Hebreos 5

1Liáh⁴jɨy³ ba² diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹ ca³lɨ³dxɨy⁴² jee⁴² chiáh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³, duh³ hí⁴dah²liúy² Dios ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ dsa³. Baáy⁴ ca³dah²cuo⁴ foo³ baáy⁴ ca³dah²jɨ̱³ hi³la³ hi³nɨ³ ñi²yaá³ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. 2Hí̱³ba² ñaá² jmii³dsa³ gaáy³ hi²xiáh³ vá¹jlɨ́yh¹ chiáh² hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³, hi³ja̱³ hí⁴jooy³ ba² hí⁴jmeé⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ há⁴hé³ dɨ³ñi³² xɨ³hé³ja̱³. Ba² xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ hi³ ca³dah²bi³taay³ mii⁴. 3Hi³ja̱³ niaáh² liáh³bií⁴ hi³ xa³ hí⁴cuó⁴ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² ñaá², ja̱³ba² liáh³xɨ³ ga³cuo⁴ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. 4Gu³xɨ³ hí̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴jmeé⁴ ta² gaáy³ la³ hi³ ga³lɨ́³ dsɨ́² ñaá². Dios ba² ga³dxɨy³ hi³ hí⁴jmeé⁴ ta² nɨ³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ gá⁴jmeé³ gá⁴dxɨy³ Aarón hi³dxá³ ja̱y³ jmii³dsa³ ja̱³. 5Ba² liáh³ja̱³ Cristo, há⁴hí̱³ ñaá² ja̱³ gá⁴tie̱e̱y³ ñaá² hi³ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³ gaáy³. Dios ba² ja̱³ gá⁴dxɨy³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴sɨɨ́h⁴ liáh³la³: Jmɨ́yh³ ja̱a̱y⁴ nɨ³ niu³. Jmɨɨ́¹ la³ ja̱³nɨ́⁴ ga³fayh⁴ hi³ jniá³ nɨ³ Dia² chiú̱h²u³. 6Ba² xa³ xiaáh³ xi² na³xɨɨ² liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Ja̱á̱²: Ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³lɨ́⁴u³ jmii³dsa³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́² chiáh² Melquisedec. 7Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴guá³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ Cristo ja̱³, hi²xiáh³ gá⁴liúy² Dios. Ba³ cáh³ti³² gá⁴ŋɨɨ́³ chiáh² Dios, gá⁴chíh⁴ lɨ́⁴ liáh³nɨɨh¹ dɨ́h¹ gá⁴ŋɨɨ́³ jmɨ²heé¹ chiáh² Dios hi³ hu̱² hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² chiáh² fáh⁴ju̱y¹. Hi³ja̱³ gá⁴nuú³ Dios ja̱³, chiaah¹ hi²xiáh³ foh⁴sɨ̱ɨ̱y³ Jesús ja̱³. 8Gu³xɨ³ ba² na³lɨ́y⁴ Ja̱á̱² Dios, joó⁴ gá⁴lí̱y³ ba² hi³ hí⁴nuú⁴ dsaá² hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴cɨ̱ɨ̱́yh² gá⁴beéyh² ja̱³. 9Liáh³ ma³lí̱y³ dxú⁴ cáh³ti³² ja̱³ mɨ²ja̱³ ñaá² bɨh¹ gá⁴lɨ́y⁴ hi³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ hi³ hí⁴dah²jmeé⁴ he̱é̱yh³ chiáh². Baáy⁴ há⁴hé³ máh⁴ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ diáh⁴. 10Hi³ja̱³ Dios ja̱³ gá⁴tie̱e̱y³ Jesús hi³ hí⁴jmeé⁴ jmii³dsa³ gaáy³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́² jmee⁴ Melquisedec. 11Xa³ ñuú³ hi³ naáy⁴ hi²fooh¹á² niaá⁴ah³ ca³jaa¹ chiáh² Jesús chie̱é̱yh¹ Melquisedec, joó⁴ hi²xiáh³ gaáy³ ta² cɨ̱ɨ̱h³²á⁴ chiaah¹ jmɨ́yh³ va² lɨ́⁴ ba² dsa³lí̱³ah³ niaá⁴ah³. 12Mɨ³na³lɨ́⁴ah³ dsa³he⁴ ba² he̱é̱¹ chiaah¹ mɨ³xa³ bih³ nɨ³ gá⁴taá³ah³ nɨ³. Xiáh³ hi³ rúh⁴ niaáh² dsa³he⁴ hi³ hí⁴heé⁴ niaá⁴ah³ ca̱á̱h³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ ná⁴lɨ¹ cua̱a̱y¹ná² ma³lí̱³ah³ dsa³jéy⁴ nɨ³. Liáh³ca̱a̱y³ hi³ rúh⁴ ga³jmee⁴ hi²húh³ah³ jmɨ́⁴tiuh⁴² ba² lii³²a² dxa² hi³ hi²cáh³ah³ hi³ ba³lu³ hi³ ca³dah²eeh³² diáh⁴ dsa³ mɨ³cáyh¹. 13Liáh³xɨ³ diáh⁴ xɨ³yu̱u̱y³ hi³ ca³dah²hɨ̱h³² jmɨ́⁴tiuh⁴², liáh³ja̱³ ba² xa̱³ah³ niaá⁴ah³ hi³ há⁴hé³ ma³lí̱³ah³ fáh⁴liu⁴ hi³ ga³heé⁴ jnia² hi³ hi²yaa²a² xiaa³dsaa³² nɨ³. 14Joó⁴ diáh⁴ dsa³ mɨ³cáyh¹, ca³dah²eeh³² hi³ ba³lu³ ba². Diáh⁴ hi³nɨy³² mɨ³hí⁴jooy³ hí⁴dah²bi³tɨ̱y⁴ fáh⁴liu⁴ hi³ gaáy³ gɨh¹ ta² la³, chiaah¹ ma³ca̱⁴ dxa² chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²ca̱³² cua̱a̱y¹ná² he² nɨ³ hi³ dxú⁴ baáy⁴ he² nɨ³ hi³ mɨ³hee³². Hi³ja̱³ ma³lí̱y³ diáh⁴ hí⁴dah²güe³ xiaa³dsaa³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\