Hebreos 2

1Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ gɨh¹ ca̱á̱h³liaáh³ chiáh² fáh⁴liu⁴ hi³ ma³niuu²a² nɨ³ duh³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴tiuu⁴²a². 2Hi²xiáh³ veyh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Moisés hi³ cá⁴dah²ŋɨ́y² diáh⁴ ángeles. Cá⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ ba² liáh³ca̱á̱h³ cá⁴lɨ́⁴náy⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ ley ja̱³, cá⁴bí⁴chiíy⁴ diáh⁴ liáh³ca̱á̱h³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá². 3Hi³ja̱³ jmiih⁴² ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴liaá³a² jnia² xɨ³ nɨ³ há⁴hé³ hi²jmee²a² he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ hi³ bií⁴ dxú⁴ hi³ ga³be³² dsaa² chiaa⁴²a² nɨ³. Chiaah¹ Ñúh³a² nɨ³ ba² gá⁴jmeé³ juúh⁴ dsa³jéy⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴liaá³a². Dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ cá⁴dah²heé⁴ jnia² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ liáh³ja̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²nuú³ fáh⁴liu⁴ chiáh² ja̱³. 4Ba² hí̱³ba² Dios nɨ³ cá⁴bí⁴lii³² hi³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ ja̱³ chie̱é̱yh¹ ñuú³ niaa³² fáh⁴lí³ hi³ gá⁴jmeé³, ba² xa³ hi³ gá⁴jmeé³ hi³ dsaay³² dsɨ³²a² hi²joo⁴²a². Baáy⁴ dxɨ́⁴lieey³² Espíritu Santo nɨ³ gá⁴cuoó⁴ jnia² fáh⁴lí³ duh³ hí⁴jooy³ hi²jmee²a² ta² chiáh² liáh³xɨ³ gá⁴lɨ́⁴ dsɨ́² ñaá², hi³ja̱³ nia⁴²a² ba² hi³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ nɨ³. 5Dios nɨ³ há⁴hé³ gá⁴tiéyh² guaa³ diáh⁴ ángeles hi³ hí⁴dah²chiuúh² hiíh⁴ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³mɨɨ³² hi³ ga³he⁴²a² la³. 6Há⁴ja̱³ liáh³ja̱³ chiaah¹ ca̱a̱³ hí¹ ñi² xi³ chiáh² Dios nɨ³ na³xɨɨ² liáh³la³: Dios chia̱á̱²á⁴, ¿he² ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³, hi³ja̱³ ca³lɨ³liíh⁴ háy²? ¿He² ja̱³ na³lɨ́y⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³ hi³ja̱³ ga³jme³²u³ cua̱a̱y¹ná²? 7Gá⁴jmé¹u³ gɨh¹ píyh¹ liáh³xɨ³ diáh⁴ ángeles. Joó⁴ ma³jmé¹u³ gaáy³ baáy⁴ ma³dxa⁴²u³ gaáy³ cáh³ti³² ja̱³nɨ́⁴. 8Chiaah¹ ma³tiah⁴²u³ guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴. Hi³ dsa³féh³ ñi² xi³ nɨ³ hi³ gá⁴tiéyh² guaa³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, hi³ja̱³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ jɨɨ⁴ ba² hí⁴jooy³ hí⁴chiuúh² hiíh⁴. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² liáh³ja̱³, há⁴hé³ mɨ³ga³joo³²a² hi³ mɨ³chiuuh³² hiíh⁴ jɨɨ⁴ lɨ́⁴ xé̱yh² la³. 9Joó⁴ ga³joo³²a² ba² Jesús hi³ mɨ³jey¹ gaáy³ chiaah¹ hi³ gá⁴dxéy² Dios nɨ³ xi² ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³². Ca̱³ji̱i̱³ ba² ja̱³ gá⁴guá³ liáh³dsɨɨ³², ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ diáh⁴ ángeles liáh³xɨ³ ñaá² lii³²a² gá⁴lɨ́⁴. Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³ná⁴ŋɨy¹ cáh³ti³² chiaah¹ hi³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴. Hi²xiáh³ dɨ́h¹ nieéy² jnia² Dios hi³ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ Jesús vih²chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³²a² lɨ́⁴. 10Hi³ja̱³ nɨ³ hí⁴jooy³ hí⁴tee³ Dios nɨ³ fɨɨ́y⁴ cáh³ti³² diáh⁴ ja̱á̱² yuuh¹ güii³. Nia⁴²a² ba² hi³ Dios nɨ³ gá⁴jmeé³ jɨɨ⁴ lɨ́⁴, baáy⁴ hi³chiaah³² ñaá² ba² nɨ³ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴. Hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ dsaay³² dsɨ³²a² hi³ gá⁴jmeé³ hi³ ná⁴ŋɨy¹ Ja̱á̱² nɨ³ dxɨ́⁴lieey³² hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh². Hi³ja̱³ nɨ³ Ja̱á̱² nɨ³ ga³lieey³² jnia² chiáh² dsaa² chiaa⁴²a². 11Jnia² hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³a² nɨ³, ja̱y³ ba² Ñúh³a² chia̱a̱h²a² Jesús hi³ ca³bi³xɨ³ ca³bi³ŋɨɨ́y³ jnia² nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hiih⁴ Jesús nɨ³ hí⁴sɨɨ́h⁴ jnia² du³ñuúh²á⁴. 12Liáh³la³ féh³ sɨɨ́h⁴ Dios: Hi²jmeéh⁴á⁴ juúh⁴ diáh⁴ du³ñuúh²á⁴ nɨ³ ca³jaa¹ chiú̱h²u³, xi² na³ŋɨɨyh⁴ diáh⁴ hi²jmeey⁴² dsa³lí³ dsa³dxaá³ chiú̱h²u³. 13Ba² gá⁴féh³ liáh³la³: Hi²jmé⁴á⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios. Baá⁴ ba² dsa³féh³ ca̱á̱h³ liáh³la³: La³ je¹á² chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ ja̱a̱y⁴ hi³ gá⁴cuóy² jniá³ Dios nɨ³. 14Na³lɨ́⁴a² ŋú² baáy⁴ xa³ jmɨ³haa²a² jnia² dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Ba² liáh³ja̱³ gá⁴lɨ́y⁴ Jesús liáh³xɨ³ ja̱y³ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ gá⁴jooy³ gá⁴jú̱y⁴ duh³ hí⁴yeéy² cáh³ti³² Hi³há⁴dxúy⁴ hi³ xa³ jú¹hiíh⁴ hi³ hí⁴jɨ̱́yh⁴ jnia² nɨ³. 15Hi³ja̱³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² fáh⁴ju̱y¹. Hi²xiáh³ liáh³dsɨɨ³² jnia² chiaah¹ liáh³nɨɨh¹ voó³ niaah⁴²a² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ há⁴hé³ jmiih⁴ hi²jmee²a² cáh³ti³² hi³ foh⁴²a² hi³ hí⁴jú̱³a². 16Jmɨ́yh³he̱é̱yh³ cáh³ti³² há⁴hé³ güéy⁴ Jesús duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ ángeles, güéy⁴ duh³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham ba². 17Hi³ja̱³ ja̱³ jmɨ́yh³ ga³jmee⁴ gá⁴lɨ́y⁴ ree³ cáh³ti³² liáh³xɨ³ jnia² hi³ na³lɨ́⁴a² du³ñuúh² nɨ³, duh³ hí⁴jooy³ hí⁴lí³ ja̱y³ jmii³dsa³ gaáy³ hi³ xiaa³dsaay³², ja̱y³ jmii³dsa³ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² diáh⁴ dsa³. Liáh³ja̱³ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³ chié̱y² Dios duh³ hí⁴jooy³ hí⁴chí² dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. 18Baáy⁴ chiaah¹ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² liáh³ca̱á̱h³ cá⁴yá⁴dsaa³ hiíh⁴ hi³há⁴dxúy⁴ ja̱³ chiáh², hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² liu³u²xɨ³ mɨ² xa³ hi³ ca³ya³dsaa³ hiíh⁴ chiaa⁴²a².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\