Hebreos 4

1Hi³ja̱³ liáh³ rúh⁴ ga³féh³ Dios nɨ³ hi³ hí⁴jooy³ hi²tiee⁴²a² dsɨ³²a² chia̱a̱h²a², ga³jmee⁴ hi²jmee²a² xɨɨ́³a² chiaah¹ liáh³ ba² xe̱y³ hi³ há⁴hé³ hí⁴tɨ̱́y⁴ hí⁴tee³ dsɨ́². 2Chiaah¹ ba² ji̱í̱⁴ jnia² ma³niuu²a² juúh⁴ dxú⁴ liáh³xɨ³ diáh⁴ hi³hí̱³. Joó⁴ há⁴hé³ xa³ cua̱a̱y¹ná² gu³xɨ³ ba² cá⁴dah²nuú³ diáh⁴ hi³hí̱³ chiaah¹ há⁴hé³ gá⁴taáy³ diáh⁴ chiáh². 3Joó⁴ jnia² ca³dsa³taá³a² nɨ³ mɨ³hí⁴jooy³ hi²tiee⁴²a² dsɨ³²a² chia̱a̱h²a². Há⁴hé³ gá⁴jooy³ chiáh² diáh⁴ hi³hí̱³ chiaah¹ liáh³la³ gá⁴féh³ Dios: Hi³ja̱³ jee⁴² xi³ dse³dxɨɨ́²á⁴ ja̱³, gá⁴hó⁴á⁴ ñeéy⁴, liáh³la³ gá⁴fáyh²: “Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴taáyh¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ nɨ³ chie̱é̱yh¹ jniá³.” Joó⁴ há⁴ja̱³ hi³ há⁴hé³ mɨ³tee³ dsɨ́² Dios ja̱³ hi³ féh³ liáh³ja̱³ chiaah¹ xé̱yh² liáh³ gá⁴jooy³ gá⁴jmeé³ jmɨɨyh⁴²güii³ ja̱³ bih³ gá⁴laá⁴ mɨ³tee³ dsɨ́². 4Chiaah¹ na³xɨɨ² fah² Dios ca³jaa¹ chiáh² hi³dxá³ dxiaá⁴ jmɨɨ́¹, liáh³la³ dsa³féh³: Hi³dxá³ dxiaá⁴ jmɨɨ́¹ ja̱³ gá⁴tee³ dsɨ́² Dios chiaah¹ gá⁴jooy³ ta² chiáh². 5Joó⁴ ba² dsa³féh³ chiáh² liáh³nɨ³: Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ jniá³. 6Hi³ja̱³ rúh⁴ xa³ ba² je² chiáh² diáh⁴ hi³ dɨ́⁴dah²tee³ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ Dios. Baáy⁴ ca̱a̱³ chiáh² ba² há⁴hé³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ hi³ cá⁴dah²nuú³ juúh⁴ dxú⁴ dsa³jéy⁴ chiaah¹ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ dsaá². 7Hi³ja̱³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ñuú³ ji̱i̱³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴jniaa³ Dios ja̱³ ca̱á̱h³ dxaáh² jmɨɨ́¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ja̱a̱h¹ hí⁴dah²tee³ dsɨ́², liáh³la³ gá⁴féh³: “Jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴.” Liáh³ja̱³ gá⁴liú³ dxɨ́⁴lieey³² David liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ liáh³la³: Xɨ³ ga³nuu³ah³ hi³ liu⁴ Dios nɨ³ jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴, há⁴ hi³jmee³ah³ ba³ há²ah³. 8Chiaah¹ liu³u²xɨ³ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ gá⁴jooy³ cá⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ chie̱é̱yh¹ Dios liáh³ca̱á̱h³ gá⁴taáyh¹ diáh⁴ vó⁴ Canaán chie̱é̱yh¹ Josué ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ he²chiaah¹ ja̱³ hi³ hí⁴liú⁴ Dios ja̱³ chiáh² gɨh¹ dxaáh² jmɨɨ́¹. 9Hi³ja̱³ nia⁴²a² hi³ rúh⁴ xa³ je² hi³ hí⁴dah²tee³ dsɨ́² diáh⁴ dsa³ chié̱y² Dios. 10Chiaah¹ ja̱y³ dsa³ hi³ mɨ³tee³ dsɨ́² chie̱é̱yh¹ Dios, ba² ma³tiú² ta² chiáh² ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴tiú² ñaá² Dios ja̱³ ta² chiáh². 11Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² sa³he̱é̱yh³ ba², duh³ hí⁴jooy³ hi²tiee⁴²a² dsɨ³²a² chia̱a̱h²a² Dios duh³ gu³xɨ³ hí̱³ jnia² há⁴hé³ hi²jmee²a² liáh³xɨ³ cá⁴dah²jmeé³ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ cá⁴dah²nuú³ cá⁴dah²ñí² dsaá² chiáh² ja̱³. 12Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ na³ji̱í̱yh⁴ ba² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³ chiaah¹ hi²xiáh³ véyh⁴. Meé⁴ gɨh¹ liáh³xɨ³ ca̱a̱³ túh² cuee³ hi³ meé⁴ liú⁴u³ tú̱⁴ jaa¹. Hi³ja̱³ há⁴hé³ ta² ca³dsa³hí³ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a², ca³dsa³tiá⁴ juh³ cáh³ti³². Ca³bi³lii³² liáh³xɨ³ ga³ta³ ga³hɨ³²a², ca³bi³jnia³ jmɨ́yh³ liáh³xɨ³ ga³ji̱i̱³²a². 13Hi³ja̱³ há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² jmɨɨyh⁴²güii³ la³ hi³ na³ma² chiáh² Dios. Jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ba² na³ji̱i̱h⁴ chiáh², ga³joo³² ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ baáy⁴ chiáh² hi³nɨy³² nɨ³ ga³jmee⁴ hi²jɨ̱ɨ̱h⁴²a² cua̱a̱y¹ná². 14Hi³ja̱³ nɨ³ ga³jmee⁴ hi²xa̱h²a² ba³ cáh³ti³² fáh⁴liu⁴ hi³ ma³taá³a² nɨ³, chiaah¹ xe̱y³ ja̱y³ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a² hi³ ŋáyh² ca̱a̱³ xiaa³dsaa³² xi² jey¹ Dios, hí̱³ba² Jesús Ja̱á̱² Dios nɨ³. 15Chiaah¹ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a² nɨ³ hi²xiáh³ ga³ca̱³² mih³ ga³ñi³² jnia², chiaah¹ ñi³² ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ hi³ vá³jlɨ́h³a². Cá⁴yá⁴ñii³ ba² dsɨ́² ñaá² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³cɨ̱ɨ̱h³²a² jnia² nɨ³, joó⁴ gu³xɨ³ ca̱a̱³ dsaa² há⁴hé³ gá⁴jmeé³. 16Hi³ja̱³ hi²dxa²a² ba³ dsɨ³²a² má⁴je̱h²a² rúh⁴ñi² Dios hi³ bií⁴ nieéy² jnia² nɨ³, duh³ja̱³ hí⁴cá̱² mih³ hí⁴ñí² jnia². Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ dxú⁴ dsɨ́², hi³ja̱³ hí⁴dsá⁴tia̱a̱² ba² chiaa⁴²a² liu³u²xɨ³ mɨ² xa³ hi³ cɨ̱ɨ̱h³²a² gaáy³ ta².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\