Hebreos 13

1Hi³jmee³ah³ naá⁴ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ ja̱á̱¹oóh²ah³. 2Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²tee¹ah³ dxú⁴ diáh⁴ hi³ ca³dxa³dxí̱⁴ xɨ¹ñúh⁴ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ xe̱y³ diáh⁴ dsa³ hi³ ca³dah²tee³ diáh⁴ ángeles xɨ¹ñúh⁴ chiáh² diáh⁴ joó⁴ há⁴hé³ dɨ³ñi³² diáh⁴ hi³ diáh⁴ ángeles ja̱³ ca³dah²tee³. 3Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ diáh⁴ hi³ tieéyh¹ ñuúh⁴ñí¹, xɨ³ ba² hi³ tiaáh¹ah³ chia̱á̱h¹ah³ diáh⁴ ba². Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ diáh⁴ hi³ cɨ̱yh³beeyh³² xɨ³ ba² hi³ cɨ̱h³beeh³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ ba². 4Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ hi³ há⁴hé³ dxú⁴ hi³ hí⁴ji̱í̱³ guaa³ dsa³, chiaah¹ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴. Nɨɨh¹ hi³ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³² ba² diáh⁴ hi³ na³cu̱yh⁴. Chiaah¹ hí⁴bí⁴chiíy⁴ Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ ga̱y³. 5Há⁴ hi³jmee³ah³ naa³ah³ fáh⁴yeey¹ cuu². Ga³jmee⁴ hí⁴ji̱í̱h²ah³ liáh³nɨɨh¹ xa³ chia̱á̱²ah³ ba², chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios: “Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hi²cueeh⁴²á² niu³ vo̱ó̱h²u³, há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hi²tú⁴á⁴ niu³.” 6Hi³ja̱³ hɨɨy³ dsɨ³²a² hi²feh²a² liáh³la³: Ñuyh⁴ nɨ³ ca³dsa³tia̱a̱² chieéy⁴. ¿He² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeéh⁴ jniá³ diáh⁴ dsa³, hi²nia⁴²a²? 7Hi³bi³liih⁴²ah³ há²ah³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chia̱á̱²ah³, hi³ cá⁴dah²heé⁴ niaá⁴ah³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³. Hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² hi³ he̱é̱yh³ ba² xa³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ dɨ³nieeyh⁴² diáh⁴, baáy⁴ gua³taá³ah³ dxú⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ca³dsa³taáy³ diáh⁴. 8Ree³ ba² na³lɨ́y⁴ Jesucristo nɨ³ ja̱³nɨ́⁴ liáh³xɨ³ mɨ² dsa³jéy⁴ baáy⁴ na³lɨ́y⁴ chiáh² liáh³nɨ³ ca̱³ñiih³². 9Hi³ja̱³ há⁴ hi³bi³taa⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³ liu³u²xɨ³ mɨ² ga³nuu³ah³ dxaáh² fáh⁴liu⁴ hi³ na³guayh⁴. Há⁴ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ ca̱a̱³ fáh⁴liu⁴ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³niuu³ah³. Hi²chia̱a̱⁴²a² hi³ bii³²a² chie̱é̱yh¹ liáh⁴jɨ³ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² Dios nɨ³ ba², há⁴ja̱³ chiáh² liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²chiuh² hi²chia⁴²a². Chiaah¹ há⁴hé³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³ hi³nɨ³. 10Mɨ³xe̱y³ ba² ja̱y³ hi³ gá⁴jú̱y⁴ chiaa⁴²a², joó⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ israelitas hi³ rúh⁴ dah²jmee⁴ ta² ñuúh⁴guah³ gaáy³ nɨ³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dah²jmeé⁴ ca̱a̱³ chie̱é̱yh¹ jnia². 11Chiaah¹ jmii³dsa³ gaáy³ nɨ³ ca³dsa³ca̱³ jmɨ³ chiáh² diáh⁴ gú⁴nuú¹ mɨ² ca³dsa³hí³ Xi² Booy¹ Na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ nɨ³ duh³ hí⁴cuó⁴ foo³ chiáh² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³ ja̱³. Joó⁴ cuerpo chiáh² diáh⁴ gú⁴nuú¹ ja̱³ ca³dah²jɨ̱³ yaa¹ fɨɨ³ ba². 12Ba² liáh³ja̱³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² Jesús nɨ³, yaa¹ fɨɨ³ ba² gá⁴jú̱y⁴ duh³ hí⁴bí⁴xɨ³ hí⁴bí⁴ŋɨɨ́y³ diáh⁴ dsa³ chie̱é̱yh¹ jmɨ³ chiáh² ñaá² ba². 13Hi³ja̱³ hi²cu̱h²a² chia̱a̱h²a² Jesús nɨ³ ba², xɨ³ ba² hi³ dsa³voó⁴a² chia̱a̱h²a² yaa¹ fɨɨ³ ba², chia̱²a² fáh⁴hiíh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴cá̱⁴ ñaá² ja̱³. 14Chiaah¹ há⁴ja̱³ la³ nɨ³ niaá² jmɨ́yh³ fɨɨ³ chiaa⁴²a² hi³ hí⁴cueeyh⁴ ca̱³ñiih³² nɨ³. Hi³ naah³²a² ca̱a̱³ fɨɨ³ hi³ hí⁴niaá⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ ba². 15Hi³ja̱³ ca̱³ñiih³² ba² hi²jmee²a² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² Jesús nɨ³. Hi³nɨ³ ba² nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ foo³ hi³ ga³jmee⁴ hi²cuoo²a². Hi²liu²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ chiáh² Jesús ba². 16Há⁴ hi³bi³hi̱h⁴²ah³ há²ah³ hi³ ga³jmee⁴ hi²jmee³ah³ hi³ dxú⁴, ba² há⁴ hi³bi³hi̱h⁴²ah³ há²ah³ hi³ hi²cuoo¹ah³ oóh²ah³ hi³ xa³ chia̱á̱²ah³. Chiaah¹ hi²xiáh³ dxú⁴ ga³ji̱í̱h⁴ Dios hi³ hi²jmee³ah³ liáh³ja̱³. Hi³nɨ³ nɨ³ ná⁴lɨ¹ liáh³xɨ³ foo³ hi³ hi²cuoo²a² Dios. 17Hi³nuu³ah³ dsaá² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chia̱á̱²ah³. Hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ hi³ ca³dah²sɨɨ́h⁴ niaá⁴ah³. Chiaah¹ ca³dah²heeyh³ niaá⁴ah³ hí¹ baáy⁴ dɨ³ñi³² diáh⁴ hi³ hí⁴dxá⁴heey⁴ jmɨɨ́¹ hí⁴dah²jɨ̱ɨ̱́h² cua̱a̱y¹ná² rúh⁴ñi² Dios liáh³xɨ³ ma³lɨ⁴ ta² chiáh² diáh⁴. Hi³ja̱³ hi³jmee³ah³ he̱é̱yh³ chiáh² diáh⁴ duh³ hí⁴dah²jmeé⁴ ta² ca̱a̱y³ túh²dsɨ́² diáh⁴. Há⁴ hi³liú¹ah³ ñuú³, duh³ há⁴hé³ hí⁴fɨɨh⁴² dsɨ́² diáh⁴, chiaah¹ hí̱³ba² vo̱ó̱h²ah³ ba² ja̱³ hi²jmeeh¹ah³. 18Hi³liu⁴²ah³ Dios chiaa⁴²ah¹. Jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ há⁴hé³ xa³ ma³jmee²ah¹. Chiaah¹ jmáyh² ga³naah³²ah¹ hi³ hi²yaa²ah¹ liáh³ xiaa³dsaa³² ba². 19Ga³ŋɨɨy⁴ chia̱á̱²ah³ hi³ hi²jmee³ah³ jmɨ²heé¹ hi²liu⁴²ah³ Dios duh³ hu̱² hí⁴jooy³ ya³mé⁴á⁴ ca̱á̱h³ niaá⁴ah³ ji̱³nɨɨ́⁴. 20Ga³ŋɨɨy⁴ chiáh² Dios hi³ ga³jmee⁴ niaah⁴²a² dxú⁴ nɨ³, hí̱³ba² hi³ cá⁴bí⁴ji̱i̱yh³ ca̱á̱h³ Ñúh³a² Jesucristo hi³ ga³heeyh³ jnia² hí¹ nɨ³. Chiaah¹ chie̱é̱yh¹ jmɨ³háy¹ nɨ³ gá⁴cueeyh³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴yeéy⁴. 21Chiáh² hi³nɨy³² nɨ³ ba² ga³ŋɨɨy⁴ hi³ cua²dsa³tia̱a̱² chia̱á̱²ah³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ duh³ hi²jmee³ah³ liáh³xɨ³ niaá⁴ ñaá² ba². Ba² ga³ŋɨɨy⁴ hi³ hí⁴bí⁴jmeéy³ jniaah¹ duh³ hi²jmee²ah¹ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá², dxɨ́⁴lieey³² Jesucristo. ¡Cua²líy³ gaáy³ cáh³ti³² Cristo liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴ ba²! Amén. 22Du³ñuúh²á⁴, ga³ŋɨɨy⁴ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹ chia̱á̱²ah³, hi³jmee³ah³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chia̱á̱²ah³ chia̱á̱h¹ah³ fáh⁴liu⁴ chieéy⁴ liáh³xɨ³ ma³liu⁴²á² niaá⁴ah³ la³, chiaah¹ ca̱a̱³tú̱⁴ fáh⁴liu⁴ ba² nɨ³ ma³sɨ́⁴á⁴ chia̱á̱²ah³. 23Ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ mɨ³ná⁴tuy¹ du³ñuúh²a² Timoteo. Hi³ja̱³ xɨ³ nɨ³ hí⁴güeyh⁴ xé̱yh², mɨ²ja̱³ hi²ja¹á² liu³u²xɨ³ mɨ² mɨ³ñii⁴ ya³mé⁴á⁴ niaá⁴ah³ nɨ³. 24Hi³fooh³²ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi² chia̱á̱²ah³ nɨ³ hi³ liíyh⁴ dsɨy⁴ diáh⁴, ba² liáh³ja̱³ hi³fooh³²ah³ liáh⁴jɨy³ diáh⁴ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ hi³ na³lɨ́y⁴ chié̱y² Dios nɨ³. Ba² ga³fooh³²á⁴ niaá⁴ah³ hi³ ba² liíh⁴ dsɨ́² diáh⁴ niaá⁴ah³ diáh⁴ hi³ nieeyh⁴² vó⁴ Italia la³. 25Cua²lɨ³chie̱é̱yh¹ niaá⁴ah³ Dios liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴ ba². Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\