh⁴ ñú⁴uuh²a² hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ³xa³ lɨ́⁴, hi³nɨy³² ba² nɨ³ ma³jmeé³ lii⁴ hi³ bií⁴ gaáy³ Jesús Ja̱á̱² nɨ³, chiaah¹ hi³ ma³laáy³ dsa³ la³. Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹ gá⁴cuó¹ah³ dsaa² chiáh² rúh⁴ñi² diáh⁴ autoridades. Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴laá⁴ Pilato ja̱³ mɨ³hí⁴tiúy², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ gá⁴niuu³ah³ dsaá². 14Dxa² hi³ gá⁴ŋɨɨ́¹ah³ hi³ gua²túy² dsa³ dxuy⁴ hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ja̱³, xiáh³ ja̱y³ hi³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ dsa³ ba² gá⁴ŋɨɨ́¹ah³ niaá⁴ah³ hi³ gua²túy² mɨ²ja̱³. 15Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé¹ah³ gá⁴jɨ̱́h⁴ah³ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. Joó⁴ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Jniá³ chia̱a̱h⁴²á² Juan la³ nia⁴²ah¹ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² nɨ³, chiaah¹ gá⁴joo⁴²ah¹ dxú⁴ cáh³ti³². 16Hi³ ca³dsa³taá³ah¹ chiáh² Jesús nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³laáy³ dsa³ dsaah⁴² hi³ ga³joo⁴ah³ la³, hí̱³ba² hi³ cui̱i̱⁴ah³ nɨ³. Hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³ah¹ chiáh² liáh³xɨ³ ga³cuoó⁴ jniaah¹ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³hí̱¹ chiaa⁴²ah¹ nɨ³, ma³laáy³ dxú⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ga³joo⁴ah³ liáh⁴jɨ³ah³ nɨ³. 17’Ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ du³ñuúh²á⁴, maay⁴ ba² hi³ há⁴hé³ maá³ah³ xɨ³hé³ja̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiaa⁴²a² nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴jmeéh¹ah³ mɨ³hee³² Jesús nɨ³. 18Joó⁴ hi³ gá⁴jmeé¹ah³ liáh³nɨ³, gá⁴jmeé³ cumplido Dios nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ mɨ² dsa³jéy⁴ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ profetas chié̱y², hi³ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² Cristo chié̱y² ja̱³. 19Hi³ja̱³ yáh¹, tia³hi³ah³ dxú⁴ baáy⁴ tiú²ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² ga³jmee³ah³ nɨ³, duh³ja̱³ hí⁴bé⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³. Mɨ²ja̱³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴güé³ hi³ hí⁴lí³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³. 20Mɨ²ja̱³ hí⁴xɨ́y⁴ ca̱á̱h³ Dios nɨ³ Jesucristo, liáh³xɨ³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ mɨ² dsa³jéy⁴. 21Joó⁴ ga³jmee⁴ hí⁴cueeyh⁴ Jesús nɨ³ hí⁴güe³ yuuh¹ güii³, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ hí⁴bí⁴mɨɨ́y² ca̱á̱h³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ñaá² dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ profetas hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ chié̱y². 22Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Moisés ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a²: “Hí⁴dxɨy³ Ñúh³a² Dios nɨ³ ja̱y³ profeta hí̱³ba² jee⁴² chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴dxɨy³ jniá³ la³. Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ liáh⁴jɨ³ hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ mɨ² ma³güey⁴ nɨ³. 23Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ hi³ hí⁴féh³ profeta nɨ³, hí⁴dsá⁴yeéy⁴ ba² diáh⁴.” 24Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́² liu⁴ Pedro ja̱³: ―Ja̱³ba² liáh³ja̱³ cá⁴dah²liú³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ profetas ca³jaa¹ chiáh² hi³ ma³lɨ⁴ nɨ³, hi³ cá⁴lɨ́⁴liaá² lɨ́⁴ tiempo chiáh² profeta Samuel ma³güe⁴ la³ ja̱³nɨ́⁴. 25Jmɨ́yh³ hi³ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ ja̱³ hi³ gá⁴liú³ Dios ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ profetas. Ba² hi³ chia̱á̱²ah³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a². Chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³: “Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ nieeyh⁴² jee⁴² jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³, hi²jmeey⁴² hí⁴dah²güe³ dxú⁴, dxɨ́⁴lieey³² ja̱a̱y³ dxeéy³.” 26Hi³ja̱³ liáh³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ Dios nɨ³ Ja̱á̱², mɨ²ja̱³ dsa³jéy⁴ gá⁴xɨ́y⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ ba², duh³ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ niaá⁴ah³ duh³ja̱³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi²tu¹ah³ hi³ ga³jmee³ah³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\