Hechos 7

1Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ juúh⁴ fii² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴ Esteban ja̱³, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² he̱é̱yh³ ba² liáh³xɨ³ dah²féh³ diáh⁴ dsa³ la³? 2Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Esteban ja̱³: ―Du³ñuúh²á⁴, baáy⁴ ñuyh⁴, niuu³ah³ ruh³ hi³ hi²fayh¹ la³. Dios hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² rúh⁴ñi² ñú⁴uuh²a² Abraham ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ jey¹ vó⁴ Mesopotamia. Há⁴hé³ ma³tɨ́³ ma³ŋaa³² ma³dxa³güe³ Abraham ja̱³ vó⁴ Harán mɨ²ja̱³. 3Hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Dios ja̱³ rúh⁴ñi² ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Tiú² vó⁴ chiú̱h²u³ nɨ³ baáy⁴ tiúy⁴ diáh⁴ ja̱á̱y¹ hi³ chiú̱h²u³, baáy⁴ duh³ má⁴dxií⁴ vó⁴ xi² hi²hoó⁴á⁴ niu³.” 4Mɨ²ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ Abraham ja̱³ Mesopotamia xi² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ caldeos, duh³ ŋaá² cá⁴dxá⁴güe³ vó⁴ Harán. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³ju̱y⁴ jmii³ ja̱³, mɨ²ja̱³ Dios nɨ³ bi²jay⁴ la³ xi² niaah⁴²a² jnia² la³ ja̱³nɨ́⁴. 5Gu³xɨ³ ca³liuh² vó⁴ ja̱³ há⁴hé³ gá⁴cuó³ Dios ja̱³ hi³ hí⁴cá̱² chiáh² cáh³ti³². Joó⁴ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ mɨ² ma³ju̱y⁴ ñaá² ja̱³, mɨ²ja̱³ hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² vó⁴ ja̱³, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ mɨ³xe̱y³ ja̱á̱² Abraham ja̱³ mɨ²ja̱³. 6Ba² liáh³la³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Hí⁴dah²güe³ diáh⁴ ja̱a̱y³ dxeéy³ vó⁴ xi² vɨ̱ɨ̱́³ cáh³ti³², liáh³xɨ³ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ ba², baáy⁴ nɨɨ́⁴ hí⁴táyh² diáh⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ta². Chiú̱³ ñá⁴laá³ ji̱i̱³ bih³ hi²xiáh³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² diáh⁴ vih²chiaah¹ diáh⁴ dsa³ xi² hí⁴dsá⁴güe³ ja̱³. 7Joó⁴ jniá³ hi²bi³chií⁴á⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeéh⁴ liáh³nɨ³ diáh⁴ ja̱a̱y³ dxeéy³ nɨ³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴voóy⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³ duh³ la³ ba² hí⁴dah²jmeéh⁴ jniá³ hu̱u̱¹rá².” 8Ba² gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ dxaáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ chie̱é̱yh¹ Abraham ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴reéy² ca³liuh² la³he² diáh⁴ mɨ¹xɨ́⁴ñuu². Hi³ja̱³ liáh³ gá⁴sa̱y³ Isaac ja̱á̱² Abraham ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴reéy² la³he² liáh³ mɨ³xe̱y³ ca̱³dxiaa³. Ba² liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Isaac ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ Jacob ja̱á̱² ja̱³, ba² liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Jacob ja̱³ chie̱é̱yh¹ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ ja̱á̱² ja̱³. Diáh⁴ hi³hí̱³ gá⁴lɨ́y⁴ liú⁴u³ dxié⁴tiú̱y³ diáh⁴ ñú⁴uuh²a². 9’Diáh⁴ ñú⁴uuh²a² ja̱³, cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² cá⁴dah²joóy² José ja̱á̱¹ diáh⁴ ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²nɨɨ́y⁴ cá⁴dah²cuóy² diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴dxí̱⁴ vó⁴ Egipto. Joó⁴ na³cu̱yh⁴ ba² Dios chie̱é̱yh¹ José ja̱³. 10Hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴cuó³ je² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² fáh⁴yeey¹ lɨ́⁴. Baáy⁴ hi²xiáh³ cá⁴bí⁴jmɨɨh⁴ cá⁴bí⁴dsaay⁴ José ja̱³, hi³ja̱³ hi²xiáh³ niaá² Faraón rey chié̱y² diáh⁴ dsa³ Egipto ja̱³ nieéy² José. Hi³ja̱³ gá⁴tie̱e̱y³ José ja̱³ hi³ hí⁴lí³ gobernador chié̱y² diáh⁴ dsa³ Egipto ja̱³, baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² gá⁴tiéyh² guaa³ na³ca̱á̱y⁴ lɨ́⁴ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² ñaá². 11’Mɨ²ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ haa² hi³ja̱³ baáy⁴ hi²xiáh³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² diáh⁴ dsa³ vó⁴ Egipto, baáy⁴ liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ vó⁴ Canaán. Hi³ja̱³ ba² há⁴hé³ máh⁴ xiáh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³ hí⁴dah²eéh² gá⁴lɨ́⁴. 12Joó⁴ liáh³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² Jacob ja̱³ hi³ xa³ cuɨɨ³ ya³dsɨ² Egipto ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ nɨɨ́⁴ diáh⁴ ja̱á̱², dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ ñú⁴uuh²a² ja̱³. Hi³nɨ³ gá⁴lɨ́⁴ hi³dxá³ ca̱á̱h³ tiaah² dah²ya²dxí̱⁴. 13Hi³dxá³ tú̱h⁴ tiaah² dah²ya²dxí̱⁴ ba² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ José ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ja̱á̱¹ ja̱³, hi³hí̱³ ba² ja̱á̱¹ diáh⁴ ja̱³ ñaá², chiaah¹ há⁴hé³ máh⁴ cui̱i̱⁴ diáh⁴ cáh³ti³². Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² faraón ja̱³ hi³ familia chié̱y² José ja̱³ diáh⁴ hi³hí̱³. 14Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² José ja̱³ lɨ́⁴jey⁴² Jacob jmii³ ja̱³, baáy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³². Xe̱y³ ca̱³liáh³ tú̱⁴ná⁴dxiéy³ dsɨ³² dxiéy⁴ñéy³ diáh⁴. 15Liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ hi³ja̱³ ŋaá² Jacob ja̱³ cá⁴dxá⁴güe³ Egipto. Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ nɨɨ́⁴ bɨh¹ jú̱y⁴. Baáy⁴ ja̱³ba² vó⁴ nɨɨ́⁴ jú̱y⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³. 16Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, cá⁴lɨ́⁴chia̱a̱⁴² diáh⁴ na¹mee⁴ chiáh² diáh⁴, duh³ ŋáh² Siquem, duh³ cá⁴lɨ́⁴haa¹ ñuúh⁴ na¹cu̱ú̱¹, he̱e̱³ hi³ gá⁴lá⁴ Abraham ja̱³, hi³chiaah³² diáh⁴ ja̱á̱² Hamor hi³ nieeyh⁴² fɨɨ³ Siquem ja̱³. 17’Joó⁴ liáh³ mɨ³ya³chie̱y¹ hi³ hí⁴cuó⁴ Dios ja̱³ vó⁴, liáh³xɨ³ gá⁴dxá³ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ ñaá² Abraham ja̱³, mɨ²ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ mɨ³fɨɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham ja̱³. 18Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³chiuuh³² hiíh⁴ Egipto ja̱³ ja̱y³ rey hi³ há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴cui̱i̱⁴ José ja̱³ chiaah¹ dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ ba² jú̱y⁴ José ja̱³. 19Gá⁴juú² rey ja̱³ gá⁴juúy² diáh⁴ dsa³ oóh²a², hi²xiáh³ mɨ³hee³² gá⁴jmeéh⁴ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a². Cá⁴dxá⁴tie̱e̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tiúy² diáh⁴ mɨ¹xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² diáh⁴ hi³ ja̱a̱h¹ ma³sa̱y³, duh³ hí⁴jú̱y³ diáh⁴. 20Dxa² mɨ²ja̱³ gá⁴sa̱y³ Moisés, baáy⁴ hi²xiáh³ niaá² Dios ja̱³ nieéy². Diáh⁴ xaá¹jmii³ ja̱³ cá⁴dah²bi³gaáy³ aay³ sɨh³ nɨɨh¹ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴. 21Liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴dah²méy² gɨh¹ voó³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²tiúy². Joó⁴ hí̱³ba² ja̱á̱²mɨɨ¹ rey chié̱y² diáh⁴ dsa³ Egipto ja̱³ gá⁴tee³ duh³ cá⁴bí⁴gaáy³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ mɨ¹ja̱á̱² ba². 22Hi³ja̱³ yáh¹, cá⁴lɨ́⁴heéy¹ Moisés ja̱³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ dɨ³ñi³² diáh⁴ dsa³ Egipto ja̱³, hi²xiáh³ jmɨɨh⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² gá⁴lɨ́⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ tɨɨy³² ga³taayh³ fi¹. 23’Liáh³ca̱á̱h³ mɨ³xa³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱yh⁴, mɨ²ja̱³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² Moisés ja̱³ dsá⁴ñi³ diáh⁴ dsa³ oóyh², diáh⁴ israelitas ja̱³. 24Nɨɨ́⁴ gá⁴joóy² ja̱y³ dsa³ Egipto jmeéh⁴ mɨ³hee³² ja̱y³ dsa³ oóyh². Mɨ²ja̱³ gá⁴tia̱a̱² Moisés ja̱³ chiáh² dsa³ oóyh² ja̱³. Baáy⁴ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴ca̱a̱⁴ chiáh² mɨ²ja̱³ na³fáyh⁴ gá⁴jɨ̱́yh⁴ cáh³ti³² dsa³ Egipto ja̱³. 25Ta³hɨ³ Moisés ja̱³ hi³ hí⁴dah²cá̱² cua̱a̱y¹ná² diáh⁴ oóyh² ja̱³, hi³ hí⁴voó² Dios ja̱³ hí⁴voóy² diáh⁴ xi² cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² ñaá² ja̱³, joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²cá̱⁴ cua̱a̱y¹ná². 26Dxaáh² jmɨɨ́¹ liáh³ja̱³, gá⁴ji̱i̱h⁴ Moisés ja̱³ aáy⁴ diáh⁴ israelitas hi³ dah²tɨ̱y³², mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ mɨ³hí⁴dxeéy² diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: “Hí̱³ba² liáh³du³ca̱a̱⁴ah³ ba² nɨ³. ¿He²chiaah¹ hi³ ga³jmeeh³²ah³ oóh²ah³ mɨ³hee³² nɨ³?” 27Mɨ²ja̱³ gá⁴liaáh² gá⁴liéyh² Moisés ja̱³, dsa³ hi³ jmeéh⁴ mɨ³hee³² oóyh² ja̱³, baáy⁴ liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Moisés ja̱³: “¿Hi̱² nɨy³² ma³tie̱e̱y³ niu³ hi³ hí⁴lí³u³ fii³²ah¹ baáy⁴ chiu³fáh⁴ chia̱a̱⁴²ah¹? 28¿Xɨ² hi²jɨ̱́h⁴u³ ji̱í̱⁴ jniá³ liáh³xɨ³ gá⁴jɨ̱́h⁴u³ dsa³ Egipto nɨ³ ja̱³dxaá³?” 29Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴nuú³ hi³ja̱³ Moisés ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴cui̱í̱³ ŋaá² vó⁴ Madián. Nɨɨ́⁴ gá⁴guá³ liáh³xɨ³ dsa³ xiaáh³ vó⁴ ba², baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ jey¹ nɨɨ́⁴ gá⁴sa̱y³ aáy⁴ ja̱á̱². 30’Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hi³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³ liáh³ja̱³ ba² ja̱³, jmee⁴ ta² Moisés ja̱³ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³², yeey⁴ cua̱h³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sinaí. Mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² ja̱y³ ángel rúh⁴ñi² jee⁴² xi³ xi² dsa³caa³ ca̱a̱³ xaah¹ ta̱á̱². 31Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² Moisés ja̱³ liáh³ gá⁴joó² hi³ja̱³. Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ yeey⁴ duh³ hí⁴joó² gɨh¹ dxú⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴nuú³ hi³ gá⁴liú³ Dios liáh³la³ gá⁴féh³: 32“Jniá³ nɨ³ Dios chié̱y² diáh⁴ xa²yeéy¹ ñú⁴uúyh¹, Dios chié̱y² Abraham, Dios chié̱y² Isaac, baáy⁴ hi³chie̱y³² Jacob.” Mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³jlieey⁴ Moisés ja̱³ chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³foyh⁴, baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ tiá³ dsɨ́² hí⁴joó² xi² dsa³caa³ ja̱³. 33Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: “Voo² laa³ chiú̱h²u³ nɨ³, chiaah¹ hi²xiáh³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ vó⁴ xi² hií⁴u³ la³. 34Hi²xiáh³ dxú⁴ ma³joóy² hi³ dah²ca̱³² vɨɨ³² diáh⁴ dsa³ chia̱á̱²á⁴ nɨ³, vó⁴ Egipto xi² nieeyh⁴² diáh⁴ nɨ³, baáy⁴ ga³nuuy⁴ hi³ dah²cɨɨh⁴ dah²haah³² diáh⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ ma³ya³guɨ̱ɨ̱́y² la³ duh³ hi²voo⁴²á² diáh⁴ xi² cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ nɨ³. Hi³ja̱³ má⁴dxií⁴ Egipto nɨ³, jniá³ ga³sɨ́⁴á⁴ niu³.” 35’Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴ diáh⁴ oóyh² Moisés ja̱³ cá⁴dah²féh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴: “¿Hi̱² nɨy³² ma³tie̱e̱y³ niu³ hi³ hí⁴lí³u³ fii³²ah¹ baáy⁴ chiu³fáh⁴ chia̱a̱⁴²ah¹ nɨ³?” Joó⁴ hí̱³ba² Moisés ja̱³ba² gá⁴xɨ́y⁴ Dios ja̱³ duh³ hí⁴lí³ liáh³xɨ³ fii² diáh⁴ dsa³ ja̱³, baáy⁴ duh³ hí⁴lieéy² diáh⁴ xi² cɨ̱yh³beeyh³² diáh⁴ ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² ángel hi³ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² xaah¹ ta̱á̱² ja̱³. 36Hi³ja̱³ Moisés ja̱³ gá⁴voóy² diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ ñuú³ fáh⁴lí³ gá⁴jmeé³ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ hí⁴voóy² diáh⁴ Egipto ja̱³, ba² gá⁴jmeé³ fáh⁴lí³ liáh³ gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ jmɨ́⁴ñih¹ yu̱ú̱³. Ba² gá⁴hɨɨ́² jmee⁴ chiáh² liáh³ja̱³ fáh⁴lí³, liú⁴u³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³ liáh³nɨɨh¹ cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ja̱³. 37Hí̱³ba² Moisés hi³ ga³hoó⁴á⁴ la³, hi³nɨy³² ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³: “Hí⁴dxɨy³ Dios nɨ³ ja̱y³ profeta ja̱³ba² jee⁴² chia̱á̱²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴dxɨy³ jniá³ la³. Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ liáh⁴jɨ³ hi³ hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ nɨ³.” 38Ba² hí̱³ba² Moisés hí̱³ na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ cua̱h³ Sinaí ja̱³. Baáy⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liú³ ángel ja̱³ yuuh¹ cua̱h³ Sinaí ja̱³, mɨ²ja̱³ hí̱³ba² Moisés ja̱³ gá⁴ŋɨ́y² chiaa⁴²a² juúh⁴ chiáh² ángel ja̱³, fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² nɨ³. 39’Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³ chiáh² Moisés, xiáh³ hi³ cá⁴dah²féh³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² ba², baáy⁴ dɨ³niaá⁴ hi³ dsá⁴dxi̱i̱³² ca̱á̱h³ Egipto ja̱³ ba². 40Hi³ja̱³ cá⁴dah²sɨɨ́h⁴ Aarón ja̱³: “Niaa³²ah¹ hi³ hi²jme¹u³ diáh⁴ mɨ¹dios chia̱a̱⁴²ah¹ duh³ hí⁴dsá⁴jaáy³ diáh⁴ jniaah¹ ca̱á̱h³. Chiaah¹ Moisés hi³ gá⁴voóy² jniaah¹ vó⁴ Egipto nɨ³, há⁴hé³ nia⁴²ah¹ he² ma³cɨ̱ɨ̱́yh² hi³ bií⁴ dse³hɨɨyh⁴² nɨ³.” 41Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jméy² ja̱y³ mɨ¹ja̱á̱² cue²yah³ baáy⁴ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ gú⁴nuú¹ duh³ hí⁴dah²cuóy² foo³ hi̱h⁴ ja̱á̱² cue²yah³ ja̱³. Hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ hi̱h⁴ hi³ cá⁴dah²jméy² mii⁴ diáh⁴ ja̱³. 42Mɨ²ja̱³ gá⁴tiuú² Dios ja̱³ gá⁴tiúy² diáh⁴, duh³ cua²dah²jmeéh⁴ ba² chiáh² hu̱u̱¹rá² liáh⁴jɨy³ hi³ jniéy³ ga³joo³²a² yuuh¹ güii³ nɨ³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴xɨɨ́³ profeta Amós liáh³xɨ³ gá⁴féh³ ñaá² Dios: ¿Niaá⁴ah³ dsa³ Israel, xɨ²fáh³ jniá³ ja̱³ gá⁴cuoó¹ah³ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ gá⁴jɨ̱́h⁴ah³ liú⁴u³ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³ ja̱³, liáh³nɨɨh¹ voó³ gá⁴ñí³ah³ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ nɨ³? 43Hi̱h⁴ dios Moloc ba² ja̱³ gá⁴cuoó¹ah³ baáy⁴ gá⁴chia̱³ah³ mɨ¹guaá² chiáh² xi² ná⁴híy¹ ja̱³. Baá⁴ ba² gá⁴jé⁴ah³ hi̱h⁴ Renfán hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ñú⁴heé¹, hi̱h⁴ hi³ gá⁴jmé¹ah³ vo̱ó̱h²ah³ ja̱³ duh³ hi²jmeeh¹ah³ diáh⁴ hu̱u̱¹rá². Hi³ja̱³ jniá³ hi²voo⁴²á² niaá⁴ah³ vó⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³, duh³ hi²sɨ́⁴á⁴ niaá⁴ah³ xiáh³ nɨɨ́⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ Babilonia. 44Gá⁴hɨɨ́² gɨh¹ liu⁴ liáh³ja̱³ Esteban ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴ ta² ñú² láh¹laa³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³. Xɨ¹ñúh⁴ ja̱³ cá⁴dah²jniaa³ mɨ¹guaá² hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³. Cá⁴dah²jmeéh² ñú² liuh² ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios, chiaah¹ gá⁴hé³ Dios ja̱³ gá⁴heé⁴ Moisés liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³. 45Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ ma³ju̱y⁴ diáh⁴ hi³hí̱³, mɨ²ja̱³ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² diáh⁴ gá⁴hɨɨ́² dɨ³hee⁴ chiáh² liáh³ja̱³ ñú² liuh² ja̱³. Baáy⁴ dɨ³chia̱³ liáh³ja̱³ tiempo chiáh² Josué liáh³ca̱á̱h³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ vó⁴ hi³ ma³cuó³ Dios ja̱³ ma³cuoó⁴ diáh⁴. Dxeeyh⁴ dsa³ ba² dɨ³nieeyh⁴² vó⁴ ja̱³, joó⁴ gá⁴voó² Dios ja̱³ gá⁴voóy² diáh⁴ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ chiáh² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³. Cá⁴dah²jmeéh⁴ ta² ñú² liuh² ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ tiempo chiáh² David. 46Hi²xiáh³ niaá² Dios ja̱³ nieéy² David, hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ jú¹hiíh⁴ David ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴jmeéh² ca̱a̱³ guah³ gaáy³ xi² hí⁴güe³ Dios chié̱y² Jacob ja̱³. 47Joó⁴ Salomón ja̱á̱² David ja̱³ ba² gá⁴jmeéh² ñu² Dios ja̱³. 48’Joó⁴ há⁴hé³ jey¹ jmɨ́yh³ Dios nɨ³, diáh⁴ ñuúh⁴guah³ hi³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ profeta: 49Yuuh¹ güii³ la³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ silla chieéy⁴, baáy⁴ dxaah¹vó⁴ nɨ³ na³heeh⁴ diáh⁴ tɨɨy⁴. ¿Jmiih⁴² ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴jooy³ hi²jmeeh⁴ah³ ca̱a̱³ ñuy⁴? ¿Xiah² bi²dsay⁴ ja̱³ hí⁴jooy³ hi²tee¹á² dsɨy⁴ ga³ji̱i̱³²ah³? 50¿Xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ hi³hí̱³ ba² ñeéy⁴ ba² nɨ³ gá⁴jmeéy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³la³ hi³nɨ³?, gá⁴féh³ Ñúh³a² ja̱³. 51Gá⁴hɨɨ́² liu⁴ liáh³ja̱³ Esteban ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³: ―Hi²xiáh³ ba³ túh²há²ah³ ga³jmee³ah³. Há⁴hé³ dɨ²nuu³ah³ dsaá² cáh³ti³². Jmáyh² hi³ na³chi⁴ah³ ba² chia̱á̱h¹ah³ Espíritu Santo nɨ³. Ree³ ba² niaá⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³. 52Jmɨ́yh³ hií² lɨ́⁴ ñi² diáh⁴ profeta cá⁴dah²jmeéh⁴ mɨ³hee³² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³. Cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²liú³ ca³jaa¹ chiáh² hi³ bií⁴ dxúy⁴ hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴güéy³ ja̱³. Baáy⁴ liáh³ güéy⁴ ja̱³ yáh¹, mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ cá⁴güeeh⁴²ah³ baáy⁴ duh³ gá⁴jɨ̱́h⁴ah³. 53Xiáh³ niaá⁴ah³ gá⁴tɨ̱́³ah³ ley chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ ángeles nɨ³ ba² há⁴hé³ ga³nuu³ah³ dsaá². 54Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ hi³ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jñúy² oóyh² na¹ja̱² diáh⁴ cá⁴dah²jmeéh⁴ Esteban ja̱³. 55Joó⁴ hi²xiáh³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo Esteban ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴joó² yuuh¹ güii³ baáy⁴ gá⁴joóy² Dios hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ nɨ³, ba² gá⁴joóy² Jesús ja̱³ hi³ hiíy⁴ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios ja̱³. 56Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Esteban ja̱³: ―Joo⁴²ah³ ruh³, ga³jooy³² hi³ na³na² yuuh¹ güii³ nɨ³, baáy⁴ ga³joo³²á⁴ Ja̱á̱² Dsa³ nɨ³, hi³ hiíy⁴ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios. 57Joó⁴ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jní³ la³gua² diáh⁴, baáy⁴ dah²jla³² dah²te³² chiu̱u̱³ ja̱³ba² gá⁴dxí̱⁴ ji̱³nɨɨ́⁴ xi² hiíy⁴ Esteban ja̱³ duh³ cá⁴dah²sa̱yh³². 58Cá⁴dah²dxɨy³ yaa¹ fɨɨ³ duh³ cá⁴dah²chiúyh² na¹cu̱ú̱¹. Diáh⁴ dsa³ñi³² hi³ mɨ³hí⁴dah²chiúyh² na¹cu̱ú̱¹ Esteban ja̱³, cá⁴dah²tiéyh² guaa³ mɨh³ chiáh² diáh⁴ ja̱y³ mɨ¹liuh² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Saulo, duh³ hí⁴heé⁴ hí¹ liáh³ca̱á̱h³ dah²chiuyh³² na¹cu̱ú̱¹ Esteban ja̱³. 59Liáh³ dah²chiuyh³² na¹cu̱ú̱¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Esteban ja̱³ gá⁴liúy² Dios: ―Ñuyh⁴ Jesús, tieé² jniá³. 60Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴xɨ́h² ji̱² duh³ gá⁴liú³ chiu̱u̱³ cáh³ti³², liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ñuyh⁴ Jesús, há⁴ hi³jmeey³ cua̱a̱y¹ná² dsaa² hi³ dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ la³. Liáh³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³, ja̱³ba² jú̱y⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\