Efesios 4

1Hi⁴²á² ñuúh⁴ñí¹ la³ chiaah¹ hi³ ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ hu̱² hi²ñí³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²yaa²a² jnia² hi³ gá⁴dxɨy³ Dios nɨ³. 2Hu̱² hi³bi³tiaa³ah³ cáh³ti³² baáy⁴ vá¹jaa³ah³ ba². Hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³, baáy⁴ ga³jmee⁴ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱⁴ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³ chiaah¹ hi³ naá⁴ah³ diáh⁴. 3Hi³maá³ah³ xɨ² há⁴hé³ jmiih⁴² hí⁴lí³ hí⁴ji̱i̱h⁴ chia̱á̱²ah³ liáh⁴jɨ³ah³ liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu nɨ³ chiaah¹ hi³ fáh⁴ hi³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ oóh²ah³. 4Chiaah¹ ca̱a̱³ ba² cuerpo chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³, baáy⁴ ja̱y³ ba² Espíritu. Baáy⁴ ca̱a̱³ ba² nɨ³ hi³ bí⁴je̱²a² jnia² tiaah²a² fi¹ hi³ la³. 5Ja̱y³ ba² nɨ³ Ñúh³a², ca̱a̱³ ba² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³jmee⁴²a² he̱é̱yh³. Ca̱a̱³ ba² nɨ³ bautismo hi³ chia̱²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 6Ja̱y³ ba² Dios hi³ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ Dia² chia̱a̱⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. Hi³nɨy³² nɨ³ na³lɨ́y⁴ Fii³²a² hi³ ca³bi³jmeéy³ jnia² liáh⁴jɨ³²a², baá⁴ ba² na³cu̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² liáh⁴jɨ³²a², baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba². 7Baáy⁴ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ma³tɨ̱́³a² ca̱a̱³ ta² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Cristo nɨ³ hí⁴cuó⁴. 8Liáh³ja̱³ nɨ³ ga³he⁴ fah² Dios hi³ na³xɨɨ² liáh³la³: Gá⁴saayh⁴ yuuh¹ güii³, gá⁴tee³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ presos. Mɨ²ja̱³ xa³ hi³ dɨ́h¹ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. 9Hi³ dsa³féh³ hi³ gá⁴saayh⁴ yuuh¹ güii³ nɨ³, hi³nɨ³ lii⁴ hi³ dsa³jéy⁴ bi³xiaá³ dxaah¹vó⁴ xi² bií⁴ juh³ la³. 10Baáy⁴ hí̱³ba² hi³ bi³xiaá³ nɨ³, hí̱³ba² hi³nɨy³² nɨ³ gá⁴saayh⁴ yuuh¹ cáh³ti³² diáh⁴ güii³ duh³ hí⁴bí⁴chie̱yh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 11Hi³ja̱³ ñaá² nɨ³ gá⁴cuoó⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴lí³ apóstoles, dxeeyh⁴ ja̱³ gá⁴cuoó⁴ hi³ hí⁴lí³ profetas, dxeeyh⁴ ja̱³ gá⁴cuoó⁴ hi³ hí⁴dah²liúy² juúh⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³, dxeeyh⁴ ja̱³ gá⁴cuoó⁴ hi³ hí⁴lí³ diáh⁴ dsa³he⁴ baáy⁴ pastores. 12Liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Cristo nɨ³ duh³ diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³ hí⁴dah²heé⁴ diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ liáh³xɨ³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² duh³ hí⁴sa³ gɨh¹ hi³ bii³² cuerpo chiáh² Cristo, 13hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hí⁴ji̱i̱h⁴ chiaa⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³, baáy⁴ hí⁴cui̱i̱⁴²a² dxú⁴ cáh³ti³² Ja̱á̱² Dios nɨ³. Liáh³ja̱³ hí⁴lí³a² jmɨ́yh³ dsa³ dxúy⁴, jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Cristo nɨ³. 14Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ mɨ¹píyh⁴ hi³ chi³ga̱y³ diáh⁴. Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ dxɨ́³ ba² ga³jey⁴ diáh⁴ lii³²a², mɨ² ca³dah²nuu³ dxaáh² fáh⁴he². Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ hi³ dɨ́⁴bí⁴sɨɨ́y¹ hi³ ca³dah²juu³² hi³ja̱³ ga³jooy³ ca³dah²bi³taay³ diáh⁴ hi³ rúh⁴ píyh¹. 15Xiáh³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² baáy⁴ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² ba² duh³ hí⁴cah²a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ chiáh² Cristo hi³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ mɨ¹dxɨ²a² jnia² ca³dsa³taá³a². 16Baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ na³cuh⁴ na³ji̱i̱h²a² dxú⁴ cáh³ti³² liáh⁴jɨ³²a² jnia² na³lɨ́⁴a² cuerpo chiáh². Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² hi²jmee²a² ta² hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a², mɨ²ja̱³ hí⁴cá̱² hi³ bií⁴ cuerpo chiáh² Cristo nɨ³ baáy⁴ hi²yaa²a² niaa³²a² oóh²a². 17Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a². Há⁴ máh⁴ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³cui̱i̱y⁴ Dios, chiaah¹ há⁴hé³ ca³dah²ta³ ca³dah²hɨ³ dxú⁴. 18Há⁴hé³ dɨ³dsaay⁴ diáh⁴ baáy⁴ hi²xiáh³ dɨ³ba³ dsɨ́² diáh⁴ hi³ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ ná⁴liaá¹ ba² dxɨ² diáh⁴. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² cuo⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴. 19Há⁴hé³ máh⁴ ga³ji̱í̱h⁴ diáh⁴ cáh³ti³², hi³ja̱³ ma³dah²cuóy² mii⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ jmáyh² hi³ mɨ³hee³² bɨh¹ ba². Há⁴hé³ máh⁴ hí⁴lií² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴. 20Joó⁴ niaá⁴ah³ yáh¹, há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ ma³lí̱³ah³ chiáh² Cristo, 21xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ma³niuu³ah³, xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ma³dah²heé⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² chiáh² Jesús nɨ³. 22Hi³ja̱³ tiú²ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ mɨ³dsaáy⁴ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ na³yeey⁴ cáh³ti³² vih²chiaah¹ liáh⁴jɨ³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² hi³ ca³bi³taay³ jnia² nɨ³. 23Cua²lɨ³mɨɨ́y² cáh³ti³² ba² dxɨ́¹ah³. 24Jmeé¹ah³ liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨɨy³² ba² hi³ chia̱³ chiáh² ñaá² Dios ba². Chiaah¹ jmáyh² hi³ xiaa³dsaa³², baáy⁴ jmáyh² hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ ba² niaá⁴ Dios nɨ³. 25Hi³ja̱³ há⁴ máh⁴ hi³juú¹ah³. Liáh³ xiaa³dsaa³² ba² hi²liu⁴²ah³ oóh²ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ chiaah¹ liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² na³lɨ́⁴á⁴ ca̱a̱³ cuerpo nɨ³. 26Liu³u²xɨ³ hí⁴tí̱h³ah³, joó⁴ há⁴ hi³jmee³ah³ mɨ³hee³² gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³. Baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi³ tí̱h³ah³ liáh³nɨ³ hí⁴yey³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹. 27Há⁴ hi³cuo³ah³ dxa² Hi³há⁴dxúy⁴. 28Ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ hi̱i̱³ mɨ² dsa³jéy⁴, gua²tiú² ba². Gua²jmeé³ ta² ba², duh³ hí⁴sa³ ca³liuh² hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². 29Há⁴ hi³fáh³ah³ jú¹dxɨɨ́³. Jmáyh² fáh⁴liu⁴ dxú⁴ ba² hi³liú¹ah³ duh³ hi²cuoo¹ah³ oóh²ah³ hi³ bií⁴. Chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ hí⁴jmeé⁴ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²nuú⁴. 30Há⁴ hi³bi³fɨɨh⁴²ah³ dsɨ́² Espíritu Santo chié̱y² Dios, chiaah¹ hi³nɨy³² nɨ³ ma³jméy² niaá⁴ah³ lii³²ah³ chiáh² jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hí⁴liaá³ah³ cáh³ti³². 31Hi³tu³²ah³ hi³ ca³lɨ³cɨ̱ɨ̱³²ah³, hi³tu³²ah³ hi³ fáh⁴yeey¹ ca³lɨ³tí̱h³ah³, hi³ ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³ah³, hi³ ga³liú¹ah³ mɨ³hee³² chiáh² oóh²ah³ baáy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. 32Na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³jmee³ah³ dxú⁴ há²ah³ baáy⁴ hi³ca̱³ah³ mih³ hi³maá⁴ah³ oóh²ah³ ba². Baáy⁴ hi³jmee³ah³ gaáy³ há²ah³ chiáh² oóh²ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ gaáy³ dsɨ́² Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\