Efesios 6

1Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ mɨ¹liuh² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ xaa³ñúh³ah³, chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² dxú⁴. 2Liáh³la³ dsa³féh³ hi³dxá³ ca̱a̱³ mandamiento hi³ dsa³féh³ liáh³xɨ³ hí⁴lí³ chiaa⁴²a² liu³u²xɨ³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³: “Jmee² xa³ hu̱u̱¹rá² chiú̱h²u³ jmeeh² niáh³ chiú̱h²u³ baáy⁴ dia² chiú̱h²u³, 3duh³ja̱³ hi²ñí³ dxú⁴ baáy⁴ duh³ hi²ñí³ voó³ jmɨɨyh⁴²güii³ chiú̱h²u³.” 4Niaá⁴ah³ xe̱y³ ja̱a̱³ah³ nɨ³ yáh¹, há⁴ hi³jmeeh³²ah³ diáh⁴ sá⁴guáy⁴ chiaah¹ foóh¹ hí⁴tí̱yh³ diáh⁴ cáh³ti³². Liáh³ca̱á̱h³ dse³cáyh¹ diáh⁴ mɨ²ja̱³ hi³taah⁴ah³ fi¹ chiáh² diáh⁴ baáy⁴ hi³bi³xɨh¹ah³ dsɨ́² diáh⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ Ñúh³a² nɨ³. 5Niaá⁴ah³ ga³jmee³ah³ ta² chiáh² dsa³ nɨ³, hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ fii³ah³, hi³jmee³ah³ foh⁴sɨ̱ɨ̱³ah³ ba². Baáy⁴ hi³jmee³ah³ jɨy³ túh²há²ah³, liáh³xɨ³ hi³ jmee³ah³ ta² chiáh² Cristo ba². 6Há⁴ja̱³ ti̱¹ mɨ² ca³dah²jooy³² niaá⁴ah³ diáh⁴ fii³ah³ nɨ³, liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴cueeyh⁴ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³. Hi³jmee³ah³ ta² jɨy³túh² jɨy³há²ah³ liáh³xɨ³ hi³ na³lɨ́⁴ah³ mozos chié̱y² Cristo ba², chiaah¹ liáh³ja̱³ ba² niaá⁴ Dios. 7Ñá³dxú⁴juúh⁴ ba² hi³jmee³ah³ ta². Hi³jmee³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ liáh³xɨ³ ta² chiáh² Ñúh³a² ba² nɨ³ jmee³ah³, há⁴ja̱³ ta² chiáh² dsa³. 8Chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ Ñúh³a² nɨ³ hí⁴chí² jñii⁴ah³ liáh³nɨɨh¹ ta² dxú⁴ hi³ ma³jmeé¹ah³. Há⁴hé³ xɨ³hé³ xɨ³ jmee³ah³ ta² chia̱á̱²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ha²xɨ² ná⁴tah¹ah³ chiáh² dsa³. 9Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ xe̱y³ mozos chia̱á̱²ah³ nɨ³, ga³jmee⁴ hi²jmeeh¹ah³ dxú⁴ diáh⁴. Há⁴ hi³foh⁴ah³ diáh⁴ chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ ja̱y³ ba² Fii³²a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ ga³jmeéh⁴ jnia² chiáh² chiaa⁴²a². 10Niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴lí³ hi³ booy¹ veyh³ hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Ñúh³a² nɨ³. 11Hi³jmeeh³²ah³ ta² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²há⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ hí⁴juúy² niaá⁴ah³ hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 12Há⁴hí̱³ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ ga³tɨ̱⁴²a² chia̱a̱h²a² nɨ³. Diáh⁴ hi³ dɨ³cáyh¹ ba² nɨ³ ga³tɨ̱⁴²a² chia̱a̱h²a² nɨ³, diáh⁴ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³, diáh⁴ hi³ ca³dah²chiuuh³² hiíh⁴ xi² ñu³ha̱a̱h³ dxaah¹vó⁴ la³ baáy⁴ diáh⁴ espíritu hi³ mɨ³hey³² hi³ nieeyh⁴² yuuh¹ güii³ ba² nɨ³. 13Hi³ja̱³ hi³jmeeh³²ah³ ta² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴jooy³ hi²há⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ soldados. Mɨ²ja̱³ há⁴hí̱³ xe̱y³ hí⁴jooy³ hí⁴meéy² niaá⁴ah³ jmɨɨ́¹ mɨ² mɨ³hí⁴lí³ gɨh¹ gaáy³ ta². Baáy⁴ mɨ² ma³jooy³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, mɨ²ja̱³ niaah⁴²ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ xiaa³dsaa³². 14Hi³ja̱³ cua²na³ta̱a̱⁴ah³ dsaá² liáh³nɨ³, hi³ñuúh¹ah³ dxú⁴ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ soldados joó⁴ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² ba². Baáy⁴ hi³ñí³ah³ xiaa³dsaa³² ba² duh³ há⁴hé³ hí⁴dah²cuó⁴ dsaa² chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ liáh³ja̱³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ soldados, ca³dah²jniaa³ ca̱a̱³ na¹ñí¹ haah²vó¹ diáh⁴ duh³ há⁴hé³ xa³ hí⁴dsá⁴ya̱á̱h². 15Ba² ca³dah²hee⁴ la³jnɨ⁴ diáh⁴ soldados duh³ gu³xɨ³ xiáh³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴dxí̱⁴ diáh⁴. Ba² liáh³ja̱³ niaá⁴ah³ hi³bi³tɨɨ⁴ah³ chia̱á̱²ah³ duh³ hí⁴jooy³ gua³heé¹ah³ diáh⁴ dsa³ juúh⁴ dxú⁴ hi³ ga³dxey³² jnia² naá³a² nɨ³. 16Dxa² hi³ xá̱h³ah³ escudo nɨ³, ga³jmee⁴ gua³taá³ah³ dxú⁴ chiáh² Dios ba² duh³ há⁴hé³ dsá⁴ya̱á̱h²ah³ diáh⁴ flechas hi³ na³hi̱i̱⁴ xi³ hi³ ga³ta̱a̱³² hi³há⁴dxúy⁴ nɨ³. 17Baáy⁴ dxa² hi³ ná⁴hi⁴² casco dxɨ́¹ah³ nɨ³, ga³jmee⁴ hi²ta³ hi²hɨ³ah³ hi³ ma³bé⁴ ba² dsaa² chia̱á̱²ah³ duh³ há⁴hé³ xe̱y³ hí⁴juúy² niaá⁴ah³. Baáy⁴ ga³jmee⁴ hi²sá̱h³ah³ espada chiáh² Espíritu, dɨ́h¹ feh²a² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. 18Hi³liu⁴²ah³ Dios ca̱³ñiih³². Hi³ŋɨɨ́¹ah³ jmɨ²heé¹ chiáh² hi³ cua²dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³. Hi³liu⁴²ah³ Dios liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu Santo chié̱y². Hi³bi³xɨh¹ah³ há²ah³, há⁴ hi³tu³²ah³ cáh³ti³² baáy⁴ hi³liu⁴²ah³ Dios chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³. 19Ba² hi³liu⁴²ah³ Dios ca³jaa¹ chieéy⁴ duh³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jniá³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²hoy⁴² fáh⁴liu⁴ chiáh², baáy⁴ duh³ hɨɨy³ dsɨy⁴ hi²hoy⁴² juúh⁴ dxú⁴ hi³ na³ma² mɨ² dsa³jéy⁴ nɨ³. 20Gá⁴tiéyh² guaay⁴ Dios nɨ³ hi³ ñii⁴ ya³héy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh², hi³ja̱³ ja̱³nɨ́⁴ na³lɨ́⁴á⁴ preso. Hi³ja̱³ hi³liu⁴²ah³ Dios chieéy⁴ duh³ hɨɨy³ dsɨy⁴ hi²hoy⁴² fáh⁴liu⁴ chiáh² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴. 21Mɨ¹du³ñuúh²a² Tíquico nɨ³ hí⁴jmeé⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ duh³ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ jmiih⁴² dsa³lí³ jniá³, ba² hí⁴sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ta² hi³ jmeey⁴ la³. Hi²xiáh³ ca³dsa³tia̱a̱² chieéy⁴ ga³jmee⁴²ah¹ ta² chiáh² Dios. 22Hi³ja̱³ ma³sɨ́⁴á⁴ xi² niaah⁴²ah³ nɨ³ duh³ hí⁴jmeé⁴ juúh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ niaah⁴²ah¹ la³, baáy⁴ duh³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ hi³ bií⁴. 23Cua²dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ Ñúh³a² Dios nɨ³ chie̱é̱yh¹ Ñúh³a² Jesucristo duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³. Cua²bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ duh³ hi²jmee³ah³ naá⁴ah³ ja̱á̱¹oóh²ah³, niaá⁴ah³ ca³dsa³taá³ah³ nɨ³. 24Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴, niaá⁴ah³ hi³ naá⁴ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\