Hebreos 1

1Mɨ² dsa³jéy⁴ lɨ́⁴, hi²xiáh³ ñuú³ tiaah² gá⁴liú³ Dios ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a², dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh². Joó⁴ na³guayh⁴ ba² gá⁴liúy² liáh³ja̱y³ liáh³ja̱y³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² ja̱³. 2Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² la³, dxɨ́⁴lieey³² Ja̱á̱² bɨh¹ ba² gá⁴liúy² jnia². Dxɨ́⁴lieey³² Ja̱á̱² nɨ³ gá⁴jmeé³ yuuh¹ güii³ baáy⁴ dxaah¹vó⁴, ba² gá⁴tie̱e̱y³ Ja̱á̱² nɨ³ hi³ hí⁴lí³ chiáh² jɨɨ⁴ lɨ́⁴. 3Ja̱á̱² nɨ³ gá⁴heé⁴ jnia² liáh³xɨ³ booy¹ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ Dios nɨ³, ba² na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ ree³ lɨ́⁴ liáh³xɨ³ ñaá² Dios. Hi²xiáh³ hee⁴ fáh⁴lí³ Ja̱á̱² nɨ³, hi³ja̱³ chie̱é̱yh¹ fáh⁴liu⁴ chiáh² ga³jooy³ ga³taayh³ fi¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³. Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jooy³ gá⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a² ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴güe³ ca̱á̱h³ ca³jaa¹ xi² nuy¹ ñaá² Dios yuuh¹ güii³ nɨ³. 4Hi³ja̱³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ diáh⁴ ángeles, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gaáy³ gɨh¹ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³ chiáh² ja̱á̱² liáh³xɨ³ gɨh³ chiáh² diáh⁴ ángeles. 5Chiaah¹ gu³xɨ³ ja̱y³ ángel há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ liáh³la³: Jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ nɨ³ niu³. Jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴ ga³fayh⁴ hi³ jniá³ nɨ³ Dia² chiú̱h²u³. Ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ja̱y³ ángel liáh³la³: Hí⁴lí³á⁴ Dia² chiú̱h²u³ baáy⁴ niu³ nɨ³ hí⁴lí³u³ ja̱a̱y⁴. 6Ba² gá⁴jmeé³ gaáy³ chiáh² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴xɨ́y⁴ Ja̱á̱² hi³ du³ñí¹ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, liáh³la³ gá⁴féh³: Cua²dah²jmeé³ hu̱u̱¹rá² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ ángeles chia̱á̱²á⁴ nɨ³ cua²dah²jmeéh⁴ ja̱a̱y⁴ nɨ³. 7Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴féh³ Dios nɨ³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ ángeles: Gá⁴xɨ́y⁴ Dios diáh⁴ ángeles chié̱y² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ dxɨ́³ ba², diáh⁴ hɨh²dxaah¹ chié̱y² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ xi³ hi³ dsa³niaá⁴ ba². 8Joó⁴ liáh³la³ ba² gá⁴sɨɨ́h⁴ Ja̱á̱² nɨ³: Ñuyh⁴ Dios, ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³jniaa³ xi² je¹u³ ga³chiuúyh³ hiíh⁴. Baáy⁴ hi²xiáh³ xiaa³dsaa³²u³ niu³ xé̱yh¹ vara nɨ³, hi³ja̱³ liáh³ xiaa³dsaa³² ba² hi²chiuúyh³ hiíh⁴. 9Hi²xiáh³ naay³ chiú̱h²u³ hi³ xiaa³dsaa³² joó⁴ hi²xiáh³ cɨ̱ɨ̱³²u³ ga³joóy³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. Hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴dxɨy³ niu³ Dios, jmɨ́yh³ Dios chiú̱h²u³ nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ma³bi³jé⁴ gɨh¹ háy² niu³ liáh³xɨ³ diáh⁴ oóh²u³ nɨ³. 10Ba² gá⁴féh³ liáh³la³ Dios nɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Ja̱á̱²: Niu³ Ñuyh⁴, mɨ² du³ñi² lɨ́⁴ gá⁴jmeéy¹ dxaah¹vó⁴, hí̱³ba² vo̱ó̱h²u³ nɨ³ gá⁴jmeéy¹ yuuh¹ güii³. 11Jɨɨ⁴ diáh⁴ hi³nɨ³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴, joó⁴ xa̱³u³ chiú̱h²u³ liáh³nɨ³ niu³. Jɨɨ⁴ diáh⁴ hi³nɨ³ hí⁴dsaáy⁴ liáh³xɨ³ ca³lɨ³dsaáy⁴ láh¹hɨɨ⁴. 12Mɨ²ja̱³ hi²juh⁴²u³ diáh⁴ güii³ liáh³xɨ³ ca³lɨ³juyh⁴² ca̱a̱³ láh¹hɨɨ⁴, liáh³xɨ³ ga³dxɨy³ cua̱a̱³ ja̱y³ dsa³ duh³ hí⁴cɨ́h² dxaáh², liáh³ja̱³ ba² hi²jmeey³ chiáh² diáh⁴. Joó⁴ ree³ ba² na³lɨ́⁴u³ niu³ ca̱³ñiih³², há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴dxa³ ji̱i̱h⁴u³. 13Ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ángeles liáh³xɨ³ gá⁴sɨɨ́h⁴ ja̱á̱² hi³ gá⁴féh³ liáh³la³: Ñí³ ca³jaa¹ xi² nu¹á² la³, chiaah¹ hí⁴dxá⁴héy³ hi²dxá⁴á⁴ vó⁴ cáh³ti³² rúh⁴tɨɨy¹ diáh⁴ enemigos chiú̱h²u³ nɨ³. 14Joó⁴ diáh⁴ ángeles nɨ³ na³lɨ́y⁴ espíritus hi³ ca³dah²jmee⁴ ta² chiáh² Dios ba², hi³ja̱³ ca³lɨ³xɨy⁴² diáh⁴ xiaáh³ xiaáh³ duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² hí⁴lieéy² chiáh² dsaa² chiáh² diáh⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\