Hechos 5

1Joó⁴ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Ananías, chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Safira, ba² cá⁴dah²nɨɨ́³ ca̱a̱³ vó⁴. 2Joó⁴ gá⁴cueeyh³ chiáh² ñaá² ca³liuh² cuu² ja̱³, tú̱⁴dsaáh² ba² nɨɨh¹ gá⁴jɨ̱ɨ̱h³ diáh⁴ apóstoles ja̱³, jmɨ́yh³ liáh³nɨɨh¹ ba² féh³. Baáy⁴ ñi³² ba² dxú⁴ cáh³ti³² mɨ́⁴chiáh² ja̱³. 3Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jɨ̱ɨ̱́h² Ananías ja̱³ cuu² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Ananías, ¿he²chiaah¹ hi³ ma³cuó¹u³ vo̱ó̱h²u³ hi³ ma³juúy² niu³ Hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³ duh³ hi²juu⁴²u³ Espíritu Santo nɨ³? Ma³jmeéy¹ hi³ ma³jɨ̱ɨ̱yh⁴² liáh⁴jɨ³ liáh³nɨɨh¹ hi³ ma³tɨ̱́³u³ hi³ ma³nɨɨ́y¹ dxaah¹vó⁴ nɨ³ joó⁴ ma³cueeh⁴²u³ chiú̱h²u³ ca³liuh² cuu² nɨ³. 4Liáh³ rúh⁴ ná⁴lɨ¹ chiú̱h²u³ vó⁴ nɨ³, vo̱ó̱h²u³ ba² maáy³ jmiih⁴² hi²jmeey³ chia̱á̱h¹u³. Ba² liáh³ja̱³ cuu² hi³ ma³tɨ̱́³u³ nɨ³, hi³ chiú̱h²u³ ba² nɨ³. ¿Jmiih⁴² ja̱³ ma³tia³ ma³hi³ hi³ ma³jmeéy¹ liáh³nɨ³? Há⁴hí̱³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ ma³juu⁴²u³ nɨ³, Dios ba² nɨ³ ma³juu⁴²u³ nɨ³. 5Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ Ananías ja̱³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cɨ́yh⁴ dxaah¹vó⁴ ja̱³ba² jú̱y⁴. Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ ma³lɨ⁴ ja̱³, hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ diáh⁴. 6Mɨ²ja̱³ bí⁴dxí̱⁴ ja̱y³aáy⁴ diáh⁴ mɨ¹liuh², duh³ cá⁴dah²dxiuuyh³ mɨh³lié² Ananías ja̱³, duh³ dah²ya²haáy². 7Ca̱³liáh³ nɨ³ horas dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴hí³ mɨ́⁴chiáh² Ananías ja̱³ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ ja̱³, há⁴hé³ ñi³² hi³ ma³lɨ⁴ ja̱³. 8Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ Pedro ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴: ―Xɨɨh² jniá³, ¿xɨ² jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² liáh³nɨɨh¹ ma³cɨ̱ɨ̱́y³ nɨ³ dxaah¹vó⁴ hi³ ma³nɨɨ́¹ah³ nɨ³? Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ mɨ́³ ja̱³: ―Ja̱a̱¹, jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³nɨɨh¹ ma³cɨ̱ɨ̱́y³ ba² nɨ³. 9Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Pedro ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿He²chiaah¹ hi³ ma³dxá¹ah³ dxú⁴, duh³ hi²maá³ah³ xɨ² hí⁴chii⁴ Espíritu chié̱y² Ñúh³a² Dios nɨ³? Hi³ mɨ³ya³dxi̱i̱³² tɨɨ́² nɨ³ diáh⁴ hi³ ma³dah²ya²haáy¹ dsaá⁴ chiú̱h²u³ nɨ³. Ba² mɨ³hí⁴dah²jéy⁴ ji̱í̱⁴ niu³ xa³ja̱³. 10Ja̱³ba² gá⁴cɨ́yh⁴ na³jú̱y¹ mɨ́³ ja̱³ rúh⁴tɨɨ² Pedro ja̱³. Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ mɨ¹liuh² xɨ¹ñúh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joóy² hi³ mɨ³na³jú̱y¹ mɨ́³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²dxɨy³ duh³ dah²ya²haáy² caa¹ xi² ma³haáy⁴ dsaá⁴ chié̱y² ja̱³. 11Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² hi³ja̱³, hi²xiáh³ ga³foyh⁴ diáh⁴. 12Hi²xiáh³ ñuú³ fáh⁴lí³ jmee⁴ Dios ja̱³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³, dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ apóstoles. Baáy⁴ gá⁴hɨɨ́² ga³ŋɨɨyh⁴ chiáh² liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ ja̱³ voó² chiáh² Salomón. 13Gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, há⁴hé³ dɨ³tiá³ dsɨ́² hí⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴, joó⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ ca³dah²liu⁴ chiáh² diáh⁴. 14Joó⁴ ná⁴lɨ¹ chiáh² hi²xiáh³ dse³fɨɨ́y² diáh⁴ dsa³ hi³ dsa³taáy³ chiáh² Dios ja̱³, liáh³xɨ³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsaá⁴ ja̱³, ba² liáh³ja̱³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ mɨ́³. 15Cá⁴dah²voóy² lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² jee⁴² calles, na³saay³ ji̱i̱² chiáh² diáh⁴. Ba² xe̱y³ hi³ na³dsɨy³² láh³, duh³ ca³dah²chieey³ diáh⁴ jee⁴² calle. Duh³ mɨ² mɨ³hí⁴ŋɨ́y³ Pedro ja̱³, gu³xɨ³ dɨ́h¹ hí̱h¹ chiáh² gɨh¹ hí⁴jlɨ́y⁴ há⁴jáyh³ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴² ja̱³. 16Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ dsa³ xiaáh³ fɨɨ³ hi³ niaá² yeey⁴ ja̱³ cá⁴bí⁴dxí̱⁴ Jerusalén dah²bi²jay⁴ diáh⁴ dsa³ dsaah⁴², baáy⁴ diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³² vih²chiaah¹ diáh⁴ espíritu hi³ mɨ³hey³². Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³ gá⁴laáy³. 17Mɨ²ja̱³ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos hi³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱³, hi²xiáh³ dɨ³cɨ̱ɨ̱y³² liáh³xɨ³ dah²jmee⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³. 18Hi³ja̱³ cá⁴dah²jéy⁴ preso diáh⁴ apóstoles ja̱³, duh³ cá⁴dah²taayh³ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹. 19Joó⁴ ja̱y³ ángel chié̱y² Ñúh³a² Dios, ñií¹ voo⁴ duh³ ya²nia³ haah²ñu¹ ñuúh⁴ñí¹ ja̱³, duh³ gá⁴voóy² diáh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 20―Gua³dxí̱⁴ah³ gua³naa³ah³ xi² jey¹ guah³ gaáy³ nɨ³, gua³liu⁴²ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² fáh⁴ji̱í̱h⁴ nɨ³. 21Mɨ²ja̱³ tiá³ lɨ́⁴ xiáh³hee³ dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ xi² jey¹ guah³ gaáy³, duh³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²he⁴ fah² Dios, liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ángel ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴. Ja̱³ba² xiáh³hee³ mɨ²ja̱³ gá⁴dxaá² fii² diáh⁴ jmii³dsa³, chie̱é̱yh¹ diáh⁴ saduceos oóyh² diáh⁴ ja̱³, duh³ cá⁴dah²bi³ñiih³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ du³dsaáy⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ israelitas, ja̱³ba² cá⁴dah²taáh⁴ ta² dsá⁴tiee³ diáh⁴ apóstoles hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴ñí¹ ja̱³. 22Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ diáh⁴ policías ja̱³ ñuúh⁴ñí¹, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ diáh⁴ apóstoles ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² cá⁴dxá⁴ca̱á̱³ diáh⁴ juúh⁴. 23Liáh³la³ cá⁴dah²féh³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxi̱i̱³² ja̱³: ―Na³jnɨ⁴ ba² dxú⁴ cáh³ti³² haah²ñu¹ ñuúh⁴ñí¹ nɨ³ liáh³ ma³dxa³dxia⁴²ah¹, baáy⁴ na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ soldados haah²ñu¹ nɨ³ dah²ñi³² dah²joo³². Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ma³nia⁴²ah¹ haah²ñu¹ nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ diáh⁴. 24Liáh³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ja̱³, chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ cá⁴lɨ́⁴dxɨɨ́y² diáh⁴, ba² liáh³ja̱³ fii² diáh⁴ hi³ ca³dah²heeh⁴ hí¹ guah³ gaáy³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tá³ cá⁴dah²hɨ́³ hi³ nɨ³ ba² jmiih⁴² hí⁴lí³ gɨh¹ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba². 25Xé̱yh² ba² mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ ba² dɨ́h¹ gá⁴dxaá² ja̱y³ hi³ gá⁴jmeé³ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³: ―Dxaa² guah³ gaáy³ nɨ³ na³ta̱a̱y⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ gá⁴tiaah⁴ah³ ñuúh⁴ñí¹ nɨ³, dah²heé⁴ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³. 26Mɨ²ja̱³ dah²ya²dxí̱⁴ diáh⁴ policías hi³ ca³dah²heeh⁴ hí¹ ñuúh⁴guah³ gaáy³ ja̱³, chie̱é̱yh¹ fii² diáh⁴, duh³ dah²ya²tiee³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ ñá³dxú⁴juúh⁴ cáh³ti³², chiaah¹ dɨ³foyh⁴ diáh⁴ hi³ foóh¹ hí⁴dah²ta̱á̱² na¹cu̱ú̱¹ diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ dah²nuu³ hi³ dah²he⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³. 27Liáh³ dah²ya²tiee³ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²bi³naáy³ rúh⁴ñi² diáh⁴ dsa³ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ sɨɨ́h⁴ diáh⁴: 28―Gá⁴xɨɨh²ah¹ ba² niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hi²ho³ah³ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús nɨ³, baáy⁴ jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³. Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ Jerusalén nɨ³ mɨ³dɨ³ñi³² hi³ ga³ho³ah³ nɨ³, baáy⁴ naa³ah³ hi³ hi²ya̱a̱h⁴²ah³ jniaah¹ hi³ jniaah¹ nɨ³ dsɨ̱³²ah¹ dsaa² hi³ jú̱y⁴ Jesús nɨ³. 29Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Pedro ja̱³ baáy⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ gɨh¹ diáh⁴ apóstoles ja̱³: ―Liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba² nɨ³, hi³ hi²niuu²ah¹ dsaá² chiáh² Dios, dxa² diáh⁴ dsa³. 30Dios chié̱y² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² nɨ³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Jesús hi³ gá⁴jɨ̱́h⁴ah³ niaá⁴ah³ dsaah⁴ cruz nɨ³. 31Joó⁴ ma³dxaá² Dios nɨ³ ma³dxéy² dxú⁴ ca³jaa¹ xi² nuy¹, ma³jméy² Fii³²a² hi³ hí⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a², hi³ja̱³ mɨ³cuo⁴ dxa² hí⁴dah²tá⁴ hí⁴dah²hɨ́⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ Israel nɨ³, duh³ hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² dsaa² chiáh² diáh⁴. 32Na³lɨ́⁴ah¹ dsa³ñi³² chiáh² hi³la³, ba² liáh³ja̱³ Espíritu Santo hi³ ma³cuóy² Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh². 33Liáh³ cá⁴dah²nuú³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴, mɨ²ja̱³ mɨ³dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³. 34Joó⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ autoridades ja̱³ caayh³² ja̱y³ fariseo hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Gamaliel, ja̱y³ dsa³he⁴ chiáh² ley, baáy⁴ hi²xiáh³ gaáy³ ca³dah²jmeéh⁴ dsa³he⁴ ja̱³. Mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y², duh³ gá⁴taáh⁴ ta² lɨ́⁴vooy⁴² tɨɨ́² diáh⁴ apóstoles ja̱³ ca̱³ji̱i̱³. 35Ja̱³ba² gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ autoridades ja̱³: ―Niaá⁴ah³, dsa³ Israel, xɨɨ́³ah³ ba² há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ dsa³ nɨ³. 36Bi³liih⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ hi³ du³ la³. Cá⁴ná⁴hɨɨ́y¹ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Teudas hi³ niaá⁴ hí⁴lí³ gaáy³, hi³ja̱³ gá⁴sa̱y³ ca̱³liáh³ chiú̱y³ ñá⁴laáy³ dsaá⁴ hi³ cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. Joó⁴ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴, hi³ja̱³ liáh⁴jɨhy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² ja̱³ gá⁴saáy⁴ gá⁴jáy⁴, hi³ja̱³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ gá⁴hɨɨ́³ liáh³ja̱³ ba². 37Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gɨh¹ liáh³ja̱³, gá⁴jmeé³ chiáh² liáh³ja̱³ ja̱y³ dsa³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Judas, dsa³ Galilea, liáh³ dsa³lí³ censo, ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ cá⁴dah²cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹. Joó⁴ ba² cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴, mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² gá⁴saáy⁴ gá⁴jáy⁴ diáh⁴. 38Hi³ja̱³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²tú⁴ah³ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³, há⁴ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ cáh³ti³². Chiaah¹ xɨ³ hi³chiaah³² mii⁴ diáh⁴ nɨ³ hi³ dah²jmee⁴, mɨ²ja̱³ dsá⁴yeéy⁴ ba² ñaá². 39Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi³chiaah³² Dios nɨ³, há⁴hé³ jmiih⁴ hi²jmee³ah³ niaá⁴ah³ hi²yaa⁴²ah³. Xɨɨ́³ah³ ba², chiaah¹ foóh¹ liáh³ ba² Dios ba² nɨ³ tɨ̱³ah³ chia̱á̱h¹ah³ nɨ³. 40Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ gá⁴ji̱í̱h⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Gamaliel ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²teé⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ apóstoles ja̱³, duh³ cá⁴dah²jmíy² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴dah²hé⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesús ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiúy² diáh⁴. 41Mɨ²ja̱³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ xi² nieeyh⁴² diáh⁴ autoridades ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² 42Baáy⁴ liáh⁴jɨ³ jmɨɨ́¹ dah²he⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Jesucristo ja̱³, há⁴hé³ cá⁴dah²tiú² cáh³ti³², liáh³ ba² xi² jey¹ guah³ gaáy³, baáy⁴ liáh³ ba² chiáh² dsa³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\