Hebreos 11

1Hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ niaá⁴ hí⁴féh³ hi³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ bí⁴je̱²a², hi³ja̱³ ga³ji̱i̱³²a² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² mɨ³xa³ hi³la³ hi³nɨ³ gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ mɨ³ga³joo³²a². 2Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ diáh⁴ xa²yaa²a² ñú⁴uuh²a² ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ diáh⁴ dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios. 3Hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³, hi³ja̱³ nɨ³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ ti̱¹ hi³ gá⁴liú³ ba² ja̱³ Dios ja̱³, gá⁴jooy³ gá⁴jmeé³ jmɨɨyh⁴²güii³. Chiaah¹ há⁴ja̱³ chie̱é̱yh¹ hi³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a² nɨ³ gá⁴jmeéh⁴ ta² Dios nɨ³ liáh³ gá⁴jmeé³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ ga³joo³²a² la³. 4Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ Abel ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ gá⁴cuoó⁴ Dios ca̱a̱³ foo³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ hi³ gá⁴cuó³ Caín ja̱³. Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios. Hi³ja̱³ gá⁴féh³ Dios hi³ xe̱y³ ba² dxú⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² foo³ hi³ gá⁴cuó³ Abel ja̱³. Hi³ja̱³ gu³xɨ³ ba² mɨ³na³jú̱y¹ Abel nɨ³ ja̱³nɨ́⁴, joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ hi³ rúh⁴ liuy³² jnia² ba² lii³²a², chiaah¹ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ ja̱³. 5Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Enoc ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴lɨ́⁴tieey⁴² yuuh¹ güii³, há⁴hé³ jú̱y⁴. Há⁴hé³ máh⁴ gá⁴dsaáyh⁴ diáh⁴, chiaah¹ Dios ja̱³ gá⁴tee³. Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ ja̱a̱h¹ lɨ́⁴ hí⁴tee³ bih³ ja̱³, gá⁴féh³ Dios hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ Enoc ja̱³. 6Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ ca³dsa³taá³a², há⁴hé³ hí⁴jooy³ cáh³ti³² hi²jmee²a² liáh³xɨ³ niaá⁴ Dios nɨ³. Chiaah¹ liu³u²xɨ³ hi²niaah⁴²a² Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² hi³ he̱é̱yh³ ba² xe̱y³. Ba² ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² hi³ xa³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ hi³ ca³dah²naayh³² ñaá². 7Ba² gá⁴taáy³ dxú⁴ Noé ja̱³. Chiaah¹ hi²xiáh³ gá⁴foyh⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴xɨ́h³ dsɨ́² Dios ja̱³ ca̱a̱³ hi³ chie̱y³ foóh¹ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³joó², hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ ca̱a̱³ maá² xi² hí⁴jooy³ hí⁴lieéy³ chie̱é̱yh¹ familia chié̱y². Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴cueeyh⁴ xa³ dsaa² chiáh² diáh⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Joó⁴ gá⁴sa̱y³ dxú⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴taáy³ ja̱³. 8Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Abraham ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴nuú³ dsaá² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hi³ ga³jmee⁴ dsaa³² xiaáh³ vó⁴ xi² ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴lí³ chiáh². Cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ vó⁴ chiáh² gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ ñi³² xiah² ja̱³ dsaa³². 9Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Abraham ja̱³ hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴dxaá² vó⁴ xi² ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ ca̱a̱³ gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ liáh³xɨ³ dsa³ xiaáh³ ba². Jmáyh² ñú² láh¹laa³ ba² gá⁴guá³ xi² gá⁴chié³ gá⁴ji̱í̱³ ja̱³. Ba² ja̱³ba² liáh³ja̱³ gá⁴jmeé³ Isaac chie̱é̱yh¹ Jacob ja̱³, hí̱³ba² diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ vó⁴ liáh³xɨ³ gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² Dios ja̱³. 10Joó⁴ há⁴hé³ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ ñuú³ Abraham ja̱³ chiaah¹ bí⁴je̱² dsayh³² ca̱a̱³ fɨɨ³ gaáy³ hi³ niaá² ba³ cáh³ti³² ba², ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ gá⁴dxá³ jmɨ́yh³ ñaá² Dios liáh³xɨ³ gá⁴ñii³ dsɨ́² ñaá². 11Ba² hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Sara ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴jooy³ cá⁴lɨ́⁴vóy³ xɨ³yu̱u̱y³ chié̱y² gu³xɨ³ ba² há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴sa̱y³ ja̱á̱² ja̱³. Hi³ja̱³ gá⁴sa̱y³ ja̱á̱² gu³xɨ³ ba² hi²xiáh³ mɨ³raay³, chiaah¹ gá⁴taáy³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ba² Dios ja̱³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³. 12Hi³ja̱³ chiáh² Abraham hi³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴jú̱y³ ba² lii³²a², gá⁴sa̱y³ fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² ja̱á̱² dxaa⁴². Cá⁴lɨ́⁴fɨɨ́y² diáh⁴ liáh³xɨ³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ ñú⁴heé¹. Cá⁴lɨ́⁴fɨɨ́y² diáh⁴ liáh³xɨ³ ñuú³ sɨɨ́¹ hi³ xa³ yaa¹ jmɨ́⁴ñih¹. 13Rúh⁴ dsa³taáy³ chiáh² liáh³ja̱³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jú̱y⁴ diáh⁴. Há⁴hé³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴. Joó⁴ liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴dah²joó² na³ta̱a̱y⁴ vɨ̱ɨ̱́³ ba² lii³²a² hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ ja̱³. Cá⁴dah²féh³ ba² jí̱⁴ñí³ hi³ há⁴hé³ jmɨ́yh³ na³hiiy⁴ diáh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 14Hi³ dah²liu⁴ liáh³ja̱³ dah²jmee⁴ lii⁴ hi³ rúh⁴ dah²naah³² ca̱a̱³ vó⁴ jmɨ́yh³ hi³chiaah³² diáh⁴. 15Chiaah¹ hu̱² dah²ta³ dah²hɨ³ chiáh² vó⁴ xi² gá⁴voóy⁴ diáh⁴ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴dxi̱i̱³² ba² diáh⁴ ca̱á̱h³ hu̱² liáh³ja̱³. 16Joó⁴ dɨ³niaá⁴ ca̱a̱³ vó⁴ hi³ dxú⁴ gɨh¹ ba², dɨ́h¹ feh²a² vó⁴ hi³ xa³ yuuh¹ güii³ ba². Hi³ja̱³ há⁴hé³ hiih⁴ Dios nɨ³ hi³ gá⁴nuú³ Dios chié̱y² diáh⁴, chiaah¹ ma³bi³tɨɨ⁴ ba² ca̱a̱³ fɨɨ³ chiáh² diáh⁴. 17Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Abraham ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ Dios ja̱³ chiáh², mɨ²ja̱³ gá⁴nuú³ ba² dsaá² gá⁴jéy⁴ Isaac ja̱á̱² ja̱³ duh³ hí⁴cuóy² foo³ Dios. Ma³ŋɨ́³ ba² ma³ta̱a̱yh³ ñaá² Dios ja̱³ chie̱é̱yh¹ Abraham ja̱³, hi³ hí⁴fɨɨ́y² cáh³ti³² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴². Joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³ yáh¹, gá⁴laá⁴ mɨ³hí⁴jɨ̱́yh⁴ ja̱á̱² ja̱³ gu³xɨ³ ba² ja̱y³ ba² xe̱y³. 18Ba² ma³ŋɨ́³ ma³féh³ Dios ja̱³ ma³sɨɨ́h⁴ Abraham ja̱³: “Dxɨ́⁴lieey³² Isaac nɨ³ hí⁴sa̱y³ ja̱a̱y³ dxeéy³.” 19Joó⁴ gá⁴nuú³ dsaá² Abraham ja̱³ yáh¹, chiaah¹ ñi³² ba² hi³ Dios nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹. Hi³ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ Isaac ja̱³ ba² lii³²a² chiaah¹ ca³liuh² lɨ́⁴ gɨh¹ há⁴hé³ gá⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ Abraham ja̱³ gá⁴jɨ̱́yh⁴ ja̱á̱² ja̱³. 20Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Isaac ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴bí⁴je̱é̱y² Jacob chie̱é̱yh¹ Esaú ja̱³, gá⁴sɨɨ́h⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴ Dios ja̱³ chiáh² diáh⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 21Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Jacob ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³ya³tɨ́⁴ hí⁴jú̱y³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jmeéh⁴ hu̱u̱¹rá² Dios, na³huuy³² liáh³ja̱³ má⁴hu⁴² chiáh², duh³ cá⁴bí⁴je̱é̱y² liú⁴u³ aáy⁴ diáh⁴ ja̱á̱² José ja̱³. 22Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ José ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ mɨ³hí⁴jú̱y³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴féh³ hi³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴voóy⁴ diáh⁴ israelitas vó⁴ Egipto ja̱³. Ba² gá⁴féh³ hi³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²ca̱a̱⁴ na¹mee⁴ chiáh², liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³hí⁴voóy⁴ diáh⁴ ja̱³. 23Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ diáh⁴ xaá¹jmii³ Moisés ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴sa̱y³ Moisés ja̱³ mɨ²ja̱³ cá⁴dah²méy² aay³ sɨh³ chiaah¹ cá⁴dah²joó² hi³ dxaáh² cáh³ti³² ba² na³lɨ́y⁴ xɨ³yu̱u̱y³ ja̱³. Ba² há⁴hé³ dɨ³foyh⁴ cáh³ti³² fáh⁴tiaah⁴ ta² chiáh² rey ja̱³. 24Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Moisés ja̱³, hi³ja̱³ liáh³ cá⁴lɨ́⁴gaáy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ dɨ́⁴jmeé⁴ cua̱a̱y¹ná² hi³ ja̱á̱²mɨɨ¹ rey dsa³ Egipto ja̱³ cá⁴bí⁴gaáy³. 25Gá⁴ji̱í̱h⁴ gɨh¹ dxú⁴ hi³ hí⁴chi̱í̱yh² hí⁴beéyh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios ba². Dxú⁴ gɨh¹ liáh³ja̱³ ji̱í̱h⁴, liáh³xɨ³ gɨh³ hi³ hí⁴jmeé⁴ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá² ca̱³ji̱i̱³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. 26Gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ hi³ chi̱í̱⁴ gɨh¹ hi³ hí⁴cá̱² fáh⁴hiíh⁴ vih²chiaah¹ Cristo liáh³xɨ³ gɨh³ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ xa³fáh³ vó⁴ Egipto ja̱³. Chiaah¹ jmɨ́yh³ tiaah² dxɨ² hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴tɨ̱́y⁴ chiáh² Dios ja̱³. 27Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Moisés ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ vó⁴ Egipto, há⁴hé³ foyh⁴ cáh³ti³² jooy³² rey gu³xɨ³ ba² hí⁴tí̱yh³. Gá⁴hɨɨ́² jmee⁴ he̱é̱yh³ chiáh² Dios xɨ³ ba² hi³ ga³jooy³² ba² Dios, hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hi²joo⁴²a² nɨ³. 28Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Moisés ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴jmeé³ jmɨ́¹feh⁴ hi³ ca³dah²cuyh³ mɨ¹ja̱á̱² dsɨɨ³jaa³. Ba² gá⁴taáh⁴ ta² hi³ hí⁴xiih² jmɨ³ chiáh² ja̱³ dsaah⁴ jnɨ́¹ñú² chiáh² diáh⁴ duh³ há⁴hé³ hí⁴jɨ̱ɨ̱́h⁴ ángel ja̱³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ du³ñí¹ chié̱y² diáh⁴ israelitas. 29Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ diáh⁴ israelitas, hi³ja̱³ cá⁴dah²hay³ jmɨɨ³ hi³ xɨ̱ɨ̱y³ Jmɨ́⁴ñih¹ Yu̱ú̱³. Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²laá⁴ mɨ³hí⁴dah²hay³ diáh⁴ dsa³ Egipto ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴ná⁴cua̱a̱yh⁴² ca̱á̱h³ jmɨɨ³ ja̱³, hi³ja̱³ ja̱³ba² gá⁴güeéy² diáh⁴. 30Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ diáh⁴ israelitas ja̱³, hi³ja̱³ cá⁴dah²ta̱á̱h⁴ lɨh³ dxiaá⁴ jmɨɨ́¹ na³ca̱á̱y⁴ liáh³nɨɨh¹ gaáy³ na¹yah³ hi³ ná⁴hi⁴² lɨh³ fɨɨ³ Jericó ja̱³. Liáh³ gá⁴jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴saá⁴ gá⁴lá⁴ cáh³ti³² na¹yah³ ja̱³. 31Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ Rahab, ja̱y³ mɨ́³ hi³ ga̱y³, hi³ja̱³ há⁴hé³ gá⁴jú̱y⁴ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ oóyh² ja̱³, chiaah¹ hi³ gá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ israelitas hi³ dah²ya²tiá³ jmiih⁴² dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴ dsa³ Jericó ja̱³. 32Nɨɨh¹ nɨ³ nɨɨh¹ ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ xa³ tiempo hi²jmeey⁴² juúh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel baáy⁴ gɨh¹ diáh⁴ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² juúh⁴ chiáh² Dios nɨ³. 33Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ diáh⁴ dxú⁴, hi³ja̱³ xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴dah²meéy² diáh⁴ dsa³ xiaáh³ fɨɨ³, xe̱y³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ liáh³ xiaa³dsaa³², xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios hí⁴cuoó⁴ diáh⁴. Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ yah³cue⁴. 34Xe̱y³ diáh⁴ hi³ dah²ya²taáyh¹ dxaah¹ xi³ xi² booy¹ veyh³ dsa³niaá⁴. Joó⁴ hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴, hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴ cáh³ti³². Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ mɨ³ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴jú̱y³ chie̱é̱yh¹ túh², joó⁴ gá⁴laáy³ diáh⁴. Xe̱y³ diáh⁴ hi³ lii³²a² há⁴hé³ xa³ hi³ bii³², joó⁴ gá⁴sa³ hi³ bii³² diáh⁴, hi³ja̱³ gá⁴tiaá⁴ cá⁴dah²tí̱² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ dsa³ xiaáh³, cá⁴dah²hóy⁴ diáh⁴ cáh³ti³². 35Hi³ fáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴, hi³ja̱³ xe̱y³ diáh⁴ mɨ́³ hi³ cá⁴lɨ́⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ ja̱á̱² diáh⁴. Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ hi³ fáh⁴yeey¹ mɨ³hee³² cá⁴lɨ́⁴jmeéyh¹ diáh⁴. Joó⁴ há⁴hé³ cá⁴dah²tiúy² Dios duh³ hu̱² hí⁴lieéy³ diáh⁴ chiaah¹ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ hi³ hí⁴tɨ̱́y⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ liu³u²xɨ³ mɨ² ma³lɨ³ji̱i̱h⁴ diáh⁴ ca̱á̱h³. 36Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² fáh⁴cuaay¹, cá⁴lɨ́⁴jmi⁴² diáh⁴, cá⁴lɨ́⁴ñuuy⁴² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ cadenas duh³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ ñuúh⁴ñí¹. 37Ba² xe̱y³ diáh⁴ hi³ gá⁴jú̱y⁴ diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴chiuyh⁴² diáh⁴ na¹cu̱ú̱¹, xe̱y³ hi³ cá⁴lɨ́⁴reey⁴² tú̱⁴ naay⁴ diáh⁴, ba² cá⁴dah²bi³chiíy⁴ diáh⁴, ba² cá⁴lɨ́⁴jɨ̱yh⁴² hi³ cá⁴lɨ́⁴chiuuyh⁴² diáh⁴. Xe̱y³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ dɨ³chih³ la³he² xu̱ú̱¹laá¹ dsɨɨ³jaa³ ba², hi²xiáh³ dɨ³tieey³ diáh⁴, ña²hé³ ba² gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² diáh⁴. 38Há⁴hé³ ga³jmee⁴ chiáh² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ dah²bi³güe³ diáh⁴ hi³ ca³dsa³taáy³ ja̱³, chiaah¹ hi³ bií⁴ mɨ³hey³² diáh⁴ dsa³ la³. Cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³², cá⁴dah²chié³ cá⁴dah²ji̱í̱³ liáh⁴jɨ³ cua̱h³máh³, ji̱í̱⁴ ñuúh⁴ cu̱ú̱¹ ba² cá⁴dah²guá³. 39Liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³hí̱³ cá⁴bí⁴hɨɨ́y⁴ diáh⁴ dxú⁴ rúh⁴ñi² Dios. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, há⁴hé³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴. 40Chiaah¹ gá⁴tá³ gá⁴hɨ́³ Dios hi³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ chiaa⁴²a² ja̱³nɨ́⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴dxá⁴heey⁴ hí⁴lí³ diáh⁴ dxúy⁴ cáh³ti³² joó⁴ na³cu̱yh⁴ diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jnia² ba².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\