Hechos 8

1Ba² hi²xiáh³ dxú⁴ ji̱í̱h⁴ Saulo hi³ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ Esteban ja̱³. Ja̱³ba² jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³ cá⁴lɨ́⁴liaá² mɨ³dah²caayh³² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³. Hi³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² gá⁴voóy⁴ gá⁴dxí̱⁴ vó⁴ Judea baáy⁴ vó⁴ Samaria. Ti̱¹ diáh⁴ apóstoles ja̱³ bɨh¹ gá⁴cueeyh⁴. 2Joó⁴ diáh⁴ dsaá⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios, dah²ya²tiee³ Esteban ja̱³ duh³ cá⁴dah²haáy², cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ cá⁴dah²jláy² chiáh² Esteban ja̱³. 3Ja̱³ba² mɨ²ja̱³, gá⁴laá⁴ Saulo ja̱³ hí⁴bí⁴dxey³ cáh³ti³² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³. Dsa³hí³ liáh³ca̱a̱³ liáh³ca̱a̱³ ñú², duh³ hi³sá⁴ hi³guáy⁴ dsa³voóy² diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ dsaá⁴ nɨ³ duh³ dsá⁴tieeyh³ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹. 4Joó⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴voóy⁴ Jerusalén ja̱³ dah²liu⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios gu³xɨ³ xiáh³ ba² xi² dsa³ŋɨ́y³ diáh⁴ ja̱³. 5Hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴dxaá² Felipe fɨɨ³ Samaria, duh³ gá⁴laá⁴ mɨ³liuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² Cristo. 6Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ baáy⁴ liáh⁴jɨy³ ba² dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ dah²nuu³ hi³ féh³ Felipe ja̱³, chiaah¹ dah²joo³² hi³ jmee⁴ fáh⁴lí³. 7Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ heey³² espíritu hi³ mɨ³hey³² dsa³lieéy³, dsa³voóy⁴ dah²jla³² dah²te³². Ba² hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́y² hí⁴xíh² gá⁴laáy³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ ná⁴hi̱y¹, 8hi³ja̱³ hi²xiáh³ dɨ³jé⁴ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨɨ́⁴. 9Joó⁴ xe̱y³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Simón, hi³ lí̱y³ juúh⁴ liah³ fɨɨ³ nɨɨ́⁴, hi²xiáh³ mɨ³ñuú³ ji̱i̱³ juuy³² diáh⁴ dsa³ Samaria ja̱³, ga³jmey³² ñaá² ja̱y³ dsa³ gaáy³. 10Jmɨ́yh³ liáh⁴jɨy³ lɨ́⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh², liáh³la³ cá⁴dah²féh³: ―Jmɨ́yh³ fáh⁴lí³ chiáh² Dios ba² nɨ³ hee⁴ dsaá⁴ la³. 11Ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh², chiaah¹ chie̱é̱yh¹ juúh⁴ chiáh² ja̱³ hi²xiáh³ mɨ³voó³ juuy³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 12Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²nuú³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ jmee⁴ Felipe ja̱³ mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ gá⁴taáy³, chiaah¹ liu⁴ Felipe ja̱³ liáh³xɨ³ jmee⁴ Dios jmɨɨyh⁴²güii³ la³, baáy⁴ jmee⁴ juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Jesucristo. Hi³ja̱³ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³, dsaá⁴ nɨ³ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³ gá⁴ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³. 13Ba² ji̱í̱⁴ Simón hi³ lí̱y³ juúh⁴ ja̱³ gá⁴taáy³, hi³ja̱³ ba² gá⁴ja̱á̱y³ jmɨɨ³. Ja̱³ba² gá⁴laá⁴ mɨ³jmee⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ Felipe ja̱³. Baáy⁴ hi²xiáh³ dsaay³² dsɨ́² Simón ja̱³ joo³² fáh⁴lí³ hi³ jmee⁴ Felipe ja̱³. 14Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dsaá⁴ dsɨ́² diáh⁴ apóstoles hi³ nieeyh⁴² Jerusalén ja̱³ hi³ ba² ma³dah²nuú³ dsaá² diáh⁴ dsa³ Samaria ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²xɨ́y⁴ nɨɨ́⁴ Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ Juan. 15Liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Dios hi³ gua²cuóy² Espíritu Santo diáh⁴ dsa³ Samaria hi³ ma³taáy³ ja̱³. 16Chiaah¹ gu³xɨ³ ja̱y³ diáh⁴ hi³hí̱³ há⁴hé³ mɨ³chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo. Ca̱a̱³ ti̱¹ hi³ ma³ja̱á̱y³ diáh⁴ jmɨɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Jesús ja̱³ ba² nɨɨh¹. 17Mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ guaa³ Pedro ja̱³ chie̱é̱yh¹ Juan ja̱³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ hi³ ma³taáy³ ja̱³, ja̱³ba² gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ Espíritu Santo. 18Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴joó² Simón ja̱³ hi³ dsa³tɨ̱́y⁴ Espíritu Santo diáh⁴ dsa³ liáh³ dah²jniaa³ guaa³ diáh⁴ apóstoles ñiíh² chiáh² diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ mɨ³féh³ hí⁴cuoó⁴ cuu² diáh⁴ apóstoles ja̱³ duh³ ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ fáh⁴lí³ chiáh² Dios ja̱³. 19Hi³ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴: ―Hu̱² ba² hi²cuoo¹ah³ jniá³ fáh⁴lí³ hi³ haa³ah³ nɨ³, duh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ Espíritu Santo diáh⁴ hi³ hi²jnieey⁴ guaay⁴ nɨ³ ñiíh² chiáh² diáh⁴. Hi²cuoó⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ jmiih⁴² nɨɨh¹ naa³ah³. 20Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ Pedro gá⁴sɨɨ́h⁴ Simón ja̱³: ―Cua²dsa³yaá⁴u³ cáh³ti³² chia̱á̱h¹u³ cuu² chiú̱h²u³ nɨ³, chiaah¹ ga³ji̱i̱³²u³ hi³ hí⁴jooy³ hi²láy³ fáh⁴lí³ chiáh² Dios nɨ³. 21Gu³xɨ³ ca³liuh² há⁴hé³ xa³ dxéy¹ ta² la³, chiaah¹ há⁴hé³ he̱é̱yh³ chiú̱h²u³ chia̱á̱h¹u³ Dios. 22Tia³hi³ dxú⁴ ba², ŋɨɨh⁴² jmɨ²heé¹ chiáh² Dios duh³ liáh³ ba² hí⁴jmeé⁴ gaáy³ dsɨ́² chiú̱h²u³, liáh³xɨ³ ta³hɨy³ nɨ³. 23Chiaah¹ ga³jooy³² hi³ hi²xiáh³ mɨ³he³²u³, liáh³xɨ³ dsɨh²a² ba² mɨ³hee³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiú̱h²u³ nɨ³, jmɨ́yh³ na³ñuú⁴u³ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. 24Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ Simón ja̱³: ―Ŋɨɨ́¹ah³ jmɨ²heé¹ chieéy⁴ chiáh² Dios, duh³ há⁴hé³ hí⁴chi̱í̱h²á⁴ gu³xɨ³ ca³liuh² liáh³xɨ³ ma³xɨɨ́yh¹ jniá³ nɨ³. 25Mɨ²ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ juúh⁴ diáh⁴ apóstoles ja̱³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ gá⁴lɨ́⁴ chiáh² diáh⁴, baáy⁴ cá⁴dah²heé⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. Liáh³ ma³jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² diáh⁴ ca̱á̱h³ Jerusalén. Baáy⁴ ca̱³liáh³ gá⁴ŋɨ́y³ diáh⁴ fɨɨ³ liuh² hi³ na³hii⁴ Samaria ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dah²hé³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús ja̱³. 26Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ ja̱y³ ángel chié̱y² Dios gá⁴liúy² Felipe ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Bi³hɨɨ́y⁴, duh³ má⁴dxií⁴ ca³jaa¹ sur. Chia̱³ fi¹ hi³ ca³bi³hɨɨ́² Jerusalén hi³ ga³dsaa³² Gaza. Fi¹ hi³nɨ³ ga³dsaa³² vó⁴ xi² cueh³chiu̱u̱³ ba². 27Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴bɨ́y² Felipe ja̱³ duh³ ŋaá². Liáh³ híy¹ fi¹ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴ji̱i̱h⁴ ja̱y³ dsa³ Etiopía hi³ tiéyh² hi³ ma³ñií¹ Jerusalén hi³ ma³ya²jmeeh² hu̱u̱¹rá² Dios. Dsa³ ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³ gaáy³ baáy⁴ na³lɨ́y⁴ tesorero chié̱y² Candace, reina chié̱y² diáh⁴ dsa³ vó⁴ Etiopía. 28Hi³ mɨ³híy¹ fi¹ ma³ŋayh³² ca̱á̱h³ Etiopía ja̱³ dsaá⁴ ja̱³, ná⁴híy¹ he̱é̱yh³ carreta chiáh² baáy⁴ he⁴ xi³ chiáh² profeta Isaías. 29Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Espíritu ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe ja̱³: ―Gua³jé̱yh¹ yeey⁴ xi² dsa³hɨɨ́² carreta chiáh² nɨ³. 30Mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ Felipe ja̱³. Hi³ja̱³ mɨ²ja̱³ gá⁴nuú³ hi³ he⁴ xi³ chiáh² Isaías, hi³ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́h⁴ juúh⁴, liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―¿Xɨ² dsaa⁴u³ hi³ joóy³ nɨ³? 31Mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ dsaá⁴ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe ja̱³: ―Há⁴hé³ dsaa⁴²á⁴ chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jniá³ jmiih⁴² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³. Mɨ²ja̱³ gá⁴ŋɨɨ́³ chiáh² Felipe ja̱³ hi³ hí⁴dsá⁴saáh², duh³ hí⁴güe³ chie̱é̱yh¹ ñiíh² carreta chiáh² ja̱³. 32Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ na³xɨɨ² xi³ hi³ he⁴ dsaá⁴ ja̱³: Cá⁴lɨ́⁴jey⁴² liáh³xɨ³ ja̱y³ dsɨɨ³jaa³ hi³ mɨ³hí⁴dah²jɨ̱yh⁴² ba². Cá⁴lɨ́⁴jey⁴² liáh³xɨ³ ja̱y³ dsɨɨ³jaa³ hi³ há⁴hé³ ga³cɨɨh⁴ mɨ² ca³lɨ³reey⁴² ñú⁴já̱¹, gá⁴cueeyh⁴ caay⁴² cáh³ti³² ba². 33Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² cá⁴dah²jmeéh⁴, há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ cá⁴dah²jmeéh⁴. ¿Hi̱² hí⁴jooy³ hí⁴liú⁴ chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² nɨ³ chiaah¹ hi³ cá⁴dah²jɨ̱́yh⁴ nɨ³? 34Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ dsaá⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Felipe ja̱³: ―Jmee² jmɨ²heé¹ xɨɨh² jniá³, ¿hi̱² nɨy³² ga³hey³² profeta nɨ³? ¿Xɨ² ca³jaa¹ chiáh² ñaá² nɨ³ ga³he⁴, ha²xɨ² ca³jaa¹ chiáh² dxeeyh⁴ nɨ³ liu⁴? 35Mɨ²ja̱³ gá⁴laá⁴ Felipe ja̱³ mɨ³jmee⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ xi³ hi³ xa̱h³ ja̱³, gá⁴liúy² dsa³ ja̱³ ca³jaa¹ chiáh² Jesús. 36Liáh³ tieéyh¹ fi¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴dxí̱⁴ ca̱a̱³ hí¹ xi² xa³ jmɨɨ³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ dsaá⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³: ―Xa³ jmɨɨ³ la³, ¿xɨ² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴ja̱á̱³á⁴ jmɨɨ³? 37Mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ Felipe ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴: ―Xɨ³ nɨ³ ca³gua³taá³u³ jɨy³túh² jɨy³háy² cáh³ti³² chiáh² Dios, mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴ja̱á̱³u³ jmɨɨ³. Mɨ²ja̱³ gá⁴hí̱¹ dsaá⁴ ja̱³, liáh³la³ gá⁴féh³: ―Ca³dsa³taá³á⁴ ba² hi³ ja̱á̱² Dios nɨ³ Jesucristo nɨ³. 38Mɨ²ja̱³ gá⁴taáh⁴ ta² hí⁴cueeyh⁴ carreta chiáh² ja̱³ duh³ liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ liáh³ja̱³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³, duh³ gá⁴xaa³ jmɨɨ³ Felipe ja̱³ gá⁴xeey³. 39Liáh³ gá⁴voóy⁴ diáh⁴ he̱é̱yh³ jmɨɨ³ ja̱³ ba² ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ Espíritu chié̱y² Dios ja̱³ gá⁴uuy³ Felipe ja̱³, há⁴hé³ máh⁴ gá⁴joó² dsaá⁴ hi³ ná⁴ŋɨy¹ ja̱³ gá⁴joóy². Joó⁴ hi²xiáh³ jé⁴ dsɨ́² gá⁴hí³ ca̱á̱h³ fi¹. 40Fɨɨ³ Azoto bɨh¹ cá⁴lɨ́⁴jnieey³² Felipe ja̱³, baáy⁴ gá⁴ŋɨ́y³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³ liáh³ca̱a̱³ fɨɨ³, gá⁴hé³ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Jesús ja̱³ gá⁴dxaá² lɨ́⁴ fɨɨ³ Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\