Hebreos 12

1Hi³ fáh⁴ hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ hi³ gá⁴taáy³ dxú⁴ chiáh² Dios ja̱³ mɨ² dsa³jéy⁴, hi³ja̱³ ba² ga³jmee⁴ hi²jniaa³²a² jnia² ca³jaa¹ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ca³bi³dxɨɨ́y² jnia². Ga³jmee⁴ hi²tiu⁴²a² hi³ mɨ³hee³² duh³ dsá⁴dxia⁴²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ fi¹ hi³ tiaah²a² nɨ³. 2Ga³jmee⁴ hi²joo⁴²a² dxú⁴ liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Jesús, chiaah¹ vih²chiaah¹ ñaá² nɨ³ gá⁴ñii³ hi³ ca³dsa³taá³a² baáy⁴ ñaá² nɨ³ ga³yey³ ga³jooy³. Chiaah¹ ñi³² ba² hi³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ hí⁴lí³ chiáh² mɨ² ma³jooy³ ma³cɨ̱ɨ̱́h² ma³beéyh² dsaah⁴ cruz ja̱³. Hi³ja̱³ ja̱³ há⁴hé³ gá⁴jmeé³ he̱é̱yh³ chiáh² fáh⁴hiíh⁴ ja̱³. Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴jooy³ ja̱³, mɨ²ja̱³ cá⁴dxá⁴güe³ gaáy³ cáh³ti³² xi² nuy¹ Dios xi² jey¹ chiuuh³² hiíh⁴ nɨ³. 3Hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ gá⁴tiaá⁴ gá⁴ra̱á̱h⁴ ba² liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² ja̱³ cá⁴dah²jmeéh⁴, duh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴vaah⁴ah³ cáh³ti³², duh³ há⁴hé³ foóh¹ hi²tu¹ah³. 4Chiaah¹ há⁴hé³ ma³dxa³héy³ ma³ju̱⁴ah³ vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ tɨ̱³nɨɨ́³ah³ chia̱á̱h¹ah³ hi³ mɨ³hee³² nɨ³. 5¿Xɨ² ma³hí̱h⁴ há²ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios liáh³xɨ³ ga³sɨɨ́h⁴ diáh⁴ ja̱á̱² nɨ³? Chiaah¹ hi²xiáh³ ga³cuoó⁴ jnia² hi³ bii³²a² fáh⁴liu⁴ hi³ ga³sɨɨ́h⁴ jnia² ja̱á̱², hi³ dsa³féh³ liáh³la³: Ja̱a̱y⁴ chia̱á̱²á⁴, há⁴ hi³cɨ̱ɨ̱³²u³ liu³u²xɨ³ mɨ² ca³bi³chiíy⁴ niu³ Ñúh³a² nɨ³, há⁴ hi³fɨɨh⁴² háy² mɨ² ga³taayh³ fi¹ chiú̱h²u³. 6Chiaah¹ ga³taayh³ fi¹ Ñúh³a² nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ nieéy², ca³bi³chiíy⁴ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ ja̱á̱². 7Ga³jmee⁴ hí⁴tiaá⁴ hí⁴ra̱á̱h⁴ah³ mɨ² ca³bi³chiíy⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³, chiaah¹ ga³jmeéh⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³ hi³ fáh⁴ hi³ na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² ba². Chiaah¹ liu³u²xɨ³ ja̱y³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³, ga³taayh³ fi¹ chiáh² ja̱á̱², ¿xɨ² haá²? 8Joó⁴ xɨ³ há⁴hé³ ga³taayh³ fi¹ chia̱á̱²ah³ Dios nɨ³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ na³lɨ́⁴ah³ jmɨ́yh³ ja̱á̱², na³lɨ́⁴ah³ ja̱á̱² dxeeyh⁴ ba² hu̱² liáh³ja̱³. Chiaah¹ ñaá² ba² ga³taayh³ fi¹ chiáh² jmɨ́yh³ diáh⁴ ja̱á̱². 9Liáh³bií⁴ ga³jmeeh⁴²a² respeto diáh⁴ ñúh³a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ gu³xɨ³ ba² mɨ² ca³dah²taayh³ fi¹ chiaa⁴²a². Hi³ja̱³ ca̱á̱h³liaáh³ gɨh¹ ga³jmee⁴ hi²niuu²a² dsaá² chiáh² jmɨ́yh³ Ñúh³a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³ duh³ hi²yaa²a² voó³ jmɨɨyh⁴²güii³. 10Ca̱³ji̱i̱³ liáh³ niaah⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ ba² nɨ³ ca³dah²taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² diáh⁴ ñúh³a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Ca³dah²taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² liáh³xɨ³ ga³ji̱í̱h⁴ dxú⁴ mii⁴ diáh⁴ ba². Joó⁴ jmɨ́yh³ hi³ dxú⁴ chiaa⁴²a² ba² nɨ³ liu³u²xɨ³ Ñúh³a² Dios nɨ³ ba² hí⁴taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² duh³ hí⁴xɨ³ hí⁴ŋɨɨ́³a² liáh³xɨ³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³ ñaá². 11He̱é̱yh³ ba², há⁴hé³ ga³lɨ́³ dsɨ³²a² xé̱yh² liáh³ dah²taayh³ fi¹ chiaa⁴²a², chiaah¹ hi²xiáh³ ca³lɨ³fɨɨh⁴² dsɨ³²a². Joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, ga³dxey³ jnia² dxú⁴ liu³u²xɨ³ hí⁴lí̱³a² liáh³xɨ³ dah²taayh³ fi¹ chiaa⁴²a² ja̱³. 12Hi³ja̱³ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ hi³ bií⁴ ba², niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²ah³ nɨ³. 13Hi³naáh³ah³ fi¹ xiaa³dsaa³² ba², duh³ há⁴hé³ hí⁴tiuu³ah³ fi¹ xi² cua³dxí̱⁴ah³, xiáh³ hi³ hí⁴liaá³ah³ ba². 14Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi²ñí³ah³ naá³ah³ chia̱á̱h¹ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³, hi³ñí³ah³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³ cáh³ti³². Chiaah¹ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a², mɨ²ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́⁴a² hi²joo⁴²a² Ñúh³a² Dios nɨ³. 15Xɨɨ́³ah³ ba², chiaah¹ hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² niaá⁴ah³ xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ hí⁴cuoó⁴ niaá⁴ah³ Dios nɨ³. Há⁴ hi³cuo³ah¹ je² hí⁴lí³ dxɨɨ́³vɨɨ́² chia̱á̱²ah³, chiaah¹ foóh¹ hí⁴cuoóyh², mɨ²ja̱³ hi²yaa⁴²ah³ diáh⁴ oóh²ah³. Ba² foóh¹ hí⁴lí³ah³ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xaah¹ hi³ bií⁴ dxɨ́h⁴ ba² chiáh² diáh⁴. 16Gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³jmee³ah³ ga̱³ah³. Ba² há⁴hé³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ hi³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² hi³ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³, liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ Esaú. Chiaah¹ xa³ hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴sa̱y³ dsa³jéy⁴. Joó⁴ gá⁴nɨɨ́³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ja̱³, ca³liuh² hi³ niaá⁴ hí⁴tɨ̱́y⁴ hi³ hí⁴eéh², baáy⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² nɨɨh¹ gá⁴eéh² hi³ gá⁴lá⁴ ja̱³. 17Ba² maá³ah³ ba² niaá⁴ah³ hi³ niaá⁴ Esaú ja̱³ hi³ hu̱² hí⁴tiíh⁴ ca̱á̱h³ hi³ gá⁴nɨɨ́³ ja̱³, gu³xɨ³ ba² gá⁴jláy² lɨ́⁴. Joó⁴ há⁴hé³ máh⁴ gá⁴jooy³ gá⁴guáh⁴ hi³ gá⁴jmeé³ ja̱³. 18Niaá⁴ah³ israelitas, há⁴hé³ ma³dxa³jé̱h¹ah³ ca̱a̱³ cua̱h³ liáh³xɨ³ cua̱h³ xi² dah²ya²dxí̱⁴ diáh⁴ oóh²a² ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liuú² Dios ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴. Há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴dxá⁴jé̱yh⁴ diáh⁴ yeey⁴ cua̱h³ ja̱³ chiaah¹ hi²xiáh³ veyh³ dsa³caa³, hi²xiáh³ ñu³ha̱a̱h³, hi²xiáh³ foh⁴²a² ná⁴lɨ¹, ba² hi²xiáh³ hɨɨ³ dxɨ́³. 19Ba² cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴hi̱i̱h² trompeta, cá⁴dah²nuú³ hi³ gá⁴liuú² Dios ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴. Joó⁴ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ gá⁴foyh⁴ diáh⁴ hi³ja̱³ cá⁴dah²ŋɨɨ́³ hi³ hu̱² há⁴hé³ máh⁴ hí⁴liúy² diáh⁴. 20Chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ diáh⁴ cá⁴dah²nuú³ liáh³xɨ³ gá⁴taáh⁴ ta² Dios ja̱³ hi³ gá⁴féh³ liáh³la³: “Hi³ hí⁴heé⁴ cua̱h³ la³ ga³jmee⁴ hi²jɨ̱́h⁴ah³ chie̱é̱yh¹ na¹cu̱ú̱¹ hu̱² gɨh³ chie̱é̱yh¹ lanza. Ba² ji̱í̱⁴ diáh⁴ gú⁴nuú¹ hi³ hí⁴dah²heé⁴ cua̱h³ la³ ga³jmee⁴ hí⁴jú̱y³ diáh⁴.” 21Hi³ bií⁴ foh⁴²a² ná⁴lɨ¹ hi³ dah²joo³² ja̱³, hi³ja̱³ ba² ji̱í̱⁴ Moisés ja̱³ gá⁴féh³ liáh³la³: “Hi²xiáh³ jliee⁴²á⁴ hi³ bií⁴ foh⁴²á⁴.” 22Joó⁴ cua̱h³ Sión bɨh¹ nɨ³, ma³dxa³jé̱h¹ah³ niaá⁴ah³ nɨ³. Ma³dxa³jé̱h¹ah³ xi² niaá² fɨɨ³ chiáh² Dios hi³ he̱é̱yh³ ba² na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. Fɨɨ³ Jerusalén hi³ na³jniaa³ yuuh¹ güii³ nɨ³ ga³hoy⁴ nɨ³, xi² nieeyh⁴² cua̱a̱y¹ná² mil bih³ diáh⁴ ángeles. 23Nɨɨ́⁴ na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ ja̱á̱² Dios hi³ na³hiiy⁴ yuuh¹ güii³. Ma³dxa³jé̱h¹ah³ rúh⁴ñi² ñaá² Dios hi³ na³lɨ́y⁴ chiu³fáh⁴ chia̱a̱⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. Ma³dxa³jé̱h¹ah³ rúh⁴ñi² diáh⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ hi³ mɨ³xe̱y³ dxú⁴ hi³ mɨ³na³xɨ³ mɨ³na³ŋɨɨ́y³ cáh³ti³². 24Ba² ma³dxa³jé̱h¹ah³ rúh⁴ñi² Jesús hi³ gá⁴dxá³ dxaáh² fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³mɨɨ³². Nɨɨ́⁴ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴xiih² jmɨ³ hi³ ŋɨɨ⁴ dxú⁴ chiaa⁴²a². Há⁴ja̱³ liáh³xɨ³ jmɨ³ chiáh² Abel hi³ rúh⁴ ŋɨɨ⁴ hi³ hu̱² hí⁴ca̱a̱⁴ chiáh². 25Hi³ja̱³ xɨɨ́³ah³ ba², há⁴ hi³jmee³ah³ hi³ há⁴hé³ dɨ²nuu³ah³ chiáh² hi³ ga³liuy³² jnia² nɨ³. Chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴laáy³ diáh⁴ oóh²a² liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liuú² Dios ja̱³ gá⁴liúy² diáh⁴ yuuh¹ cua̱h³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³. Cá⁴bí⁴xɨ́h³ dsɨ́² diáh⁴ joó⁴ há⁴hé³ niaá⁴ diáh⁴. Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ ca³bi³xɨ́h³ dsɨ³²a² hi³ jey¹ yuuh¹ güii³ nɨ³, jmiih⁴² ja̱³ hi³ hí⁴liaá³a² jnia², xɨ² nɨ³ há⁴hé³ dɨ²niuu²a² chiáh². 26Gá⁴bɨ́² lɨ́⁴ vó⁴ liáh³ gá⁴liú³ Dios ja̱³ mɨ²ja̱³. Joó⁴ liáh³la³ bɨh¹ féh³ ja̱³nɨ́⁴: “Ca̱á̱h³ tiaah² gɨh¹ hi²jmeey⁴² hí⁴bɨ́² vó⁴, joó⁴ há⁴ja̱³ ti̱¹ ba² dxaah¹vó⁴ nɨ³ hí⁴bɨ́², ba² hí⁴bɨ́² ji̱í̱⁴ yuuh¹ güii³ la³.” 27Hi³ gá⁴féh³: “Ca̱á̱h³ tiaah² gɨh¹ ja̱³”, liu⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³ hí⁴yeéy⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ ga³bɨ³², dɨ́h¹ feh²a² jɨɨ⁴ hi³ gá⁴jmeé³ Dios nɨ³. Hi³ja̱³ hí⁴cueeyh⁴ diáh⁴ nɨɨh¹ hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴bɨ́² ba². 28Joó⁴ xi² mɨ³dsa³tɨ̱́⁴a² chiuuh⁴²a² hiíh⁴ nɨ³, há⁴hé³ dsá⁴yeéy⁴, hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²cuoo²a² jmɨ²heé¹ Dios ba². Liáh³ja̱³ hi²jmeeh²a² hu̱u̱¹rá² foh⁴sɨ̱ɨ̱³²a² cáh³ti³² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba². 29Chiaah¹ Dios chia̱a̱⁴²a² nɨ³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ xi³ hi³ ga³yeey³² cáh³ti³² he² liáh³nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\