Gálatas 6

1Du³ñuúh²á⁴, liu³u²xɨ³ hí⁴chii³ah³ hi³ ja̱y³ oóh²ah³ nɨ³ ma³jmeé³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ niaá⁴ah³ mɨ³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² Espíritu nɨ³ ga³jmee⁴ hi²xaah⁴ah³ ca̱á̱h³. Joó⁴ hi³liu⁴²ah³ dxú⁴ ba², hi³jmeeh³²ah³ vá¹jaa³ah³ ba². Baáy⁴ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ xɨɨ́³ah³ chiaah¹ ba² foóh¹ hí⁴tiáh⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. 2Hi³gua³tia̱á̱¹ah³ chiáh² oóh²ah³ mɨ² xa³ hi³ cɨ̱h³beeh³²ah³ chiaah¹ mɨ²ja̱³ mɨ³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ga³taah⁴ ta² Cristo nɨ³. 3Liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³ji̱í̱h⁴ ná⁴ŋɨy¹ baáy⁴ há⁴hé³ xa³ na³lɨ́y⁴, hí̱³ba² ñaá² ba² ja̱³ ga³juuy³². 4Liáh³ja̱³ liáh³ja̱³ah³ hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ga³jmee³ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba². Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ dsa³hɨɨ́² dxú⁴ chia̱á̱²ah³ mɨ²ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴jé⁴ túh²há²ah³. Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ fáh⁴ hi³ ma³jmeé¹ah³ gɨh¹ dxú⁴ liáh³xɨ³ dxeeyh⁴ ja̱³. Haá², hi³ fáh⁴ hi³ ma³jmeé¹ah³ liáh³nɨɨh¹ hí⁴jooy³ hi²jmee³ah³ ba² ja̱³. 5Chiaah¹ liáh³ja̱³ liáh³ja̱³²a² ga³jmee⁴ hi²chia̱²a² liáh³xɨ³ na³lɨ́⁴a². 6Ga³jmee⁴ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² hi³ ga³heé⁴ jnia² fah² Dios nɨ³, ga³jmee⁴ hi²cuoo²a² liáh⁴jɨ³ hi³ xa³ chiaa⁴²a². 7Há⁴ hi³juu⁴²ah³ vo̱ó̱h²ah³, chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²caah⁴²a² Dios. Maá³ah³ liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ liu³u²xɨ³ hi³ hi²haa¹a² ca̱a̱³ mɨ¹ju̱³. Ja̱³ba² hi³ hi²haa¹a² ja̱³ hí⁴cuó⁴ ca̱á̱h³. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ jnia², 8xɨ³ nɨ³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ ga³ŋɨɨ⁴ dsɨ³²a², ja̱³ba² hi³ mɨ³hee³² hi³ chia̱³ fáh⁴ju̱y¹ ba² hí⁴tiíh⁴a² ca̱á̱h³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ ca³bi³jmeéy³ jnia² Espíritu chié̱y² Dios nɨ³ mɨ²ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu nɨ³ hí⁴tiíh⁴a² ca̱a̱³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ hi³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴jú̱y³. 9Hi³ja̱³ há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²tiu⁴²a² hi³ hi²jmee²a² hi³ dxú⁴. Chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ liáh³bií⁴ hí⁴tiíh⁴a² ca̱á̱h³ xɨ³ nɨ³ hi²cuoo²a² voo³²a² hi³ bií⁴. 10Hi³ja̱³ mɨ² hí⁴jooy³ chiaa⁴²a² ga³jmee⁴ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴ hi³ ŋɨɨh⁴niaah³² chiáh². Baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³jmee⁴ dsa³tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ chiáh² Dios nɨ³. 11Joo⁴²ah³ ruh³, hi²xiáh³ cah² vóh² chieéy⁴ la³ hi³ja̱³ lii⁴ ba² hi³ jmɨ́yh³ ñeéy⁴ nɨ³ xɨɨy⁴ gɨh¹ ca³liuh² hi³la³. 12Xe̱y³ diáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴dxá⁴tie̱é̱y¹ hi³ hí⁴lí³ah³ circuncidados joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ dɨ³niaá⁴ hí⁴cueeyh⁴ dxú⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ ba² nɨ³, ba² há⁴hé³ dɨ³niaá⁴ hi³ xa³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ vih²chiaah¹ fáh⁴liu⁴ hi³ jú̱y⁴ Cristo dsaah⁴ cruz nɨ³. 13Ba² há⁴hé³ jmɨ́yh³ ca³dah²jmee⁴ he̱é̱yh³ ley chiáh² Moisés nɨ³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ circuncidados. Mɨ³ja̱³ dɨ³niaá⁴ hi³ hi²jmee³ah³ ree³ chia̱á̱h¹ah³ ba² diáh⁴ nɨ³, duh³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²bi³sa³ chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ ba² nɨ³ ca³dah²dxa³tie̱e̱y³ niaá⁴ah³ hi³ hí⁴lí³ah³ circuncidados nɨ³. 14Joó⁴ jniá³ yáh¹ há⁴hé³ hi²bi³say⁴ chieéy⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná². Nɨɨh¹ hi³ gá⁴jú̱y⁴ Ñúh³a² Jesucristo nɨ³ dsaah⁴ cruz nɨ³ ba² hi²bi³say⁴ chieéy⁴. Chiaah¹ dxɨ́⁴lieey³² Cristo nɨ³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³ji̱í̱y⁴ jniá³. Baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ xa̱⁴²á⁴ ba² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ga³ji̱í̱y⁴. 15Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ na³cu̱h⁴²a² chia̱a̱h²a² Cristo Jesús mɨ²ja̱³ há⁴hé³ chi̱í̱⁴ xɨ³ na³lɨ́⁴a² circuncidados hu̱² gɨh³ haá². Hi³ hí⁴mɨɨ́y² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² ba² nɨ³ jmɨ́yh³ chi̱í̱⁴. 16Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ liáh⁴jɨ³ah³ hi³ ga³jmee³ah³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³hoy⁴ la³: ―Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios duh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³. Ná⁴lɨ¹ chiáh² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ israelitas hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱² Dios. 17Hi²xiáh³ naáy⁴ hi³ hu̱² há⁴hé³ máh⁴ xe̱y³ hí⁴dah²bi³dxɨɨ́y² jniá³. Chiaah¹ tiaah² ba² diáh⁴ guɨ́h² cuerpo chieéy⁴ la³. Hi³nɨ³ ba² nɨ³ lii⁴ hi³ ga³jmeey⁴ ta² chiáh² Jesús nɨ³. 18Liáh⁴jɨ³ah³ niaá⁴ah³ du³ñuúh²á⁴ cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Ñúh³a² Jesucristo. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\