Efesios 5

1Hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴ah³ mɨ¹ja̱á̱² Dios nɨ³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ñaá². 2Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ nieéy² jnia² Cristo. Chiaah¹ hi³ bií⁴ nieéy² jnia² ja̱³ hi³ja̱³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴ vih²chiaa⁴²a², hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ gá⁴ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³, xɨ³ ba² hi³ cá⁴lɨ́⁴cuoóy¹ ca̱a̱³ foo³ hi³ bií⁴ mɨ³fɨɨ³ ba². 3Jmɨ́yh³ ca̱á̱h³ tiaah² há⁴ hi³jmee³ah³ ga̱³ah³, há⁴ hi³jmee³ah³ hi³ mɨ³hee³², há⁴ hi³jmee³ah³ hɨɨh³ há²ah³ chiaah¹ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³ diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios nɨ³. 4Há⁴ hi³liú¹ah³ juúh⁴ fáh⁴cuaay¹, há⁴ hi³fáh³ah³ jú¹dxɨɨ́³, há⁴ hi³liú¹ah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh². Na³fáyh⁴ gɨh¹ cuoó¹ah³ jmɨ²heé¹ Dios ba². 5Mɨ³maá³ah³ ba² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ dsá⁴dxi̱i̱³² xi² ga³chiuuh³² hiíh⁴ Cristo chie̱é̱yh¹ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ ga̱y³, ñé⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³hɨɨh³ dsɨ́² chiaah¹ hi³nɨ³ nɨ³ ree³ chie̱é̱yh¹ hi³ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² diáh⁴ cu̱ú̱¹ñíh². 6Há⁴ hi³cuo³ah³ je² hí⁴dah²juúy² niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²liu⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ ca³dah²nuu³ dsaá². 7Hi³ja̱³ há⁴ hi³jmee³ah³ ca̱a̱³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴. 8Chiaah¹ mɨ² dsa³jéy⁴ na³hii⁴ah³ chiáh² xi² ñu³ha̱a̱h³, joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³na³hii⁴ah³ chiáh² ya⁴²jmɨɨ́⁴ ba² dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² nɨ³, hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² xi² xa³ ya⁴²jmɨɨ́⁴ ba². 9(Chiaah¹ xɨ³ chia̱a̱h²a² Espíritu, mɨ²ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ dsɨ³²a² baáy⁴ niaah⁴²a² jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³².) 10Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi³naáh³ah³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² Ñúh³a² ba². 11Há⁴ hi³jmee³ah³ naa³ah³ chia̱á̱²ah³ hi³ mɨ³hee³² hi³ xa³ xi² ñu³ha̱a̱h³ la³, chiaah¹ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hi³nɨ³. Na³fáyh⁴ gɨh¹ hi³fáh³ah³ jí̱⁴ñí³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ ba². 12Hi²xiáh³ hii³²a² hi³ nɨɨh¹ hi²jmeeh²a² juúh⁴ oóh²a² ba² liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ xi² há⁴hé³ ca³dah²joo³² dsa³. 13Joó⁴ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ mɨ² mɨ³hí⁴dxiíh² xi³. 14Hi³ja̱³ xe̱y³ hí̱³ ga³féh³ liáh³la³: Bi³yá¹ ñíy¹ niu³ na³guɨ̱ɨ̱³u³ nɨ³. Bi³hɨɨ́y⁴ jee⁴² chiáh² diáh⁴ hi³ lii³²a² na³jú̱y¹ nɨ³ duh³ hí⁴dxiíh² niu³ xi³ Cristo nɨ³. 15Hi³ja̱³ chia̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²ñí³ah³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Hi³ñí³ah³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ jmɨɨh⁴dsaay⁴ ba², há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³hé³ja̱³. 16Hi³jmee³ah³ hi³ dxú⁴ liáh³ rúh⁴ xa³ gɨh¹ tiempo la³, chiaah¹ hi²xiáh³ mɨ³hee³² mɨ³dah²jmee⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³nɨ́⁴. 17Há⁴ hi³jmee³ah³ jlah³ah³. Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hí⁴dsaa⁴ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³ hi²jmee³ah³ ba². 18Há⁴ hi³bi³hi̱í̱⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³, chiaah¹ hi²xiáh³ ca³bi³taay³ jnia² hi³nɨ³. Na³fáyh⁴ gɨh¹ gua²chie̱yh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ Espíritu Santo ba², duh³ hi³nɨy³² ba² hí⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³. 19Hi³liu⁴²ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³ chie̱é̱yh¹ salmos, himnos baáy⁴ su̱¹á² hi³ ga³cuo⁴ Dios ba². Hi³ho³ah³ su̱¹á² baáy⁴ hi³jmee³ah³ dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Ñúh³a² ca̱a̱y³ túh²há²ah³ cáh³ti³². 20Ca̱³ñiih³² ba² hi³cuoo³²ah³ jmɨ²heé¹ Ñúh³a² Dios nɨ³ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ dxɨ́⁴lieey³² Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. 21Niuu³ah³ dsaá² chiáh² oóh²ah³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³, hi³ fáh⁴ hi³ foh⁴sɨ̱ɨ̱³ah³ chiáh² Dios. 22Diáh⁴ mɨ́³ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² chiáh² dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dah²nuu³ dsaá² chiáh² Ñúh³a² nɨ³. 23Chiaah¹ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ mɨ¹dxɨ² diáh⁴ mɨ́³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ Cristo nɨ³ na³lɨ́y⁴ mɨ¹dxɨ² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³. Baáy⁴ jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³ na³lɨ́⁴a² cuerpo chiáh², baáy⁴ ñaá² nɨ³ gá⁴lieéy² jnia² chiáh² dsaa² chiaa⁴²a². 24Hi³ja̱³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dah²nuu³ dsaá² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³ chiáh² Cristo, ja̱³ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²nuú⁴ dsaá² diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ chiáh² dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴. 25Niaá⁴ah³ dsaá⁴ nɨ³ yáh¹, ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ diáh⁴ mɨ́⁴chia̱á̱²ah³, ja̱³ba² liáh³xɨ³ niaá² Cristo nɨ³ nieéy² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³. Chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴ dxa² diáh⁴, 26duh³ hí⁴ta̱a̱yh³ diáh⁴ chiáh² Dios. Cá⁴bí⁴xɨ³ cá⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴, cá⁴bí⁴lieéyh³ diáh⁴ cáh³ti³² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ baáy⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios. 27Gá⁴jmeé³ liáh³ja̱³ duh³ hí⁴jooy³ hí⁴jéy⁴ chié̱y² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³, joó⁴ ca̱a̱³ ñuúh⁴guah³ hi³ bií⁴ jɨy³, hi³ há⁴hé³ ta̱a̱⁴ liah³ gu³xɨ³ ca³liuh², hi³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² ná⁴lɨ¹. Chiaah¹ niaá⁴ ca̱a̱³ ñuúh⁴guah³ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ cáh³ti³² ba², hi³ há⁴hé³ ta̱a̱⁴ liah³ cáh³ti³². 28Hi³ja̱³ diáh⁴ dsaá⁴ nɨ³, ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ nieéy² mɨ́⁴chiáh² diáh⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ niaá² Cristo nieéy² diáh⁴ dsa³ ñuúh⁴guah³ nɨ³. Ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ nieéy² mɨ́⁴chiáh² diáh⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ dɨ³nieéy² mii⁴ diáh⁴. Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ bií⁴ nieéy² mɨ́⁴chiáh², ba² hí̱³ba² ñaá² ja̱³ nieéy². 29Chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ dsa³ hi³ há⁴hé³ nieéy² ñaá², liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ dsa³ nɨ³ ca³dah²cuh³ ca³dah²eeh³² dxú⁴ baáy⁴ ca³dah²heeyh³ hí¹ mii⁴ diáh⁴ chiaah¹ hi²xiáh³ dɨ³nieéy² mii⁴ diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ ga³jmee⁴ Cristo nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh². 30Chiaah¹ ja̱³ba² cuerpo chiáh² ñaá² nɨ³ na³lɨ́⁴a² jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³. Jmɨ́yh³ ca̱a̱³ ba² na³lɨ́⁴a² chia̱a̱h²a². 31Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ xi³: “Hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴tiuú² ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴tiúy² diáh⁴ xaá¹jmii³ duh³ hí⁴cú̱yh⁴ chie̱é̱yh¹ mɨ́⁴chiáh². Mɨ²ja̱³ ja̱y³ dsa³ bɨh¹ hí⁴lí³ diáh⁴.” 32Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ juúh⁴ hi³ na³ma² la³, joó⁴ ca³jaa¹ chiaa⁴²a² jnia² na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Cristo nɨ³ ga³hoy⁴. 33Mɨ³ja̱³ ruh³ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ niaá⁴ah³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ mɨ́⁴chia̱á̱²ah³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. Baáy⁴ diáh⁴ mɨ́³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ respeto diáh⁴ dsaá⁴ chié̱y² diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\