Gálatas 5

1Hi³ja̱³ cua²ná⁴tu¹ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³, chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴lieéy² jnia² Cristo nɨ³. Há⁴ máh⁴ hi³cuo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ hí⁴táh²ah³ ca̱á̱h³ chiáh² hi³ dɨ́h¹ gu³xɨ³ hé³ ba². 2Niuu³ah³ dxú⁴ cáh³ti³², jniá³ Pablo la³ ga³liu⁴²á² niaá⁴ah³. Xɨ³ nɨ³ naa³ah³ hí⁴lí³ah³ circuncidados liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ israelitas, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xiáh³ hí⁴jmeé⁴ ta² chia̱á̱²ah³ cáh³ti³² Cristo nɨ³. 3Jmɨ́yh³ liáh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² hi²fooh¹á² niaá⁴ah³. Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsaá⁴ hí⁴lí³ circuncidado, mɨ²ja̱³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ ga³jmee⁴ hí⁴jmeé⁴ cumplido jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley chiáh² Moisés nɨ³. 4Ma³tiú⁴ah³ Cristo nɨ³, niaá⁴ah³ ga³ji̱i̱³²ah³ hi³ mɨ³xa̱³ah³ dxú⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ley nɨ³. Ma³jmeéh¹ah³ ca³jaa¹ bɨh¹ hi³ dɨ́h¹ ga³cuo⁴ Dios nɨ³, hi³ liáh³ja̱³. 5Joó⁴ jniaah¹ ga³ji̱i̱³²ah¹ hí⁴sa̱³²ah¹ dxú⁴ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu chié̱y² hi³ fáh⁴ hi³ dsá⁴taá³ah¹ ba². 6Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ chia̱a̱h²a² Cristo Jesús mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² xɨ³ na³lɨ́⁴a² circuncidado hu̱² gɨh³ haá². Hi³ dsá⁴taá³a² ba² nɨ³ chi̱í̱⁴, baáy⁴ lii⁴ ba² hi³ ca³dsa³taá³a² xɨ³ nɨ³ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a². 7Gá⁴liaá²ah³ ba² dxú⁴. ¿Hi̱² ba² nɨy³² ma³tiuúyh² chia̱á̱²ah³ hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ xiaa³dsaa³² nɨ³? 8Há⁴ja̱³ chiáh² Dios hi³ gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ nɨ³ je³ hi³ dɨ́⁴tiuúyh¹ chia̱á̱²ah³ nɨ³. 9Xɨɨ́³ah³ ba², chiaah¹ ca³liuh² ba² levadura hí⁴tiaá⁴ hí⁴caáh⁴ ñuú³ cáh³ti³² ca̱². 10Joó⁴ há⁴hé³ ga³tay⁴ ga³hɨy⁴ ñuú³ chia̱á̱²ah³ chiaah¹ dsá⁴tia̱a̱² ba² Dios nɨ³ chia̱á̱²ah³ duh³ há⁴hé³ hí⁴juu⁴²ah³. Joó⁴ hí⁴chí² ba² hi³ bi³taay³ niaá⁴ah³ nɨ³, nɨ³ hí̱³ba². 11Joó⁴ jniá³ ca³jaa¹ chieéy⁴, du³ñuúh²á⁴, xɨ³ nɨ³ he̱é̱yh³ liáh³xɨ³ ca³dah²féh³ hi³ ga³hoó⁴á⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³a² circuncidados, jmiih⁴² ja̱³ hi³ rúh⁴ dah²jmeéh⁴ jniá³ mɨ³hee³² diáh⁴ dsa³ nɨ³ xa³ja̱³. Chiaah¹ hu̱² he̱é̱yh³ rúh⁴ hoy⁴ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ cɨ̱ɨ̱y³² hí⁴dah²nuú⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Cristo nɨ³ dsaah⁴ cruz. 12Hi²xiáh³ ca³dah²bi³dxɨɨ́y² niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ ca³dah²féh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴lí³a² circuncidados. Na³fáyh⁴ gɨh¹ hu̱² hí⁴dah²reéy² cáh³ti³² chiáh² diáh⁴. 13Chiaah¹ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴, gá⁴teé⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hí⁴tú²ah³ chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ mɨ³hee³². Joó⁴ há⁴ja̱³ ná⁴tu¹ah³ duh³ hi²jmee³ah³ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³. Gá⁴lieéy² niaá⁴ah³ Dios nɨ³ duh³ hi²jmeeh¹ah³ he̱é̱yh³ oóh²ah³ chiaah¹ hi³ naá⁴ah³ oóh²ah³. 14Chiaah¹ ca³lɨ³cú̱yh³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ga³chiuuh³² hiíh⁴ ley nɨ³ liáh³xɨ³ dsa³féh³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ la³: “Jmee² naá⁴u³ ja̱á̱² oóh²u³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ naá⁴u³ vo̱ó̱h²u³.” 15Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²cúh⁴ hi²sɨɨ́h⁴ah³ oóh²ah³ mɨ²ja̱³ foóh¹ hi²bi³dxa⁴ah³ diáh⁴ cáh³ti³². 16Hi³ja̱³ nɨ³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³, niuu³ah³ dsaá² liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ niaá⁴ah³ Espíritu nɨ³ duh³ja̱³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ há²ah³ vo̱ó̱h²ah³. 17Chiaah¹ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² jnia² na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Espíritu nɨ³. Ba² liáh³ja̱³ Espíritu nɨ³, ba² há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ chiáh² chie̱é̱yh¹ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² jnia². Há⁴hé³ ga³ji̱i̱h⁴ ree³ chiáh² liú⁴u³ tú̱h⁴ niaa³². Hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ niaa³²a² voo³²a². 18Joó⁴ xɨ³ nɨ³ Espíritu nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ niaá⁴ah³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ ná⁴tah¹ah³ chiáh² ley. 19Lii⁴ ba² dxú⁴ liáh⁴jɨ³ diáh⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a² dɨ²jmee²a². Ga³jmee⁴²a² ga̱³²a² nɨ³, liáh³ ba² diáh⁴ hi³ ná⁴ji̱i̱¹ guaa³ baáy⁴ liáh³ ba² diáh⁴ mɨ¹liuh², ga³jmee⁴²a² hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh², hii³²a² ná⁴lɨ¹ liáh⁴jɨ³ hi³ ga³jmee⁴²a². 20Ga³jmee⁴²a² hu̱u̱¹rá² rúh⁴ñi² diáh⁴ hi³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ na³lɨ́y⁴ dioses, ga³ŋɨɨ⁴² ga³mɨ⁴²a² chiáh² oóh²a², cɨ̱ɨ̱³²a² ga³joo³²a² oóh²a², na³chi⁴²a² chia̱a̱h²a² oóh²a², dxɨ́h⁴a² nɨ³, ca³lɨ³dxɨɨ́²a², ga³tɨ̱́³ ga³nɨɨ́³a² nɨ³, hi²xiáh³ ñuú³ ga³liu⁴²a² baáy⁴ ga³jmee⁴²a² ba² chiáh² chiaa⁴²a² ji̱³nɨɨ́⁴. 21Hi²xiáh³ dxɨɨ́³ dsɨ³²a², ga³jɨ̱h⁴²a² dsa³, ca³lɨ³hi̱í̱⁴a² nɨ³, baáy⁴ ña²hé³ ba² ga³jmee⁴²a² mɨ² mɨ³hi̱í̱⁴a². Baáy⁴ ña²hé³ gɨh¹ ba² hi³ ga³jmee⁴²a². Joó⁴ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ liáh³xɨ³ gá⁴fáyh² dsa³jéy⁴ hi³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ ca³dah²jmee⁴ liáh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴lí³ diáh⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² Dios. 22Joó⁴ liu³u²xɨ³ Espíritu nɨ³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia² mɨ²ja̱³ xa³ hi³ niaa³²a² oóh²a², jé⁴ tuh³dsɨ³²a², naá³a² chia̱a̱h²a² dsa³ nɨ³, xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiaa⁴²a², xa̱³²a² ca̱a̱³ chiaa⁴²a² ba², dxú⁴ dsɨ³²a², há⁴ja̱³ hi²juu⁴²a² oóh²a². 23Hi²jmee²a² vá¹jaa³²a², há⁴ja̱³ hi²cuoo²a² voo³²a² ji̱³nɨɨ́⁴ hi³ mɨ³hee³². Chiaah¹ xɨ²fáh³ dsa³féh³ ley nɨ³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi²jmee²a² liáh⁴jɨ³ hi³ nɨ³. 24Diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Cristo nɨ³ yáh¹, ma³dah²tiú² jɨɨ⁴ hi³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ́² mii⁴ diáh⁴. Há⁴hé³ máh⁴ dɨ́⁴dah²jmeé⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 25Mɨ³na³ji̱í̱h⁴a² chiáh² Dios gá⁴jmeé³ Espíritu chié̱y² nɨ³, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²cuo²a² je² hí⁴bí⁴jmeéy³ jnia² Espíritu nɨ³ jɨɨ⁴ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a². 26Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² voo³²a² cah²a², duh³ há⁴hé³ hi²bi³dxɨɨ¹ah³ oóh²a², ba² duh³ há⁴hé³ hi²jmee²a² dxɨɨ́³ dsɨ³²a² hi²joo⁴²a² oóh²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\