Gálatas 3

1¡Dɨ́h¹ jlah³ah³ niaá⁴ah³ dsa³ gálatas! ¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ ma³dah²bi³taáy³ niaá⁴ah³ hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³? Gá⁴hoó⁴á⁴ ba² niaá⁴ah³ jɨy³ cáh³ti³² hi³ gá⁴jú̱y⁴ Jesucristo nɨ³ dsaah⁴ cruz vih²chiaa⁴²a². 2Ca̱a̱³ hi³la³ ba² naáy⁴ hi²nuuy⁴² chia̱á̱²ah³: ¿Jmiih⁴² gá⁴lɨ́⁴ gá⁴tɨ̱́³ah³ Espíritu chié̱y² Dios nɨ³, xɨ² vih²chiaah¹ hi³ gá⁴jmeé¹ah³ he̱é̱yh³ ley nɨ³, ha²xɨ² gɨh³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taá³ah³ hi³ gá⁴niuu³ah³ ja̱³? 3He² dɨ́h¹ hi³gaay³² nɨ³ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ hí⁴dsaa⁴ah³ nɨ³. Chia̱á̱h¹ah³ Espíritu chié̱y² Dios ba² nɨ³ jmɨ́yh³ gá⁴liaá²ah³ mɨ³dsa³taá³ah³ dxú⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³ja̱³, ¿jmiih⁴² ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ hí⁴yey³ hí⁴jooy³ chie̱é̱yh¹ hi³ bii³²ah³ vo̱ó̱h²ah³? 4¿Xɨ² há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² hi³ fáh⁴yeey¹ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h² gá⁴beéh²ah³? ¿Jmiih⁴² ja̱³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ta² chia̱á̱²ah³? 5Joo⁴²ah³ ruh³. Dios nɨ³ gá⁴cuóy² niaá⁴ah³ Espíritu Santo chié̱y² baáy⁴ ga³jmee⁴ fáh⁴lí³ jee⁴² chia̱á̱²ah³, ¿xɨ² haá²? ¿He²chiaah¹ ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ liáh³ja̱³ ga³ji̱i̱³²ah³? ¿Xɨ² hi³ fáh⁴ hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ley nɨ³, ha²xɨ² hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³nuu³ah³ nɨ³? 6Ba² liáh³ja̱³ Abraham ja̱³, gá⁴taáy³ dxú⁴ chiáh² Dios hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ cua̱a̱y¹ná² Dios ja̱³ hi³ mɨ³xe̱y³ dxú⁴. 7Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴dsaá⁴ há²ah³ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³, diáh⁴ hi³nɨy³² ba² nɨ³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Abraham. 8Mɨ³na³xɨɨ² ba² mɨ² dsa³jéy⁴ ñi² xi³ chiáh² Dios liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas xɨ³ nɨ³ hí⁴dsá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh² ñaá². Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³: “Hi²dxá⁴á⁴ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ nɨ³ dxɨ́⁴liaa³²u³ niu³.” 9Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh², ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ chiáh² Abraham chiaah¹ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³. 10Joó⁴ jmɨ́yh³ hi³ ná⁴lɨ¹ nɨ³ hi³ hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés nɨ³. Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios: “Jmɨ́yh³ hi³ ná⁴lɨ¹ hi³ hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ hí⁴dah²jmeé⁴ jmɨ́yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ na³xɨɨ² ñi² xi³ hi³ tiaah² ley chiáh² Dios nɨ³.” 11Hi³ja̱³ hi²xiáh³ dxú⁴ lii⁴ hi³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ hí⁴sa̱y³ dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ga³jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² ley nɨ³. Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios: “Ja̱y³ hi³ xe̱y³ dxú⁴, hí⁴güe³ chiáh² liáh³nɨ³ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taáy³.” 12Joó⁴ ley nɨ³ há⁴hé³ ga³liu⁴ chiáh² hi³ ca³dsa³taá³a², liáh³la³ ba² dsa³féh³: “Hi³ ga³nuu³ ga³ñi³² dsaá² chiáh² diáh⁴ ley la³, hi³hí̱³ ba² hí⁴güe³ voó³ jmɨɨyh⁴²güii³ vih²chiaah¹ ley la³.” 13Ley nɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ hi³ jmɨ́yh³ hi³ ná⁴lɨ¹ hi³ hí⁴dsá⁴chi² diáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ ná⁴tieyh¹ yuuh¹ na¹ma³. Joó⁴ Cristo nɨ³ gá⁴lieéy² jnia² chiáh² hi³ nɨ³, chiaah¹ ñaá² ba² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² dxa²a² jnia², 14duh³ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Cristo Jesús nɨ³, hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ hí⁴lí³ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ israelitas liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham duh³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ Espíritu Santo chié̱y². Chiaah¹ gá⁴féh³ hi³ hí⁴cuóy² jnia² xɨ³ nɨ³ dsá⁴taá³a² chiáh². 15Du³ñuúh²á⁴, mɨ³maá³ah³ ba² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³, liu³u²xɨ³ he² liáh³nɨ³ ma³dxa²a² dxú⁴. Ca̱á̱h³ tiaah² liu³u²xɨ³ mɨ² ná⁴lɨ¹ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiaa⁴²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hi²ii²a², ba² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jooy³ hi²bi³ta̱a̱h¹a² fáh⁴liu⁴ ja̱³. 16Hi³ja̱³ yáh¹, Dios ja̱³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ ja̱á̱². Há⁴hé³ gá⁴féh³: “Liáh³la³ hi²jmeey⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱a̱y³ dxeéy³”, chiaah¹ mɨ²ja̱³ mɨ³liu⁴ chiáh² hi³ fɨɨ́y⁴ hi³ liáh³ja̱³. Gá⁴liú³ chiáh² hi³ ja̱y³ ba², liáh³la³ gá⁴féh³: “Liáh³la³ hi²jmeey⁴² chiáh² ja̱a̱y³.” Hi³ja̱³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² ba² hi³hí̱³ ba² Cristo ja̱³ ga³hey³² hi³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³. 17Liáh³la³ nɨ³ jmɨ́yh³ ga³hoy⁴. Gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ Abraham baáy⁴ gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ fáh⁴lí³ duh³ lii⁴ hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ma³féh³ ja̱³. Hi³dxá³ chiú̱³ ñá⁴laá³ dsɨ³² dxiá⁴dxiá³ ji̱i̱³ liáh³ja̱³ ba², ja̱a̱h¹ ba² gá⁴cuó³ ley ja̱³ gá⁴cuoó⁴ Moisés. Joó⁴ ley ja̱³ há⁴hé³ gá⁴ií³ liáh³xɨ³ gá⁴dxá³ dxú⁴ Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ Abraham, chiaah¹ ma³yeéy⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³ hu̱² liáh³ja̱³. 18Chiaah¹ liu³u²xɨ³ xa³ hí⁴tɨ̱́⁴a² chiáh² Dios hi³ fáh⁴ hi²jmee²a² cumplido ley nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴ja̱³ máh⁴ hi³ liu⁴²a² chiáh² hi³ hí⁴cuó⁴ Dios ja̱³. Joó⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ Abraham ja̱³ chiáh² Dios, gá⁴tɨ̱́y³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴cuoó⁴ ba². 19Hi³ja̱³ ¿xiah² ja̱³ hí⁴jmeé⁴ ta² ley chiáh² Moisés xa³ja̱³? Ná⁴lɨ¹ dxaáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³, liáh³ mɨ² ma³ŋɨ́³ cua̱a̱y¹ná² ñá⁴laá³ ji̱i̱³ hi³ gá⁴liúy² Abraham ja̱³. Gá⁴cuó³ ley ja̱³ duh³ hí⁴heé⁴ jnia² jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ dsaa² chiaa⁴²a². Hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ ba² ta² ley ja̱³ cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ güéy⁴ ja̱á̱² Abraham hi³ ga³hey³² Dios ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³: “Liáh³la³ hi²jmeey⁴² chiáh² ja̱a̱y³.” Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴jmeé³ Dios ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴cuó³ ley ja̱³. Dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ ángeles ba² gá⁴cuó³, ba² gá⁴sa̱y³ ja̱y³ dsa³ ba² hi³ gá⁴ŋɨ́y² juúh⁴ ley chiáh² ja̱³. 20Joó⁴ jmɨ́yh³ ñaá² Dios ba² ja̱³ gá⁴liúy² Abraham, há⁴hé³ cá⁴lɨ́⁴niaáh² hi³ gá⁴ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh². 21¿Xɨ² foóh¹ ga³tɨ̱y³² ley nɨ³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³? Haá². Chiaah¹ hu̱² hí⁴tiaá⁴ ley nɨ³ hí⁴jmeé⁴ hi²yaa²a² chia̱a̱h²a² Dios, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² hí⁴jooy³ hí⁴sa̱³²a² dxú⁴ vih²chiaah¹ ley nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. 22Joó⁴ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³ hi³ liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ ba² xa³ dsaa² chiaa⁴²a², na³jnɨ⁴²a² cáh³ti³². Ga³lɨ́³ liáh³ja̱³ duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴, joó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Jesucristo ba². 23Hi³ja̱³ liáh³ rúh⁴ dse³hɨɨh⁴² hi³ hí⁴güéy³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dsá⁴taá³a² chiáh² ja̱³, mɨ²ja̱³ ley ja̱³ jmee⁴ hi³ na³jnɨ⁴²a² cáh³ti³² rúh⁴ñi² Dios vih²chiaah¹ dsaa² chiaa⁴²a², cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ gá⁴heé⁴ jnia² hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² chiáh² hi³hí̱³. 24Hi³ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴heéyh² jnia² hí¹ ba² ley nɨ³. Gá⁴taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ dsa³he⁴ chia̱a̱⁴²a², cá⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ güéy⁴ Cristo nɨ³ duh³ xɨ³ nɨ³ dsá⁴taá³a² chiáh² mɨ²ja̱³ ba² hí⁴sa̱³²a² dxú⁴. 25Joó⁴ liáh³ güéy⁴ ñaá² hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² chiáh² nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ niaáh² hi³ ga³taayh³² fi¹ chiaa⁴²a². 26Hi³ fáh⁴ hi³ ma³taá³ah³ chiáh² Cristo Jesús hi³ja̱³ liáh⁴jɨ³ah³ bɨh¹ ba² mɨ³na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² Dios. 27Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ hi³ gá⁴táh²ah³ chiáh² Cristo liáh³ca̱á̱h³ gá⁴ja̱á̱³ah³ jmɨɨ³ nɨ³, mɨ³na³dxiuuh³²ah³ cáh³ti³² chiáh² ñaá². 28Há⁴hé³ máh⁴ cua̱a̱y¹ná² hi²chia̱a̱⁴²a² xɨ³ jmiih⁴ na³lɨ́⁴a², xɨ³ na³lɨ́⁴a² israelitas, hu̱² gɨh³ haá². Xɨ³ ná⁴tah¹a² jmee⁴²a² ta² chiáh² dsa³, hu̱² gɨh³ ná⁴tu¹a², liáh³ ba² mɨ́³ liáh³ ba² dsaá⁴, chiaah¹ ja̱y³ dsa³ bɨh¹ mɨ³na³lɨ́⁴a² jnia² chia̱a̱h²a² Cristo Jesús nɨ³. 29Hi³ja̱³ niaá⁴ah³ yáh¹, xɨ³ nɨ³ na³lɨ́⁴ah³ chié̱y² Cristo, mɨ²ja̱³ jmɨ́yh³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham, hi³ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ jɨɨ⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\