Hebreos 10

1Ca³liuh² lɨ́⁴ ba² ga³heé⁴ jnia² ley chiáh² Moisés nɨ³ chiáh² hi³ dxú⁴ hi³ hí⁴jmeé⁴ Dios nɨ³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Há⁴hé³ na³fáyh⁴ ca³bi³jnia³ ley nɨ³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hí⁴lí³. Hi³ja̱³ jlɨ́h³ ja̱³ hí⁴tiaá⁴ ley nɨ³ hí⁴jméy² dxúy⁴ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²naayh³² Dios nɨ³. Chiaah¹ dsa³hɨɨ́² chiáh² liáh³nɨ³ dah²cuo⁴ foo³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ baáy⁴ há⁴hé³ na³guayh⁴ foo³ hi³ ca³dah²cuo⁴. 2Liu³u²xɨ³ hu̱² hí⁴tiaá⁴ ley nɨ³ hí⁴jméy² diáh⁴ dxúy⁴ cáh³ti³², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ baáy⁴ hí⁴dah²tiú² hi³ ca³dah²cuo⁴ foo³ nɨ³ hu̱² liáh³ja̱³. 3Joó⁴ hi³ ca³dah²cuo⁴ foo³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ liáh³ca̱a̱³ ji̱i̱³ ca³bi³liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ hi³ xa³ liáh³nɨ³ dsaa² chiáh² diáh⁴. 4Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bé² dsaa² chiaa⁴²a² jmɨ³ chiáh² diáh⁴ cue²yah³ dsaá⁴ hu̱² gɨh³ jmɨ³ chiáh² diáh⁴ xu̱ú̱¹laá¹ nɨ³. 5Hi³ja̱³ liáh³ güéy⁴ Cristo jmɨɨyh⁴²güii³ la³, mɨ²ja̱³ liáh³la³ gá⁴féh³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Dios: Há⁴hé³ jmɨ́yh³ naay³ liáh⁴jɨ³ foo³ hi³ ca³dah²cuo⁴ diáh⁴ dsa³ nɨ³. Na³fáyh⁴ gɨh¹ nɨ³ hi³ ma³jmeéy¹ hi³ ma³tɨ̱́³á⁴ cuerpo duh³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² ba². 6Há⁴hé³ jmɨ́yh³ dxú⁴ ga³ji̱i̱³²u³ chiáh² diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ dsa³caáy⁴ ñi²yaá³ nɨ³, hu̱² gɨh³ liáh⁴jɨ³ foo³ hi³ ca³dah²cuo⁴ diáh⁴ dsa³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴. 7Hi³ja̱³ ga³fooh³²á⁴ niu³ Ñuyh⁴: “Je¹á² ba² la³ duh³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³ ba², ja̱³ba² liáh³xɨ³ na³xɨɨ² fáh⁴liu⁴ chiú̱h²u³ nɨ³ ca³jaa¹ chieéy⁴.” 8Dsa³jéy⁴ gá⁴féh³ Cristo ja̱³ hi³ há⁴hé³ jmɨ́yh³ niaá⁴ Dios nɨ³ liáh⁴jɨ³ foo³ hi³ ca³dah²cuo⁴ diáh⁴ dsa³, ñé⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ dsa³caáy⁴ ñi²yaá³ nɨ³, ñé⁴ foo³ hi³ ca³dah²cuo⁴ diáh⁴ dsa³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴. Há⁴hé³ dxú⁴ ji̱í̱h⁴ Dios nɨ³ hi³nɨ³ gu³xɨ³ ba² dsa³féh³ ley ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²jmeé⁴ liáh³ja̱³. 9Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ gá⁴féh³ Cristo ja̱³: “Je¹á² ba² la³ Ñuyh⁴ duh³ hi²jmeey⁴² liáh³xɨ³ ga³lɨ́³ háy² vo̱ó̱h²u³.” Fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³ lii⁴ hi³ gá⁴tiuúyh² hi³dxá³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ ja̱³ duh³ hí⁴dxá⁴ dxaáh² ca̱a̱³ hi³mɨɨ³² bɨh¹ ba². 10Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios ja̱³, hi³ja̱³ ma³bi³xɨ³ ma³bi³ŋɨɨ́y³ jnia² Dios nɨ³ chiaah¹ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴cuóy² ñaá² Cristo ja̱³ jú̱y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ foo³ vih²chiaa⁴²a². 11Diáh⁴ jmii³dsa³ israelitas ja̱³, liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ ba² na³ta̱a̱y⁴ liáh³nɨ³ ñuúh⁴guah³ ja̱³ dah²cuo⁴ foo³. Ma²jáh³ tiaah² dah²cuo⁴ foo³, baáy⁴ ja̱³ba² diáh⁴ foo³ hi³ ma³dah²cuó³ dsa³jéy⁴, gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ jlɨ́h³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³. 12Joó⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴cuó³ foo³ Jesucristo nɨ³ duh³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴bé⁴ liáh⁴jɨ³ dsaa² chiaa⁴²a². Liáh³ ma³jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴guá³ ca³jaa¹ xi² nuy¹ Dios. 13Jey¹ liáh³nɨ³ Jesús nɨ³, je̱e̱³² hí⁴dxá⁴héy³ lɨ́⁴ hiíh⁴ hi³ hí⁴dxéy² Dios nɨ³ vó⁴ cáh³ti³² diáh⁴ enemigos nɨ³ rúh⁴tɨɨ². 14Chie̱é̱yh¹ ca̱a̱³ ba² foo³ hi³ gá⁴cuó³ ja̱³, ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴jméy² dxúy⁴ cáh³ti³² diáh⁴ hi³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ nɨ³. 15Ba² na³lɨ́y⁴ dsa³ñi³² Espíritu Santo nɨ³ chiáh² fáh⁴liu⁴ la³, chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ dsa³jéy⁴: 16Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ hi²jmeey⁴² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ nɨ³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. Hi²taáyh⁴ dxɨ² diáh⁴ nɨ³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴, hi²xɨɨy⁴² cáh³ti³² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴. 17Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ gá⁴féh³ ca̱á̱h³ liáh³la³: Hi²jmeey⁴² gaáy³ dsɨy⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴ baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³liih⁴²á² dsɨy⁴ hi³ ma³dah²jmeé³. 18Hi³ja̱³ liu³u²xɨ³ ma³bé⁴ cáh³ti³² dsaa² chiaa⁴²a², mɨ²ja̱³ nia⁴²a² hi³ há⁴hé³ máh⁴ niaáh² gɨh¹ dxaáh² foo³ chiáh² dsaa² chiaa⁴²a². 19Hi³ja̱³ du³ñuúh²á⁴, há⁴hé³ máh⁴ foh⁴²a² cáh³ti³² dsa³taah²a² Xi² Booy¹ Na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³, chiaah¹ hi³ gá⁴tiu̱ú̱³ jmɨ³háy¹ Jesús nɨ³. 20Gá⁴niá² ca̱a̱³ fi¹ hi³mɨɨ³² chiaa⁴²a², gá⁴xɨɨ́y⁴ cortina hi³ja̱³ gá⁴ná³ ca̱a̱³ fi¹ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Joó⁴ hi³ jú̱y⁴ ba² nɨ³ ga³hoy⁴ hi³ gá⁴xɨɨ́y⁴ cortina ja̱³. 21Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a² hi³ ná⁴tayh¹ guaa³ ga³heeyh³ hí¹ diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios nɨ³. 22Hi³ja̱³ jmɨ́yh³ ca̱a̱y³ tuh³dsɨ³²a² ba² má⁴je̱h²a² rúh⁴ñi² Dios. Baáy⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ ga³jmee⁴ ga³ji̱i̱³²a² hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴tee³ jnia². Chiaah¹ ma³bi³xɨ³ ma³bi³ŋɨɨ́³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a² duh³ há⁴hé³ máh⁴ hí⁴ji̱i̱³²a² hi³ xa³ dsaa² chiaa⁴²a². Liáh³ca̱a̱y³ hi³ ma³xí² ma³u̱ú̱h² ba² cuerpo chiaa⁴²a² chie̱é̱yh¹ jmɨɨ³ hi³ jɨy³ cáh³ti³² ba² lii³²a². 23Ba² ga³jmee⁴ bí⁴je̱²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ liáh³xɨ³ ga³féh³a² chiaah¹ hí⁴jmeé⁴ ba² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² hí⁴jmeé⁴ chiaa⁴²a². 24Ba² ga³jmee⁴ hi²tia² hi²hi²a² chiáh² diáh⁴ oóh²a² jmiih⁴² hí⁴jooy³ dsá⁴tia̱a̱²a² chiáh² diáh⁴, duh³ liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴ ba² hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a² baáy⁴ duh³ hi²jmee²a² jmáyh² hi³ dxú⁴ ba². 25Há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²bi³ná⁴a² mɨ² ga³ŋɨɨh⁴²a² chiaah¹ liáh³ja̱³ chia̱³ dxá³ ca³dah²jmee⁴ ta̱á̱²dsɨy⁴² diáh⁴ oóh²a². Hi²cuoo²a² oóh²a² hi³ bií⁴ ba², baáy⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ja̱³nɨ́⁴ chiaah¹ hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴güéy³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² nɨ³. 26Liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lí̱³a² fáh⁴liu⁴ hi³ xiaa³dsaa³² nɨ³, baáy⁴ jmɨ́yh³ nieeh¹ dsɨ³²a² hi²jmee²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hi³ mɨ³hee³², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ foo³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴bé⁴ dsaa² chiaa⁴²a². 27Mɨ³hii³² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiaa⁴²a² bɨh¹ ba² hu̱² liáh³ja̱³, baáy⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ foh⁴²a² hi³nɨ³ chiaah¹ hi²xiáh³ veyh³ xi³ xi² hí⁴caáy⁴ diáh⁴ hi³ na³chiy⁴ chie̱é̱yh¹ Dios nɨ³. 28Ja̱y³ dsa³ hi³ ma³lɨ³náy⁴ rúh⁴ñi² ley chiáh² Moisés baáy⁴ liu³u²xɨ³ xe̱y³ aáy⁴ aay³ dsa³ñi³² mɨ²ja̱³ ca³dah²jɨ̱yh⁴, há⁴hé³ ca³dah²ca̱³² mih³ ca³dah²ñi³². 29Joó⁴ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³jmee⁴ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² ja̱y³ dsa³ hi³ ca³bi³cuaáy¹ Ja̱á̱² Dios nɨ³, chiaah¹ hi³ ga³jmee⁴ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² ba² jmɨ³ chiáh² Cristo hi³ chie̱é̱yh¹ gá⁴dxá³ dxaáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴, ja̱³ba² jmɨ³ hi³ cá⁴bí⁴xɨ³ cá⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴, ba² ca³bi³cuaáy¹ Espíritu hi³ dɨ́h¹ gá⁴tɨ̱́³a² nɨ³. 30Hi²xiáh³ chie̱y³ foóh¹ hi³nɨ³ chiaah¹ cui̱i̱⁴²a² ba² Ñúh³a² hi³ gá⁴féh³ liáh³la³: “Jniá³ ba² hi²ca̱a̱y¹ chieéy⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴, jniá³ ba² hi²bi³chií⁴á⁴ diáh⁴.” Ba² gá⁴féh³ liáh³la³: “Ñúh³a² nɨ³ hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² chiáh² diáh⁴ dsa³ chié̱y².” 31Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ veyh³ hi³ hí⁴bí⁴chiíy⁴ jnia² jmɨ́yh³ Dios hi³ he̱é̱yh³ ba² na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. 32Bi³liih⁴² há²ah³ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé¹ah³ dsa³jéy⁴ liáh³ gá⁴niuu³ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Cristo. Chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gá⁴cɨ̱ɨ̱́h² gá⁴beéh²ah³ joó⁴ gá⁴tiaá⁴ gá⁴ra̱á̱h⁴ah³ ba² gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³. 33Ca̱á̱h³ca̱á̱h³ cá⁴dah²liúy² niaá⁴ah³ mɨ³hee³² xi² ca³dah²joo³² diáh⁴ dsa³ ja̱³. Ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² ba² cá⁴dah²jmeéh⁴ niaá⁴ah³. Ba² ca̱á̱h³ca̱á̱h³ gá⁴tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ oóh²ah³ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² liáh³ja̱³. 34Gá⁴chia̱³ah³ mih³ gá⁴ñí⁴ah³ diáh⁴ hi³ dɨ³tieéyh¹ ñuúh⁴ñí¹. Baáy⁴ liáh³ cá⁴dah²booy³ niaá⁴ah³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ ja̱³, mɨ²ja̱³ jé⁴ túh²há²ah³ ba² gá⁴tiaá⁴ gá⁴ra̱á̱h⁴ah³, chiaah¹ mɨ³maá³ah³ ba² hi³ xa³ chia̱á̱²ah³ na³jniaa³ yuuh¹ güii³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴yeéy⁴ nɨ³. 35Hi³ja̱³ je̱e̱⁴²ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³, há⁴ hi³tu³²ah³ cáh³ti³². Chiaah¹ xáh³ha³² dɨ́h¹ ñuú³ hi³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 36Ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ ba², duh³ mɨ² ma³jooy³ ma³jmeé¹ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ hi³ ma³ta̱a̱yh³ ñaá² Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³. 37Chiaah¹ liáh³la³ na³xɨɨ² fah² Dios nɨ³: Xé̱yh² ba² hí⁴güéy³ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴güéy³ nɨ³, há⁴hé³ máh⁴ hí⁴hɨɨyh⁴². 38Joó⁴ dsa³ hi³ xe̱y³ dxúy⁴, hí⁴güe³ chiáh² liáh³nɨ³ chiaah¹ hi³ ca³dsa³taáy³. Joó⁴ xɨ³ nɨ³ hí⁴tiú², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ jé⁴ dsɨy⁴ chia̱a̱h⁴²á². 39Joó⁴ jnia² yáh¹, há⁴hé³ xa̱³²a² liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³ ca³dah²tiu³² duh³ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴. Ca³dsa³taá³a² chiáh² Dios ba² jnia², hi³ja̱³ hí⁴liaá³a² ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\