Efesios 3

1Jniá³ Pablo la³ ga³liu⁴²á² Dios duh³ dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³. Na³lɨ́⁴á⁴ preso vih²chiaah¹ Cristo Jesús chiaah¹ hi³ ga³hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas nɨ³ fáh⁴liu⁴ chiáh². 2Ma³niuu³ah³ ba² hi³ ná⁴tayh¹ guaay⁴ hi²hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ mɨ³ná⁴lɨ¹ dsɨ́² Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a² hi³ dɨ́h¹ hí⁴jmeé⁴. 3Chiaah¹ jmɨ́yh³ ma³heé⁴ jniá³ Dios nɨ³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ma³laáy⁴ xɨɨy⁴ ca³liuh² la³. 4Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³hé¹ah³ xi³ chieéy⁴ la³ mɨ²ja̱³ hi²ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ mɨ³maay⁴ ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiaa⁴²a² Dios nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴. 5Há⁴hé³ dɨ³ñi³² diáh⁴ dsa³ hi³ cá⁴dah²guá³ mɨ² dsa³jéy⁴, chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴hé³ Dios ja̱³ gá⁴heé⁴ diáh⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ yáh¹ ma³heé⁴ diáh⁴ apóstoles chié̱y² baáy⁴ ma³heé⁴ diáh⁴ profetas chié̱y² dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² nɨ³. 6Hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³nia⁴²a² ja̱³nɨ́⁴ hi³ ca̱a̱³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ dsa³ dxeeyh⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ israelitas nɨ³. Na³cu̱yh⁴ ba² diáh⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ jnia² dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³xa³ juúh⁴ dxú⁴ ja̱³nɨ́⁴. 7Gá⁴tie̱e̱y³ jniá³ hi³ hi²hoy⁴² juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ dsɨ́² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ba² nɨ³ gá⁴tiéyh² guaay⁴ ta² la³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ chiáh². 8Jniá³ yáh¹ há⁴hé³ na³jmɨɨ́h³á⁴ cáh³ti³² liáh³xɨ³ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ dsa³ chié̱y² Dios. Joó⁴ hi³ dɨ́h¹ ma³tɨ̱́³á⁴ ba² nɨ³ ta² la³ duh³ hi²hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ xiaáh³ vó⁴ juúh⁴ dxú⁴ chiáh² Cristo. Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ liih² fáh⁴liu⁴ nɨ³ hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴a² hi²dxa²a² cua̱a̱y¹ná² liáh³nɨɨh¹ hí⁴cuoó⁴ jnia². 9Ná⁴tayh¹ guaay⁴ hi²bi³dsaa⁴²á⁴ diáh⁴ dsa³ liáh³xɨ³ mɨ³ná⁴lɨ¹ dsɨ́² Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴. Hí̱³ba² ñaá² Dios hi³ gá⁴jmeé³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ma³bi³jniá³ hi³nɨ³ ja̱³nɨ́⁴. 10Duh³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³, ja̱³nɨ́⁴ mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴dsaay⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹ hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³ nɨ³ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jmɨɨh⁴dsaay⁴ Dios nɨ³. 11Chiaah¹ hi³ la³ ja̱³ hi³ liáh³dsaayh⁴ ta³hɨ³ Dios nɨ³ hí⁴jmeé⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo. 12Hi³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² hi³ ca³dsa³taá³a² chiáh² nɨ³ há⁴hé³ xa³ dxaáh² cáh³ti³² ga³ji̱i̱³²a², jmɨ́yh³ na³na² fi¹ chiaa⁴²a² hi³ dsa³je̱h²a² rúh⁴ñi² Dios. 13Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ há⁴hé³ hi²tiuuh⁴²ah³ há²ah³ gu³xɨ³ ba² cɨ̱h³beeh³²á⁴, chiaah¹ hi³ dxú⁴ chia̱á̱²ah³ ba² nɨ³. 14Mɨ² ga³ta⁴ ga³hɨy⁴ chiáh² hi³nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³sɨyh⁴ ji̱y⁴ rúh⁴ñi² Jmii³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 15Chiaah¹ Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ Ñúh³a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ mɨ³dɨ³nieeyh⁴² yuuh¹ güii³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ rúh⁴ dɨ³nieeyh⁴² dxaah¹vó⁴ la³. 16Hi³ja̱³ ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² hi³ hu̱² hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bií⁴ jmɨ́yh³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ lɨ́⁴ chia̱á̱²ah³ ba² dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² nɨ³. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³. 17Ba² ga³ŋɨɨy⁴ hi³ hu̱² cua²dsa³taá³ah³ gɨh¹ dxú⁴ duh³ hí⁴güe³ cáh³ti³² Cristo nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. Ba² ga³ŋɨɨy⁴ hi³ hu̱² hi²ca̱³ah³ gɨh¹ hi³ bii³²ah³ chiaah¹ hi³ nieéy² niaá⁴ah³ Cristo nɨ³. 18Mɨ²ja̱³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴dsaa⁴ah³ gɨh¹ dxú⁴ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ nɨ³ liáh³xɨ³ nieéy² jnia² Cristo. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ jmá³ gaáy³ liáh³xɨ³ nieéy² jnia² nɨ³, hi²xiáh³ cuee³, hi²xiáh³ juh³, baáy⁴ hi²xiáh³ ñií². 19Liáh³ja̱³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ liáh³xɨ³ nieéy² jnia², gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ jmiih⁴ hí⁴lí³ hí⁴dsaa⁴²a² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹. Duh³ja̱³ hí⁴chia̱h⁴ah³ cáh³ti³² chiáh² Dios, liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ na³lɨ́y⁴. 20Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ hee⁴ fáh⁴lí³ Dios, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ liáh³ nɨɨh¹ gɨh¹ hi²ŋɨɨ²a² chiáh², baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ liáh³nɨɨh¹ ga³ta³ ga³hɨ³²a² dxɨ́⁴lieey³² fáh⁴lí³ chiáh² hi³ chie̱é̱yh¹ ca³bi³jmeéy³ jnia² nɨ³. 21¡Dxɨ́⁴lieey³² Cristo hi²jmee²a² gaáy³ chiáh² Dios, liáh⁴jɨ³²a² jnia² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³! ¡Cua²lí³ liáh³ja̱³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ fɨɨy⁴! ¡Ca̱³ñiih³² ba² hi²xɨɨh²a² hi³ jmɨ²heéy¹! Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\