Hechos 4

1Rúh⁴ liu⁴ Pedro baáy⁴ Juan ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ jmii³dsa³, chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴ hi³ ca³dah²heeh⁴ hí¹ guah³ gaáy³ ja̱³, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos. 2Hi²xiáh³ dɨ³tí̱yh³ diáh⁴ chiaah¹ hi³ dah²he⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ fah² Dios, baáy⁴ chiaah¹ hi³ dah²féh³ hi³ ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Jesús ja̱³, hi³ja̱³ lii⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴ji̱i̱h⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ mɨ² ma³ju̱y⁴ diáh⁴. 3Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²sa̱yh³² diáh⁴, baáy⁴ duh³ cá⁴dah²taayh³ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹ ca̱a̱³ voo⁴. Nɨɨh¹ ja̱³ba² nɨɨh¹ cá⁴dah²jmeé³ xé̱yh², chiaah¹ hi³ ma³cu³laá³. 4Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ gá⁴taáy³ liáh³ cá⁴dah²nuú³ fah² Dios ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴heey⁴ ñéy³ mil bih³ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ gá⁴taáy³ chiáh² Jesús ja̱³. 5Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ Jerusalén, diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas ja̱³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ dɨ³jmɨɨh⁴, baáy⁴ diáh⁴ dsa³he⁴ chiáh² ley ja̱³. 6Ba² jey¹ nɨɨ́⁴ Anás fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³. Ba² caayh³² nɨɨ́⁴ Caifás chie̱é̱yh¹ Juan, Alejandro, baáy⁴ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ gɨh¹ diáh⁴ jmii³ dsa³ cáyh¹ ja̱³. 7Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²taáh⁴ ta² lɨ́⁴tiee¹ Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³, ja̱³ba² cá⁴dah²bi³naáy³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ duh³ cá⁴dah²ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―¿Hi̱² nɨy³² gá⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ jú¹hiíh⁴ hi³ ga³jmee³ah³ liáh³nɨ³? ¿Hi̱² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² nɨ³ ga³jmee³ah³ liáh³nɨ³? 8Hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Pedro ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Niaá⁴ah³ hi³ na³ta̱a̱⁴ah³ ñi² chiaa⁴²a² nɨ³, baáy⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ chiáh² Israel la³. 9Ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ŋɨɨh³²ah³ jniaah¹ juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ dxú⁴ hi³ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² dsa³ dsaah⁴² nɨ³, baáy⁴ jmiih⁴² ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ gá⁴laáy³, 10hi³ja̱³ cua²lɨ³dsaa⁴ah³ niaá⁴ah³, baáy⁴ cua²lɨ³dsaay⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³, hi³ hi³ fáh⁴ hi³ Jesucristo dsa³ Nazaret nɨ³ ba² nɨ³ ma³laáy³ dsa³ dsaah⁴² liáh³xɨ³ joó³ah³ nɨ³. Hí̱³ba² Jesús hi³ gá⁴tia̱a̱⁴²ah³ dsaah⁴ cruz nɨ³ ga³hó⁴á⁴. Joó⁴ ñaá² Dios nɨ³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³. 11Jesús nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ na¹cu̱ú̱¹ hi³ gá⁴ji̱í̱²ah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh², niaá⁴ah³ na³lɨ́⁴ah³ liáh³xɨ³ tɨ³²yah³ nɨ³. Joó⁴ ma³lɨy⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ cáh³ti³² ba². 12Chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³ dxaah¹vó⁴ la³, hí⁴jooy³ hí⁴bé² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 13Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² diáh⁴ autoridades ja̱³ chiaah¹ hi³ bií⁴ dɨ³hɨɨy³ dsɨ́² Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³. Chiaah¹ dɨ³ñi³² hi³ há⁴hé³ na³fáyh⁴ cá⁴dah²bi³tɨ̱y⁴ diáh⁴, na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba² lii³²a². Mɨ²ja̱³ ba² ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ diáh⁴, hi³ diáh⁴ hi³ ma³dah²chié³ ma³dah²ji̱í̱³ chie̱é̱yh¹ Jesús ja̱³ ba² ja̱³. 14Ba² hiíy⁴ nɨɨ́⁴ dsaá⁴ hi³ ma³laáy³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³ diáh⁴ autoridades ja̱³. 15Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²taáh⁴ ta² hi³ cua²voóy⁴ diáh⁴ tɨɨ́² ca̱³ji̱i̱³, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²liú⁴ hí⁴dah²léh⁴ mii⁴ diáh⁴ autoridades ja̱³. 16Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²liú³: ―¿Jmiih⁴² hi²jmee²a² chia̱a̱h²a² diáh⁴ dsa³ la³? Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² Jerusalén la³ mɨ³dɨ³ñi³² hi³ xa³ ma³dah²jmeé³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³. Hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²feh²a² haá². 17Joó⁴ mɨ³ja̱³ ruh³ hu̱² há⁴ máh⁴ hí⁴dsá⁴hɨɨ́² gɨh¹ juúh⁴ la³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ nɨ³ ba² nɨɨh¹, hi³ja̱³ liáh³la³ hi²xɨɨh²a² diáh⁴: “Ja̱³nɨ́⁴ hi²maá³ah³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³ xɨ³ nɨ³ hi²liú¹ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ chiáh² Jesús nɨ³.” 18Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²teé⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³, duh³ cá⁴dah²taáh⁴ ta² hi³ há⁴hé³ máh⁴ dsá⁴hɨɨ́² dah²he⁴, baáy⁴ dah²liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³. 19Joó⁴ mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³, liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ autoridad ja̱³: ―¿Xɨ² ná⁴lɨ¹ xiaa³dsaa³² rúh⁴ñi² Dios hi³ hi²niuu²ah¹ dsaá² chia̱á̱²ah³, dxa² hi³ hi²niuu²ah¹ dsaá² chiáh² ñaá²? Tia³hi³ah³ xɨ² dxú⁴ hi²nia⁴²a². 20Chiaah¹ jniaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²tiu¹ah¹ hi³ ga³jmee⁴²ah¹ juúh⁴ hi³ ma³joo⁴²ah¹ baáy⁴ hi³ ma³niuu²ah¹. 21Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴ autoridades: ―Ja̱³nɨ́⁴ hi²maá³ah³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chia̱á̱²ah³ xɨ³ nɨ³ ho³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiúy² diáh⁴. Há⁴hé³ gá⁴dsaáh⁴ diáh⁴ jmiih⁴² hí⁴dah²jmeé⁴ hí⁴dah²bi³chií⁴ diáh⁴. Chiaah¹ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ dah²jmee⁴ gaáy³ chiáh² Dios, chiaah¹ hi³ ma³laáy³ dsa³ dsaah⁴² ja̱³. 22Mɨ³xa³ lɨ́⁴ ca̱³liáh³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱yh⁴ dsaá⁴ hi³ gá⁴laáy³ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ ja̱³. 23Liáh³ ma³túy² Pedro chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² xi² nieeyh⁴² diáh⁴ oóyh² ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ liáh³xɨ³ ma³dah²féh³ diáh⁴ jmii³dsa³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ du³dsaáy⁴ ja̱³. 24Liáh³ cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ ca̱a̱³ ba² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ cá⁴dah²liúy² Dios, liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Dios chia̱a̱⁴²ah¹ hi³ bií⁴ gaáy³, niu³ nɨ³ na³lɨ́⁴u³ Dios hi³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³ nɨ³, dxaah¹vó⁴ la³, baáy⁴ jmɨ́⁴ñih¹ nɨ³, baáy⁴ liáh⁴jɨ³ gɨh¹ hi³la³ hi³nɨ³. 25Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ cá⁴bí⁴jmeé³ Espíritu Santo cá⁴bí⁴jmeéy³ David xɨh³chiú̱h²u³ hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³: ¿He²chiaah¹ hi³ bií⁴ ca³dah²liu⁴ ñuú³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ nɨ³, he²chiaah¹ hi³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ liáh⁴jɨ³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta²? 26Ca³dah²dxa⁴ ba³ dsɨ́² diáh⁴ reyes dxaah¹vó⁴ la³, ca³dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ cáyh¹ duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ Dios nɨ³, baáy⁴ chie̱é̱yh¹ hi³ ma³tie̱e̱y³ nɨ³, liáh³ja̱³ gá⁴xɨɨ́³ David ja̱³. 27’Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ la³, chie̱é̱yh¹ Herodes baáy⁴ Poncio Pilato, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ xiaáh³, duh³ hí⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ ja̱a̱y³ Jesús hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ hi³ gá⁴tia̱a̱⁴²u³ nɨ³. 28Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ mɨ³ná⁴lɨ¹ háy² hí⁴lí³ ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ ja̱a̱y³ nɨ³. 29Baáy⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ Dios, joo⁴² ruh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dah²féh³ diáh⁴ autoridades nɨ³ hí⁴dah²jmeéh⁴ jniaah¹. Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiú̱h²u³ hi³ hi²cuooy¹ jniaah¹ hi³ bii³²ah¹, jniaah¹ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiú̱h²u³ nɨ³, duh³ja̱³ há⁴hé³ foh⁴²ah¹ hi²he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. 30Ba² ga³ŋɨɨ⁴²ah¹ chiú̱h²u³ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hi²bi³liaá¹u³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² nɨ³, baáy⁴ hu̱² hí⁴jooy³ hi²jmee²ah¹ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ dsaay³² dsɨ³²ah¹ ná⁴lɨ¹ dxɨ́⁴lieey³² ja̱a̱y³ Jesús hi³ bií⁴ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³. 31Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²liúy² Dios ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ ba³ gá⁴bɨ́² vó⁴ xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴cú̱yh⁴ cáh³ti³² Espíritu Santo ja̱³ chie̱é̱yh¹ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴, hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ mɨ³hɨɨy³ gɨh¹ dsɨ́² diáh⁴ mɨ³dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³. 32Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ma³taáy³ ja̱³, ca̱a̱³ ba² dah²ta³ dah²hɨ³ diáh⁴. Gu³xɨ³ hí̱³ diáh⁴ há⁴hé³ ca³dah²féh³ hi³ hi³chiaah³² mii⁴ diáh⁴, liáh⁴jɨ³ hi³la³ hi³nɨ³ hi³ mɨ³xa³ chiáh² diáh⁴. Ca̱a̱³ ná⁴ca̱á̱y¹ ba² ca³dah²jmeéh⁴ ta². 33Gá⁴hɨɨ́² dah²jmee⁴ fáh⁴lí³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ baáy⁴ dah²liu⁴ chiáh² hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesús ja̱³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² jmee⁴ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴. 34Há⁴hé³ xe̱y³ cáh³ti³² hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² jee⁴² chiáh² diáh⁴, chiaah¹ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ xa³ vó⁴ chiáh², hi³ xa³ ñu² diáh⁴, dah²nɨɨ⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, 35baáy⁴ duh³ ca³dah²jɨ̱ɨ̱h³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ cuu² hi³ dah²tɨ̱y⁴ diáh⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ ca³dah²dxaah³² ca³dah²cuoó⁴ liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³nɨɨh¹ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh² diáh⁴. 36Caayh³² jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱³ ja̱y³ levita hi³ xɨ̱ɨ̱y³ José, hi³ gá⁴sa̱y³ vó⁴ hi³ niaá² dxaah¹ jmɨ́⁴ñih¹ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Chipre. Diáh⁴ apóstoles ja̱³ cá⁴dah²bi³chié̱y³ Bernabé, José ja̱³. Liáh³la³ niaá⁴ hí⁴féh³ Bernabé ja̱³: Hi³ ga³cuo⁴ hi³ bií⁴. 37Gá⁴nɨɨ́³ Bernabé ja̱³ ca̱a̱³ vó⁴ hi³ xa³ chiáh², duh³ cuu² hi³ gá⁴tɨ̱́y³ ja̱³ gá⁴jɨ̱ɨ̱h³ diáh⁴ apóstoles ja̱³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\