Gálatas 4

1Liáh³la³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³. Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ xaa³² hi³ xe̱y³ ja̱y³ ja̱á̱² baáy⁴ xe̱y³ ja̱y³ mozo chié̱y², joó⁴ mɨ² ma³lɨ³gaáy³ ja̱á̱² dsa³ xaa³² ja̱³, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴tiíh⁴ hi³ xa³ chiáh² jmii³ ja̱³. Hi³ja̱³ liáh³ rúh⁴ píyh¹ ja̱³ mɨ²ja̱³ ree³ ba² na³lɨ́y⁴ chie̱é̱yh¹ mozo ja̱³ gu³xɨ³ ba² ná⁴tayh¹ guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 2Baáy⁴ liáh³ dse³gaáy³ ja̱á̱² ja̱³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²heeyh³ hí¹, ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ dah²joo³² hi³ xa³ chiáh² ja̱³, hí⁴tɨ́⁴ lɨ́⁴ hiíh⁴ liáh³nɨɨh¹ ga³féh³ jmii³ ja̱³. 3Ba² liáh³ja̱³ xa̱³²a² jnia² liáh³ rúh⁴ pih²a², jmɨ́yh³ ná⁴tah¹a² cáh³ti³² ga³jmee⁴²a² he̱é̱yh³ diáh⁴ costumbre hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 4Joó⁴ liáh³ cá⁴dxá⁴héy³ tiempo, mɨ²ja̱³ gá⁴xɨɨ́⁴ Dios ja̱³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱². Xaá¹ ja̱³ yáh¹ na³lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, chiáh² ley ba² na³hii⁴ liáh³ gá⁴sa̱y³, 5duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² diáh⁴ hi³ ná⁴tayh¹ chiáh² ley nɨ³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴jméy² jnia² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ ja̱á̱². 6Niaá⁴ah³ yáh¹, hi³ fáh⁴ hi³ mɨ³na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱², hi³ja̱³ gá⁴ta̱a̱yh³ Dios nɨ³ Espíritu chié̱y² Ja̱á̱² nɨ³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chia̱á̱²ah³. Baáy⁴ Espíritu nɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ ga³fáh³ah³: “Abba, Ñuyh⁴ Dios.” 7Hi³ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ na³lɨ́⁴u³ esclavo, ja̱á̱² Dios bɨh¹ mɨ³na³lɨ́⁴u³ ja̱³nɨ́⁴. Baáy⁴ hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴u³ ja̱á̱² nɨ³, hi³ja̱³ hí⁴cuoó⁴ niu³ Dios nɨ³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³ chiáh² dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³. 8Mɨ² dsa³jéy⁴ há⁴hé³ cui̱i̱⁴ah³ cáh³ti³² Dios. Jmɨ́yh³ ná⁴tah¹ah³ cáh³ti³² chiáh² diáh⁴ hi³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ na³lɨ́y⁴ dioses. 9Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³cui̱i̱⁴ah³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² Dios. Na³fáyh⁴ hi²fayh¹ liáh³la³ ba², Dios nɨ³ mɨ³cui̱i̱y⁴ niaá⁴ah³. Hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ máh⁴ hi²jmee³ah³ ca̱á̱h³ he̱é̱yh³ diáh⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ dsá⁴tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ cáh³ti³² nɨ³. ¿Ha²xɨ² naa³ah³ hí⁴táh²ah³ ca̱á̱h³ chia̱á̱h¹ah³ costumbre mɨ³dsaáy⁴ nɨ³? 10Rúh⁴ xa³ jmɨɨ́¹ hi³ ca³bi³hé¹ah³, ba² xe̱y³ sɨh³ baáy⁴ xa³ ji̱i̱³ hi³ rúh⁴ ca³bi³hé¹ah³. 11Hi³ja̱³ hi²xiáh³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ ñuú³ chia̱á̱²ah³, chiaah¹ liáh³ ba² há⁴hé³ cua̱a̱y¹ná² ta² hi³ gá⁴jmeéy⁴ jee⁴² chia̱á̱²ah³ nɨ³. 12Ga³ŋɨɨy⁴ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³ du³ñuúh²á⁴, hi³ hu̱² hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³jmeey⁴ ba². Chiaah¹ mɨ³ná⁴tu¹á² ba² jniá² chiáh² ley chiáh² Moisés nɨ³. Ma³jmé⁴á⁴ ñeéy⁴ liáh³xɨ³ niaá⁴ah³ dsa³ gálatas nɨ³ hi³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ israelitas. Há⁴hí̱³ jniá² nɨ³ ma³jmeéh¹ah³ mɨ³hee³², hi³ja̱³ nɨ³ ta³hɨy⁴ ñuú³. 13Maá³ah³ ba² hi³ vih²chiaah¹ dsaá¹ chieéy⁴ ba² ja̱³ gá⁴cueeh⁴²á⁴ xi² niaah⁴²ah³ liáh³ mɨ² du³ñi² lɨ́⁴ gá⁴hoó⁴á⁴ niaá⁴ah³ juúh⁴ dxú⁴ nɨ³. 14Hi²xiáh³ gaáy³ ta² gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²á⁴ vih²chiaah¹ dsaá¹ chieéy⁴ joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴féh¹ah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² jniá³. Xiáh³ hi³ já⁴ gá⁴tieé¹ah³ jniá³ dxú⁴ ba², liáh³xɨ³ ja̱y³ ángel chié̱y² Dios ba², gá⁴tieé¹ah³ jniá³ liáh³xɨ³ ñaá² Jesucristo ba² lii³²a². 15¿He² ba² ma³cɨ̱ɨ̱́h²ah³ hi³ há⁴hé³ máh⁴ dxú⁴ ji̱i̱³²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴ji̱í̱²ah³ mɨ² dsa³jéy⁴ nɨ³? Chiaah¹ ji̱í̱⁴ lɨ́⁴ mɨ¹ñí¹ah³ gá⁴cuoó¹ah³ jniá³ hu̱²ca̱a̱³² ba² hí⁴jooy³ liáh³ja̱³. 16¿Xɨ² ma³lɨ³cɨ̱ɨ̱³²ah³ chia̱á̱h¹ah³ jniá³ ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ hi³ ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³ jí̱⁴ñí³ nɨ³? 17Hi²xiáh³ dɨ³nieéy² niaá⁴ah³ ba² lii³²a² diáh⁴ hi³ ca³dah²chie⁴ ca³dah²ji̱i̱⁴ ca³dah²naayh³² dsa³ nɨ³. Joó⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hi³ hu̱² hi²tú⁴ah³ jniaah¹ baáy⁴ duh³ hi²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² mii⁴ diáh⁴ ba² nɨ³. 18Dxú⁴ ba² hi³ dɨ³nieéy² niaá⁴ah³ joó⁴ hu̱² liáh³ xiaa³dsaa³² ba². Ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ ca̱³ñiih³² ba², há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² liu³u²xɨ³ mɨ² na³cu̱h⁴²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ nɨ³. 19Ja̱a̱y⁴, hi²xiáh³ ñuú³ tay⁴hɨy⁴ ca̱á̱h³ chia̱á̱²ah³. Liáh³xɨ³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² ga³beeyh³² ja̱y³ mɨ́³ hi³ mɨ³hí⁴sa̱y³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y², liáh³ja̱³ ba² xa̱⁴²á⁴ jniá³ chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³, hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hi²ñí³ah³ liáh³xɨ³ jmɨ́yh³ niaá⁴ Cristo. 20Naáy⁴ hi³ hu̱² je¹á² chia̱a̱h⁴²á² niaá⁴ah³ ja̱³nɨ́⁴ duh³ hí⁴jooy³ hi²liu⁴²á² niaá⁴ah³ na³fáyh⁴ cáh³ti³² chiaah¹ há⁴hé³ dsaa⁴²á⁴ cáh³ti³² he² nɨ³ jmɨ́yh³ cɨ̱ɨ̱h³²ah³ nɨ³. 21Niaá⁴ah³ naa³ah³ dɨ²jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² ley chiáh² Moisés nɨ³, xɨɨ́h¹ah³ jniá³ ¿xɨ² há⁴hé³ maá³ah³ liáh³xɨ³ dsa³liú⁴ ley nɨ³? 22Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² du³ñuúh²á⁴. Xe̱y³ ja̱y³ mɨ́³ chié̱y² Abraham ja̱³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sara baáy⁴ xe̱y³ ja̱y³ esclava chié̱y² hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Agar. Liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³ gá⁴sa̱y³ máh⁴ ja̱y³ ja̱á̱² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Abraham ja̱³. 23Ja̱á̱² Agar ja̱³ gá⁴sa̱y³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² dsa³ ba². Joó⁴ ja̱á̱² Sara ja̱³ gá⁴sa̱y³ chiaah¹ Dios ba² ja̱³ gá⁴féh³ liáh³ja̱³. 24Hí⁴jooy³ hi²dxɨ⁴²a² ca̱a̱³ juúh⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ aáy⁴ mɨ́³ ja̱³. Liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ mɨ́³ ja̱³, gá⁴heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ liú⁴u³ tú̱⁴ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios ja̱³. Ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ ja̱³ ya³hɨɨ́² yuuh¹ cua̱h³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Sinaí. Diáh⁴ hi³ na³hiiy⁴ Sinaí ja̱³, gá⁴sa̱y³ diáh⁴ ná⁴tayh¹ diáh⁴ cáh³ti³² chiáh² ley ja̱³. Hi³ja̱³ ley ja̱³ lii³²a² na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ Agar. 25Baáy⁴ Agar nɨ³ ree³ chie̱é̱yh¹ cua̱h³ Sinaí hi³ na³jniaa³ vó⁴ Arabia, ba² na³lɨ́y⁴ ree³ chie̱é̱yh¹ fɨɨ³ Jerusalén nɨ³ ja̱³nɨ́⁴. Chiaah¹ diáh⁴ dsa³ fɨɨ³ nɨ³ ná⁴tayh¹ cáh³ti³² chiáh² ley chiáh² Moisés nɨ³. 26Joó⁴ fɨɨ³ Jerusalén hi³ na³jniaa³ yuuh¹ güii³ nɨ³, na³lɨ́y⁴ libre ba² há⁴hé³ xiáh³ ná⁴tayh¹, baáy⁴ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ xaa³²a² liáh⁴jɨ³²a² jnia². 27Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios: Bi³jee⁴² háy² niu³ mɨ́³ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ ja̱a̱y³ nɨ³. Jlia³tie³ hi³ bií⁴ jé⁴ háy², niu³ há⁴hé³ maáy³ hi³dxɨɨ́³ hi³vɨɨ³² hi³ ga³cɨ̱ɨ̱yh³² diáh⁴ mɨ́³ mɨ² ga³sa̱y³ ja̱á̱² diáh⁴. Chiaah¹ gu³xɨ³ ba² gá⁴cueeh⁴u³ vo̱ó̱h²u³ ca̱³ji̱i̱³, joó⁴ xiáh³ niu³ ba² fɨɨ́y⁴ gɨh¹ ja̱a̱y³ nɨ³ hí⁴sa̱y³. Fɨɨ́y⁴ gɨh¹ hí⁴sa̱y³ chiú̱h²u³ niu³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h²u³ ca³jaa¹ liáh³xɨ³ gɨh³ mɨ́³ hi³ xe̱y³ dsaá⁴ chié̱y². 28Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios chiaah¹ liáh³ja̱³ gá⁴féh³ ñaá², ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ chiáh² Isaac. 29Joó⁴ liáh³la³ gá⁴lɨ́⁴ mɨ² dsa³jéy⁴. Ja̱á̱² Abraham hi³ gá⁴sa̱y³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² dsa³ ja̱³, gá⁴jmeéh⁴ mɨ³hee³² jmɨ́yh³ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ gá⁴sa̱y³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² Dios ja̱³. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ dah²jmeéh⁴ jnia² ja̱³nɨ́⁴. 30Joó⁴, ¿jmiih⁴² dsa³féh³ ñi² xi³ chiáh² Dios? Liáh³la³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³: “Xɨ́y⁴ xiaáh³ esclava chiú̱h²u³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ ja̱á̱². Chiaah¹ ja̱á̱² esclava nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ jmɨ́yh³ ja̱á̱² mɨ́⁴chiú̱h²u³ hi³ há⁴hé³ ná⁴tayh¹ nɨ³.” 31Hi³ja̱³ liáh³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ ja̱á̱² esclava, na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ ja̱á̱² jmɨ́yh³ mɨ́³ hi³ ná⁴tuy¹ ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\