Hebreos 3

1Hi³ja̱³ nɨ³ du³ñuúh²á⁴ hi³ mɨ³na³xɨ³ na³ŋɨɨ́³ah³, niaá⁴ah³ hi³ gá⁴teé⁴ Dios nɨ³, hi³ca̱³ah³ dxú⁴ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Cristo Jesús. Chiaah¹ na³lɨ́y⁴ jmɨ́yh³ apóstol chia̱a̱⁴²a² baáy⁴ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a² jnia² ca³dsa³taá³a² chiáh² nɨ³. 2Gá⁴jmeé³ he̱é̱yh³ Jesús ja̱³ chiáh² Dios ta² hi³ gá⁴tiéyh² guaa³ hi³ hí⁴jmeé⁴, ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ he̱é̱yh³ Moisés ja̱³ ta² hi³ gá⁴sa³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Dios, dɨ́h¹ feh²a², hi³ gá⁴naa³ ñi² chiáh² diáh⁴ dsa³. 3Ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ ja̱y³ dsa³ hi³ ga³jmeeh³² ca̱a̱³ ñú² liáh³xɨ³ gɨh³ ñú² ja̱³. Ja̱³ba² liáh³ja̱³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ Jesús nɨ³ liáh³xɨ³ Moisés. 4Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ ñú² nɨ³, xe̱y³ ba² hi³ gá⁴jmeé³. Joó⁴ gá⁴jmeé³ Dios jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ xa³. 5Gá⁴jmeé³ ba² he̱é̱yh³ Moisés ja̱³ chiáh² Dios, gá⁴jmeé³ ta² xɨ¹ñúh⁴ chiáh² liáh³xɨ³ ja̱y³ xɨh³chie̱y³² ba², gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiáh² liáh³xɨ³ hí⁴féh³ Dios ja̱³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³. 6Ba² gá⁴jmeé³ ba² he̱é̱yh³ Cristo nɨ³ chiáh² Dios, ba² gá⁴táyh² ba² guaa³ Cristo nɨ³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Dios, joó⁴ na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² ba². Jnia² yáh¹, na³lɨ́⁴a² liáh³xɨ³ xɨ¹ñúh⁴ chiáh² Dios, xɨ³ nɨ³ ca³bi³feeh⁴²a² dsɨ³²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ chiáh² Dios. Baáy⁴ xɨ³ nɨ³ bí⁴je̱²a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³ hí⁴tɨ̱́⁴a² hi³ bií⁴ niaa³²a² nɨ³. 7Hi³ja̱³ nɨ³ liáh³la³ gá⁴féh³ Espíritu Santo nɨ³: Xɨ³ ga³nuu³ah³ hi³ liu⁴ Dios nɨ³ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴, 8há⁴ hi³jmee³ah³ ba³ há²ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ cá⁴dah²ñí² dsaá² chiáh² Dios jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. Hi²xiáh³ cá⁴dah²ya³dsaa³ hiíh⁴ chieéy⁴ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴dah²guá³ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³. 9Hi²xiáh³ cá⁴dah²caáyh² jniá³ diáh⁴ xa²yaá¹ah³ ñú⁴uúh¹ah³ vó⁴ nɨɨ́⁴, ji̱í̱h⁴ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ xa³ hí⁴chi̱í̱yh² diáh⁴ cáh³ti³² gu³xɨ³ ba² tú̱⁴laá³ ji̱i̱³ bih³ cá⁴dah²joó² jɨɨ⁴ hi³ dxú⁴ hi³ gá⁴jmeéy⁴ chiáh² diáh⁴. 10Hi³ja̱³ nɨ³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱³²á⁴ chia̱a̱h⁴²á² diáh⁴ dsa³ ja̱³, liáh³la³ gá⁴fáyh²: “Jmáyh² hi³ dah²saa³² dah²xiaa³² ba² diáh⁴ hi³nɨy³², há⁴hé³ ca³dah²ca̱³² cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ naáy⁴ jniá³.” 11Hi³ja̱³ jee⁴² xi³ dse³dxɨɨ́²á⁴ ja̱³, gá⁴hó⁴á⁴ ñeéy⁴, liáh³la³ gá⁴fáyh²: “Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴taáyh¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³.” 12Xɨɨ́³ah³ du³ñuúh²á⁴, gu³xɨ³ ja̱³ah³ niaá⁴ah³ há⁴ hi³cuoo³²ah³ vo̱ó̱h²ah³ hí⁴lí³ mɨ³hee³² há²ah³, há⁴ hi³tu³²ah³ hi³ ca³gua³taá³ah³ nɨ³ chiaah¹ mɨ²ja̱³ foóh¹ hi²tú⁴ah³ cáh³ti³² Dios hi³ na³ji̱í̱yh⁴ nɨ³. 13Hi³ja̱³ ga³jmee⁴ hi²cuoo¹ah³ oóh²ah³ hi³ bií⁴ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ ba² liáh³ rúh⁴ xa³ jmɨɨ́¹ “ja̱³nɨ́⁴”, duh³ gu³xɨ³ hí̱³ niaá⁴ah³ há⁴hé³ hi²jmee³ah³ ba³ há²ah³ vih²chiaah¹ hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³juuy³² jnia² nɨ³. 14Chiaah¹ xa³ ba² dxa²a² chia̱a̱h²a² Cristo xɨ³ nɨ³ dsa³taá³a² chiaa⁴²a² liáh³nɨ³, liáh³xɨ³ gá⁴taá³a² liáh³ mɨ² gá⁴liaa¹a² lɨ́⁴. 15Chiaah¹ liáh³la³ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios: Xɨ³ ga³nuu³ah³ hi³ liu⁴ Dios nɨ³ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴, há⁴ hi³jmee³ah³ ba³ há²ah³ liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³ ca̱á̱h³ tiaah² há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ cá⁴dah²ñí² dsaá² chiáh² Dios jmɨɨ́¹ mɨ²ja̱³. 16¿Hi̱² ga² hí̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²nuú³ ba² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios baáy⁴ cá⁴dah²jmeé³ ba³ dsɨ́² diáh⁴? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ba² diáh⁴ dsa³ hi³ gá⁴voóy² Moisés ja̱³ vó⁴ Egipto ja̱³ cá⁴dah²jmeé³ liáh³ja̱³? 17¿Baáy⁴ hi̱² hí̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴lɨ́⁴cɨ̱ɨ̱y³² Dios ja̱³ gá⁴ñí² gá⁴yey³ lɨ́⁴ tú̱⁴laá³ ji̱i̱³? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ diáh⁴ hi³ cá⁴dah²jmeé³ mɨ³hee³² ja̱³, hi³ja̱³ gá⁴jú̱y⁴ diáh⁴ vó⁴ xi² há⁴hé³ xa³fáh³ cáh³ti³²? 18Baáy⁴ ¿hi̱² hí̱³ diáh⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴, jmɨ́yh³ gá⁴héy² ñaá² hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴taáyh¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chie̱é̱yh¹? ¿Xɨ² há⁴hí̱³ba² diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ cá⁴dah²ñí² dsaá² chiáh² ja̱³? 19Hi³ja̱³ nɨ³ ca³lɨ³dsaa⁴²a² hi³ há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ chie̱é̱yh¹, chiaah¹ hi³ há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\