Hechos 6

1Dxa² mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³dse³fɨɨ́y² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ fáh² griego cá⁴dah²ñí² diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ fáh² hebreo, chiaah¹ há⁴hé³ na³fáyh⁴ ga³tɨ̱y⁴ ca³dah²eeh³² diáh⁴ mɨ́³ dsa³nɨɨ́³ chié̱y² diáh⁴, mɨ² ca³lɨ³dxaah⁴² comida liáh³ca̱a̱³ jmɨɨ́¹. 2Mɨ²ja̱³ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ apóstoles ja̱³ cá⁴dah²bi³ñiih³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, duh³ liáh³la³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hi²tiu⁴²ah¹ jniaah¹ hi³ hi²he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, duh³ hi³ hi²dxaah⁴²ah¹ comida hí⁴dah²eéh² diáh⁴ dsa³ nɨ³. 3Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, niaah⁴ah³ dxieéy⁴ dsaá⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³, hi³ dɨ³nieeyh⁴² xiaa³dsaa³², hi³ dɨ³dsaay⁴, baáy⁴ hi³ dɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo, duh³ hi²cuoo²a² diáh⁴ ta² la³ hí⁴dah²jmeé⁴. 4Duh³ jniaah¹ há⁴hé³ hi²tiu¹ah¹ hi²liu⁴²ah¹ Dios baáy⁴ hi²he²ah¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² nɨ³. 5Liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ gá⁴lɨ́⁴ dxú⁴ dsɨ́² fáh⁴liu⁴ ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²dxɨy³ Esteban hi³ ca³dsa³taáy³ dxú⁴ cáh³ti³², baáy⁴ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo. Ba² cá⁴dah²dxɨy³ Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, baáy⁴ Nicolás, ja̱y³ dsa³ fɨɨ³ Antioquía, hi³ gá⁴jméy² ñaá² israelita. 6Ja̱³ba² dah²ya²jay⁴ diáh⁴ xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ apóstoles ja̱³, duh³ cá⁴dah²liúy² Dios chiáh² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²jniaa³ guaa³ diáh⁴ ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴. 7Dsa³hɨɨ́² liáh³ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dse³fɨɨ́y² diáh⁴ hi³ dsa³taáy³ fɨɨ³ Jerusalén ja̱³. Ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³, hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ gá⁴taáy³. 8Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Esteban ja̱³, baáy⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ chiáh², hi³ja̱³ hi²xiáh³ ñuú³ hi³ ga³jmee⁴ hi³ dɨ́h¹ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ ba² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 9Dxa² mɨ²ja̱³ xa³ ca̱a̱³ ñuúh⁴guah³ liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ ñuúh⁴ guah³ chiáh² diáh⁴ hi³ Mɨ³ná⁴tuy¹. Na³hiiy⁴ ñuúh⁴guah³ ja̱³ diáh⁴ dsa³ Cirene, dsa³ Alejandría, dsa³ Cilicia baáy⁴ dsa³ estado Asia. Diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³dah²liu⁴ ñuú³ chie̱é̱yh¹ Esteban ja̱³. 10Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹, chiaah¹ hi²xiáh³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ liu⁴ liáh³xɨ³ bi³jmeé³ Espíritu Santo ja̱³ ba². 11Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²lay³² dsa³ duh³ hí⁴dah²féh³ hi³ ma³dah²nuú³ liú³ mɨ³hee³² chiáh² Moisés baáy⁴ chiáh² Dios. 12Liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ cá⁴lɨ́⁴dxɨɨ́y² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ ja̱³ chie̱é̱yh¹ Esteban ja̱³. Ba² liáh³ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ diáh⁴ du³dsaáy⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³he⁴. Hi³ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴maáyh³ ba² diáh⁴, ja̱³ba² cá⁴dah²sa̱yh³² Esteban duh³ dah²ya²jay⁴ rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chiáh² diáh⁴ ja̱³. 13Cá⁴dah²naayh³² dsa³ñi³² duh³ hí⁴dah²juú², hí⁴dah²féh³ hi³ jmee⁴ mɨ³hee³² Esteban ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³la³ cá⁴dah²féh³ diáh⁴: ―Há⁴hé³ hí⁴tiú² dsaá⁴ la³ hi³ liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² guah³ gaáy³ chiaa⁴²a² hi³ bií⁴ na³ŋɨɨ́³ nɨ³, baáy⁴ liu⁴ mɨ³hee³² chiáh² ley chiaa⁴²a² nɨ³. 14Ma³niuu²ah¹ ma³féh³ hi³ hí⁴yeéy² Jesús dsa³ Nazaret nɨ³ guah³ gaáy³ nɨ³, baáy⁴ hí⁴guáyh² diáh⁴ costumbres hi³ gá⁴cueeyh³ chiaa⁴²a² Moisés. 15Mɨ²ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ autoridades hi³ nieeyh⁴² nɨɨ́⁴ cá⁴dah²ji̱í̱² ñi² cá⁴dah²joóy² Esteban ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²joó² hi³ ná⁴lɨ¹ ñi² liáh³xɨ³ ñi² ja̱y³ ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\