Hebreos 7

1Melquisedec hí̱³, gá⁴lɨ́y⁴ rey fɨɨ³ Salem, ba² gá⁴lɨ́y⁴ jmii³dsa³ chié̱y² Dios hi³ bií⁴ ná⁴ŋɨy¹. Ca̱á̱h³ tiaah² ja̱³ ñií¹ ya²ti̱³ Abraham ja̱³ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ reyes. Liáh³ca̱á̱h³ gá⁴tiaá⁴ Abraham ja̱³ gá⁴meéy² diáh⁴ reyes ja̱³ mɨ²ja̱³ ŋáyh² ca̱á̱h³. Mɨ²ja̱³ ñií¹ Melquisedec ja̱³ ya²bi³ji̱í̱³ Abraham ja̱³ duh³ ya²liúy¹ Dios chiáh². 2Mɨ²ja̱³ gá⁴cuó³ Abraham ja̱³ gá⁴cuoó⁴ Melquisedec ja̱³ diezmo chiáh² liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴tɨɨyh³² liáh³ gá⁴meéy² diáh⁴ reyes ja̱³, Melquisedec ja̱³ niaá⁴ hí⁴féh³: Rey hi³ xiaa³dsaay³². Ba² xɨ̱ɨ̱y³ “rey fɨɨ³ Salem”, hi³ niaá⁴ hí⁴féh³: Rey hi³ ga³dxey³² dxú⁴ diáh⁴ dsa³. 3Há⁴hé³ xe̱y³ xaá¹jmii³, ba² há⁴hé³ xe̱y³ xa²yaa² ñú⁴uuh² lii³²a². Há⁴hé³ xa³ juúh⁴ chiáh² hi³ gá⁴sa̱y³ ha²xɨ² gɨh³ jú̱y⁴. Liáh³xɨ³ xe̱y³ Ja̱á̱² Dios nɨ³ ba² xe̱y³ lii³²a², chiaah¹ ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³. 4Hi³ca̱³ah³ cua̱a̱y¹ná² liáh³xɨ³ ná⁴ŋɨy¹ Melquisedec ja̱³. Chiaah¹ ji̱í̱⁴ ñú⁴uuh²a² Abraham ja̱³ gá⁴cuoó⁴ diezmo chiáh² hi³ gá⁴tɨɨyh³² xi² gá⁴tí̱y² chie̱é̱yh¹ diáh⁴ reyes ja̱³. 5Dsa³féh³ ley chiáh² Moisés nɨ³ hi³ hí⁴sa̱y³ diáh⁴ jmii³dsa³ jee⁴² chiáh² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Leví ba². Ba² dsa³féh³ ley nɨ³ hi³ diáh⁴ jmii³dsa³ ba² ja̱³ ga³jmee⁴ hí⁴dah²cá̱² diezmo chiáh² diáh⁴ ja̱á̱¹ hi³chie̱y³² diáh⁴ gu³xɨ³ ba² ree³ ba² na³lɨ́y⁴ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Abraham. 6Joó⁴ Melquisedec hí̱³, há⁴ hí̱³ ja̱á̱²dxaa⁴² Leví ja̱³ liáh³xɨ³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱³. Joó⁴ gu³xɨ³ ba² jmiih⁴ liáh³ja̱³, gá⁴cá̱⁴ diezmo chiáh² Abraham ja̱³. Ba² cá⁴bí⁴je̱é̱y² Abraham hi³ mɨ³na³lɨ́y⁴ cua̱a̱y¹ná² hí⁴tɨ̱́y⁴ liáh⁴jɨ³ hi³ gá⁴féh³ Dios ja̱³ hí⁴cuó⁴. 7Ca³lɨ³dsaa⁴²a² ba² hi³ ná⁴ŋɨy¹ gɨh¹ Melquisedec liáh³xɨ³ Abraham ja̱³ chiaah¹ Melquisedec ja̱³ ba² ja̱³ cá⁴bí⁴je̱é̱y² diáh⁴ dsa³. 8Ca̱á̱h³ nieey³² diáh⁴ jmii³dsa³ hi³ ca³dah²ca̱³² diezmo nɨ³ ga³jú̱y³, dɨ́h¹ feh²a² diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Leví. Joó⁴ dsa³féh³ fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios hi³ liáh³dsaayh⁴ mɨ³xe̱y³ ba² ja̱³ Melquisedec. 9Ca³jaa¹ chiáh² Leví hi³ ga³ca̱³² diezmo ja̱³, ba² hí⁴jooy³ hi²feh²a² hi³ ba² ji̱í̱⁴ ñaá² ja̱³ gá⁴cuó³ diezmo chiáh² gá⁴cuoó⁴ Melquisedec ja̱³ dxɨ́⁴lieey³² Abraham ja̱³. 10Chiaah¹ liáh³ca̱á̱h³ cá⁴bí⁴ji̱í̱³ Melquisedec ja̱³ cá⁴bí⁴ji̱í̱³ Abraham ja̱³, mɨ²ja̱³ liáh³ca̱a̱y³ ba² nieéy¹ Leví ja̱³ chie̱é̱yh¹ Abraham ñú⁴uuh² ja̱³. 11Diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱á̱²dxaa⁴² Leví ja̱³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ xaah¹ chiáh² ley hi³ gá⁴tɨ̱́y³ diáh⁴ dsa³ ja̱³. Joó⁴ liu³u²xɨ³ hu̱² gá⁴jooy³ gá⁴sa̱y³ dxú⁴ diáh⁴ dsa³ dxɨ́⁴lieey³² diáh⁴ jmii³dsa³ ja̱á̱²dxaa⁴² Leví ja̱³, mɨ²ja̱³ há⁴hé³ máh⁴ niaáh² dxeeyh⁴ jmii³dsa³ liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ Melquisedec. Hí⁴tiaá⁴ ba² diáh⁴ jmii³dsa³ liáh³xɨ³ Aarón ba² hu̱² liáh³ja̱³. 12Joó⁴ ja̱³nɨ́⁴ mɨ³xe̱y³ dxeeyh⁴ jmii³dsa³ hi³ há⁴hé³ nieéy¹ chie̱é̱yh¹ Leví nɨ³ hi³ja̱³ ba² nɨ³ ga³jmee⁴ hí⁴guáh⁴ ley nɨ³. 13Jmii³dsa³ hi³ ga³hó⁴á⁴ nɨ³, nieéy¹ chie̱é̱yh¹ dxeeyh⁴ dsa³ ba², nieéy¹ chie̱é̱yh¹ diáh⁴ ja̱á̱²dxaa⁴² Judá ba². Baáy⁴ gu³xɨ³ ja̱y³ ja̱á̱²dxaa⁴² Judá nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ ma³jmeé³ ta² ñi²yaá³. 14Chiaah¹ nia⁴²a² ba² dxú⁴ hi³ ja̱á̱²dxaa⁴² Judá ba² nɨ³ Jesús nɨ³. Baáy⁴ há⁴hé³ gá⁴héy² diáh⁴ hi³hí̱³ Moisés ja̱³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴liú³ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ jmii³dsa³. 15Baáy⁴ xa³ dxaáh² hi³ ca³lɨ³lii⁴ gɨh¹ jɨy³ hi³ ma³guáh⁴ ba² liáh³xɨ³ na³caah⁴ ley chiáh² diáh⁴ jmii³dsa³ nɨ³. Chiaah¹ ma³güe⁴ ja̱y³ jmii³dsa³ hi³ ya³hɨɨ́y⁴ liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́³ chiáh² Melquisedec ba². 16Ma³ta̱á̱y³ ja̱y³ jmii³dsa³, vih²chiaah¹ hi³ bií⁴ hee⁴ fáh⁴lí³ hi³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴jú̱y³. Há⁴ja̱³ vih²chiaah¹ ca̱a̱³ ley hi³ xa³ jmɨɨyh⁴²güii³ la³ nɨ³ ma³lɨy⁴ jmii³dsa³. 17Chiaah¹ liáh³la³ ba² dsa³féh³ fah² Dios ca³jaa¹ chiáh² Jesús nɨ³: Ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³lɨ́⁴u³ jmii³dsa³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́² chiáh² Melquisedec. 18Hi³ja̱³ nɨ³ ma³dxa³cáyh⁴ ca³jaa¹ ley mɨ³dsaáy⁴ chiaah¹ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³², há⁴hé³ hí⁴tiaá⁴ dsá⁴tia̱a̱² chiaa⁴²a² cáh³ti³². 19Chiaah¹ ley nɨ³ gu³xɨ³ ja̱y³ há⁴hé³ gá⁴tiaá⁴ gá⁴jméy² dxú⁴. Hi³ja̱³ gá⁴sa³ ca̱a̱³ hi³ dxú⁴ gɨh¹ hi³ ca³bi³feeh⁴²a² dsɨ³²a², hi³ja̱³ ba² nɨ³ hí⁴jooy³ hi²dsa³je̱h²a² rúh⁴ñi² Dios nɨ³. 20Ba² xe̱y³ hi³ ma³héy² ñaá² liáh³ ma³ta̱á̱y³ jmii³dsa³ nɨ³. 21Há⁴hé³ xe̱y³ hi³ ma³héy² ñaá² liáh³ ma³ta̱á̱y³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ jmii³dsa³. Joó⁴ liáh³ca̱á̱h³ ma³ta̱á̱y³ Jesús ja̱³, mɨ²ja̱³ gá⁴héy² ñaá² Dios, liáh³la³ gá⁴féh³: Ma³héy² ñaá² Ñúh³a² nɨ³, baáy⁴ há⁴hé³ hí⁴guáyh² fáh⁴liu⁴ chiáh²: “Ca̱á̱h³ tiaah² ba² na³lɨ́⁴u³ jmii³dsa³ ja̱³ba² liáh³xɨ³ ya³hɨɨ́² chiáh² Melquisedec.” 22Hi³ fáh⁴ hi³ gá⁴liú³ liáh³ja̱³ Dios ja̱³, hi³ja̱³ nɨ³ mɨ³xa³ ca̱a̱³ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ hi³ dxú⁴ gɨh¹, baáy⁴ nia⁴²a² hi³ dxɨ́⁴lieey³² Jesús nɨ³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴dsá⁴yeéy⁴ fáh⁴dxa⁴² dxú⁴ nɨ³. 23Hi²xiáh³ fɨɨ́y⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ gá⁴sa̱y³ mɨ² dsa³jéy⁴ chiaah¹ dsa³jú̱y³ diáh⁴ liáh³ja̱³, hi³ja̱³ há⁴hé³ hí⁴jooy³ hí⁴dsá⁴hɨɨ́² hí⁴dah²jmeé⁴ ta². 24Joó⁴ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ Jesús nɨ³, hi³ja̱³ há⁴hé³ jlɨ́h³ jmɨɨ́¹ hí⁴tiuuyh³ hi³ na³lɨ́y⁴ jmii³dsa³. 25Hi³ja̱³ jmɨ́yh³ hí⁴jooy³ hí⁴lieéy² jnia² chiáh² liáh³nɨ³, liáh⁴jɨ³²a² jnia² hi³ ca³dsa³je̱h²a² chiáh² Dios dxɨ́⁴lieey³² ñaá², chiaah¹ xe̱y³ chiáh² liáh³nɨ³ duh³ hí⁴liúy² Dios chiaa⁴²a² liáh⁴jɨ³ fɨɨy⁴. 26Ja̱y³ jmii³dsa³ gaáy³ liáh³nɨ³ jmɨ́yh³ niaáh² chiaa⁴²a². Chiaah¹ jmɨ́yh³he̱é̱yh³ ba² na³xɨ³ na³ŋɨɨ́y³. Há⁴hé³ xa³ cáh³ti³² dsaa² chiáh², há⁴hé³ xa³ ja̱³ na³lɨ́y⁴. Ma³jé̱yh⁴ cáh³ti³² chiáh² diáh⁴ hi³ mɨ³hey³² nɨ³, mɨ³jey¹ gaáy³ yuuh¹ güii³ bɨh¹ ba². 27Há⁴hé³ na³lɨ́y⁴ liáh³xɨ³ gɨh¹ tú̱⁴dsaayh⁴ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹. Chiaah¹ liáh⁴jɨ³ lɨ́⁴ jmɨɨ́¹ ba² ga³jmee⁴ hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ gú⁴nuú¹ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² mii⁴ diáh⁴, mɨ²ja̱³ ba² hí⁴dah²jɨ̱́yh⁴ gú⁴nuú¹ vih²chiaah¹ dsaa² chiáh² diáh⁴ dsa³. Joó⁴ ca̱á̱h³ tiaah² ba² gá⁴cuó³ foo³ Jesús ja̱³ chiáh² liáh⁴jɨy³ diáh⁴ dsa³ liáh³ca̱á̱h³ gá⁴cuóy² ñaá² gá⁴jú̱y⁴. 28Dxɨ́⁴lieey³² ley chiáh² Moisés ba² ca³dsa³ta̱á̱y³ diáh⁴ jmii³dsa³ cáyh¹, jee⁴² chiaa⁴²a² jnia² hi³ há⁴hé³ xa³ hi³ bii³²a² la³. Joó⁴ dsa³cɨ̱ɨ̱y³ liáh³ja̱³ chie̱é̱yh¹ liáh³xɨ³ gá⁴héy² ñaá² Dios ba² gá⁴ta̱á̱y³ Ja̱á̱², hi³ ca̱á̱h³ tiaah² ba² dxúy⁴ nɨ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\