Efesios 2

1Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹, na³jú̱¹ah³ ba² dsa³jéy⁴ vih²chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³jmee³ah³ ja̱³. 2Liáh³ja̱³ ba² niaah⁴²ah³ mɨ²ja̱³, ga³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³, liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ fii² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, hí̱³ba² espíritu hi³ rúh⁴ ca³bi³jmeéy³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá² ja̱³nɨ́⁴. 3Liáh⁴jɨ³²a² ba² ga³jmee⁴²a² liáh³ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴, ga³jmee⁴²a² he̱é̱yh³ chiáh² hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² ba², liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ³²a² voo³²a² baáy⁴ liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³²a² voo³²a² ba². Jmɨ́yh³ ná⁴lɨ¹ chiaa⁴²a² nɨ³ hi³ dsa³chií⁴a² ja̱³ba² liáh³xɨ³ hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴. 4Joó⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia² Dios nɨ³ baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ nieéy² jnia², 5hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ rúh⁴ na³ju̱²a² chia̱a̱h²a² dsaa² chiaa⁴²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ lɨ́⁴ bih³ gá⁴cuoó⁴ jnia² ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³mɨɨ³² dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³. (Hi³ dɨ́h¹ gá⁴lieéy² jnia² ba² nɨ³.) 6Baáy⁴ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ jnia² na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Cristo Jesús baáy⁴ gá⁴dxéy² jnia² chia̱a̱h²a² yuuh¹ güii³ nɨ³. 7Gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ Dios nɨ³ duh³ja̱³ hí⁴jmeé⁴ lii⁴ xiáh³ nɨɨ́⁴ gɨh¹ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ ba² dxú⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús. 8Chiaah¹ hi³ dɨ́h¹ gá⁴jmeé³ ba² nɨ³ hi³ gá⁴lieéy² niaá⁴ah³ nɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taá³ah³ ba². Há⁴ja̱³ hi³ gá⁴ñii³ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³ nɨ³ hi³ nɨ³, hi³ dɨ́h¹ gá⁴cuó³ Dios ba² nɨ³. 9Há⁴ja̱³ hi³ gá⁴lieéy² jnia² hi³ fáh⁴ hi³ xa³ hi³ dxú⁴ hi³ gá⁴jmee²a² ja̱³, duh³ja̱³ gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴bí⁴sa³ chiáh². 10Chiaah¹ na³lɨ́⁴a² ja̱y³ hi³ mɨɨy³² hi³ gá⁴jméy² Dios, jnia² hi³ mɨ³na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Cristo Jesús duh³ja̱³ hi²jmee²a² liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴ hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios nɨ³ hi³ hi²jmee²a². 11Hi³ja̱³ bi³liih⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ chia̱á̱²ah³ mɨ² dsa³jéy⁴. Há⁴hí̱³ israelitas niaá⁴ah³. Hí̱³ba² mii⁴ diáh⁴ israelitas nɨ³ ca³dah²bi³chié̱y³ mii⁴ “diáh⁴ circuncidados” chiaah¹ liáh³ rúh⁴ dɨ³píyh¹ lɨ́⁴ bih³ diáh⁴ dsaá⁴, mɨ²ja̱³ ca³dah²reey³² la³he² diáh⁴. Joó⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ ca³dah²bi³chié̱y³ “diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ circuncidados”, chiaah¹ hi³ há⁴hé³ ga³ree⁴²ah³ la³hé¹ah³. 12Baáy⁴ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Cristo. Ba² há⁴hé³ na³hii⁴ah³ niaá⁴ah³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ israelitas. Há⁴hé³ niaá¹ah³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² gá⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chia̱á̱²ah³. Ba² há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ cáh³ti³² Dios nɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² bí⁴jé̱¹ah³ chiáh² Dios. 13Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴, mɨ³na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ Cristo Jesús nɨ³ bɨh¹ ba². Há⁴hé³ máh⁴ niaah⁴²ah³ vɨ̱ɨ̱́³ chiáh² Dios. Ja̱³nɨ́⁴ ma³dxa³jé̱h¹ah³ yeey⁴ chiáh² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² jmɨ³háy¹ Cristo nɨ³. 14Chiaah¹ Cristo nɨ³ gá⁴jmeé³ hi³ hi²yaa²a² naá³a². Gá⁴cú̱yh² diáh⁴ dsa³ nɨ³, gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ fɨɨ³ bɨh¹ chiáh² diáh⁴ israelitas chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas, chiaah¹ gá⁴yeéy² cáh³ti³² hi³ ga³jmee⁴ ná⁴dsaáy¹ diáh⁴ dsa³. 15Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³, hi³ja̱³ gá⁴ií³ ley hi³ chia̱³ ñuú³ cáh³ti³² mandamientos nɨ³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴cú̱yh² liú⁴u³ tú̱h⁴ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³. Gá⁴jméy² diáh⁴ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨɨy³² bɨh¹ chie̱é̱yh¹ ñaá² duh³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²güe³ naáy³. 16Liáh³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo ja̱³ dsaah⁴ cruz, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ cá⁴lɨ́⁴naáy³ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios liú⁴u³ tú̱h⁴ tiéyh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³, gá⁴jmeé³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cuerpo bɨh¹ ba². Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² cruz nɨ³, gá⁴yey³ gá⁴jooy³ hi³ niaah⁴²a² na³chi⁴²a². 17Hi³ja̱³ güéy⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ bi²jmeé³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ hí⁴jooy³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ Dios, niaá⁴ah³ hi³ rúh⁴ niaah⁴²ah³ vɨ̱ɨ̱́³, ba² liáh³ja̱³ diáh⁴ israelitas hi³ dɨ³nieeyh⁴² gɨh¹ yeey⁴ nɨ³. 18Dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ liáh⁴jɨ³²a² gɨh¹ ba² hí⁴jooy³ dsa³je̱h²a² rúh⁴ñi² Ñúh³a² Dios, baáy⁴ ja̱y³ ba² Espíritu hi³ ca³bi³jmeéy³ jnia². 19Hi³ja̱³ há⁴hí̱³ máh⁴ dsa³ dxeeyh⁴ niaá⁴ah³ rúh⁴ñi² Dios. Mɨ³na³lɨ́⁴ah³ oóyh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³, liáh⁴jɨ³²a² bɨh¹ mɨ³na³lɨ́⁴a² familia chié̱y² Dios. 20Mɨ³na³cu̱h⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ apóstoles chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ profetas. Diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ xaah¹ yah³ chiaa⁴²a². Joó⁴ na¹cu̱ú̱¹ hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ chiáh² ñú² nɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Jesucristo ba². 21Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo nɨ³ na³cu̱h⁴²a² na³fáyh⁴ cáh³ti³² liáh⁴jɨ³²a² jnia². Baáy⁴ dse³gaáy³ liáh³nɨ³ ñú² nɨ³ hí⁴yey³ hí⁴lí³ ca̱a̱³ guah³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ cáh³ti³² chiáh² Dios. 22Ba² ji̱í̱⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ caah³²ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ xi² dsa³lí³ ñú² nɨ³, duh³ja̱³ xa³ xi² hí⁴güe³ Dios dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\