Hebreos 6

1Hi³ja̱³ cua²lɨ³cah²a² ba², há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³dsaah¹a² ca̱á̱h³ hi³ ma³ŋɨ́³ ma³lí̱³a² chiáh² Cristo nɨ³ dsa³jéy⁴. Há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³dsaah¹a² ca̱á̱h³ chiáh² hi³ hi²tiu⁴²a² hi³ mɨ³hee³² hi³ ga³jɨ̱yh⁴ jnia². Ba² há⁴hé³ máh⁴ hi²bi³dsaah¹a² ca̱á̱h³ hi³ ga³jmee⁴ dsá⁴taá³a² chiáh² Dios. 2Ñé⁴ hi³ hi²bi³dsaah¹a² ca̱á̱h³ chiáh² hi³ hí⁴xeey⁴² jmɨɨ³ diáh⁴ dsa³, ñé⁴ ca³jaa¹ chiáh² hi³hí̱³ ga³jniaa³ guaa³ ñiíh² chiáh² diáh⁴ dsa³, ñé⁴ chiáh² hi³ hí⁴ji̱i̱h⁴ ca̱á̱h³ diáh⁴ dsa³jú̱y¹, ñé⁴ chiáh² hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³. 3Na³fáyh⁴ hi²bi³dsaah¹a² chiáh² hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ ba², hu̱² hí⁴cuó⁴ je² Dios nɨ³ liáh³ja̱³. 4Joó⁴ diáh⁴ hi³ ma³dah²bi³tɨ̱y⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios nɨ³, diáh⁴ hi³ ma³dah²joó² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ hi³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² Dios, diáh⁴ hi³ ma³tɨ̱́y³ dxa² diáh⁴ ca³jaa¹ chiáh² Espíritu Santo, 5diáh⁴ hi³ ma³dsaá⁴ dsɨ́² hi³ hi²xiáh³ dxú⁴ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios, diáh⁴ hi³ ma³dsaá⁴ dsɨ́² liáh³xɨ³ ná⁴lɨ¹ diáh⁴ fáh⁴lí³ hi³ hí⁴sa³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³, 6diáh⁴ hi³nɨy³² nɨ³, xɨ³ nɨ³ hí⁴dah²tiúy² ca̱á̱h³ Dios, jmiih⁴² ja̱³ máh⁴ hí⁴jooy³ hí⁴xeeyh⁴² diáh⁴ ca̱á̱h³, chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ hi³ dah²tie̱e̱y³ ca̱á̱h³ cruz Ja̱á̱² Dios nɨ³ ba² lii³²a², baáy⁴ dah²bi³cuaáy¹ jí̱⁴ñí³ cáh³ti³² hi³ liáh³ja̱³. 7Liu³u²xɨ³ sɨɨ́² hí⁴mɨ́h⁴ jmɨ́² ca̱a̱³ hí¹ dxaah¹vó⁴ baáy⁴ hí⁴cuó⁴ dxú⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²jmeéh⁴ ta² vó⁴ nɨ³, mɨ²ja̱³ hí⁴hɨɨ́⁴ guaa³ Dios nɨ³ hí⁴bí⁴je̱é̱y² vó⁴ nɨ³. 8Joó⁴ xɨ³ jmáyh² ta̱á̱² ba² hí⁴jeéh³ mɨ²ja̱³ há⁴hé³ xiáh³ niaáh² vó⁴ nɨ³. Mɨ³hii³² hí⁴tia̱a̱² dxɨɨ́³ chiáh² baáy⁴ hi³ hí⁴hɨɨ́⁴ gɨh¹ ñi² hí⁴caa³ cáh³ti³² ba². 9Joó⁴ niaá⁴ah³ mɨ¹du³ñuúh²á⁴, gu³xɨ³ ba² ma³foóh²á⁴ niaá⁴ah³ liáh³nɨ³, jmɨ́yh³ ga³ji̱i̱³²ah¹ hi³ hi²jmee³ah³ ba² dxú⁴ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ chiáh² diáh⁴ hi³ ma³bé⁴ dsaa² chiáh² diáh⁴. 10Há⁴hé³ hí⁴jmeé⁴ ca̱a̱³ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³, hí⁴bí⁴liíh⁴ ba² dsɨ́² liáh⁴jɨ³ hi³ dxú⁴ hi³ ma³jmeé¹ah³. Ba² ñi³² ba² Dios nɨ³ hi³ hi²xiáh³ naá⁴ah³ ñaá² chiaah¹ hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴tia̱á̱¹ah³ chiáh² diáh⁴ dsa³ chié̱y² nɨ³, baáy⁴ rúh⁴ jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ ja̱³nɨ́⁴. 11Joó⁴ niaa³²ah¹ hi³ hu̱² hi²jmee³ah³ chia̱á̱²ah³ liáh³nɨ³ liáh⁴jɨ³ah³ lɨ́⁴, duh³ mɨ²ja̱³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ liáh⁴jɨ³ hi³ bí⁴jé̱¹ah³ hí⁴tɨ̱́⁴ah³ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ nɨ³. 12Baáy⁴ hu̱² há⁴hé³ hi²bi³fɨ́h⁴ah³ vo̱ó̱h²ah³. Hi³jmee³ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmee⁴ diáh⁴ hi³ dsa³tɨ̱́y⁴ hi³ gá⁴féh³ Dios nɨ³ hí⁴cuoó⁴ diáh⁴ ba². Dsa³tɨ̱́y⁴ diáh⁴ yáh¹ chiaah¹ ca³dsa³taáy³ diáh⁴ baáy⁴ ca³dah²jmee⁴ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² diáh⁴. 13Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ gá⁴sɨɨ́h⁴ Abraham hi³ xa³ hí⁴jmeé⁴ chiáh², mɨ²ja̱³ ñaá² ba² gá⁴jméy² ñaá² dsa³ñi³² chiaah¹ há⁴hé³ xe̱y³ gɨh¹ dxeeyh⁴ hi³ gaáy³ gɨh¹ liáh³xɨ³ ñaá². 14Liáh³la³ gá⁴féh³: “Jmɨ́yh³ xiaa³dsaa³² cáh³ti³² hi²jmeey⁴² dxú⁴ chiú̱h²u³ baáy⁴ hi²jmeey⁴² hí⁴fɨɨ́y² cáh³ti³² diáh⁴ ja̱a̱y³ dxeéy³.” 15Mɨ²ja̱³ gá⁴jmeé³ xa³ fáh⁴je̱e̱³² chiáh² Abraham ja̱³, hi³ja̱³ nɨ³ gá⁴tɨ̱́y³ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ chiáh². 16Liu³u²xɨ³ dɨ³niaá⁴ diáh⁴ dsa³ hí⁴dah²jmeé⁴ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² diáh⁴ mɨ²ja̱³ ca³dah²hey³² Fii³²a² chiaah¹ hi³ gaáy³ gɨh¹ Fii³²a² nɨ³ liáh³xɨ³ mii⁴ diáh⁴. Mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ xa³ he²chiaah¹ hi³ hí⁴dah²liú⁴ ñuú³. 17Ba² niaá⁴ Dios ja̱³ hí⁴jmeé⁴ lii⁴ chiáh² diáh⁴ dsa³ chié̱y² hi³ jmɨ́yh³ he̱é̱yh³ ba² hí⁴tɨ̱́y⁴ diáh⁴ liáh³xɨ³ gá⁴féh³ hí⁴jmeé⁴ chiáh² diáh⁴. Há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴guáyh² fáh⁴liu⁴ chiáh². Hi³ja̱³ ba² gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² duh³ lii⁴ hi³ he̱é̱yh³ chiáh². 18Xa³ tú̱⁴ cáh³ti³² hi³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴guáyh². Gá⁴féh³ ba² Dios nɨ³ liáh³xɨ³ hí⁴jmeé⁴, baá⁴ ba² gá⁴ta̱a̱yh³ ñaá² hi³ hí⁴jmeé⁴ liáh³ja̱³. Nia⁴²a² ba² hi³ há⁴hé³ ga³juu³² cáh³ti³² Dios nɨ³, hi³ja̱³ jnia² hi³ ca³bi³ca̱²a² chiáh² ñaá² nɨ³ cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ga³cuoó⁴ jnia² hi³ bii³²a² fáh⁴liu⁴ nɨ³. Chiaah¹ niaa³²a² hi²jmee²a² chiaa⁴²a² hi³ bí⁴je̱²a² hi³ mɨ³na³jniaa³ chiaa⁴²a² nɨ³. 19Hi³ bí⁴je̱²a² nɨ³ ná⁴lɨ¹ seguro cáh³ti³², hi³ja̱³ nɨ³ há⁴hé³ ga³cuo⁴ je² hí⁴bɨ́² fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a². Chiaah¹ liáh³ca̱a̱y³ rúh⁴cáh⁴ cortina xi² booy¹ ná⁴ŋɨy¹ chiáh² Dios nɨ³ ba² na³jniaa³ hi³nɨ³ chiaa⁴²a², 20ja̱³ba² xi² ya²hí³ Jesús ja̱³ dxa²a² jnia². Hi³ja̱³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² ma³lɨy⁴ jmii³dsa³ gaáy³ chia̱a̱⁴²a², ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́³ chiáh² Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\